Beszámoló a Területi Elnökök Értekezletér?l


Beszámoló a Területi Elnökök Értekezletér?lA Területi Elnökök Értekezlete (TEÉ) 2020. május 19-én videokonferencia keretében tartotta soron következ? ülését dr. Nyíri László, a TEÉ elnöke vezetésével, amelyen részt vett dr. Hankó Zoltán, az MGYK elnöke is. A grémium a határozatképességet az ülés végéig megtartotta.

A napirend elfogadása után els?ként a TEÉ ügyrendjének a megvitatása került sorra. Ahogy azt dr. Hankó Zoltán elmondta, az ügyrend kidolgozásának f? célja a TEÉ m?ködésének stabilizálása és a Kamara többi testületének m?ködési szabályzataihoz igazítása mellett a TEÉ hatáskörének meger?sítése és tisztázása –. A kiegészítéseket és módosításokat egyhangúlag elfogadták.

A továbbiakban dr. Gutay Tibor, az országos Felügyel? Bizottság (FB) elnöke kért szót, aki a területi FB elnökök tevékenységével kapcsolatban osztotta meg gondolatait. A területi szervezetek egységes m?ködése érdekében kérte az elnökök segítségét. Terveik szerint a vándorgy?lésen foglalkoztak volna a kérdéssel, ez azonban kimaradt, de a feladat továbbra is el?ttük áll, ezért kérte, hogy a területi szervezetek FB elnökei küldjék meg neki a m?ködésük tapasztalatait és estleges kérdéseiket az említett cél érdekében.

Elnöki tájékoztató

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán tájékoztatójával folytatódott. A kamarai elnök három f? téma köré csoportosította mondandóját: (1) 2019-es mérlegbeszámoló, (2) 2020-as költségvetési tervezet, (3) koronavírus-járvány intézkedései, hatásai, illetve az ezzel kapcsolatos teend?k.

A 2019-es mérlegbeszámolót (és elfogadásának a veszélyhelyzettel kapcsolatos változásait) dr. Horváth-Sziklai Attila ismertette, aki elmondta, hogy az MGYK likviditása és pénzeszközei folyamatosan n?nek. 2018-ra sikerült a 2007-es mutatókra szert tenni.

A 2019-es mérlegbeszámolóval, illetve a 2020-as tervezettel kapcsolatban a kamarai elnök ismertette a tartalékok felhasználásának lehet?ségeit. Több célt is említett, amelyekr?l kérte a területi elnökökkel közös gondolkodást. A cél az, hogy olyan projekteket lehessen elindítani, amelyek segítik a kamara stratégiai céljainak megvalósítását és a gyógyszerészet helyzetének folyamatos er?sítését. A stratégiai irányokról az egészségügyi veszélyhelyzetet követ? els? küldöttközgy?lésen szeretne beszámolni, de ehhez az elnökökkel való el?zetes egyetértésre szükség van.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedésekkel, teend?ket vitatták meg ezt követ?en. Miután az elnök röviden utalt a Kamara honlapján és Facebook-oldalán folyamatosan megjelent tájékoztatókra, els?ként a kiskereskedelmi különadó kérdése került szóba, ami szakmapolitikailag nagyon érzékeny kérdés”. Ismertette az ezzel kapcsolatos levelezéseket, történéseket, a különböz? kormányzati szerepl?kkel történt személyes kapcsolatfelvételeket. Mint mondta, a különadó gyógyszertárakat sújtó mértéke nem jelent?s, de túl azon, hogy a gyógyszerellátás nem kereskedelem, hanem egészségügyi szolgáltatás, vállalhatatlannak tartja egy egészségügyi veszélyhelyzet idején egészségügyi szolgáltatóra kiskereskedelmi különadó kivetését, ráadásul olyan szolgáltatóval szemben, amely – egyedüliként – a lakosság számára a járvány idején is folyamatosan elérhet?. Az elnök beszámolt a miniszterelnök által az egészségügyi dolgozóknak megígért rendkívüli juttatásról is, amelynek – a korábbi információival szemben – a gyógyszerészek nem szükségszer?en lesznek kedvezményezettjei. Ezt követ?en a gyógyszer-expediálás, gyógyszerfelírás rendjének megváltoztatására tértek át. Sorra vették a TAJ-szám bemondása alapján történ? expediálás okozta problémákat, majd konszenzussal arra jutottak, hogy minél hamarabb sz?njön meg a jelenlegi rendszer. A továbbiakban az egészségügy átszervezésével kapcsolatos, médiában is terjed? elképzelések, lehet?ségek gyógyszerészi vonatkozásai kerültek szóba, majd dr. Hankó tájékoztatott a Kamara Facebook-oldalának elindulásáról.

EGIS-díjak

A következ? napirendi pontban az EGIS-díjakkal kapcsolatos gyakorlati kérdések kerültek szóba. A felmerült javaslatok megbeszélése után a TEÉ tagjai egyetértettek abban, hogy a szabályzat módosításával az asszisztensek díjára pályázók mutassák be szakmai tevékenységüket egy max. 6500 karakteres pályázat keretében. Egyetértés volt abban is, hogy a felterjesztést beadó gyógyszerészkamarai szervezetek saját el?terjesztésük elbírálásában ne vehessenek részt. Ezt az elfogadott ügyrend is így szabályozza.

Asszisztensképzés

A továbbiakban dr. Hankó tájékoztatott az asszisztensképzés reformjáról. „A Kamara pár hónapon belül elkészíti az asszisztensek foglalkoztatásról az országos felmérést” – ismertette a Kamara korábbi vállalását. Az Államtitkárság már várja a választ ebben a kérdésben, ezért a TEÉ elfogadta, hogy május 28-ig minden szervezetnél jelöljenek ki egy felel?st, aki az adott térségben a gy?jt?munkát elvégzi.

Ifjúsági Állandó Bizottság el?készítése

Dr. Szilvay András, az ifjúsági munkabizottság vezet?jének bemutatkozása után visszatekintettek a korábbi Integrációs Bizottság tevékenységére, különös tekintettel a Táltosképz?re. Egyeztettek az új bizottság feladatairól, céljairól, valamint a delegáltak névsorára is kitértek. A bizottsággal való kapcsolattartásra minden területi szervezet fiatal kolléga delegálásáról gondoskodik május 28-ig.

A 2020. évi Patikanap elhalasztása

A TEÉ egyhangúlag elfogadta, hogy a COVID-19 járvány miatt elhalasztott Patikanap országos megnyitója szeptember 16-án kerüljön megrendezésre. Az id?pontot a soron következ? elnökségi ülés elé terjesztik.

Egyebek

Végezetül szót ejtettek egy Vas megyéb?l érkezett fogyasztóvédelmi ellen?rzéssel kapcsolatos levélr?l. Egy gyógyszerész sérelmezte a járványid?szakban történt fogyasztóvédelmi ellen?rzés során, hogy az ellen?rök kifogásolták, hogy nem volt elérhet? a betegek számára tájékoztató rendszer, melyb?l árinformációkat tudhatnának meg.

mgyk.gyh