Beszámoló az elnökség és a TEÉ júniusi ülésér?l


Az MGYK elnöksége a Patikanapot megel?z?en, 2022. június 9-én tartotta a Területi Elnökök Értekezletével (TEÉ) kib?vített kihelyezett ülését a kecskeméti Hotel Három Gúnár és Rendezvényházban, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. Az elnökség és a TEÉ tagjai végig határozatképes számban voltak jelen.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszönt? szavaival vette kezdetét, majd a jegyz?könyvvezet? és jegyz?könyv-hitelesít?k megválasztása, illetve a napirend elfogadása után az elnöki tájékoztató következett.

Az el?z? elnökségi ülés óta történtekr?l

Kormányzati egyeztetések, történések

– Az újonnan kinevezett egészségügyért felel?s államtitkár, dr. Takács Péter a kamarai elnökkel egyeztetett.  Dr. Hankó bejelentette, hogy meghívta az új államtitkárt a Kecskeméten tartott Patikanapra. (Az államtitkár úr részt is vett az azóta megtartott rendezvényen – a szerk.) A megbeszélésen szó esett az átadás-átvételi listáról, illetve arról, hogy melyek a legsürget?bb megoldandó feladatok. Beszámoló az elnökség és a TEÉ júniusi ülésér?lDr. Takács Péter jelezte, hogy nyitott arra, hogy egy soron következ? egyeztetésre a Kamarában kerüljön sor. A látogatás id?pontjáról még nem született döntés.

– Május 30-án dr. Hankó elküldte a kinevezésük alkalmából írt gratuláló levelét dr. Pintér Sándor belügyminiszternek, aki egyben az egészségügy irányításáért is felel?s miniszter lett, és dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkárnak.

Kamarai egyeztetések

– Az SE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet igazgatója, prof. dr. Zelkó Romana megbeszélést hívott össze az általuk az elmúlt években oktatott tárgyakkal – gyógyszerügyi ismeretek, gyógyszertári gazdálkodás és menedzsment, klinikai gyógyszerészet – kapcsolatos tapasztalatok megvitatására. Ezen tárgyak oktatásában – küls? oktatóként – a Kamara által delegált szakemberek is részt vesznek, így a megbeszélésnek ?k is meghívottjai voltak.Beszámoló az elnökség és a TEÉ júniusi ülésér?l „Példaérték? megbeszélés volt” – mondta az elnök, ugyanis a most lezárult tanév tapasztalatainak az összegzése mellett az ?sszel induló szemeszter tematikai és módszertani egyeztetése is elkezd?dött. A gyógyszertári gazdálkodás és menedzsment tárggyal kapcsolatban az elnök a kamarai delegáltakkal külön egyeztetést is kezdeményezett.

– Az elnök tájékoztatása szerint megtörtént az újbóli kapcsolatfelvétel dr. Kovács Gáborral, az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet volt f?igazgatójával, és utódával, dr. Bogos Krisztina f?igazgatóval, akikkel a Kamara a járvány el?tt a COPD-s betegekkel kapcsolatos adherencia-fejlesztési kérdésekben már együtt dolgozott. Elvi megállapodás született a korábbi együttm?ködés megújításáról.

– A HGYSZ május 25-i online konferenciájára – el?adóként és a kerekasztal beszélgetés részvev?jeként – meghívást kapott a Kamara elnöke és több vezet?je is. Dr. Sohajda Attila az árréssel és a gyógyszertárak jövedelmez?ségével, dr. Torma Ádám az ügyelettel, dr. Hankó Zoltán pedig a vidék gyógyszerellátásával kapcsolatban tartott rövid el?adást és vett részt kerekasztal megbeszélésen. Beszámoló az elnökség és a TEÉ júniusi ülésér?lAz elnökség ülésén mindhárman összegezték tapasztalataikat, továbbá a HGYSZ és a MOSZ el?adói által képviselt álláspontot. Összegzésként az elnök elmondta, hogy a HGYSZ szakmapolitikai szervezetkénti legitimációjáról alkotott álláspontja nem változott, ugyanakkor ez a rendezvény alkalom volt arra, hogy a gyógyszertárláncoknál dolgozó gyógyszerészekkel is megismertethessek a kamarai álláspontot.

– Az orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatban dr. Hankó kezdeményezésére az orvostechnikai eszközök forgalmazóinak a képvisel?ivel volt egyeztetés a Kamarában, ugyanis szükséges a különböz? szervezetek által képviselt álláspontok megismerése és lehet?ség szerinti összehangolása az államigazgatással folytatandó egyeztetések eredményessége érdekében. Az el?készít? egyeztetések tovább folynak.

– A KDNP egészségügyi kabinetjének képviseletében dr. Csekey Éva és dr. Szabó Attila látogatott el a Kamara székházába, ahol arról érdekl?dtek, hogy az MGYK hogyan ítéli meg az elmúlt kormányzati ciklust és mit várnak a következ? négy évt?l. „Az így létrejött kapcsolat hasznos lehet mindkét fél számára” – összegezte a megbeszélést az elnök.

– Dr. Hankó el?adóként részt vett a MedicalScan továbbképz? fórumán, ahol a patikai szolgáltatásokkal kapcsolatos kamarai álláspontot ismertette.

Kamarai tevékenységek

– A Galenus Kft. taggy?lésére május 25-én került sor, ahol beszámoltak a 2021. év gazdasági tevékenységér?l. Beszámoló az elnökség és a TEÉ júniusi ülésér?lDr. Hankó jelezte, hogy összehívja a Kft. tulajdonosait a COVID-járvány utáni helyzet kiadói szempontok szerinti értékelésére és a teend?k megbeszélésére.

– „A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezet elnökségi ülése példaérték? volt” – hívta fel a figyelmet az elnök, aki részt vett a május 26-i miskolci összejövetelen. Dr. László megyeielnök meghívta rá az MGYT megyei elnökét és a regionális tiszti f?gyógyszerészt is. „Jó volt részt venni rajta és jó volt a járvány el?tt megszokott bizakodó, jókedv? arcokat újra látni” mondta dr. Nyíri. Dr. Hankó kérte, hogy más megyékben is honosodjon meg az a gyakorlat, hogy meghívják az MGYT megyei vezet?it, illetve a területileg illetékes tiszti gyógyszerészeket.

– Kubányi Jolánnal, a Táplálkozástudományi Alapítvány elnök asszonyával dr. Hankó folytatott megbeszélést, melynek témája az egészséges táplálkozás népszer?sítésével kapcsolatos kamarai együttm?ködés lehet?sége volt.  Az elnök elvi igent mondott a felkérésre, és kérte a TEÉ tagjait, hogy segítsék az érdemi munkát.

– Az SE szakképzésében dr. Torma Ádám, dr. Sohajda Attila, dr. Somogyi Orsolya és dr. Hankó Zoltán vett részt.

– Június 1-én megsz?nt az egészségügyi veszélyhelyzet – emlékeztetett az elnök. Dr. Bartus György honlapon megjelent írásában az ezzel kapcsolatos tudnivalókat ismertette.

– Június 4-én jelent meg az extraprofitadóval kapcsolatos rendelet, amely a gyógyszerek forgalomba hozóira kötelezettséget ró, de a gyógyszertárakat közvetlenül nem érinti – tájékoztatott az elnök.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ júniusi ülésér?lKonkrét id?ponthoz nem köthet? történések

– Az akciózás szabályainak május 28-tól hatályos változásáról dr. Torma Ádám készített tájékoztatót.

– A pénztárgépek cseréjével kapcsolatos bizonytalan helyzet megoldására dr. Fang Simon írt tájékoztatót.

– Az elnök felhívta a figyelmet a honlapon, illetve a Gyógyszerészi Hírlapban megjelent, dr. Bodor Áron által vele készített interjúra.

– Az SE Egészségügyi Menedzserképz? Központ Min?ségügyi és Betegbiztonsági Menedzser (MBM) szakirányú képzést tervez indítani – az egyetemi eljárásrend értelmében err?l a Kamara véleményét is kikérték, ami támogató.

– Több nagykeresked? módosítja a gyógyszertárakkal kötött szerz?déseinek szállítási feltételeit – ennek részleteit az ülés résztvev?i megtárgyalták és részletes elemzést kérnek egy ad hoc bizottságtól.

Döntéshozatalt igényl? napirendi pontok

– Területi Szervezetek elnökeinek beszámolója a szervezet korábbi években folytatott tevékenységér?l
A korábban kialakult gyakorlat szerint a területi szervezetek tevékenységér?l készült beszámolók a Köztestületi Napok programjának részét képezték, azonban a járványhelyzet miatt ilyen konferenciát a Kamara évek óta nem tudott szervezni. Beszámoló az elnökség és a TEÉ júniusi ülésér?lEzért korábbi döntésnek megfelel?en a beszámolók az elnökség és a TEÉ összevont ülésén hangzottak el, ahol az egyes területi szervezetek korábban írásban benyújtott beszámolóit szóban kiegészítették. A részletes beszámolók a Gyógyszerészi Hírlap következ? számaiban lesznek olvashatók.

– Támogatási kérelem az Ifjúsági Állandó Bizottság programjaihoz
E napirend részletes tárgyalása az el?z? elnökségi ülésen már megkezd?dött, de id? hiányában csak a mostani ülésen lehetett befejezni. Az Ifjúsági Állandó Bizottság el?terjesztésében támogatást kért a középiskolások számára készített videókhoz, amelyben a gyógyszerész hivatást népszer?sítik. Támogatást kértek továbbá egy futóversenyen kamarai színekben való részvételhez. Az elnökség és a TEÉ tagjai jóváhagyták a kérelmet.

– Területi szervezetek közgy?lésének, küldöttgy?lésének el?készítése, döntés az országos küldöttközgy?lés id?pontjáról
E napirendi pontban a közgy?lések, küldöttközgy?lések tartásának jogi hátterét ismertették. A veszélyhelyzet megsz?nését (június 1.) követ? 90 napon belül ugyanis a területi szervezetek köz-, illetve küldöttgy?léseit, valamint az országos küldöttközgy?lést is meg kell tartani. Hangsúlyozták, hogy az országos hivatal minden jogi és technikai segítséget megad a megyéknek az összejövetelek akadálymentes lebonyolítása érdekében. Fórumokat is tartanak ennek érdekében, amely szervezésével dr. Nyíri Lászlót bízták meg. Dr. Bartus Györgyöt egy tájékoztató elkészítésére is felkérték (id?közben a területi elnökök a tájékoztatót megkapták – a szerk.). Az elnökség és a TEÉ tagjai jóváhagyták az el?terjesztésben foglaltakat és döntöttek arról, hogy az országos küldöttközgy?lést augusztus 27-re hívják össze. Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatókat a küldöttek id?ben megkapják.Beszámoló az elnökség és a TEÉ júniusi ülésér?l

– Kommunikációs tréning el?készítése
Dr. Hankó emlékeztetett a tavaly augusztusban Süveges Gerg? újságíró által a Kommunikációs munkabizottság tagjainak, illetve kamarai vezet?knek tartott tréningjére, amelyre Bükkábrányban a kihelyezett elnökségi ülés után került sor. El?terjesztésében egy újabb tréninghez kérte az elnökség és a TEÉ jóváhagyását. Mindkét grémium elvi igent mondott.

– A budapesti szervezet el?terjesztése
A budapesti szervezet által benyújtott el?terjesztés a tagdíjjal és a Kiváló Gyógyszerészi Gondozás-díjjal kapcsolatban fogalmaz meg javaslatokat. Az elnök arra kérte a TEÉ-t, hogy a javaslatokkal kapcsolatban alakítsanak ki konszenzusos álláspontot.

mgyk.gyh
Fotó: dr. Nagy Vilmos