Beszámoló az elnökség és a TEÉ novemberi ülésér?l


Az MGYK elnöksége 2018. november 29-én tartotta a Területi Elnökök Értekezletével összevont ülését a budapesti Benczúr Hotelben. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, mindkét testület tagjai végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán az el?z? összejövetelek óta eltelt kamarai eseményekr?l adott tájékoztatást. Els?ként a Hungaropharma Zrt. Mérföldkövek cím? sajtótájékoztatóját említette, amelyen a kamarai elnök és prof. dr. Szök? Éva is részt vett. A Semmelweis Egyetem október 23-i ünnepi megemlékezésén dr. Hankó képviselte az MGYK-t, ahogy a Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége közgy?lésén is. Beszámoló az elnökség és a TEÉ novemberi ülésér?l A záróvizsga el?tti gyógyszerészhallgatókat gyógyszertári gyakorlaton felkészít? gyógyszerészek számára szervezett megbeszélésen a Semmelweis Egyetemen – amelyen a kamarai elnök vett részt – egyeztettek a szemináriumi napokhoz kapcsolódó elmúlt évi tapasztalatoktól, illetve a program szükséges korrekcióiról. A Kamara és a Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet között egy új megállapodás aláírására is sor került, ami a szemináriumi napok további együttm?ködési kereteit rögzíti. „Hasznos történetnek tartom, hogy a hallgatókat a záróvizsga el?tt behívjuk konzultációra és megpróbáljuk a legfontosabb gyakorlati tudnivalókat átadni nekik” – hangzott el.

Az EESZT-vel kapcsolatos soron következ? egyeztetésen a felírási igazolások tartalmával, formájával foglalkoztak. Itt dr. Hankó Zoltán meger?sítette azt a kamarai felajánlást, hogy szakmai javaslatot készítenek a a szoftverek akkreditációjára és expediálási jogszabályok EESZT-hez kapcsolódó korrekciójára. A Pécsi Tudományegyetemen tartott el?adássorozat keretében dr. Hankó el?adást tartott gyógyszerészhallgatóknak „Milyen jöv? vár a fiatal magyar gyógyszerészre?” címmel. „Jól sikerült a Pest megyei szervezet szüreti mulatsága” – számolt be az elnök a rendezvényr?l. Mint ismeretes, a szervezet korábban hagyományosan a farsangi id?szakban rendezte a bálját, de hogy az id?pontja ne ütközzön az országos gyógyszerész bállal, az országos Kamara kérésére a rendezvényüket az ?szi id?pontra tették át és szüreti mulatságként rendezik. Ezt követ?en dr. Hetényi László vette át a szót, aki a MOK és az MGYK budapesti szervezetei által szervezett EESZT- fórumról adott tájékoztatást. Itt ugyan kevesen voltak, mégis hasznosnak ítélte azt.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ novemberi ülésér?l A továbbiakban az országos elnök elmondta, hogy a profilrendelet korábbi jogalkotási problémák felszámolását célzó módosításához kapcsolódó kamarai álláspont elvi alapja, hogy a gyógyszertárakban forgalmazható termékek köre ne sz?küljön. Szólt a Könyvel?k fórumáról, majd azt a megbeszélést hozta szóba, amit a MÉKISZ-szel közösen szerveztek a speciális egészségügyi célra szolgáló tápszerek speciális egészségügyi célra szolgáló élelmiszerekké történ? átsorolásával kapcsolatos teend?kr?l – e kérdés kés?bb önálló napirendi pontként szerepelt.

Az OGYÉI új f?igazgatója, dr. Szentiványi Mátyás megbeszélést folytatott a kamarai elnökkel, amelyen dr. Raffay Bálint f?igazgató helyettes és dr. El Koulali Zakariás  tiszti f?gyógyszerész is részt vett. „?szinte, nyílt, konstruktív megbeszélést folytattunk, ahol minden korábbi megoldatlan kérdés terítékre került.” A megbeszélés a tabula rasa lehet?ségét is magában hordozta, minden kérdésben, ahol konfliktus volt, most megvan a lehet?ség annak feloldására” – tájékoztatott az elnök. Egyebek mellett megállapodtak abban, hogy elkezdik elkészíteni az MGYK és a hatóság közti együttm?ködési megállapodást. A f?igazgató szóba hozta azt a fiktív feladóval szignált levelet, ami a két évvel korábbihoz hasonlóan dehonesztálóan ír egy már nem az OGYÉI-nál dolgozó vezet?r?l. Az elnök a megbeszélésen kifejtette: egyetért azzal, hogy ügyészségi szint? vizsgálat induljon a feladó kinyomozása érdekében, ugyanis az intézményre nézve is dehonesztáló megjegyzések találhatók a levében.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ novemberi ülésér?l A szakmai és a jogi munkabizottságok megbeszélésér?l szóló tájékoztatóval folytatódott a beszámoló, ahol a betarthatatlan jogszabályokkal kapcsolatban érkezett javaslatok értékelését végezték el. Ennek írásos összefoglalóját dr. Brezanóczy Ferenc készítette el. A Pesti Vigadóban rendezett a Batthyány-Strattmann László ünnepségen dr. Hankó képviselte a Kamarát. A CompuTREND Kft. igazgatójával a kamarai elnök egyeztetett; a megbeszélések folytatódnak. Ezt követ?en a Semmelweis Egyetemen történt jubileumi diplomaátadó ünnepséget említette, majd kitért a dr. Kovács Gáborral a Korányi intézet f?igazgató f?orvosával történt megbeszélésre, ahol az adherencia program további lépéseit vitatták meg.

A továbbiakban a MÉKISZ konferenciája került szóba, ahol dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Nyíri László, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Hankó Zoltán vett részt. „Számos szakmai problémáról tudtunk megbeszéléseket folytatni” – mondta az elnök. A gyógyászati segédeszközök EESZT-be való integrálásáról is történt megbeszélés, amit 2020-ig kell megoldani. „Egyre szorosabb az együttm?ködés a három gyógyászati segédeszköz forgalmazókat tömörít? szervezettel” – hangzott el. „Válasszon okosan!” címmel a Magyar Orvosi Kamara és az MGYK közös kampányt indít; az ezzel foglalkozó közös sajtótájékoztatón dr. Hankó vett részt.

A négy képz?hely dékánja, az MGYT és az MGYK elnöke a képzéssel kapcsolatos közös stratégiai célkit?zésekr?l egyeztetett – folytatódott a beszámoló –, ahol a szakképzés korrekciójáról sikerült megállapodni. Az MGYK Pest Megyei Szervezete küldöttgy?lése került ezt követ?en említésre, amelyre az EGIS Gyógyszergyár Látogatóközpontjában került sor. Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy az említett helyszínt megfelel? egyeztetés után más kamarai szervezetek is igénybe vehetik. A Magyar Bioetikai Társaság konferenciáján dr. Hankó Zoltán tartott el?adást a gyógyszerészet megoldásra váró etikai problémáiról, dilemmáiról. „Olyan közegben sikerült err?l beszélni, ahol nagyon sokat tudnak tenni szempontjaink érvényesüléséért” – mondta.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ novemberi ülésér?l Ezt követ?en dr. Sohajda Attila és dr. Hankó el?adása került említésre a kötelez? szinten tartó továbbképzésen. Ez után dr. Horváth-Sziklai Attila vette át a szót, aki beszámolt az Orvostechnikai Szövetség 20 éves jubileumi ünnepségér?l. Majd a CIG Pannónia módosított biztosítási ajánlata került szóba, ez is önálló napirendi volt a kés?bbiekben. Az OGYÉI uniós tagországokkal indított, a gyógyszer-mellékhatások bejelentésével kapcsolatos közös kampánya volt a következ? esemény. Az elnök felhívta a figyelmet a mellékhatás-bejelentések fontosságára.

Miskolcon, dr. Nyíri László azzal a kezdeményezéssel állt el?, hogy beszélgetésre hívott a gyógyszerészek körébe két országgy?lési képvisel?t – Csöbör Katalint és Koncz Ferencet – annak érdekében, hogy testközelb?l lássák a szakma problémáit, bepillantást nyerjenek a gyógyszerészek helyzetébe és autentikus forrásból nyerjenek felvilágosítást. Dr. Nyíri László felhívta a figyelmet arra, hogy fontos jó kapcsolatot tartani a politikusokkal, és másoknak is ajánlotta ezt a lehet?séget. Ezt követ?en a kamarai elnök az adherencia programról szóló november 26-i megbeszélést említette, ami szintén önálló napirendi pont volt.

A továbbiakban dr. Sándor Csaba vette át a szót, aki beszámolt a HUPSA külkapcsolatokért felel?s alelnökével történt találkozójáról. Mint elmondta, a gyógyszerészhallgatók segítenek a gyógyszerész bál rendezésében, és mindkét fél számára el?nyös megállapodás születhet közöttük. Majd a kamarai elnök folytatta, aki a Boiron Hungária Kft. képvisel?jének kérésére folytatott tárgyalásról számolt be. Mint elmondta, az ?szi egészségügyi salátatörvény a homeopátiás szerek forgalmazásával és ajánlásukkal is foglalkozik. A „Válasszon okosan!” kampány plakátjainak kormányhivatalokban való kihelyezése érdekében dr. Hankó  egyeztetett a közfeladatok ellátásáért felel?s kabinetf?nökkel.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ novemberi ülésér?l Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felel?s államtitkár asszony a kamarai elnökkel egyeztetett a közelg? GYKTN-nel kapcsolatos a teend?kr?l és több más folyó ügyr?l. Dr. Hankó ezt követ?en az ?szi salátatörvényr?l ejtett szót. Szóba kerültek a dr. Vimláti Gábor lemondása miatt megüresedett titkári pozíció betöltésére érkezett ajánlások, majd dr. Horváth-Sziklai Attila vette át a szót, aki bemutatta a honlap-fejlesztés eredményeként létrejött oldalt. Ezt követ?en az OGYÉI-t?l kapott határozatokat ismertette.

A tájékoztató végeztével a döntést igényl? napirendi pontok következtek. Els?ként a szakgyógyszerész-képzés módosításáról szóló beszámolót vitatták meg, amelyet az országos elnökség és a TEÉ is jóváhagyólag elfogadott és felhatalmazta az elnököt a kamara álláspontjának képviseletére. Az adherencia program aktuális feladatai cím? el?terjesztés következett ezután, amit mindkét testület egyhangúlag elfogadott. Az elnökségi ülés a konkrét határid?kre vonatkozó javaslatokkal is egyetértett. A CIG Pannónia által benyújtott módosított biztosítási ajánlatot – annak megtárgyalása után – mindkét testület elutasította. Az elnök speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatását az elnökség és a TEÉ is tudomásul vette, és felkérték dr. Schlégelné dr. Békefi Csillát és dr. Nyíri Lászlót, hogy a programban meghatározott feladatokat lássák el. Ezt követ?en dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla számolt be a Biztonságos étrend-kiegészít? program állásáról, a csatlakozással kapcsolatos kérdésekr?l. Felkérték valamennyi területi elnököt, hogy december 31-ig saját megyéjük valamennyi gyógyszertárát keressék fel a programhoz való csatlakozás érdekében és számoljanak be az eredményekr?l. A GYKTN-re való felkészülés aktuális kérdéseinek megbeszélése után a Válasszon okosan! kampány nyomdai költségeire vonatkozó el?terjesztést szavazta meg az országos elnökség, végezetül pedig a Pécsi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézete számára nyújtandó 50 000 Ft támogatásról döntöttek.

mgyk.gyh

Fotó: Dr. Nagy Vilmos