Beszámoló az elnökség és a TEÉ októberi ülésér?l – II.


Az MGYK elnöksége 2022. október 27-én tartotta a Területi Elnökök Értekezletével (TEÉ) kib?vített ülését. Az ülés hibrid módon került lebonyolításra: a résztvev?k személyesen a Kamara budapesti székházában, vagy online vehettek részt. Az együttes ülést dr. Hankó Zoltán vezette. Az elnökség és a TEÉ tagjai végig határozatképes számban voltak jelen.

Az elnökség és a TEÉ 2022. október 20-i együttes ülésén a tervezett napirendi pontok mindegyikének tárgyalására – a rendkívül nagy számra tekintettel – id?hiány miatt nem került sor, így az október 27-i ülésen tárgyalták meg az elmaradtakat. Beszámoló az elnökség és a TEÉ októberi ülésér?l – II.Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszönt? szavaival vette kezdetét, majd a jegyz?könyvvezet? és a jegyz?könyv-hitelesít?k megválasztása következett. Az el?z? ülésen elfogadott napirend alapján folytatódott az ülés.

Döntést igényl? napirendi pontok

 Munkabizottságok 2022/23 évi programjainak elfogadása
Az ülésen az egyes munkabizottságokkal és projektprogramokkal kapcsolatban született döntés. Az egyes munkabizottságokkal kapcsolatos változások a következ?k: az adherencia-fejleszt? projektprogram munkabizottsággá alakul. A Biztonságos étrend-kiegészít? program integrálódik a Szakmai munkabizottságba, a gyógyszertári marketinggel kapcsolatos teend?k pedig az Integritásfejleszt? munkabizottságba.

Az ülés résztvev?i a jogi, a kommunikációs, a marketinggel kapcsolatos, az ipari és az integritás munkabizottság írásos el?terjesztését vitatták meg. Ezek szóbeli kiegészítése után az elnökség és a TEÉ tagjai egyhangúlag elfogadták az el?terjesztéseket, egyben felkérve a többi munkabizottság és projekt vezet?it, hogy a következ? elnökségi ülésre ?k is írásos el?terjesztést készítsenek.

– Az OGYÉI módszertani levél tervezetének véleményezése
Az OGYÉI október 10-én küldte meg a Kamara elnökének azt a módszertani levél tervezetet, amely a magisztrális gyógyszerek készítését el?segít? rendeletek megjelenését követ?en megszüntetésre kerül? alapanyag-bevizsgálási kötelezettséghez kapcsolódó gyógyszerbiztonsági és adminisztrációs teend?ket rögzíti. Beszámoló az elnökség és a TEÉ októberi ülésér?l – II.A módszertani levél tervezethez számos vélemény érkezett a felkért szakért?kr?l, az elnökségt?l, a területi elnökökt?l, valamint a Jogi munkabizottságtól. Ezek megvitatása után mindkét grémium úgy döntött, hogy a tervezet módosítását indokoltnak tartja. Ezért felkérték dr. Bartus György jogi munkabizottság elnököt, hogy az írásban beérkezett és a vitában elhangzott javaslatok figyelembevételével készítse el? a választ, amit a kért határid?re a Kamara az OGYÉI-nek megküldhet.

– MGYK – IQVIA együttm?ködés
Jelenleg közel 170 gyógyszertár a Békéshelp. Kft. közrem?ködésével szolgáltat adatokat az IQVIA-nak. Az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéskör megvitatása után az elnökség és a TEÉ tagja úgy döntöttek, hogy állásfoglalást kérnek a gyógyszertárban elérhet? egészségügyi, személyes és üzleti adatok felhasználhatóságát illet?en.

– Az Alkalmazotti Állandó Bizottság (AÁB) összetételének jóváhagyása
Dr. Attl Orsolya ismertette az AÁB megyei delegáltjainak névsorát. Az elnökség és TEÉ tagjai jóváhagyólag tudomásul vették az el?terjesztésben foglaltakat. A cél az, hogy valamennyi területi szervezet delegáljon tagokat a bizottságba, ezért az a kérés is megfogalmazódott, hogy azok a területi szervezetek, amelyek eddig nem éltek a delegálás lehet?ségével, ezt – saját tagságuk érdekeinek érvényesítése érdekében – minél hamarabb tegyék meg. Beszámoló az elnökség és a TEÉ októberi ülésér?l – II.

– Asszisztensek helyzetét felmér? kérd?ív véglegesítése
Rózsa Melinda a MESZK gyógyszertári asszisztensi tagozatának vezet?je (a Kamara elnökségi üléseinek állandó meghívottja) és dr. Bartus György el?terjesztésében az elnökség és a TEÉ tagjai jóváhagyták annak a kérd?ívnek a tervezetét, amely a gyógyszertárakban foglalkoztatott asszisztensek foglalkoztatási körülményeinek felmérését célozza, és felkérték Rózsa Melindát, dr. Bartus Györgyöt és dr. Horváth-Sziklai Attilát a felmérés elindításához szükséges el?készít? munka elvégzésére.

– Kamarai törvény módosításával kapcsolatos álláspont kialakítása
A kamarai elnök tájékoztatott, hogy a MESZK, a MOK és az MGYK elnökei között elvi megállapodás született arról, hogy a három szervezet közös el?terjesztést dolgoz ki a kamarai törvény módosítására vonatkozóan. Kérte, hogy valamennyi elnökségi tag, területi elnök és minden bizottság tagja javaslatait küldje meg a Kamara hivatalába.

mgyk.gyh