Beszámoló az elnökség februári ülésér?l


A MGYK elnöksége 2018. február 22-én tartotta ez évi els? ülését a Kamara székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után – amikor az elnökség tagjai két napirendi pont zárt ülésként való megtárgyalásáról is döntöttek – el?ször az el?z? elnökségi ülés óta eltelt id?szak eseményeir?l szóló beszámolók hangzottak el.

Beszámoló az elnökség februári ülésér?lEls?ként az el?z? ülés napjának délutánján megtartott kamarai kerekasztal konzultáció került szóba, amelynek els? részében a 2018-as adó- és számviteli változásokról esett szó; a vitaindító el?adást Bagi Edina tartotta, majd dr. Elmer Nándor a helyettesít? gyógyszerészekkel kapcsolatos fontosabb jogi és adózási tudnivalókról számolt be. Az el?adásokat konzultáció követte. Az elnök – bár a konzultáción más irányú kötelezettségei miatt részt venni nem tudott – elmondta, a fórumról, különösen a második részér?l vegyes beszámolók jutottak el hozzá. Ezzel együtt továbbra is az a célja, hogy a helyettesít? gyógyszerészek foglalkoztatásával kapcsolatos nyitott kérdéseket mindkét fél megelégedésére, minél hamarabb tisztázzák. Ezért elkezdte egy következ? konzultáció szervezését is.

Az ÁEKK kezdeményezésére dr. Török Krisztina dr. Hankó Zoltánnal és dr. Horváth-Sziklai Attilával egyeztetett a kormány által indítani tervezett vastagbélsz?rési programról, mert az ÁEEK – a gyógyszerészek népegészségügyi aktivitásának részeként – szeretné ebbe bevonni a gyógyszertárakat is. A Kamara dr. Nagy Vilmost a Pest megyei szervezet alelnökét kérte fel az el?készít? munkában való részvételre. Az elnök el?adóként vett részt a Kamara kórházi gyógyszerészi szervezete által január 19-re szervezett rendezvényen. „Komoly reményre jogosít, hogy legalább ötven fiatal vett ezen részt” – hangsúlyozta, majd tájékoztatott, hogy az elmúlt hetekben a szervezet elnökével többször is egyeztetett az el?ttük álló szakmapolitikai feladatokról. A kórházi szervezet rendezvényének napján a Békés megyei szervezet farsangi estet szervezett, amin a kamarai elnök is részt vett. „A részvev?k kb. nyolcvan százaléka fiatal volt, úgy t?nik, komoly közösségépítés folyik a megyében” – hangzott el.

Beszámoló az elnökség februári ülésér?lA Biztonságos étrend-kiegészít? program indulása el?tti, január 22-én megtartott sajtótájékoztató is szóba került, amelyet a Kamara a MÉKISZ-szel és a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetségével közösen hirdetett meg. A sajtótájékoztatón részt vett drBérci István, a MÉKISZ elnöke, dr. Horányi Tamás, a MÉKISZ alelnöke, dr. Küttel Sándor, a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetsége elnöke, dr. Feller Antal, a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetsége alelnöke, valamint a Kamara képviseletében dr. Hankó Zoltán és dr. Horváth-Sziklai Attila. A kamarai elnök a sajtótájékoztatót sikeresnek tartotta. A program indulásáról a nyomtatott sajtóban és a közösségi médiában széles körben jelent meg korrekt tájékoztatás, több rádió- és tv m?sor, valamint újságcikk is foglalkozott a programmal; a sajtóbeli szerepléseket a résztvev? szervezetek is egyeztették egymással. A Kamara figyelt a gyógyszerészek és a betegek közvetlen tájékoztatására is. A program küls? és bels? kommunikációját az elnök jónak ítélte. Mint mondta, a program indulásának bejelentését követ?en újra nagy számban jelentkeznek a patikák a programba.

Az elnök a sztrájktárgyalások egyes üléseir?l is tájékoztatott. Mint mondta, a szakdolgozók béremelésének novemberr?l januárra történ? el?re hozásáról született megállapodást a Kamara képviseletében az elnök távollétében dr. Horváth-Sziklai Attila írta alá.

A honlap megújításával kapcsolatban is megindultak az egyeztetések, mert a jelenlegi honlap a különböz? jogos igények kielégítésére már nem képes. Cél, hogy a patika napig a honlap megújítása befejez?djön.

A budapesti karon folyó szakképzésen dr. Sohajda Attila és dr. Hankó Zoltán vett részt tartott el?adást és vezetett konzultációt, és ugyanitt elindult a záróvizsga el?tti „szemináriumi napok” programja is. Az egyetem vezet?ivel történt megállapodás értelmében a záróvizsga el?tti gyakorlaton részt vev? gyógyszerészhallgatóknak a Kamarával együttm?ködve négy szemináriumi napot szerveznek, amelyeken a téma a gyógyszertári gazdálkodás alapjai, a készletgazdálkodás, a támogatás-elszámolás és a gyógyszertár min?ségügyi rendszere. Az els? napon a Kamara képviseletében dr. Hankó, dr. Sohajda és dr. Laki Tibor tartott el?adást és vezetett konzultációt.

A továbbképzésekkel kapcsolatban hangzott el, hogy az elnök és dr. Zupkó István az Oktatói állandó bizottság elnöke egyeztetett prof. dr. Szök? Éva MGYT elnökkel és dr. Bácskay Ildikóval az MGYT továbbképzési titkárával a Kamara és az MGYT szakmai együttm?ködési lehet?ségeir?l. Megállapodás született, hogy a két szervezet közös gondozásában futó allergiaprogram bázisán szeptembert?l az MGYT – kamarai közrem?ködéssel –továbbképzéseket szervez. Arról is megállapodtak, hogy mindkét szervezet vezet?i arra kérik területi szervezeteik elnökeit, hogy az idei patika naphoz kapcsolódóan, egymással együttm?ködve szervezzenek orvos-gyógyszerész találkozót. Ehhez módszertani segítséget nyújtanak. Dr. Hankó beszámolt az EGIS Gyógyszergyár munkatársaival történt megbeszélésr?l is, ahol a 2018-as év együttm?ködésének részleteir?l egyeztettek. Kamarai rendezvényeknek, továbbképzéseknek fog helyet adni a gyár látogatóközpontja.

A MOK sajtótájékoztatóján, ahol dr. Gilly Gyula „A tisztességes, tehát igazságos társadalom, és az els?dleges társadalmi javak” cím? könyvét mutatták be, dr. Zalai Károly képviselte a Kamarát. Ezt követ?en dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be a MÉKISZ konferenciájáról, amely a növényi gyógyszerek speciális szabályozásáról szólt.

Dr. Hankó tájékoztatott, hogy a tulajdonosi program részeként megindultak a t?kealap megújításával kapcsolatos egyeztetések. Ezeken dr. Sohajda Attilával és dr. Horváth-Sziklai Attilával vett részt. A t?kealap jelenlegi szabályozása még a többségi tulajdoni hányad elérését hivatott szolgálni, de ezen már túljutottunk, továbbá az állami t?kealap kezel?je a Hiventures Zrt. lett. Emiatt törvény-módosításra van szükség, amire a választásokat követ?en kerülhet sor. Ennek az el?készítése elindult, hogy legkés?bb a nyár végére a t?kealap elérhet?vé váljék. Mint mondta, megkezd?dött a feltételek aktualizálása is. A t?keprogramon túl a Hiventuressel további együttm?ködési lehet?ségekr?l is elindultak az egyeztetések.

Ezt követ?en dr. Sándor Csaba vette át szót, aki beszámolt a február 3-án megtartott XXIV. Országos Gyógyszerész Bálról. Mint elmondta, az el?z? évek tapasztalatai alapján szervezték az ideit, ami a visszajelzések szerint jól sikerült. Továbbra is a tematikus bálok szervezésében gondolkodnak és a színvonalból sem szeretnének engedni.

A Területi Elnökök Értekezlete (TEÉ) február 8-i ülésér?l dr. Nyíri László a TEÉ alelnöke és dr. Hankó Zoltán adott tájékoztatást. Az összejövetelen az elnökök a megismerhették a Pharmaklikk felh? alapú szolgáltatást nyújtó rendszerét. Az elnökök vállalták, hogy saját területi szervezetükön belül el?segítik a gyógyszertárak Biztonságos étrend-kiegészít? programhoz való csatlakozását. Az elnökök megkapták a Szociális és Gyermekvédelmi F?igazgatósággal a szociális otthonok megfelel? min?ség? gyógyszerellátása érdekében kötött megállapodás dokumentumait. A TEÉ-n született elhatározás értelmében minden megyei elnök február végéig felveszi a kapcsolatot a szociális otthonok területi igazgatójával az együttm?ködés részleteinek megbeszélésére. Az elnök kérte valamennyi területi elnököt, hogy a szervezetük el?z? évi tevékenységér?l szóló írásos beszámolót március 4-ig küldjék meg a Kamarának, hogy a vándorgy?lésre önálló kiadványként elkészülhessen. A TEÉ kiemelt napirendi pontja volt az EESZT m?ködésének monitorozása. A területi elnökök február 11-ig írásban megküldték a m?ködéssel kapcsolatos tapasztalataikat és a megoldandó problémák listáját. Mint az elnök beszámolt, ebb?l egy 18 oldalas összeállítást készített, amelyet a Kamara kezdeményezésére létrejött február 12-i egyeztetésen átadott dr. Ladányi Márta helyettes államtitkárnak, az EESZT képviseletében részt vev? dr. Szabó Bálint f?osztályvezet?nek és Árki Kornélnak a NEAK f?igazgató-helyettesének. Beszámoló az elnökség februári ülésér?lA megbeszélésen megállapodás született, hogy a felvetésekre a részletes választ az EESZT munkatársai a február 22-i elnökségi ülésen adják meg. A TEÉ foglalkozott egyes gyógyszertári láncok és hálózatok televíziós és köztéri reklámozási gyakorlatával és err?l rövid utas határozattal állásfoglalást fogadott el. Az állásfoglalást a Kamara honlapján közzétették. A továbbiakban dr. Nyíri számolt be a napelemek telepítésének gyógyszertári lehet?ségér?l.

A MAOTE vendége volt dr. Hankó Zoltán és dr. Horváth-Sziklai Attila – hangzott el a tájékoztató további részében – ahol az ügyeletre kijelölt gyógyszertáraknál tartandó gyógyszerek listájáról egyeztettek.

A MedicalOnline által szervezett, az uniós adatvédelmi szabályokról szóló konferencián dr. Hankó Zoltán, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Kovács Zalán képviselte a Kamarát. Az elnök felhívta a figyelmet a május 26-án életbe lép? szabályozás fontosságára, a nagy büntetési tételekre, továbbá tájékoztatott, hogy terveik szerint május végéig új fejezet készül a Bels? Min?ségügyi Kézikönyvben ezzel kapcsolatban. A következ?kben dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be a prágai V4 konferenciáról. A hat tématerületet felölel? tanácskozáson részt vett a cseh egészségügyi miniszter. Az összejövetel végén panelbeszélgetés volt a cseh gyógyszerügyi hatóság vezet?jével, ahol szóba került, hogy szeretnének a magyar tapasztalatról hallani az e-recept bevezetésével kapcsolatban. A 140 regisztrált részvev?vel tartott és 74 szakmai szervezet által támogatott HUPSA összejövetelén dr. Gutay Tibor képviselte a Kamarát. Személyes hangvétel? el?adásában a tenni akaró fiatal gyógyszerészek el?tt álló lehet?ségekr?l is beszélt.

A tájékoztató a konkrét id?pontokhoz nem köthet? események említésével folytatódott. A Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadását elkészítette a munkabizottság – mondta az elnök. A gyógyszertár nélküli települések gyógyszerellátási problémáival foglalkozó médiakampányt is szóba hozta. Mint mondta, kezdett?l fogva bizonyos volt abban, hogy a téma nem véletlenül került napirendre; néhány nappal ezel?tt „be is jelentkeztek” azok, akik ebben üzleti lehet?séget látnak. Tájékoztatott arról is, hogy „Expediáló kollégák figyelmébe…” címmel három témában olvasható rövid tájékoztató a honlapon. Ezek közül a harmadik a gyógyszertári profilrendelettel kapcsolatos szabályozás korrekciójának igényével született.

Ezt követ?en dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-t?l megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és m?ködtetésével kapcsolatos határozatokról.

Beszámoló az elnökség februári ülésér?lA zárt ülésként megtárgyalt napirendi pontokat követ?en az EESZT m?ködésével kapcsolatban feltárt problémák megvitatása következett. A meghívott vendégek Szabó Bálint, Puskás Zsolt, és Héja Gergely voltak (a képen balról jobbra: P. Zs., Sz. B., H. G.), akik a már említett 18 oldalas dokumentumra készült válaszaikat ismertették. A kb. kétszáz esetet kilenc f? csoportra osztották: (1) háziorvosi, szakrendel?i, intézményi vényíró rendszerek, (2) törzsek rossz használata, (3) m?ködési folyamatok rendellenességei, (4) gyógyszertári rendszerekkel kapcsolatos megjegyzések, (5) EESZT m?ködés problémái, (6) fejlesztési igények, (7) NEAK elszámolással kapcsolatos kérdések, (8) állampolgárok tájékoztatása, (9) infrastruktúra. A megbeszélés végén megállapodtak, hogy az elhangzottak alapján a gyógyszerészeknek részletes tájékoztató készül, melyet szokás szerint a Kamara honlapján közzétesznek.    

A következ?kben a budapesti szervezet által benyújtott tagdíj-méltányossági kérelem került sorra; a Kamara elnöksége az el?terjesztést alapszabályi rendelkezésekre tekintettel érdemben nem tárgyalhatta. A honlap megújításával kapcsolatos el?terjesztés megvitatásához szakért?i véleményeket kért az elnökség. A továbbiakban dr. Brezanóczy Ferenc számolt be a FoNo VIII. el?készítésének munkájáról. Végezetül a március 23-24-i Vándorgy?lés szakmai és szabadid?s programjáról egyeztettek.

mgyk.gyh