Beszámoló az elnökség januári ülésér?l – II.


Mivel a 2023. január 19-i elnökségi ülésen – a napirendi pontok nagy száma miatt – mindegyik tárgyalására nem került sor, az ülés január 26-án online folytatódott, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével dr. El Koulali Zakariás országos tiszti f?gyógyszerész, dr. Sz?cs Attila a Szakmai Kollégium Lakossági Gyógyszerellátási és dr. Juhász Ákos, a Szakmai Kollégium Kórházi-Klinikai Tagozatának elnöke.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszönt? szavaival vette kezdetét, majd a jegyz?könyvvezet? és jegyz?könyv-hitelesít?k megválasztása és a napirend elfogadása következett. Az elnök elmondta, hogy az el?z? ülésen már elhangzott az elnöki tájékoztató, így most csupán az elmaradt napirendi pontok tárgyalására kerül sor.Beszámoló az elnökség januári ülésér?l – II.

 – A MAGYOSZ-MGYK megállapodás operatív teend?i

Dr. Hankó Zoltán ismertette a MAGYOSZ-tól január 20-án kapott javaslatokat a megállapodásban megfogalmazott célok tényleges megvalósulása érdekében. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette az el?terjesztésben foglaltakat, és felkérte az egyes részfeladatok menedzselésére dr. Bárdos Attilát, dr. Bunyevácz Zsuzsát, dr. Csapi Bencét és dr. Sándor Csabát.

 – Az MGYK 2023. I. félévi rendezvényei (felel?sök, program)

Az elnökség döntése értelmében a 2023. március 24-25. között tartandó Vándorgy?lés

A 2023. június 7-i Patikanap

 –  Alkalmazott/beosztott gyógyszerészeknek küldend? kérd?ív véglegesítése

Az elnökség a 2023. január 26-ra el?terjesztett, az el?z? ülésen kért korrekciókat is magába foglaló tervezetet az el?terjesztés szerinti tartalommal jóváhagyta. Felkérte dr. Határné dr. Attl Orsolyát, hogy az online kitöltéshez szükséges konvertálást végezze el, több elnökségi tagot megkért a tesztelésre, majd jóváhagyta, hogy február els? felében kerüljön közzétételre a honlapon és a zárt Facebook-csoportban, juttassuk el a 21 területi szervezetnek, valamint az ipari gyógyszerészeknek.

 – Új lendület a lejárt gyógyszerellátási gyógyszerészeti irányelvek megújítására

Dr. Fang Simon kifejtette, hogy annak érdekében, hogy az adherencia-fejlesztés Magyarországon is új lendületet vehessen, mindenképpen szükséges a korábban létrejött gondozási irányelvek felülvizsgálata, szükség esetén megújítása, valamint a nemzetközi trendekhez igazodó új tématerületek kijelölése, továbbá a hazai gyakorlat egységes kialakítása. A jelen lév? dr. El Koulali Zakariás jelezte, hogy az OGYÉI is magáénak tekinti az irányelvek megújításának feladatát. Az elnök emlékeztetett, hogy a COVID-pandémia el?tt elindított adherencia-fejlesztés újraindítására irányuló munka tavaly ?sszel elindult. Tájékoztatott, hogy az államtitkárságon folytatott egyeztetései alapján a politika nyitott a gyógyszerészek adherencia-fejleszt? programjának a támogatására. Továbbá olyan szervezeti egységet hozott létre, amelynek feladata az orvos-egészségügyi irányelvek megújításának koordinálása, illetve a jogszabályi el?írások a szakmai kollégium kompetenciaterületei közé sorolják az irányelvek készítését. Az államtitkárságon folyik a sz?r?vizsgálatok új rendszerének el?készítése és tervek szerint a vakcinációba is bekapcsolódhatnak a gyógyszertárak. Mindezek miatt átfogó el?készít? munkára van szükség, amelyben célszer? az MGYT, a MOSZ, az OGYÉI, a Szakmai Kollégium és az MGYK közötti egyeztetés és feladatmegosztás. Utalva a korábbi id?szak gyógyszerészi gondozással kapcsolatos szakmapolitikai vitáira, fontosnak nevezte, hogy a szervezetek közötti prioritási vitát el lehessen kerülni. Az elnökség megvitatta az el?terjesztésben foglaltakat, és úgy döntött, hogy az MGYT, MOSZ, Gyógyszerellátási és Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium, Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium és az OGYÉI meghívásával közös szakmai egyeztetést kezdeményez a feladatok kijelölésére. A megbeszélés megszervezésére felkérte dr. Fang Simont és dr. Hankó Zoltánt.

 – Együttm?ködési megállapodás az Országos Vérellátó Szolgálattal

Dr. Nagy Sándor az OVSZ szakmai f?igazgató-helyettese és Gui Angéla tanácsos megkereste a Kamarát, hogy együttm?ködési megállapodást szeretnének kötni az OVSZ tevékenységének támogatására. Az OVSZ a megállapodás-tervezetet megküldte, melynek aláírására és az operatív program el?készítésére az elnök felhatalmazást kért az elnökségt?l. Az elnökség egyetértett az együttm?ködési megállapodás megkötésével, melynek szakmai tartalmára vonatkozóan támogatja a Kamara elé került el?terjesztésben foglaltakat. A tervek szerint az els? közös programra a patikanaphoz kapcsolódóan kerül sor.

 – A kamarai YouTube-csatornával kapcsolatos kommunikáció

Dr. Nagy Vilmos kérésére újra napirendre került a Kamara YouTube csatornájának helyzete és a csatornán megjelen? kamarai videók megosztásának rendje. Dr. Nagy tájékoztatott a jelenlegi helyzetr?l, kiemelte az eljárásrend betartásának fontosságát a kommunikáció hatékonyságának fokozása érdekében. Dr. Hankó felhívta a figyelmet a már elkészült kisfilmek promotálására is. Id?rendben a legsürget?bbnek a felvételivel kapcsolatos pályamotivációs videók minél nagyobb arányú megosztását jelölte ki az elnökség, melynek szervezeti felel?seként dr. Nagy Vilmost és dr. Csapi Bencét kérték fel.

 – Átsorolás az OTC készítmények közé

Az OGYÉI kezdeményezésére egy cég egy vényköteles készítmény OTC termékké történ? átsorolásával kapcsolatban kérte a Kamara véleményét. Az MGYK elnöksége az átsorolási kérelmet elvben támogatja, de a végleges válasz el?tt a szakmai kollégium elnökével való konzultációt is indokoltnak tart. Ennek megszervezésére az elnökség az elnököt kérte fel.

 – Továbbképz? központ

Dr. Zalai Károly beszámolt a kamarai továbbképz? központ kialakításának jelenlegi helyzetér?l. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót.

 – Vakcinációban való gyógyszerészi/gyógyszertári részvétel

Az elnökség dr. Hankó Zoltán el?terjesztésében meghallgatta a gyógyszerészi/gyógyszertári vakcinációban való részvétellel kapcsolatos el?terjesztést. A pro és kontra vélemények elhangzása után megállapodtak abban, hogy a vakcinációban való gyógyszertári/gyógyszerészi részvételt – a január 19-i elnökségi ülésen elhangzottakra is tekintettel – támogatják.