Beszámoló az elnökség júniusi ülésér?l


Az MGYK elnöksége 2019. június 20-án tartotta soron következ? ülését a Kamara székházában, Budapesten, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. Az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után az elnökségi ülés dr. Schlégel Péter eskütételével vette kezdetét, akit a küldöttközgy?lés a legutóbbi ülésén választott meg az elnökség tagjává (titkárává). Az eskütételre azért került az elnökség ülésén sor, mert az MGYK új titkára nem tudott részt venni a májusi küldöttközgy?lésen, ahol a többi akkor megválasztott tisztségvisel? (dr. Gara István a Választási Bizottság elnöke és dr. Csokros Andrea az Alkalmazotti Állandó Bizottság elnöke) letette esküjét.

Beszámoló az elnökség júniusi ülésér?lEzt követ?en az elnök adott tájékoztatást az el?z? elnökségi ülés óta eltelt id?szak kamarai eseményeir?l. A legutóbbi elnökségi ülés délutánján volt egyeztetés a MAGYOSZ és a Kamara tárgyaló delegációi között. A MAGYOSZ képvisel?i dr. Greskovits Dávid elnök, a Kamaráé dr. Hankó Zoltán vezetésével vettek részt a megbeszélésen, amelynek f? témája a MAGYOSZ és az MGYK közötti együttm?ködési lehet?ségek felmérése volt. (A május 23-i megbeszélés folytatására az elnökség ezen ülésén került sor, amelyen önálló napirendi pontként tárgyaltak az együttm?ködésr?l; a beszámolóban erre visszatérünk – a szerk.) A szegedi gyógyszerészkaron dr. Csupor Dezs? dékánhelyettes szervezésében és vezetésével május 24-én olyan fórumra került sor, amelyen a gyógyszerészet különböz? területein dolgozó vezet?k tartottak el?adást a munkaer?piac tapasztalatairól és elvárásairól. A fórumon dr. Hankó és dr. Sohajda Attila vett részt, a kamarai elnök el?adást is tartott. Az elnök értékelése szerint az el?adások túlnyomó többsége lényegre tör? és egyben mértéktartó módon ismertette, hogy az adott piaci szegmensnek milyen igényei vannak és a pályakezd? gyógyszerészek ezeknek hogyan felelhetnek meg. A fórum abból a szempontból is hasznos volt, hogy „egyre er?söd? nyitottság figyelhet? meg” a képz?helyek vezet?i részér?l a munkaer?piaci szempontok iránt – emelte ki az elnök.

Dr. Sohajda Attila, dr. Somogyi Orsolya és dr. Hankó Zoltán a budapesti szakképzés harmadik évfolyamán tartott el?adást, majd a kamarai elnök május 27-én a négy kar Oktatói Állandó Bizottságba delegált képvisel?ivel, valamint dr. Zupkó Istvánnal, a Szegedi Tudományegyetem dékánjával, mint a Kamara Oktatási Állandó Bizottságának elnökével és dr. Vecsernyés Miklós debreceni dékánnal több oktatással kapcsolatos kérdésr?l is egyeztetett. Ezek a témák a döntéshozatallal járó napirendi pontok között is szerepeltek. Az e-recept rendszer fejlesztési törekvései között szerepel a meghatalmazással történ? gyógyszerkiváltás lehet?ségének megteremtése. Az ezzel foglalkozó megbeszélésen az ÁEEK részér?l dr. Bertalan Lóránt és Seres László, a szakma képviseletében a kamarai elnök, dr. Horváth-Sziklai Attila, dr. Fang Simon, dr. Nagy Vilmos és dr. Dér Péter vett részt. Az egyeztetések folytatódnak.

Beszámoló az elnökség júniusi ülésér?lA Patikanappal kapcsolatban dr. Hankó Zoltán, prof. dr. Szök? Éva MGYT elnökkel,az ÁEEK Alapellátási Igazgatóság képviseletébendr. Vájer Péterrel és dr. Jancsó Zoltánnal, a Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet f?igazgatójával, dr. Kovács Gáborral, a Semmelweis Egyetemr?l prof. dr. Zelkó Románával és dr. Somogyi Orsolyával,  valamint dr. Feller Antal Hungaropharma vezérigazgatóval  egyeztetett  – hangzott el a továbbiakban. A téma az adherencia-program indításának el?készítése volt. A klinikai vizsgálatok szabályozásának megújítása és a gyakorlat egyenszilárdságúvá tétele érdekében prof. dr. Horváth Ildikó államtitkár vezetésével széles kör? egyeztetés volt, amelyen a Kamarát az elnök és dr. Süle András, a Kórházi-Klinikai Területi Szervezet elnöke képviselte. „Komoly munka kezd?dött a jelenlegi gyakorlat javításának céljából” – hangsúlyozta az elnök.

Ezt követ?en dr. Horváth-Sziklai Attila vette át a szót, mivel dr. Hankó május 30. és június 10. között szabadságon volt. Így a hivatalvezet? tájékoztatott az említett id?szak kamarai eseményeir?l. Az EESZT munkatársai által szervezett workshopot említette, az interaktív beszélgetésre gyógyszerészeket is meghívtak. Említette továbbá, hogy készül egy lakossági tájékoztató a rendszer jobb megismertetése céljából. Az elnök beszámolt a Hargita Megyei Gyógyszerész Kollégium (kamara) alelnökével, dr. Székely Pállal Kézdivásárhelyen folytatott megbeszélésr?l, amelyen dr. Brezanóczy Ferenc Pest megyei elnökkel vett részt június 6-án. A f? téma a Székelyudvarhelyen szeptemberben megrendezésre kerül? gyógyszerésznapok volt, amire jó lenne, ha minél több kolléga látogatna el. Az elnök ennek kapcsán szólt arról is, hogy ekkor indul el a Pécsi Gyógyszerésztudományi Kar kezdeményezésére megvalósuló szakgyógyszerész-képzés az erdélyi magyar anyanyelv? gyógyszerészek részére. Az elnök a továbbiakban a Patikanap kecskeméti központi megnyitójáról és az azt követ? szakmai konferenciáról adott tájékoztatást. „Nagyot alkotott a Bács-Kiskun Megyei Szervezet és a szervezet elnöke, dr. Fang Simon” – köszönte meg munkájukat. A politikusok részvételét az ünnepen mérsékeltnek mondta, aminek az volt az oka, hogy ezen a napon a parlamentben kétharmados szavazások voltak, így az országgy?lési képvisel?k nem tudtak részt venni a megnyitón. Kecskemét polgármester asszonya, az OGYÉI és az Államtitkárság azonban fels?vezet?i szinten képviseltette magát. Úgyszintén megtisztelte jelenlétével a rendezvényt prof. dr. Szök? Éva az MGYT elnöke, dr. Illés Zsuzsa MAGYOSZ igazgató és dr. Feller Antal a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetségének alelnöke.

Beszámoló az elnökség júniusi ülésér?lDr. Zalai Károly a MÉKISZ június 13-i szakmai napjáról számolt be, amelyen dr. Horváth-Sziklai Attilával vettek részt. A kérdezz-felelek formájában tartott összejövetelen az OGYÉI és a MÉKISZ között együttm?ködési megállapodás született. Az elnök a továbbiakban a Választási Bizottság tagjaival történt egyeztetést említette, ahol a választással kapcsolatos elvi és gyakorlati szempontokat beszélték meg. Az IQVIA, a gyógyszertárak és a Békéshelp Kft. közötti adatszolgáltatási szerz?déssel kapcsolatos megbeszélés került szóba ez után, aminek eredményeképpen új gyakorlat kerül bevezetésre.

A HUNGAROMED Egészségügyi és Orvostechnológiai Kiállításra 2019. október 7-9. között kerül sor, ahol a szervez?k a tavalyihoz hasonlóan részvételi lehet?séget biztosítanak a Kamarának. A kiállítás vezet?ivel dr. Hankó és dr. Horváth-Sziklai Attila egyeztetett és megállapodás született, hogy az adherencia-programmal kapcsolatban három területtel foglalkoznak majd. A betegszervezetek integrálása a program eredményességét er?sítheti. Nagy kihívás az informatikai háttér megteremtése, illetve megvitatásra kerül majd, hogy a program a gyógyszertári funkciókat milyen módon érinti. Az elnök ez után a Kommunikációs Munkabizottság soron következ? ülését hozta szóba, kiemelve, hogy véglegesítették azt a plakátot és reklámanyagot, amely a Biztonságos étrend-kiegészít? program promócióját szolgálja. A továbbiakban ismét dr. Horváth-Sziklai Attila vette át a szót, aki a titkárságvezet?i értekezletr?l tájékoztatott, amelynek f? témája az e-ügyintézés volt. A tájékoztató végén az elnök két dologra hívta fel a figyelmet: a Richter Gyógyszergyár gyárlátogatás keretében a szerializációhoz kapcsolódó technológiai folyamatokat készül bemutatni, amire a Kamara több tagot delegálhat. Az Alkalmazotti Állandó Bizottság kezdeményezésére elkészült egy tájékoztató is a friss diplomás gyógyszerészeknek, aminek a véglegesítése az elnökség feladata.

A következ? napirendi pont a PHOENIX magyarországi cégcsoport igazgatósági elnökének bemutatkozása volt. Wolfgang Wallisch a cégcsoport bemutatása során kifejtette, hogy Európa 13 országában piacvezet?k a nagykereskedelmi piacon, 14 országban pedig összesen 2500 gyógyszertárat tulajdonolnak. Ez után vázolta azokat a trendeket, amelyeket a gyógyszerellátás környezetében a következ? 10 évben fontosnak tart. Kifejtette, hogy „nem propagáljuk a liberalizációt, de megvédjük a piacrészünket” és arról is beszélt, hogy minden ország sajátosságait elismerik, így a „magyar modellt” is elfogadják. A cégcsoport igazgatóságának korábbi elnöke, dr. Küttel Sándor, aki az év elejét?l a Phoenix nagykereskedelmi cégének vezérigazgatója, szintén részt vett a kamarai vezet?kkel tartott találkozón és több gyógyszer-nagykereskedelmi adatot osztott meg az elnökséggel. A megbeszélésen a Kamarával való együttm?ködés er?sítésének a lehet?sége is szóba került. A megbeszélés végén a kamarai elnök megköszönte a vendégek látogatását és az együttm?ködés lehet?ségének növelése kapcsán kifejtette, hogy a Kamara kiemelked? célja és feladata a gyógyszerészek szakmai, gazdasági és tulajdonosi integritásának er?sítése, beleértve pl. a marketing jogszabályi el?írásainak való megfelelést is.

A továbbiakban dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-t?l megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és m?ködtetésével kapcsolatos határozatokról.

Beszámoló az elnökség júniusi ülésér?lEzt követ?en beszámoló hangzott el az adherencia-program indításáról. Az el?terjesztés kijelölte a COPD és a sztatin-program részleteit, foglalkozott az általános gyógyszerészi módszertan folytatásával, valamint az EFOP programhoz való kapcsolódással és konkrét eseményekhez (pl. Gyógyszerészek Világnapja, Hungaromed konferencia) is kijelölte a teend?ket. A program megvitatása után az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette az abban foglaltakat.

Az elnökségi ülésen önálló napirendi pontként szerepelt a MAGYOSZ által létrehozott „Magyar Gyógyszer Védjegy” penetrációjának növelése is. A meghívott vendégek dr. Greskovits Dávid MAGYOSZ elnök vezetésével vettek részt a megbeszélésen. Greskovits Dávid ismertette a hazai gyógyszeripar nemzetgazdaságban betöltött kiemelked? szerepét, és mint mondta, a védjeggyel „a hazai gyártású gyógyszerekhez kapcsolódó hozzáadott érték” kiemelked? voltára is szeretnék felhívni a figyelmet. Ismertette a Kamara vezet?ivel folytatott korábbi megbeszélésen vázolt együttm?ködési lehet?ségeket. A konzultáció végén a Kamara elnöksége jóváhagyta az együttm?ködési kezdeményezést.

Az elnökség elfogadta az Alkalmazotti Állandó Bizottság összetételét, ügyrendjét és programját, majd jóváhagyta a képzés, szakképzés, továbbképzés területén folyó – a gyógyszerészképz? helyekkel összehangolt – kamarai aktivitásokat. Foglalkozni kell a felvételi szabályozás változása miatt kialakult kockázatokkal. Fontos feladat a szakgyógyszerész-képzéshez kapcsolódóan a gyakorlati képz?helyek akkreditációjának a rendezése. A szakképzési rendelet korrekciója is indokolt – itt a négy gyógyszerészképz? hellyel és az MGYT-vel korábban kialakított közös álláspontot meger?sítette az elnökség. Idén a megfeleltetési rendeletnek is meg kell jelennie és az elnökség a kreditpontos továbbképzések szervezése kapcsán is indokoltnak tartja, hogy az érintett szerepl?k bevonásával korrekcióra kerüljön a kialakult gyakorlat. Az elnökség a f?titkár el?terjesztésében foglalkozott a Kamara székházának szükséges felújításával, ezen belül is a nyílászárók javításával és cseréjével, majd támogatási kérelem megvitatásával zárult az elnökség ülése. 

mgyk.gyh

Beszámoló az elnökség júniusi ülésér?l

Az elnökség dr. Schlégel Péter eskütétele alatt

Beszámoló az elnökség júniusi ülésér?l

Dr. Schlégel Péter eskütétele

Beszámoló az elnökség júniusi ülésér?l

Dr. Küttel Sándor és Wolfgang Wallisch

Beszámoló az elnökség júniusi ülésér?l

Dr. Greskovits Dávid