Beszámoló az elnökség novemberi ülésér?l


Az MGYK elnöksége 2022. november 24-én tartotta soron következ? ülését a Kamara székházában Budapesten, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. Az ülésen valamennyi elnökségi tag részt vett és a határozatképességet az elnökség mindvégig biztosította. 

Az ülésen állandó meghívottként részt vettek a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége képvisel?i, jelen esetben dr. Csontos Ildikó országos alelnök és dr. Nagy Éva megyei elnök, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara gyógyszertári asszisztensi tagozatának képviseletében Csiszár Zoltánné tagozatvezet?-helyettes.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszönt? szavaival vette kezdetét, majd a jegyz?könyvvezet? és jegyz?könyv-hitelesít?k megválasztása és a napirend elfogadása után az elnöki tájékoztató következett.

Az el?z? elnökségi ülés óta történtekr?l

Az elnök emlékeztetett, hogy az el?z? elnökségi ülés két részb?l állt: október 20-án Domonyvölgyben találkoztak az elnökség és a Területi Elnökök Értekezlete tagjai, majd az akkor id? hiánya miatt meg nem tárgyalt napirendeket október 27-én hibrid ülésen vitatták meg. Beszámoló az elnökség novemberi ülésér?l

Az elnök azt is jelezte, hogy az elnökségi üléssel párhuzamosan tárgyalják a területi elnökök a helyettesít? gyógyszerészek tagdíjmérséklést kér? beadványával és a Kamara által felkért ad hoc bizottság javaslatával kapcsolatos kérdéseket. A megbeszélés els? órájában az elnök ezen részt tudott venni, a végs? döntéseket a TEÉ elnöke írásban juttatja el a Kamara hivatalába.

Kormányzati és hatósági egyeztetések

– A Területi Elnökök Értekezletével összevont október 20-i elnökségi ülésen született, „A rezsidíjakról és a gyógyszerellátás struktúrájának védelmér?l” cím? határozatot (közzétételre került a Gyógyszerészi Hírlap novemberi számában) a Kamara elnöke eljutatta dr. Takács Péter egészségügyért felel?s államtitkárhoz, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterhez és Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztoshoz.

– Dr. Takács Péter egészségügyért felel?s államtitkár október 21-én jelezte a Kamara elnökének, hogy a kistelepülések rezsitámogatásával foglalkozó kormányzati egyeztetésen tárgyaltak a Kamara által a gyógyszertárak számára már korábban is kért hasonló támogatásról. Az államtitkár soron kívül kért javaslatokat és további számításokat, amelyeket a Kamara a kért határid?n belül eljuttatott az Államtitkárságra, valamint a hasonló feladatot kapott OGYÉI fels?vezet?ihez.

– Koncz Zsófia országgy?lési képvisel? és dr. Szabó László miniszteri biztos látogatást tett a Viridis Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Kft. bekecsi központjában, ahol a vendégekkel dr. Nyiri László egyrészt mind a Viridis felügyel?bizottsági elnöke, másrészt mint az MGYK TEÉ elnöke folytatott egyeztetést október 21-én.

– A Kamara elnöke dr. Komáromi Zoltán parlamenti képvisel?vel, a Népjóléti Bizottság alelnökével folytatott egyeztetést az Egészségügyi Gazdasági Vezet?k Egyesülete konferenciájához kapcsolódóan több témában is. Az egyeztetést dr. Komáromi Zoltán kezdeményezte. Beszámoló az elnökség novemberi ülésér?l

– Az október 30-i határid?n belül a Kamara elküldte az OGYÉI-nek a hatóság magisztrális alapanyagok gyógyszertári min?ségbiztosításával foglalkozó módszertani levéltervezetével kapcsolatos kamarai véleményt.

– A magisztrális gyógyszerek biztonságával kapcsolatban is küldött egy elemzést a Kamara az OGYÉI-be – folytatódott a tájékoztató. Az Államtitkárságra ugyanis lakossági beadvány érkezett, amelyben a panasztev? egy magisztrális gyógyszerek rendelésével és készítésével kapcsolatos kritikai kiadványra hivatkozva lépett fel ezen termékek min?ségének garantálásáért. A Kamara komplex javaslatot készített, amelynek f?bb elemeit a Gyógyszerészi Hírlap novemberi számában ismertettük.

– Az OGYÉI alapításának 70. évfordulója és az új székházuk elkészülte alkalmából tartott szakmai konferencián dr. Hankó Zoltán köszönt? beszédet mondott november 7-én.

– Az egészségügyi struktúraváltással foglalkozó salátatörvény-tervezettel kapcsolatos kamarai véleményt november 7-én küldte meg az MGYK az Egészségügyért Felel?s Államtitkárságra.

– A kamarai elnök tájékoztatott, hogy a Miszterelnöki kabinetiroda munkatársaival több alkalommal volt egyeztetése, részben a stratégiai együttm?ködési megállapodásról, részben a gyógyszertárak rezsitámogatásáról. Ennek részeként Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztoshoz is eljuttatta a BM Egészségügyért Felel?s Államtitkárságra és a Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felel?s miniszternek készített beadványt. Kiemelte, hogy számításaik szerint – az ?szi energiaárakkal számolva – beavatkozás nélkül különösen kritikus helyzetbe kerülhetnek a fiókgyógyszertárak, a m?ködési célú támogatásra már eleve jogosult közforgalmú gyógyszertárak és a 18-21 millió forint havi forgalmi kategóriát el nem ér? gyógyszertárak. A fiókpatikák esetén a megnövekedett benzinköltséggel is számolni kell.

Egyéb kamarai egyeztetések

– Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (SZTNH) elnöke és dr. Lábody Gyula alelnök október 25-én megbeszélést folytattak a kamarai elnökkel és dr. Horváth-Sziklai Attilával. Ugyanis az MGYK  és az SZTNH között 2016-ban elindult együttm?ködést a HENT megszüntetése kapcsán új alapokra kell helyezni. A megbeszélésen megállapodtak a további együttm?ködés formájáról és külön is egyeztettek a Biztonságos étrend-kiegészít? programmal kapcsolatos közös célokról. A program egészségügyi szempontból is fontos – tájékoztatott az elnök. A megbeszélésen megállapodtak a kapcsolattartás formájáról is. Beszámoló az elnökség novemberi ülésér?l

– Czirbus Zoltán, a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács elnöke kérte az MGYK együttm?ködését néhány drog gyógyszertári forgalmazásának el?segítéséért. Ez egyfajta profilb?vítés lenne – emelte ki az elnök. A javaslat véleményezését kérte a Kamara elnöke a szakmai munkabizottságtól és néhány szakért?t?l.

– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZSZ) által indítandó  egészségfejlesztési programról dr. Hankó és a projekt koordinátora, Nagy Ferenc többször is egyeztetett. A téma kés?bb önálló napirendi pontként szerepelt.

– A kamarai törvényr?l a MOK, a MESZK és az MGYK vezet?i november 15-én megbeszélést folytattak. A rendelkezésre álló információk szerint a Belügyminisztérium nyitott a három egészségügyi szakmai kamaráról szóló törvény módosítására, amelynek el?készítése a három köztestület feladata. Az egyeztetésen a szervezeti struktúrára, a tagfelvétellel kapcsolatos eljárások egyszer?sítésére, az önkormányzatiság er?sítésére és az etikai önállóság megteremtésére vonatkozó javaslatok körvonalazódtak. A megbeszéléseket a három köztestület vezet?i december elején folytatják.  

– A Pénztárszövetség vezet?ivel a COVID-járvány alatt megritkult a kapcsolat. Ennek újraindítását célozta a Pénztárszövetség ?szi konferenciáján a kamarai elnök el?adása, ahol megegyeztek a 2016-ban kötött együttm?ködés megújításáról. A konferencián elkezd?dött egyeztetés november 15-én folytatódott, amikor a Pénztárszövetség részér?l dr. Váradi Péter, Kravalik Gábor és Nagy Csaba, a Kamara képviseletében pedig az elnök és dr. Torma Ádám alelnök vett részt. Az elnök tájékoztatott a felvet?dött témákról, pl. az egészségpénztárak közös cikktörzs bizottságának felállításáról, amelybe kamarai delegáltat is várnak. A megbeszélésen felvetett témák között szerepelt a drága banki szolgáltatások kiváltása, amely akár másfél százalékkal is csökkentheti a tranzakciós költspégeket. Id?közben a Pénztárszövetség elkészítette a javaslatát, amit az MGYK szakért?i szinten elemez.

– Az MGYT Oktatási szakosztályának november 18-i megbeszélésén a négy képz?hely, az MGYT és az MGYK delegáltjai vettek részt, a Kamarát az elnök képviselte. A téma a felvételikkel kapcsolatos változások volt, valamint, hogy a képzési és kimeneti követelmények ez év eleji változását követ?en az egyes curriculumokban milyen változások vannak folymatban. Az elnök tájékoztatott, hogy megállapododtt a dékánokkal: az új felvételi szabályzatokat az MGYT és az MGYK felületein a gyógyszerészek számára közzétesszük.

– Az MGYT Szervezési szakosztálya november 19-i egész napos szakmai rendezvényén az elnök „Értéklánc – de melyik?” címmel tartott el?adást, majd a rendezvény záró kerekasztalában is részt vett. A Szervezési szakosztály jelent?s érdekl?dés mellett magas színvonalú konferenciát szervezett, ahol a gyógyszerbiztonság er?sítése volt a központi célkuit?zés. Az MGYK-t az elnök mellett dr. Fang Simon alelnök képviselte.

– Dr. Nagy Sándor az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai f?igazgató-helyettese és Gui Angéla kommunikációs munkatárs együttm?ködést kezdeményezett az MGYK-val. Az err?l szóló els? egyeztetés november 21-én volt a Kamarában. Az elnök elmondta, hogy egy hosszútávú együttm?ködés lehet?sége körvonalazódik, amelynek keretei között a gyógyszertárak a véradáshoz kapcsolódó gyógyszerészeti kérdésekben tudnak segítséget nyújtani. Beszámoló az elnökség novemberi ülésér?l

– A Kamara elnöke beszámolt, hogy hozzá eljutott információ szerint a Kamara honlapján 2021. szeptemberben „Mit ér a törvény, ha…”  címmel közzétett, majd a hatósághoz is eljuttatott XXI. sz. esetismertetésben feltárt jogszabálysért? gyakorlatot az esetet vizsgáló cégbíróság jogszabálysért?nek min?sítette. Az elnök személyes véleménye szerint ezzel a cégbíróság gyakorlatilag kimondta, hogy az érintett gyógyszertárakban a gyógyszer-gazdaságossági törvény szindikálás tilalmára és semmisségére vonatkozó el?írásait éveken át folyamatosan megsértették. Viszont ennek részletes feltárása a gyógyszerészeti hatóság feladata, amelyhez a jogszabály az ilyen esetekben nyomozati jogkört is biztosít. Az elnök elmondta, hogy az esetet precedens érték?nek tartja és a történéseket követni fogja. A szindikálásban résztvev? gyógyszerészek tevékenységének kamarai megítélésére azt követ?en kerülhet sor, ha a Kamara a hatóságtól a dokumentumokat kézhez kapja.

Kamarai aktivitások

– A XXVIII. Magyarországi Egészségügyi Napok október 19-21-i balatonalmádi konferenciáján dr. Hankó el?adást tartott „A jelen problémái és jöv?kép” címmel. „Jól szervezett konferencia volt, ahol informális egyeztetésekre is lehet?ség nyílt” – mondta. Az el?adók közül kiemelte Kiss Zsoltnak, a NEAK f?igazgatójának, dr. Kincses Gyula MOK elnöknek, dr. Balogh Zoltán MESZK elnöknek és dr. Ficzere Andreának, a Magyar Kórházszövetség elnökének el?adását.

– A gyógyszerhasználati adherencia fejlesztésével kapcsolatban a COVID-járvány el?tt több szervezettel jött létre együttm?ködés, így pl. az MGYT-val, az OGYÉI-vel, a Semmelweis Egyetemmel, az EESZT-vel, a Hungaropharmával, a Magyar Tüd?gyógyász Társasággal és  a Korányi Sándor Intézettel, a Háziorvosok szervezetével és a Nemzeti betegfórummal. Az elnök a program újraindításának szándékával valamennyi együttm?köd? szervezet vezet?it október 25-re meghívta egy megbeszélésre a Kamarába. Beszámolt, hogy mindegyik szervezet továbbra is kész az együttm?ködésre, s?t új csatlakozóként köszönthették a Táplálkozástudományi Alapítvány vezet?it is. Az elnök beszámolója szerint a megbeszélés eredményes volt és készül egy stratégiai terv, amelynek jóváhagyását követ?en a Kamara megkeresi az Egészségügyért Felel?s Államtitkárságot a program politikai támogatásáért. Ezt azért tartja fontosnak, mert enélkül a program nem lehet sikeres. Másfel?l viszont dr. Takács Péter államtitkár már többször jelezte, hogy fontosnak tartja a gyógyszerhasználati adherencia er?sítését. Beszámoló az elnökség novemberi ülésér?l

– Dr. Sohajda Attila és a kamarai elnök részt vett a MedicalScan egészségügyi információs cég október 25-i  rendezvényén.

– A Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének konferenciáján dr. Horváth-Sziklai Attila, dr. Nagy Vilmos, dr. Nyíri László és dr. Hankó Zoltán képviselte a Kamarát. Az elnök a beszámolóban dr. Répássy Róbert IM államtitkár el?adásából kiemelte, hogy a kormánynak nem áll szándékában a hivatásrendi kamarák szabályozását uniformizálni. Dr. Sziklay Júlia, a NAIH f?osztályvezet?je pedig elmondta, a névkit?z? használata „közérdekb?l hiavatalos adat”, ezzel egyértelm?en lezárva azokat a vitákat, amelyek pl. a gyógyszerészek között a névkit?z? használatával kapcsolatban folytak. Aki ugyanis a betegekkel kapcsolatba kerül, annak – betegjogi szempontok miatt – kötelez? a névkit?z? viselése. Dr. Hankó elmondta, hogy a kamarák vezet?inek hozzászólásai a kamarák önállóságának és kompetenciáinak er?sítését célozták, beleértve az etikai  ügyeket is.

– A Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének konferenciáját követ? napon tartották a Szövetség közgy?lését, ahol a következ? évre elnökké választották dr. Hajnóczi Pétert a Mérnöki Kamara elnökét, alelnökké Pál Tibort a Közjegyz?i Kamara elnökét, dr. Hankó Zoltánt pedig elnökségi taggá választották, aki a hivatásrendi kamarák önkormányzatiságának és etikai önállóságának er?sítéséért lesz felel?s az elkövetkez? évben.  

– A  helyettesít? gyógyszerészekkel kapcsolatban több egyeztetés is volt a Kamarában személyes és online részvétellel. A cél, hogy a decemberi küldöttközgy?lésig konszenzusos kamarai álláspontot lehessen a küldöttek elé terjeszteni.

– November 12-én volt a Kamarai Ifjúsági Program (KIP, korábban táltosképz?) soron következ? összejövetele. A vitaindítókat dr. Somogyi Orsolya, a Kamara adherencia-fejlesztéssel foglalkozó projektjének vezet?je, országos titkár és dr. Fittler András egyetemi docens, a PTE GYTK dékánhelyettese, országos titkár tartotta. A téma „a gyógyszerészoktatás jelene és jöv?je az aktuális felvételi trendek tükrében” volt. Dr. Fittler els?sorban a felvételi adatok alakulását elemezte, felhívva a figyelmet, hogy az els? helyes jelentkez?k száma csökken? tendenciát mutat, dr. Somogyi pedig az oktatási módszertan megújítási lehet?ségeit mutatta be. A program jól sikerült, a következ? alkalomra december 10-én kerül sor.

– November 15-én került megrendezésre  a Budapesti szervezet fóruma és küldöttgy?lése. A fórumon az asszisztensképzésben m?köd? iskolák vezet?i mondták el tapasztalataikat. Dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be minderr?l, aki a fórumon el?adást tartott az asszisztensképzés helyzetér?l és jöv?jér?l. „Hasznos lenne, ha más megyében is tartanának ilyen fórumokat” – mondta. Beszámoló az elnökség novemberi ülésér?l

– A MAGYOSZ november 17-i konferenciáján dr. Hankó, dr. Torma Ádám, dr. Fang Simon és dr. Zalai Károly vett részt. „A konferencián résztvev? több kormányzati vezet? jelenléte jól mutatja, hogy a kormányzat hogyan értékeli a magyar gyógyszeripart” – számolt be az összejövetelr?l dr. Torma. Az el?adásokat kerekasztal megbeszélés követte, amelynek dr. Torma is a résztvev?je volt. Dr. Hankó – folytatva a tájékoztatót – elmondta, itt írták alá a MAGYOSZ és az MGYK közti megállapodást a Magyar Gyógyszer Védjeggyel rendelkez? gyógyszerek ismertségének növelésér?l. Az elnök elmondta, hogy idén a dr. Orbán István Emlékérmet a MAGYOSZ dr. Hodász István gyógyszerésznek (az Egis volt vezérigazgatójának) és dr. Koncz Józsefnek, a MAGYOSZ Etikai Bizottság volt elnökének itélte oda, a díjakat dr. Greskovits Dávid MAGYOSZ elnök adta át.

– A jubileumi Medicina konferencián november 17-én dr. Hankó képviselte a Kamarát. A rendezvényre id?zítve jelent meg a Medicina évkönyv, amelybe – az el?z? évek gyakorlatát folytatva – a kamarai elnök is írt egy fejezetet. A rendezvényen dr. Takács Péter egészségügyért felel?s államtitkár mellett többek között dr. Kovács Árpád, az ÁSZ volt elnöke, a Költségvetési Tanács elnöke is el?adást tartott. Az összejövetelt díjátadás is színesítette; a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. által alapított díjban két fiatal gyógyszerész is részesült.

– Az elnök tájékoztatott, hogy elkészültek a fiatalok pályaválasztását el?segít? kisfilmek, amelyek a közforgalom, az ipar, a kórház és az oktatás területén dolgozó gyógyszerészek munkáját mutatják be. Terveik szerint ezeket a négy képz?helyre, illetve a TEÉ tagjainak is elküldik, hogy felhasználják a végz?s középiskolások tájékoztatására.

– November 22-én egy olyan konferencián, ahol a digitális egészségügyi fejlesztések voltak középpontban, kerekasztal beszélgetésben vett részt az elnök Kaló Tamás Phoenix Pharma vezérigazgatóval és dr. Feller Antal Hungaropharma vezérigazgatóval. A moderátor Danó Anna újságíró volt. Az elnök elmondása szerint a két nagykeresked? vezet?i továbbra is kritikusan állnak a csomagküldéssel történ? gyógyszerkiszolgálás megtiltásához és a Kamara ebben végzett tevékenységéhez.

– A beszámoló végén dr. Hankó Zoltán tájékoztatott, hogy már rendelkezésére áll egy NAIH állásfoglalás az egészségügyi adatok felhasználhatóságáról, továbbá jogi állásfoglalást kért a közfinanszírozott tápszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyszerek arképzésével kapcsolatos vitás kérdésekr?l. Mivel ez utóbbi területen – véleménye szerint – inkoherencia van, ennek feloldása érdekében kamarai szakért?k bekapcsolódását kérte.

– A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be az OGYÉI-t?l kapott, a gyógyszertárak alapításával és m?ködtetésével kapcsolatos határozatokról.

 

Döntéshozatalt igényl? napirendi pontok

– Beszámoló a Gyógyszerész Köztestületi Napok el?készületeir?l
Dr. Sándor Csaba ismertette a december 2-3-án rendezend? GYKTN-nel kapcsolatos el?készít? munkák állását. Kitért a rendezvény anyagi vonzataira is, mint mondta, a rezsiárak emelkedése kihatott a rendezvényre is. A jelentkezések folyamatosak. Megtörtént a december 2-i program el?adóival az egyeztetés, illetve megvitatták az adventi vacsorára meghívottak körét.

– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által indítandó  egészségfejlesztési programról
A kamarai elnök meghívására az elnökségi ülésen részt vett Nagy Ferenc, a Máltai Szeretetszolgálat egészségügyi fejlesztésekért felel?s igazgatója, aki egyben a program f? koordinátora.  Beszámoló az elnökség novemberi ülésér?lA programot bemutató el?adása el?tt dr. Hankó ismertette azokat a szempontokat, ami alapján szükségesnek tartotta meghívni az MMSZSZ egyik vezet?jét. Mint mondta, az egészségügyért felel?s korábbi politikai vezet? döntése miatt csak néhány héttel ezel?tt értesülhetett a „Naszlady Attila Egészségfejlesztési Program”-ról, holott a projekt el?készítése évek óta tart! A Máltai Szeretetszolgálat vezet?ivel, illetve Nagy Ferenccel azóta többször is egyeztetett, hogy minél több részletet meg lehessen tudni magáról a programról és annak gyógyszerészeti vonatkozásairól. Nagy Ferenc bemutatta a projekt lényegét, mely szerint hazánk olyan legszegényebb 300 kistelepülésén mélyszegénységben él? embereknek terveznek egészségügyi szolgáltatást nyújtani, ahol semmilyen egészségügyi ellátás nem érhet? el. Ennek keretei között országosan öt egészségpontot alakítanak ki és 12 mozgó orvosi rendel?vel (busszal) járják majd ezeket a településeket, ahol ún. „területi ellátási kötelezettség nélküli” kiegészít? háziorvosi ellátást nyújtanak. Ennek részeként állapotfelmérést, telemedicinális ellátást, mobil laboratóriumot és mintavételi  pontokat m?ködtetnek. Az ellátás részét képezi a szükséges vényköteles gyógyszerek rendelése és – szükség szerint – annak névreszóló dozírozását követ? (unit dose) kiszolgálása. A beszámolót követ?en kérdések sora hangzott el a részvev?kt?l. Felvet?dtek szakmai, gyógyszerbiztonsági, logisztikai és jogalkotással kapcsolatos kérdések is, amelyekre a közeli jöv?ben a szeretetszolgálatnak és a Kamarának is megfelel? válaszokat kell találni. A megbeszélés végén a kamarai álláspont kialakítására az elnök ad hoc bizottság felállítását kérte, továbbá felajánlotta a folyamatos konzultációt a Szeretetszolgálatnak. Az elnök elmondta, hogy a december 3-i küldöttközgy?lésen részletes tájékoztatást ad mindarról, amit a projektr?l eddig megtudtunk.

– A helyettesít? gyógyszerészekkel kapcsolatos kérdések
Az elnökség megvitta dr. Hankó Zoltán és dr. Csapó Konrád el?terjesztését, majd a Területi Elnökök Értekezlete véleményét is figyelembe véve alkalmasnak találta arra, hogy a küldöttközgy?lés elé terjesszék. Az el?készít? munkára felkérték dr. Hankó Zoltán elnököt.

– Javaslat az MGYK Alapszabályának módosítására
Az el?terjesztés három pontban javasolta az Alapszabály módosítását: (1) a helyettesít? gyógyszerészekre vonatkozó nomenklatura pontosítása, (2) az elnökségi zárt ülések rendjének szabályozása, (3) az MGYK Hajdú-Bihar Megyei Szervezete székhelyének megváltozása miatti címváltozás.

– A 2023. évi költségvetés elfogadása
Az elnökség a Kamara 2023. évi költségvetésének tervezetét a küldöttközgy?lés elé terjeszthet?nek tartotta.

– 38/2022. (XI.10.) BM rendeltb?l fakadó feladatok
Az elnökség megtárgyalta „a magisztrális gyógyszerek készítését el?segít?” rendelet megjelenését követ? teend?kr?l szóló el?terjesztést és úgy döntött, hogy a pozitív listán lév? alapanyagok beszerzési problémáit, a galenusi termékek árképzését és a magisztrális díjak rendezését célzó munkát tovább kell folytatni, a Bels? Min?ségügyi Kézikönyvet aktualizálni kell és el kell indítani az Országos Manuális szervezését. Ezekre a munkákra munkabizottságot és projektfelel?söket kért fel.