Beszámoló az elnökség októberi ülésér?l


A MGYK elnöksége 2021. október 21-én tartotta soron következ? ülését a Kamara székházában, Budapesten, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. Az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszönt? szavaival vette kezdetét, majd a jegyz?könyvvezet? és jegyz?könyv-hitelesít?k megválasztása és a napirend elfogadása után az elnöki tájékoztató következett. A kamarai történéseket az elnök 2021. szeptember 23-tól kezd?d?en ismertette, mert az október 6. délutáni soron kívüli ülésen a beszámoló – az elmaradt napirendek megtartása érdekében – halasztásra került. Az elnökségi ülés munkájába id?közben bekapcsolódott dr. El Koulali Zakariás az OGYÉI f?igazgató-helyettese, országos tiszti f?gyógyszerész is.

A szeptember 23-i elnökségi ülés óta történtekr?l

Kormányzati és hatósági egyeztetések

 A szeptember 23-i elnökségi ülésen elfogadott, csomagküldéssel, házhoz szállítással és internetes gyógyszerkereskedelemmel kapcsolatos állásfoglalást az elnök az illetékes kormányzati és hatósági vezet?knek szeptember 24-én juttatta el. Beszámoló az elnökség októberi ülésér?lAzt követ?en az ügyben több egyeztetésre is sor került. Dr. El Koulali Zakariás OGYÉI f?igazgató-helyettessel két alkalommal is volt egyeztetés, err?l október 7-én pedig dr. Tóth László egészségügy szakmai irányításáért felel?s helyettes államtitkár vezetésével az OGYÉI fels? vezet?ivel és az Egészségügyért Felel?s Államtitkárság szakf?osztályának munkatársaival folyt a témában álláspont-tisztázó megbeszélés. Ezt követ?en, október 12-én nyújtotta be a Kormány a parlamentnek az egészségügyi salátatörvény tervezetét, amely a gyógyszerek csomagküldéssel történ? értékesítési lehet?ségének a megszüntetését kezdeményezi a fogalom jogszabályból való kivezetésével. Az elnök elmondta, hogy a megbeszéléseken egyértelm? volt, hogy a törvénymódosítást követ?en több miniszteri rendelet módosítása is szükséges, és a házhoz szállítás, valamint az internetes gyógyszerkereskedelem szabályozását is korrigálni kell. „Nem az officinán kívüli gyógyszerátvétel lehet?ségét kell megszüntetni, hanem a gyógyszertárak felel?sségi körén belül újra szabályozni a gyógyszerbiztonság és az objektív betegérdek szem el?tt tartásával” – mondta az elnök.

– Október 12-én a Miniszterelnökség munkatársai folytattak megbeszélést dr. Hankó Zoltánnal, amelyen részt vett Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felel?s miniszterelnöki megbízott, akit a kamarai elnök meghívott az október 22-i adherencia-konferenciára. Az egyeztetésen a Kormánnyal megújításra kerül? stratégiai megállapodás részleteir?l is volt szó. „A megállapodás el?készítésének operatív szakaszába jutottunk” – emelte ki az elnök. Beszámoló az elnökség októberi ülésér?lMint mondta, a megállapodás alapját Orbán Viktor miniszterelnök patikanapi köszönt? levelében leírtak jelenthetik, amelyben mindkét fél, a Kormány és az MGYK vállalásai is rögzítésre kerülhetnek.

– Az OGYÉI-ben október 13-án dr. El Koulali Zakariás f?igazgató-helyettessel volt megbeszélés, amelyen az MGYK képviseletében dr. Torma Ádám alelnök is részt vett. A megbeszélésen függ?ben lév? jogszabály-módosításokról és hatósági ügyekr?l volt els?sorban szó, így a két legutóbbi esetismertetés ügye, valamint a Semmelweis-napi munkaszüneti nappal kapcsolatos hatósági engedélyezési gyakorlat is napirendre került.

– Dr. Páva Hanna, az OKF? Humáner?forrás Igazgatóság igazgatója és dr. Hankó az egyes szakmák számára kiírt WorldSkills és EuroSkills versenysorozatban a gyógyszertári asszisztensek/szakasszisztensek lehetséges részvételével kapcsolatban folytattak megbeszélést. Az ötletet ehhez az adta, hogy az egészségügyben dolgozók közül az ápolók is részt vettek már ilyen vetélkedésben, az idei Grazban megrendezett versenyen pedig – bemutatkozó szakmaként – néhány ország gyógyszertári asszisztensei is részt vettek. Dr. Hankó elvi igent mondott a rendezvényen való részvétel szakmai támogatására. „Ez a lehet?ség komoly el?relépést jelenthet a kórházakban és közforgalomban dolgozó asszisztenseknek, és az asszisztensek képzésével kapcsolatos célkit?zéseink elérését is segítheti” – mondta az elnök. Az elnökség jóváhagyólag támogatta a felvetést, az els? ismertet?k közzétételére várhatóan novemberben kerülhet sor.

– Az elnök tájékoztatott, hogy október 4-én az EMMI-t?l dr. Balogh Zoltán MESZK elnökkel közösen állásfoglalást kértek arra vonatkozóan, hogy a december végéig meghosszabbított egészségügyi veszélyhelyzet ideje alatt a köztestületek tarthatnak-e közgy?lést, küldöttgy?lést vagy küldöttközgy?lést. Az állásfoglalás-kérést az indokolta, hogy van olyan köztestület, amely küldöttközgy?lést hirdetett meg, ugyanakkor a hatályos jogszabályt a MESZK és az MGYK is úgy értelmezi, hogy erre a jogszabályok nem adnak lehet?séget.  Beszámoló az elnökség októberi ülésér?lAz október 15-én megérkezett a válasz szerint a köztestületek testületi szervei (pl. elnökség, etikai bizottság) ülésezhetnek, azonban a köztestületek közgy?lést, küldöttgy?lést, küldöttközgy?lést nem tarthatnak, mivel ezek nem testületi szervek. Az elnök elmondta, hogy az állásfoglalást még aznap elküldte valamennyi területi szervezet elnökének és titkárságvezet?jének.

– A Kamara a gyógyszertárak áthelyezésével foglalkozó legutolsó törvénymódosítást hibásnak tartja amiatt, mert kikerültek a törvényb?l a távolsági korlátra és az engedélyezett áthelyezés végrehajtására rendelkezésre álló id?tartamra vonatkozó korábbi szabályok. Amint várható volt, elindultak olyan gyógyszertár-áthelyezési kezdeményezések, amelyek az eddig a településeken belül viszonylag kiegyensúlyozottan elhelyezked? gyógyszertárak áthelyezésével ezt a területi kiegyensúlyozottságot felborítják. Úgyszintén vannak jelei, hogy az áthelyezésre nyitva álló id?korlát eltörlése „helyfoglaló” célú áthelyezési kérelmeket generál. Ezért az MGYK elkészítette és az OGYÉI-be eljuttatta a jelenleg hatályos szabályozás korrekciójára vonatkozó, normaszöveg-szint?, indoklással ellátott javaslatát, kérve, hogy az OGYÉI soron kívül kezdeményezze a vonatkozó törvény módosítását.

Kamarai egyeztetések

– Dr. Pilling János, a SE ÁOK Magatartástudományi Intézetének igazgatóhelyettese és munkatársa, dr. Tóth Mónika a kamarai adherencia-konferenciával kapcsolatban dr. Somogyi Orsolyával, dr. Horváth-Sziklai Attilával és az elnökkel egyeztetett. Elvi megállapodást született arról, hogy az MGYK továbbképzési programjába állandó részvev?ként kapcsolódnak be a Magatartástudományi Intézet munkatársai. „Hasznos lesz számunkra ez a hosszú távú együttm?ködés” – hívta fel a figyelmet az elnök.

– Az elnök tájékoztatott, hogy egy gyógyszertári helyettesítéssel kapcsolatos applikáció kidolgozásának ügyében gyógyszerészek megkeresték a Kamarát, együttm?ködést kérve. A kérésre elvi igen volt a válasz, az operatív egyeztetésekre dr. Torma Ádámot kérte fel az elnök.

– A Molar Chemicals Kft. vezet?inek, dr. Nagy Balázsnak és dr. Pál Józsefnek a meghívására a kamarai elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila a cég telephelyére látogatott, ahol lehet?ségük nyílt a látványosan b?vül? épületegyüttes megtekintésére is. Az elnök szerint a gyógyszertáraknak a cég filozófiája és a cégnél folyó fejlesztések a magisztrális alapanyag-ellátás szempontjából különösen hasznosak lehetnek. A cég és az MGYK vezet?i folytatják az együttm?ködés lehetséges módjaival kapcsolatos megbeszéléseket.

– A kamarai elnök részt vett és átfogó szakmapolitikai tájékoztatót tartott a Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezet fórumán szeptember 25-én.

– Az MGYK Budapesti Szervezete által szervezett fórumon szeptember 30-án dr. Hankó a magisztrális gyógyszerkészítéssel kapcsolatban tartott el?adást. A téma aktualitását a FoNo VIII-cal kapcsolatos egyeztetések adták. Az elnök az ismertetést a kompetenciafejlesztés kamarai programjába ágyazva tartotta meg és tájékoztatott a jogalkotókkal folytatott egyeztetésekr?l.

–  Az EESZT-ben a központi finanszírozású szoftverrel kapcsolatos megbeszélésen a Kamarát hárman képviselték. A projekt következ? fázisa október végén indul. Beszámoló az elnökség októberi ülésér?lAz elnök bejelentette, hogy az elnökségi ülés napján három gyógyszertárban megkezd?dött a patikai tesztelés.

– Az Ifjúsági Állandó Bizottság dr. Szilvay András elnök koordinálásával elindította a Kamarai Ifjúsági Programot. A dr. Hankó által rendszeresen „táltosképz?ként” említett program els? alkalmára október 2-án került sor, amelynek meghívott vendége volt az elnök, dr. Torma Ádám alelnök, dr. Nyíri László, a Területi Elnökök Értekezlete elnöke és dr. Süle András, az MGYK Kórházi-Klinikai Szervezete elnöke. Dr. Hankó beszámolt, hogy a kötetlen beszélgetésen el?kerültek a Kamarával szemben megfogalmazott „kritikák” is (pl. „a Kamara nem csinál semmit”, a Kamara miért nem veszi fel a keszty?t”, „a Kamara nem tart kapcsolatot a tagokkal”), aminek örül, mert ezek a kérdések a mélyebb megértés szándékával kerültek el?. Az els? alkalom tapasztalatait az elnök és dr. Szilvay közösen értékelték, és ennek figyelembevételével került kijelölésre a következ? két találkozó témája és id?pontja. Beszámoló az elnökség októberi ülésér?lNovember 6-án az MGYK m?ködési elveit és szervezeti struktúráját beszélik végig a hivataligazgató, az etikai és a felügyel? bizottság elnökének, valamint az egyik területi szervezet elnökének a részvételével (a négy meghívott közül kett? az el?z? táltosképz? tagja volt), december elején pedig a Kamara és a politika kapcsolatrendszerének jellemz?it vitatják meg a résztvev?k. Az elnök fontosnak tartja, hogy ezeken az alkalmakon valamennyi területi szervezet részér?l legyenek ott a fiatalok.

– Az MGYK Felügyel? Bizottságának október 14-i ülésére dr. Hankó és dr. Horváth-Sziklai Attila is meghívást kapott, ahol aktuális szakmapolitikai kérdésekr?l adtak tájékoztatást. „Ez a tájékoztatás fontos volt – mondta dr. Hankó – ugyanis az FB-tagoknak nehéz lenne megfelel? információk nélkül döntéseket hozniuk. A felügyel? bizottságoknak ugyanis nemcsak a kamarai döntések jogszer?ségét kell elbírálniuk, hanem feladatuk a döntések alapszabályban lefektetett célokkal való egyezésének, valamint az MGYK és vezet?i integritásának a kontrollja is.” Az elnök megemlítette, hogy javasolta az országos Felügyel? Bizottságnak, hogy még ebben az évben hívják össze egy konzultációra a területi szervezetek felügyel? bizottsági elnökeit.

– Az MFB Invest Zrt. legfels?bb kormányzati kérésre olyan t?keprogram el?készítését kezdte el, amely kedvez? feltételekkel biztosíthatja fiatal gyógyszerészek gyógyszertár- illetve üzletrész vásárlását id?sebb gyógyszerészekt?l. Az el?készítés részeként több egyeztetésre került sor az MGYK vezet?ivel. Legutóbb dr. Sohajda Attila és dr. Hankó Zoltán tárgyalt a konstrukciót megalapozó kérd?ívr?l. A kérd?ívre a t?kealap nagyságának megállapítása céljából van szükség.

– A kommunikációs stratégiával foglalkozó ad hoc bizottság els? egyeztetésére október 19-én került sor. Ennek részleteir?l az elnök számolt be.

Egyéb kamarai tevékenységek

– A kamarai elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila részt vett a Csongrád-Csanád megyei szervezet összejövetelén, ahol elbúcsúztatták a nyugdíjba vonuló dr. K?hegyi Ferencet és dr. Blum Ferencet.

– A kórházi gyógyszerészek szegedi konferenciáján a felkérés ellenére dr. Hankó Zoltán más, hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni. El?zetes megbeszélésük alapján prof. dr. Szök? Éva MGYT elnök adta át az MGYK elnökének üdvözletét, kiemelve, hogy a Kamara elkötelezett a klinikai gyógyszerészi státuszok jogszabályi kidolgozásáért és az ezekhez szükséges kompetenciák meghatározásáért. A rendezvényr?l dr. Gyimesi Nóra számolt be, aki szerint jól sikerült és hasznos volt a konferencia. 

– A kamarai elnök és dr. Sass Pál a Heves megyei szervezet kezdeményezésére létrejöv? felméréshez szükséges kérd?ív véglegesítésér?l egyeztetett. Ennek eredményeként a felmérés elindításához szükséges tárgyalásokat a Heves megyei szervezet a kiválasztott közvéleménykutató céggel megkezdi.

– A MOSZ alapításának 30. évfordulója alkalmából meghirdetett konferenciájának október 16-i ünnepélyes megnyitóján dr. Hankó köszönt?t mondott. Beszámoló az elnökség októberi ülésér?lAz elnök beszámolója szerint köszönt?jének lényege, hogy a három klasszikus szakmai és érdekvédelmi szervezet (a MOSZ, az MGYT és az MGYK) viszonya ugyan az elmúlt 30 évben hullámzó volt, de igazi törésvonal közöttük nincs. A törésvonal a gyógyszerészek és gyógyszertárak integritását fontosnak tartó szervezetek és az ezt lebontani akaró aktorok között van. „Ezért jó lenne, ha egy irányba tudnánk menni” – figyelmeztetett.

Egyéb

– Szeptember 24-én rendezte az MGYT a Gyógyszerészek Világnapja ünnepségét.

– Az MGYK honlapján közzétételre került a XXI. esetismertetés „Mit ér a törvény, ha…” címmel. Az esetismertetés az elnök szerint a  „kényszerít? nyilvánvalóság” erejével mutatja be az egyik lánc gyógyszerészeti jogszabályokkal ellentétes tulajdonosi joggyakorlását. „Nem lehet elengedni az ilyen kérdéseket” – emelte ki az elnök.

– Az elnök tájékoztatott, hogy a honlapon megjelent XX. esetismertetés egyik szerepl?je kérte, hogy szüntessék be ellene az etikai eljárást. Indokként hozta fel, hogy súlyos beteg, gyógyszerészi tevékenységét abbahagyta és a Kamarából is kilépett. A XX. esetismertetést jegyz? elnök és alelnök a kérést elfogadta és err?l az eljáró etikai bizottság elnökét tájékoztatták.

– Az elnök ismertette kamarai tag gyógyszerészek kezdeményezését a magisztrális gyógyszerek rendelésének és készítésének min?ségi problémáival kapcsolatos vitába való kamarai bekapcsolódásért. Az Etikai Bizottság elnöke is kapott hasonló levelet. A kérdés részletes megvitatása után egy elvi állásfoglalás elfogadásáról döntöttek. (Az állásfoglalás a beszámolóhoz kapcsolódóan olvasható – a szerk.)

A MGYK elnökségének állásfoglalása a magisztrális gyógyszerkészítésr?l

A lakossági és fekv?beteg gyógyszerellátást nyújtó gyógyszertárakban folyó gyógyszerkészítés hivatásunk alapvet?, gazdag hagyományokkal rendelkez? tevékenysége. A hagyomány önmagában nem érték, a benne foglalt tartalom és a mögötte álló min?ség teszik azzá. A jelenkor elvárásainak eleget téve válhat jó gyakorlattá, mindennapi szakmai munkánk részévé.
    A gyógyszertárakban a hatóság által el?írt összetételben és módszer alapján készített, továbbá az orvosok egyedi receptjei alapján el?állított „magisztráliák” a gyógyszerkészítmények speciális csoportját képezik: egyszerre hordozzák magukban a klasszikus gyógyszerészi szakfeladat, a gyógyszerkészítés elemeit, valamint a páciensek egyedi jellemz?it szem el?tt tartó, individuális gyógyszeres terápia alkalmazásának elvét. A magisztrális gyógyszerek lehet?vé teszik a betegek szempontjait minden tekintetben figyelembe vev? alkalmazást, illetve a gyógyszerek speciális igényekhez, lehet?ségekhez igazított beviteli formáját. Ilyen módon valósítható meg különleges betegpopulációk (pl. gyermekek, id?sek) adagolási és beadási nehézségeket áthidaló gyógyszerelése.
    A magisztrális gyógyszerek készítése kizárólagos gyógyszerészi kompetenciakörbe tartozó szakfeladat, amelyet a szakmai szabályok szerinti min?ségben látnak el a gyógyszertárak. Az orvosi rendelvények szakmai megfelel?ségének biztosítása az elrendel? orvos és a készítést végz? gyógyszerész közös feladata és kompetenciája. A gyógyszerhatóság által elkészített és idén közzétett FoNo VIII. megjelentetése és a korábbi el?irat-gy?jteményekhez képest megújított tartalma lehet?séget nyújt a magisztrális gyógyszerrendelés és -készítés mai ismereteknek és elvárásoknak való megfeleltetésére. A Kamara feladatának tekinti a FoNo VIII. alkalmazásához szükséges feltételek megteremtésében való részvételt, továbbá – korábban tett ígéretének megfelel?en – elindítja egy olyan magisztrális receptgy?jtemény (manuális) el?készítését, amely a napi gyakorlatban el?fordulható magisztrális összetételek, alkalmazási javallatuk és készítési el?írásaik hatóság általi lektorálásával a min?ségbiztosítási szempontokat ezen egyedi összetételek esetén is maximálisan érvényesíteni tudja a betegek biztonságos és min?ségi gyógyszerellátása érdekében.
                                                                                                     Budapest, 2021. október 21.

– Dr. Ács Zoltán felhívta a figyelmet a gyógyszerészhallgatók ipari gyakorlatára, amely az elmúlt években az MGYK és a MAGYOSZ kezdeményezésére egyre jobban kiteljesedett. A hosszú távú eredményesség érdekében indokolt ezeknek a gyári gyakorlatoknak az intézményesítése. Mivel a MAGYOSZ és a Külgazdasági és Külügyminisztérium között stratégiai megállapodás van érvényben, elvben lehet?ség van arra, hogy az intézményesítés érdekében az MGYK, a MAGYOSZ és a KKM egységes intézkedést kezdeményezzen. Az elnökség egyetértésével a kamarai elnök jár el az ügyben.

– A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be az OGYÉI-t?l kapott, a gyógyszertárak alapításával és m?ködtetésével kapcsolatos határozatokról. Ezt követték a döntéshozatalt igényl? napirendi pontok.

 

Döntéshozatalt igényl? napirendi pontok

Kamarai kommunikációs stratégia – beszámoló a YouTube csatorna elindításáról
Dr. Hankó dr. Nagy Vilmossal közös el?terjesztésében beszámolt a kamarai YouTube-csatorna indulásához szükséges eszközök beszerzésér?l, illetve az egyéb el?készít? lépések állásáról. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót, és felkértedr. Somogyi Orsolyát és dr. Gyimesi Nórát a YouTube-csatorna szakmai, valamint dr. Zalai Károlyt a szakmapolitikai programterv soron következ? elnökségi ülésre történ? elkészítésére.

A 2022. évi minimálbér változás hatásai
Dr. Torma Ádám ismertette dr. Sohajda Attilával közösen készített elemzésüket. Az elnökség „els? olvasatban” tárgyalta meg a beszámolót, és az a döntés született, hogy néhány kiegészítést és a véglegesítést követ?en el kell juttatni a döntéshozókhoz, valamint közzé kell tenni a Gyógyszerészi Hírlapban.

Beszámoló a Békéshelp Kft. tulajdonosi szerkezet átalakításáról
Dr. Sándor Csaba beszámolt a Békéshelp Kft. tulajdonosi szerkezeti átalakításával kapcsolatos helyzetr?l. Korábbi döntés értelmében – a Békéshelp feladatainak kiteljesítéséhez kapcsolódóan – valamennyi területi szervezetnek felajánlották a tulajdonosi körbe történ? bekapcsolódást. Eddig két területi szervezetnél nem született döntés, az összes többi szervezet élni kíván a lehet?séggel.

Területi szervezetek álláspontja a tagdíjrendszer átalakításáról
Az egyik nyári elnökségi ülésen született döntés arról, hogy az elkészített (és a Gyógyszerészi Hírlapban is ismertetett) tagdíjrendszer módosító javaslatcsomagról valamennyi területi szervezet elnöksége alakítsa ki az álláspontját (noha a területi szervezetek képvisel?i is részt vettek a tervezet elkészítésében). Ennek a munkának a koordinálása a TEÉ elnökének feladata volt. Az elnökség meghallgatta és tudomásul dr. Nyíri László beszámolóját. „A dönt? többség egyetértett a tervezett átalakításokkal” – hangzott el, ugyanakkor néhány új javaslat is született (pl. a GYES-en vagy GYED-en lév? és nem dolgozó gyógyszerészeknek is csupán jogfenntartó tagdíjat kelljen fizetni). Azonban a tagdíjrendszer átalakítása küldöttközgy?lési kompetencia és a jelenlegi veszélyhelyzeti szabályok szerint (az EMMI állásfoglalása értelmében) idén nem kerülhet sor küldöttközgy?lésre. Így a javaslatok küldöttközgy?lés elé terjesztésére csak a veszélyhelyzet lejártát követ?en kerülhet sor. Beszámoló az elnökség októberi ülésér?lAz elnökség ezzel együtt támogatja az újabb javaslatot és felkérte a tagdíjrendszer módosítását gondozó munkabizottságot a majdani küldöttközgy?lés elé terjesztend? javaslatba történ? beépítésre.

MGYK-Novodata kapcsolat
Mint ismeretes, Szepesházi Zsolt, a Novodata és LxLine cég elnök-vezérigazgatója szeptember 23-i kamarai látogatásán több javaslatot tett a cég és az MGYK kapcsolatának er?sítésére. Akkor az elnök azt ígérte, hogy a soron következ? ülésen a kezdeményezést megvitatják. „Az ajánlatot elutasítani nem szabad” – mondta az elnök – különösen annak a fényében, hogy a kiterjesztett információ-áramlás és az EESZT-NEAK kapcsolatok problémáinak közös kezelése minden gyógyszertárnak érdeke lehet. Operatív kapcsolattartónak az elnökség dr. Torma Ádámot kérte fel.

Homeopátiás szerek a hazai szakmai gyakorlatban
Egy kamarai tag gyógyszerész homeopátiával kapcsolatos írásos el?terjesztését a kamarai elnök ismertette. Ennek megvitatása után az a döntés született, hogy a megfogalmazott jogszabály-módosító javaslatok értékelésére és feldolgozására az elnökség felkéri a jogi munkabizottságot, ezzel párhuzamosan felhívja a figyelmét valamennyi gyógyszerésznek, hogy a gyógyszerek forgalmazása és a gyógyszertárak különféle szolgáltatásainak szervezése során a hatályos jogszabályi el?írásokat be kell tartani.

Kamarához érkezett támogatási kérelem
Az elnökség a Semmelweis Egyetem TDK konferenciáját 100.000 Ft-tal támogatja az elnökségi tartalékalap terhére.

Az elnökség további két napirendi pontot zárt ülés keretei között tárgyalt meg.

mgyk.gyh