Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésér?l


Az MGYK elnöksége 2017. szeptember 28-án tartotta soron következ? ülését az MGYK hivatalában, amelyet dr. Hankó Zoltán vezetett.  Az ülés végig határozatképes volt.

Az el?z? elnökségi ülés óta történtekr?l szóló hagyományos beszámoló keretei között az elnök tájékoztatott arról, hogy dr. Ónodi-Sz?cs Zoltán államtitkár és dr. Szentes Tamás helyettes államtitkár kezdeményezésére a Kamara állandó meghívottja lett az Egészségfejlesztési Irodák havi rendszerességgel tartott megbeszéléseinek. A kapcsolatfelvétel célja, hogy segítse a gyógyszertárak népegészségügyi programokban való hatékony részvételét.

Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésér?lAz elnök tájékoztatott az el?z? elnökségi ülés óta folytatott államigazgatási egyeztetésekr?l, amelyeket egyrészt dr. Ladányi Márta helyettes államtitkár, másrészt dr. Pozsgay Csilla OGYÉI f?igazgató, illetve Vartus Gergely e-egészségügy bevezetéséért felel?s miniszteri biztos kezdeményezett. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a Kamara eddigi aktivitását és egyértelm?sítette az ezt követ? egyeztetéseken képviselend? álláspontokat.

Az el?z? elnökségi ülésen ismertetett menetrend szerint a biztonságos étrend-kiegészít? program ?éles? indulása a MÉKISZ-szel és a nagykeresked?kkel egyeztetve október 1. lett volna, azonban még további néhány hétre van szükség a tényleges induláshoz. Örömteli viszont, hogy megjelent az a kormányrendelet-módosítás, amely a Patikaalap hosszú távú keretrendszerét biztosítja. A módosítás el?segíti a fiatal gyógyszerészek helyzetbe hozását, a kistelepülési gyógyszertárak megmaradását, valamint a gyógyszerészi tulajdonhányad növelését. A hitel költségvetési feltételei biztosítottak, az MFB a Patikaalap ?gazdája? és az új feltételekhez igazodó ?hiteltermék? kialakítása hamarosan befejez?dik. ?Ennek a folyamatnak politikai üzenete is van: a Kormány továbbra is elkötelezett a gyógyszertárak minél nagyobb arányú gyógyszerészi tulajdonlásában, a fiatal gyógyszerészek helyzetbe hozásában és a vidéki gyógyszerellátás meger?sítésében? ? mondta.

Az elnök beszámolt, hogy az egyik vidéki város Rotary-klubjának képvisel?je megkereste, hogy a Kamara támogassa nehéz sorsú gyermekek gyógyszerköltségeinek csökkentésére a klub által kigondolt módszert, azonban az elnök jelezte, csak olyan megoldást támogatnak, amely a betegek szabad gyógyszertárválasztását nem korlátozza.

Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésér?lA Forgalmazók az Egészségért Szövetség cserkesz?l?i konferenciáján az elnök vett részt, ahol ? mint mondta ? széles kör? konszenzust tapasztalt a gyógyászati segédeszköz boltok vezet?i körében az ún. ?depóból? történ? értékesítés felszámolására (amikor a beteg sok esetben még a saját receptjével sem találkozik).

Az elnök tájékoztatott az európai akadémiák tudományos tanácsadó testülete által közzétett állásfoglalásról, amely szerint a homeopátiás gyógyszerek hatásossága a vonatkozó szakirodalom széles kör? áttanulmányozása alapján nem igazolt. Ennek figyelembe vétele ? mivel a gyógyszerek engedélyezése és forgalomba hozatala harmonizált, továbbá az uniós csatlakozáshoz kapcsolódóan az európai gyógyszerkönyvet vette át Magyarország ? els?sorban uniós testületek döntését igényli. A Kamara elnöksége egyetért azzal, hogy (1) a Kamara ilyen tudományos kérdésekben a kompetens tudományos testületek álláspontját nem vitatja, (2) a gyógyszerészeket a tanácsadó testület álláspontjáról tájékoztatni kell, (3) a Kamara vezet?inek feladata, hogy az illetékes hazai döntéshozókkal megismertessék a Kamara álláspontját, (4) mindaddig, amíg jogszabályi változásra vagy a gyógyszerkönyv módosítására nem kerül sor, a forgalomba hozatalra engedélyezett homeopátiás szerek legitim módon vannak forgalomban, (5) ugyanakkor a gyógyszerésznek komoly szakmai-etikai mérlegelése szükséges, ha egy hatásosságát nem igazolt termék értékesítését kérik t?le, különösen akkor, ha a betegnek hatásos gyógyszerre van szüksége.

Az e-recepttel kapcsolatban folyamatosak az egyeztetések az ÁEEK munkatársaival ? folytatódott a beszámoló (ez külön napirendi pontként is szerepelt), majd dr. Bunyevácz Zsuzsa tájékoztatott a Kommunikációs Bizottság legutóbbi ülésér?l. Dr. Brezanóczy Ferenc beszámolt a Területi Elnökök Értekezlete szeptemberi ülésér?l, ahol egyebek mellett az EGIS Gyógyszergyár által támogatott díj véglegesítésével foglalkoztak. Dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be az idei Kulturális Örökség Napja rendezvényr?l, amely során az MGYK székháza is megnyílt a nagyközönség el?tt. A Kamara 2011 óta vesz részt ebben a programban, azóta elérte az ötszázat a látogatók száma, ami szép eredménynek mondható, hiszen csupán évi egy napon látogatható az épület.

Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésér?lA Felügyel? Bizottság ülésére ? az ÁSZ-vizsgálat megállapításai miatt ? a bizottság meghívta dr. Hankó Zoltánt, dr. Horváth-Sziklai Attilát és dr. Zalai Károlyt is ? err?l dr. Torma Ádám számolt be. A bizottság a meghívottak tájékoztatását elfogadta. A székelyudvarhelyi II. Gyógyszerész Napokon népes kamarai küldöttség vett részt; itt került aláírásra a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és a Maros megyei kamarai szervezet közötti testvérmegyei megállapodás. A Gyógyszerészek Világnapja alkalmából az Egis Gyógyszergyárban tartott központi rendezvényen dr. Zalai Károly és dr. Horváth-Sziklai Attila képviselte a Kamarát. Ezt követ?en a szeptember 4-én a Kamara által a Lurdy házban szervezett, majd a budapesti szervezet által rendezett e-recepttel kapcsolatos fórum került szóba, ahol szép számmal orvosok is részt vettek.

Dr. Zalai Károly beszámolt a düsseldorfi ABDA rendezvényr?l. Részletes tájékoztatójában kiemelte a német gyógyszerészek és az Unió között felmerül? problémás kérdéseket, az uniós elvárások miatti feszültséget. Dr. Sándor Csaba tájékoztatott az októberi békéscsabai kihelyezett elnökségi ülés részleteir?l, programjáról. Kiemelte, hogy az ehhez kapcsolódó programokon külön hangsúlyt fektetnek a fiatalok jelenlétére, valamint hogy határon túli gyógyszerészek is a meghívottak között vannak. Dr. Horváth-Sziklai Attila jelezte, hogy az el?z? elnökségi ülés óta OGYÉI határozat a Kamarához nem érkezett.

A döntéshozatalra el?terjesztett napirendi pontok közül els?ként az elnökség augusztus 24-i ülésén az ÁSZ ajánlásaira vonatkozóan meghozott határozatok végrehajtásával kapcsolatban készített írásos beszámolót vitatta meg. Bagi Edina, a Kamara könyvel?je ? Krémer Éva könyvvizsgáló jelenlétében ? ismertette a számviteli politika, a számlarend és egyéb bels? szabályzatok ÁSZ által javasolt változásait. Az el?terjesztést az elnökség elfogadta. A kamarai elnök az e-recept bevezetését megel?z? kamarai egyeztetésekr?l és aktivitásról írásban is beszámolt, amit az elnökség a szóbeli tájékoztatással együtt elfogadott. Az elnökség a 2017. évi ?szi rendes küldöttközgy?lés összehívásáról is döntött: a küldöttközgy?lésre a Köztestületi Napok keretei között kerül sor. Az Elkülönített Alap szabályzatának véglegesítésével kapcsolatban döntés született arról, hogy ? az el?terjesztésben foglaltaknak megfelel?en ? azt a soron következ? küldöttközgy?lés elé terjesztik. A Pannónia biztosítóval kapcsolatos napirend részletes megvitatása a biztosító hiányos adatszolgáltatása miatt elmaradt. Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a Kórházi-Klinikai Szervezet elnöke által el?terjesztett, ?Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet? szakképesítés gyakorlati követelményeire tett javaslatot. Végezetül a 2017. évi kamarai elismerésekr?l születtek meg a döntések.

mgyk.hu