Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésér?l


 Az MGYK elnöksége dr. Hankó Zoltán vezetésével 2021. szeptember 23-án tartotta soron következ? ülését, személyes jelenléttel, a Kamara székházában. Az elnökségi ülés végig határozatképes volt. Az elnökségi ülés néhány perccel az eredetileg meghirdetett 10:00 órás id?ponthoz képest kés?bb kezd?dött az elnök reggeli órákra id?zített hivatalos programjának elhúzódása miatt, és a szokásosnál hamarabb (negyed háromkor) fejez?dött be az elnök és több elnökségi tag délutáni órákra id?zített – szintén hivatalos – feladatai miatt. Azokat a napirendi pontokat, amelyek megtárgyalására id? hiányában nem kerülhetett sor, az elnökség rendkívüli ülésen fogja megtárgyalni.

Szepesházi Zsolt tájékoztatója

A kamarai elnökkel folytatott el?zetes egyeztetésnek megfelel?en az elnökségi ülés Szepesházi Zsolt, a Novodata és az Lx-Line elnök-vezérigazgatója tájékoztatójával kezd?dött. Szepesházi Zsolt – projektoros vetítéssel támogatott tájékoztatója keretei között – el?ször arról beszélt, hogy az elnökkel – korábbi funkciójához (IMS hazai elnöke) kapcsolódóan is – jó személyes kapcsolatot ápol, majd bemutatta a Novodata élére kerülése óta eltelt kb. másfél év fontosabb szakmai történéseit, eredményeiket, további terveiket, illetve a Kamarával való lehetséges együttm?ködés irányait. Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésér?lHangsúlyozta, hogy az említett két cég (Novodata és Lx-Line), noha közös tulajdonban vannak, külön szervezetként folytatják tevékenységüket. Jelent?s átszervezéseken vannak túl, amelyek hatékonyabb fejlesztési folyamatokat biztosítanak. Megbízásával együtt jelent?s invesztíciókat szavazott meg számukra a cégcsoport tulajdonosi köre. Ennek segítségével megfogalmazhatták törekvéseiket a patikai digitalizáció mentén, er?síthették ügyféltámogatási rendszerüket, megújíthatják patikai szerz?déseiket és honlap-szolgáltatásukat. Hangsúlyozta, hogy a tulajdonos azonossága ellenére a Phoenix nagykeresked?t?l függetlenül m?ködnek. Stratégiájuk irányával kapcsolatban kifejtette, hogy céljuk a gyógyszerészek szakmai munkájának támogatása. Id?t szeretnének felszabadítani a gyógyszerészeknek, valamint a patikák üzleti szempontjait is figyelembe kell venniük. A Kamarával való együttm?ködés fontosságára is kitért: javasolta rendszeres párbeszéd kialakítását, állandó kapcsolattartó kijelölését és a közös ügyekben történ? együttm?ködést. Külön is kiemelte, hogy a központi finanszírozással történ? szoftverfejlesztés kapcsán az „állami” és az általuk m?ködtetett szoftverekhez a Kamara egyformán, esélyegyenl?séget biztosítva viszonyuljon. A tájékoztatót megköszönve dr. Hankó Zoltán visszaigazolta, hogy az együttm?ködésre vonatkozó ajánlatot az elnökség megvitatja és a lehetséges együttm?ködés konkrét területeinek megjelölésével visszaigazolja.

A Novodata-Lx-Line elnök-vezérigazgatójának bemutatkozását követ?en került sor a jegyz?könyvvezet? és a jegyz?könyv-hitelesít?k megválasztására, majd a napirend – eredeti javaslathoz képest több ponttal történ? kiegészítését követ? – elfogadására. Ezután – szokás szerint – az el?z? elnökségi ülés óta történt f?bb eseményekr?l szóló elnöki tájékoztató következett.

Az el?z? elnökségi ülés óta történtekr?l

Megemlékezés dr. Pongrácz Józsefr?l
„Szomorú kötelezettségemnek teszek eleget, amikor dr. Pongrácz József halálhírér?l kell beszámolnom” – folytatta dr. Hankó. Az elnök tájékoztatott, hogy dr. Pongrácz József, a hevesi Megyecímer patika személyi jogos gyógyszerésze szeptember 13-án váratlanul elhunyt, majd ismertette életútját. 1944-ben született, 1969-ben kapta kézhez gyógyszerészi diplomáját. Helyettesít? gyógyszerészként kezdte pályáját, majd 1977-t?l vezette a hevesi patikát. 1990 és 1994 között az MDF színeiben parlamenti képvisel?ként tevékenykedett. Jelent?s szerepet vállalt a gyógyszertárak privatizációs törvényének megalkotásában. 1994-t?l 2000-ig a Kamara Heves megyei szervezetének elnöke volt, 1996-tól a hevesi Megyecímer Patika személyi jogos gyógyszerésze. 2000 és 2002 között az országos szervezet egyik alelnöke volt. 2005-ben a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet, 2000-ben a „Heves megye gyógyszerészetéért”, 2017-ben a Magyar Gyógyszerészi Kamara aranyérme kitüntetést vehette át. Dr. Pongrácz József temetésére szeptember 27-én kerül sor Hevesen. Az emlékez? szavak után az elnökség egyperces néma felállással tisztelgett az elhunyt emléke el?tt.

Hatósági hírek
Két új f?igazgató-helyettes kinevezésére került sor az OGYÉI-ben – tájékoztatott az elnök. Prof. dr. Kásler Miklós, az emberi er?források minisztere dr. Parapatics Tamást az OGYÉI jogi és személyügyi f?igazgató-helyettesévé, dr. El Koulali Zakariás országos tiszti f?gyógyszerészt – eddigi feladatai ellátása mellett – az OGYÉI ellen?rzési f?igazgató-helyettesévé nevezte ki. Az elnök a gratuláció mellett a reményét is kifejezte, hogy a két kinevezés er?síteni fogja a hatóság munkáját és az OGYÉI-vel való kamarai kapcsolat is tovább er?södhet.

Kamarai aktivitások
–  
Az MGYK székházában szeptember 16-án emlékülést tartottak a közel egy éve elhunyt dr. Szabó Sándor tiszteletére és leleplezték Kocsis András szobrászm?vész alkotását, az örökös tiszteletbeli elnök mellszobrát – folytatta az elnök. A megható és szép megemlékezésen részt vettek dr. Szabó Sándor rokonságának tagjai, a volt kamarai elnökök közül Hávelné Szatmári Katalin dr. és dr. Horváth Tamás, továbbá prof. dr. Szök? Éva MGYT elnök és Kocsis András szobrászm?vész is. Az emlékülésen – amelynek moderátora dr. Hankó volt – bemutatták dr. Kárpáti György dr. Szabó Sándorról készített filmjét, majd beszédet mondott dr. Zalai Károly, Fári István, dr. Samu Antal, dr. Fehér László és a tiszteletbeli elnök fia, Szabó Tamás is.  A mellszobrot Szabó Tamás és az elnök közösen leplezték le. A mellszobor az elnökségi tárgyalóban került felállításra, de a végleges helye a készül? továbbképz? teremben lesz majd. Az elnök tájékoztatott, hogy az emlékünnep el?tti napon dr. Hankó, Fári István és dr. Horváth-Sziklai Attila látogatást tett az elhunyt lakásán és megtekintették azokat a m?tárgyakat, amit az örökös tiszteletbeli elnök hagyományozott a Kamarának. Ezeket az elkövetkez? hónapokban adják át az örökösök a Kamarának.

–  Az elnök beszámolt az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók kötelez? véd?oltásával kapcsolatos kormányrendeletr?l, illetve módosításairól. Mint mondta, komoly aktivitást fejtettek ki részben a kormányrendeletben foglaltak gyógyszerészek körében történ? megismertetéséért, részben a gyógyszertárakban foglalkoztatottak meggy?zése érdekében, hogy határid?n belül vegyék fel a véd?oltást. Az elnök beszámolt arról, hogy az elmúlt hetekben közzétett téves jogértelmezéseket is igyekeztek „helyre tenni”. Annak a reményének adott hangot, hogy szeptember 30-ig minden gyógyszertár megfelel az oltási követelményéknek. Ehhez kapcsolódóan a KarcFM Hangoló cím? m?sorában is interjú hangzott el dr. Hankó Zoltánnal „Nem lehet hitvita az oltás szükségessége” címmel. (A beszélgetés hanganyaga és leirata is megtalálható a Kamara honlapján – a szerk.)

–  Mint ismeretes, az MFB Invest Zrt. a patikai gyógyszerészi tulajdon növeléséhez olyan hitel- illetve t?kekonstrukció kialakítására kapott megbízást, ami a gyógyszerészek számára kedvez?. Ezzel kapcsolatban – a bank vezet?inek megkeresésére – az MGYK hivatalában megbeszélést folytattak és elkezd?dött az új konstrukció kialakítása. Kormányzati szándék, hogy a nyugdíjba vonuló gyógyszerészekt?l fiatal gyógyszerészek tudják megvenni a gyógyszertárakat és ehhez megfelel? finanszírozási segítség álljon rendelkezésre. Az elnök elmondta, hogy remélhet?en hamarosan a részletekr?l is tájékoztatni tudnak.

–  Az elmúlt hetekben a központi finanszírozású szoftver fejlesztésével kapcsolatban több egyeztetés is volt, részben az EESZT munkatársaival, részben a fejleszt? konzorcium szakembereivel. Az elnök szerint hamarosan elindulhat a tesztid?szak, amelyre már patikai környezetben kerülhet sor.

–  A Gyógyszerészi Hírlap 2021. augusztusi számában megjelent, a magisztrális gyógyszerkészítés helyzetét és a teend?ket bemutató cikkben foglaltak néhány részlete miatt több galenusi üzem vezet?je is megkereste a Kamara elnökét. Mindegyik egyeztetés els?dleges napirendje az volt, hogyan lehetne a jelenleginél jobb és biztonságosabb alapanyag-ellátást biztosítani részben a gyógyszertári magisztrális gyógyszerkészítéshez, részben a galenusi termékek el?állításához. A megbeszélések egyértelm? konklúziója az elnök szerint, hogy ebben a kérdésben stratégiai érdekazonosság van a galenusi üzemek és a gyógyszertárak között. Az egyeztetések ezért várhatóan folytatódnak. 

–  A Gazdasági Versenyhivatallal (GVH) két témában is kapcsolatba került az MGYK. A GVH alelnökével személyes egyeztetést folytatott az elnök és dr. Sohajda Attila a Hungaropharma Zrt. és a Phoenix Pharma Zrt. ellen folyó versenyfelügyeleti eljárás részeként. „Rendkívül nyitottak és érdekl?d?ek voltak a GVH munkatársai” – emelte ki az elnök. A másik ügy a Co-Vit forgalmazásához kapcsolódó „feljelentést” követ? GVH vizsgálat, amelyben a forgalomba hozó céggel (Meditop) szembeni vádak kapcsán kellett a Kamara elnökének tanúként nyilatkozni.

–  Az MGYK Budapesti Szervezete Etikai Bizottságának ülésén – ahol egy olyan gyógyszertár ügyét vizsgálták, amelyik érvényes m?ködési engedély birtokában éveken át nem értékesített gyógyszereket – bejelent?ként meghallgatták dr. Torma Ádámot és dr. Hankó Zoltánt. Az elnök és az alelnök röviden tájékoztatott a bizottsági meghallgatásról.

–  A MESZK szeptember 2-i kongresszusáról dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be.

–  A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége szeptember 21-i közgy?lésér?l dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be.

–  A Pénztárszövetség szeptember 16-án rendezett konferenciáján dr. Torma Ádám képviselte az MGYK-t. A jubileumi összejövetelen – 20 éves a szövetség – az el?adók az eredmények mellett a nehézségeikre és hiányosságokra is felhívták a figyelmet.

–  Az elnök tájékoztatott, hogy a X. Kerületi Rend?rkapitányság több, a pszichotróp szerek tartásával, kiadásával kapcsolatos kérdés megválaszolását kérte a Kamarától egy visszaélés felderítése érdekében. 

–  Dr. Schwartz Tibor volt országgy?lési képvisel? kitüntetésére vonatkozó támogató nyilatkozatot adott a Kamara képviseletében az elnök.

–  Az MGYK Baranyai Megyei Szervezete közgy?lését dr. Hankó videoüzenetben üdvözölte. A dr. Nagy Vilmos közrem?ködésével létrejött kisfilm az árrés, az ügyelet és a magisztrális gyógyszerkészítés kérdéseivel is foglalkozott.

–  Végezetül a kamarai elnök örömének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a hallgatók gyári gyakorlata újra elindult.

Képzés, szakképzés továbbképzés
A négy képz?hely dékánjainak, az MGYT elnökasszonyának és az MGYK képvisel?inek a részvételével szeptember 17-én tartott megbeszélésen több téma is szóba került. Els?ként a 2022-es egyetemi felvételivel kapcsolatos kérdéseket tárgyalták meg. „Célszer? ezzel a kérdéssel foglalkozni, ha azt szeretnénk, hogy a gyógyszerész-utánpótlás megfelel? létszámban és jó felkészültség? fiatalokkal legyen biztosítható” – hívta fel a figyelmet az elnök. Fontos cél, hogy növeljük az „els? helyes” jelentkez?k számát, mert a körükben a gyógyszerészet iránti elhivatottság általában er?sebb. Ehhez az elmúlt évek trendjeinek elemzése mellett szükség van a gyógyszerészetet és a gyógyszerészképzést az eddiginél jobban és összehangoltan promotáló gyakorlatra. A továbbképzés reformja volt a következ? napirendi pont. Ebben a témában – a korábbi egyeztetéseknek megfelel?en – el?ször az MGYK alakított ki testületi álláspontot, amit az MGYT vezet?ivel történt egyeztetés után terjesztettek a négy kar képvisel?i elé. Fontos cél a továbbképzések hatékonyságának növelése, a tematikák összehangolása és egységesítése annak érdekében, hogy a továbbképzések révén biztosított legyen mindenkinek az új ismeretek megszerzése és a jelenlegi kihívásokhoz igazodó készségek elsajátítása. A továbbképzés szükséges reformját illet?en a megbeszélésen konszenzusra jutottak; a részletekre vonatkozó egyeztetések a közeljöv? feladatait képezik. Elindult az egyeztetés egy közös „Gyógyszerügyi ismeretek” cím? tankönyv el?készítésér?l is, valamint a szakképzések vizsgakérdéseinek egységesítésér?l is megállapodtak a résztvev?k. A megbeszélés egyik központi témája volt a szakképzés rendeleti szint? szabályozásának elmaradása. Ahhoz, hogy a gyógyszerészek a gyógyszertár-vezetéshez szükséges el?írásoknak 2025. január 1-t?l képesek legyenek megfelelni, a vonatkozó rendeletek módosításának már meg kellett volna jelenni. Ezért a részvev?k egy felhívást fogalmaztak meg, amelynek az illetékes politikai vezet?khöz történ? eljuttatására felkérték a kamarai elnököt. Az elnök felolvasta a felhívást és tájékoztatott, hogy a gyógyszerügyekért felel?s politikai vezet?nek már megküldte a dokumentumot, a többi politikai aktor tájékoztatása folyamatban van. Mint mondta, minden lehetséges eszközt meg kell ragadni arra, hogy a törvényi el?írásnak meg tudjunk felelni és a szakképzés reformja is végre elindulhasson, amelyr?l valamennyi képz?hely, a tudományos társaság és a köztestület is konszenzussal döntött – már évekkel ezel?tt.

A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be az OGYÉI-t?l kapott, a gyógyszertárak alapításával és m?ködtetésével kapcsolatos határozatokról. Ezt követték a döntéshozatalt igényl? napirendi pontok.

Döntéshozatalt igényl? napirendi pontok

–  A FONO VIII-hoz kapcsolódó jogszabálymódosítás el?terjesztése

Az elnök tájékoztatott, hogy az elnökségi ülést megel?z? napon a Kamara véleményezésre megkapta a FoNo VIII. bevezetéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek módosítását tartalmazó rendelettervezetet. Ezért a tervezetet az elnökségi tagok helyszíni kiosztással ismerhették meg. 

– A kamarai kommunikáció stratégiai kérdései

Els?ként a kamarai youtube csatorna indításának kérdéseit vitatták meg. Ehhez az elnökség indokoltnak tartja egy kamera és a hozzá tartozó kellékek megvásárlását, és a benyújtott árajánlatot elfogadta. Az elnökség megbízta dr. Nagy Vilmost a csatorna indításához szükséges technikai és jogi lépésekre. Ezt követ?en dr. Horváth-Sziklai Attila a kamarai honlap applikációként való megjelentetésének el?készületeit ismertette. A kérdést a Kommunikációs Bizottságnak kell áttekinteni. A kamarai kommunikációról szóló napirendi pont keretei között vitatta meg az elnökség egy gyógyszertári szolgáltatásokkal kapcsolatos közvéleménykutatás el?készítését is. A témacsokor több lépésben került megvitatásra a területi elnökök és az elnökség körében is. Az elnökség az el?terjesztés ismeretében dr. Sass Pált, a Heves megyei szervezet elnökét és dr. Hankó Zoltánt bízta meg a felmérést végz? céggel történ? egyeztetések lebonyolítására.

–  A kötelez? minimálbér hatásának felmérése

Mivel az elnökségi ülést megel?z? napon vált véglegessé, hogy jöv? évt?l a minimálbér jelent?s emelésére kerül sor, dr. Hankó Zoltán el?terjesztésében dr. Torma Ádám és dr. Sohajda Attila kapta feladatul a kötelez? minimálbér hatásainak felmérését és a szükséges lépések el?készítését.

–  A csomagküldés gyakorlatával kapcsolatos jogszabályok áttekintése

Az elmúlt hetekben több hír is érkezett arról, hogy különböz? hálózatok alvállalkozók bevonásával b?vítik csomagküld? szolgáltatásaikat. Mivel a csomagküldés, a házhoz szállítás és az internetes gyógyszerkereskedelem jelenlegi szabályozása nem megfelel?, a kamarai álláspont az, hogy új szabályozásra van szükség és annak hatályba lépéséig a jelenlegi kezdeményezéseket le kell állítani. Az ezzel kapcsolatos elnökségi álláspont illetékeseknek való megküldésére és közzétételére az elnökség felkérte az elnököt.

–  Kamarához érkezett támogatási kérelmek

A kérelmek elbírálása után az elnökség úgy döntött, hogy a Szegedi Tudományegyetem 2021/22-es tanévben rendezend? TDK Konferenciájára a legjobban szerepl? gyógyszerészhallgató díjazását, valamint a DDRS 2021 Konferencia megrendezését 100-100 ezer Ft-tal támogatja az elnökségi tartalékalap terhére. 

Id?hiányra való tekintettel az elnökségi ülésen nem került sor az összes tervezett napirendi pont megtárgyalására. Ezért az elnökség döntése értelmében október 6-án rendkívüli ülést tartanak.

mgyk.gyh
Fotó: dr. Nagy Vilmos