Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésér?l


Az MGYK elnöksége 2022. szeptember 22-én tartotta soron következ? ülését a Kamara székházában Budapesten, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. Az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen. Az ülésen – korábbi döntésnek megfelel?en – el?ször vehettek részt állandó meghívottként a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége képvisel?i (dr. Csontos Ildikó alelnök és dr. Szrogh Vivien f?titkár), valamint Rózsa Melinda a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara gyógyszertári asszisztensi tagozatának vezet?je.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszönt? szavaival vette kezdetét, majd a jegyz?könyvvezet? és jegyz?könyv-hitelesít?k megválasztása és a napirend elfogadása következett.

Megemlékezés dr. Hamvas Józsefr?l

„Szomorú kötelességemnek kell eleget tennem…” – e szavakkal kezdte dr. Hankó a dr. Hamvas Józsefr?l való megemlékezését. Amint honlapunkon korábban már közzétettük, a korábban jelent?s közéleti munkát végz? dr. Hamvas József, hosszan tartó betegség következtében életének 78. évében, augusztus 27-én elhunyt. Gyászszertartására szeptember 19-én került sor a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért templom Boldog Özséb termében. Az elnök felolvasta azt a megemlékezést, amelyet az MGYK képviseletében a gyászszertartáson elmondott, majd az elnökség egyperces néma felállással emlékezett meg a Kamara volt igazgatójáról.

„Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!

A gyógyszerészi és jogászi diplomával rendelkez? dr. Hamvas József a gyógyszerészi diplomát a Szegedi Tudományegyetemen szerezte meg 1969-ben, a jogászit 1980-ban a Pécsi Tudományegyetemen. Pályafutása során vezet? tisztségeket töltött be az Országos Gyógyszerészeti Intézetben, az államigazgatásban, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál és a Magyar Gyógyszerész Kamarában is.

Az OGYI-ban el?ször a gyógyszerek toxikológiai értékelésében vett részt, majd a rendszerváltás idején már f?igazgató-helyettes volt. Az 1990-es parlamenti választást követ?en nem sokkal a Népjóléti Minisztérium Gyógyszerészeti F?osztályának vezetésére kérték fel. Kés?bb az OEP-nél a Gyógyszer és Gyógyászati Segédeszköz F?osztályt irányította, majd 2002-t?l ismét a minisztérium Gyógyszerészeti F?osztályát vezette. Id?közben, több éven át a Kamara hivatalának igazgatója is volt. A 2006-os patikaliberalizáció id?szakában vonult nyugdíjba.

Jóskát a rendszerváltás éveiben ismertem meg. Az egyik szakmai folyóirat akkori felel?s szerkeszt?jeként, majd kés?bb különböz? szakmapolitikai pozíciókban rendszeresek voltak a találkozásaink. Precíz volt és pontos, rá mindig lehetett számítani. Bármekkora munka kell?s közepén is rend volt az asztalán. Minisztériumi vezet?ként a gyógyszerészet rendszerváltás utáni els? jogszabályainak a kidolgozásában és elfogadtatásában vezet? szerepet töltött be. Igazi közigazgatási szakember volt. Képviselte, amit képviselni kellett, de a gyógyszerészet szempontjait, érdekeit és értékeit mindig els?dlegesnek tekintette. Antall József miniszterelnök többször idézett mondása jut eszembe: „tudta, hogy mit kell tenni és tette, amit lehetett”. Protokollmentes, ?szinte kapcsolatot alakított ki a szakma – olykor egymással is vitatkozó – képvisel?ivel. Néhány évig a Kamara hivatalában harmóniát teremtett a jogok és kötelességek, a feladatok és lehet?ségek egymást keresztez? dzsungelében. Amikor a liberalizáció el?tti hetekben híre ment, hogy nyugdíjba készül, tudtam, hogy baj van: nem akart részt venni annak a rendszernek a szétverésében, amelynek a létrehozásáért oly sokat dolgozott.

Nyugdíjba vonulását követ?en megritkult a kapcsolatunk, Jóska szinte teljesen kivonult a szakmapolitikai közéletb?l. A nagyobb ünnepeken egy-egy jókívánság és üzenetváltás maradt csak. Utoljára néhány héttel a halála el?tt láttam a H?sök terén, majd az utolsó m?tétje el?tti napokban pár mondat sms-ben és telefonon, majd búcsúzás.

Kedves Jóska! Isten veled!”

Az el?z? elnökségi ülés óta történtekr?l

Kormányzati egyeztetések, történések

– Az elnök tájékoztatott, hogy a Kamara augusztus 29-én elküldte a minisztériumba dr. Tóth László helyettes államtitkárnak a rezsikompenzációs javaslatát, melyet el?zetes egyeztetést követ?en készítettek el.Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésér?l

– Augusztus 30-án a Kamara elküldte az Egészségügyért Felel?s Államtitkárságra az orvostechnikai és ápolástechnikai eszközök, valamint az in vitro diagnosztikumok regisztrációjával kapcsolatos jogszabályok módosítására irányuló újabb normaszöveg javaslatát. Erre vonatkozóan az elnök korábban kapott felkérést az Egészségügyért Felel?s Államtitkárságtól, tekintettel arra, hogy a regisztrációra nyitva álló els? határid?ig (augusztus 26.) a kért (és indokolt) módosításoknak csupán egy része jelent meg.

– Az elnök ugyanazon a napon küldte el dr. Pintér Sándor belügyminiszternek a küldöttközgy?lési beszámolót, amelyben a részvételi arányról és a küldöttközgy?lés döntéseir?l a jogszabályi el?írásoknak megfelel?en számolt be. A beszámoló részét képezte a küldöttközgy?lés határozatának szövege az orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatban. A beszámolót az elnök elküldte dr. Takács Péter egészségügyért felel?s államtitkárnak és helyettesének, valamint dr. Nyitrai Zsoltnak a Kormány kamarai kapcsolattartásért felel?s miniszterelnöki biztosának is.

– Dr. Felkai László a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára a központi finanszírozású szoftverrel kapcsolatos tájékoztatást kért az MGYK elnökét?l. Az elnök írásos válaszát három fejezetre bontotta: (I) A lakossági gyógyszerellátás rendszerének vázlata az informatikai szolgáltatások szempontjából, (II) Az informatika, az EESZT, az adatvédelem és az online tér gyógyszerpiaci helyzete, szabályozási kérdései, (III) Állami rendszer? patikai informatikai szolgáltatás éles indítása – megvalósíthatósági tanulmány. Az EESZT és az MGYK közös elemzése – 2021. Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésér?l

– Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos kabinetf?nöke és koordinátora szeptember 14-én az elkövetkez? id?szak közös feladatairól egyeztetett a kamarai elnökkel. A megbeszélésen részt vett dr. Torma Ádám alelnök is. A megbeszélésen egy fels?vezet?i összegzést kértek a gyógyszerellátás jelenlegi helyzetér?l. Szó volt a rezsidíjak emelkedésének kompenzációs lehet?ségeir?l és egyeztettek a kormánnyal megújítandó együttm?ködési megállapodás el?készítésér?l is.

– Dr. Takács Péter egészségügyért felel?s államtitkár a magisztrális gyógyszerek hiányzó szabályozásáról egyeztetett dr. Hankóval. A rendelettervezet elkészült. Az egyeztetést követ?en az elnök dr. Pintér Sándor miniszternek írt levélben kérte a jogszabály minél gyorsabb megjelentetését.

Kamarai egyeztetések

– Augusztus végén dr. Somogyi Orsolya, dr. Szilvay András az Ifjúsági Állandó Bizottság elnöke és a kamarai elnök a Kamarai Ifjúsági Program idei és jöv? év els? félévi programjáról egyeztetett. A program október 8-án indul és minden hónap második szombatjára terveznek egy-egy találkozót. Dr. Hankó ismertette, hogy milyen témák kerülnek napirendre az összejöveteleiken, illetve a meghívott el?adókról is szót ejtett. A tervezett témák:

Az elnök elmondta, hogy mindegyik területi szervezet elnökét értesítették a programról, kérve, hogy gondoskodjon saját szervezete 35 év alatti gyógyszerészeinek tájékoztatásáról. A programra lehet jelentkezni a saját területi szervezetnél, az Ifjúsági Állandó Bizottságnál és az országos hivatal címén.Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésér?l

 – A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet kezdeményezésére a 2022/23-as tanév graduális és szakképzési feladatairól, valamint az oktatásban való kamarai részvételr?l egyeztetett prof. dr. Zelkó Romána vezetésével dr. Somogyi Orsolya, dr. Fang Simon, dr. Torma Ádám, dr. Szilvay András és dr. Hankó.

– A Galenus Kft. szeptember 6-i rendkívüli taggy?lésén a Kft. ügyvezet? igazgatója által készített üzleti és intézkedési tervr?l egyeztettek. Az év közbeni egyeztetésre többek között a papírárak és a nyomdai illetve rezsiköltségek emelkedésére tekintettel volt szükség. A taggy?lés a Patika Magazin el?fizetési díjának változásáról, valamint egyéb takarékossági intézkedésekr?l is döntött.

– A kamarai elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila igazgató bemutatkozó látogatást tett az EGIS új vezérigazgatójánál. Az elnök köszönetet mondott az EGIS-szel kialakított eddigi együttm?ködésért. Az elnök tájékoztatta Poroszlai Csaba vezérigazgatót – aki egyben a Hungaropharma igazgatóságának elnöke is – az MGYK helyzetér?l és törekvéseit?l. Megállapodtak, hogy minden eddigi területen az együttm?ködést változatlanul folytatni fogják. A megbeszélésen részt vett dr. Újfalussy Györgyné és Menthy Mariann is.Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésér?l

– Az elnök tájékoztatott, hogy az Egészségügyért Felel?s Államtitkárság felkérésére az elmúlt hetekben a Kamara erre a témára felkért ad hoc bizottsága kidolgozta a gyse szabályozás megújítására vonatkozó koncepcióját. A koncepció kitér a strukturális és garanciális kérdésekre, a támogatás és az árképzés kritikus elemeire, valamint a forgalmazói költségek elismerési technikáira. A koncepció véglegesítésére az elnökségi ülést követ?en került sor; az MGYK a következ? napokban juttatja el hivatalosan a javaslatait az államtitkárságra.

– A MESZK siófoki konferenciáján a kamarai elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt. Dr. Hankó köszönt? beszédet mondott, melyben javaslatot tett arra, hogy az MGYK a MESZK gyógyszertári asszisztensi tagozatával az eddigi esetenkénti kapcsolat helyett intézményesített együttm?ködést alakítson ki. Ennek indoka, hogy a Kamara megkapta az asszisztens gyakorlati képz?helyek ellen?rzésének jogát, továbbá elkezd?dött egy asszisztens képzési centrum kialakításának tervezése. Másfel?l az egyre inkább kibontakozó gazdasági válságban az eddiginél közvetlenebb információkra van igény az asszisztensek foglalkoztatásával kapcsolatban. Dr. Balogh Zoltán MESZK elnök a kezdeményezéssel egyetért.

– A MESZK konferenciáján dr. Balogh Zoltán MESZK elnök, dr. Kincses Gyula MOK elnök és dr. Hankó Zoltán MGYK elnök megállapodott, hogy a három szervezet közös el?terjesztést készít a kamarai törvény módosítására. A megállapodás értelmében október elejéig mindhárom szervezet önállóan folytat saját szervezeten belüli el?készít? egyeztetéseket, majd a három kamara javaslatait harmonizálják.

– Szeptember 12-én ülésezett az MGYK Kommunikációs munkabizottsága.

– Dr. Hankó dr. Attl Orsolyával, az Alkalmazotti Állandó Bizottság frissen megválasztott elnökével és Rózsa Melindával, a MESZK Gyógyszertári Asszisztensi Tagozata elnökével egyeztetett az elnökségi ülés el?terjesztéseir?l és a közös teend?kr?l.

– Dr. Greskovits Dávid, a MAGYOSZ elnöke értesítette a kamarai elnököt, hogy a MAGYOSZ elnöksége konszenzussal döntött arról, hogy a gyógyszerészeti kerekasztal deklarált célkit?zéseit elfogadják ugyan, de kerekasztal munkájában nem vesznek részt.

– Dr. Hankó részt vett a Magyar Bioetikai Társaság konferenciáján, ahol dr. Jákó János belgyógyász professzor el?adásában a paracetamol alkalmazásának több évtizedes tapasztalatairól beszélt. „A kérdéskörrel kapcsolatban intézkedési kötelezettség hárulhat ránk” – jegyezte meg az elnök.

– A gyógyszertári asszisztensek számára rendezett szeptember 16-17-i Oraea Hygieia el?adói versenyen Debrecenben dr. Horváth-Sziklai Attila a zs?ri elnöke volt. Az ülésen elmondta, hogy immáron 50. alkalommal került sor a verseny megrendezésére. Kilenc versenyel?adás hangzott el, amelyek jól elkészített munkák. A versenyen a kórházi asszisztensek domináltak. Abbéli aggodalmának is hangot adott, hogy egyre csökken a jelentkez?k létszáma.

Egyéb kamarai aktivitások

 – Augusztus 27-én került megrendezésre az MGYK küldöttközgy?lése – ez kés?bb önálló napirendi pontként szerepelt

 – Az MGYT Kórházi-klinikai Szervezet egri konferenciájáról dr. Gyimesi Nóra számolt be. Tematikus konferencia volt, ahol a neurológiai betegségek, illetve kezelésük volt a f? téma. A 383 regisztrált részvev?vel zajlott összejövetel sikeres volt – hangzott el. Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésér?lA konferencián dr. Hankó Zoltán el?adást tartott „Jöv?kép kamarai néz?pontból” címmel. A rendezvény végén egy kisfilmet vetítettek, ami a kórházi-klinikai gyógyszerészek munkáját mutatta be. Az elnök kérte, hogy a kisfilmet az MGYK YouTube csatornáján is tegyék elérhet?vé.

– Az elnök tájékoztatott, hogy egy korábban etikailag elmarasztalt gyógyszerész – miután évekkel ezel?tt joger?ssé vált a határozat – most írásban peren kívüli megállapodást kezdeményezve fizetési felszólítást nyújtott be a Kamarának. A válasz elutasító volt.

– Dr. Horváth-Sziklai Attila titkárságvezet?i értekezletet tartott. A területi hivatalok titkárságának vezet?i évente kétszer gy?lnek az aktuális kérdések megvitatására, ezúttal min?ségügyi kérdéseket jártak körbe.

– A budapesti szervezet szervezésében megemlékeztek a Belvárosi Gyógyszertár alapításának 100. évfordulójáról. Az ünnepségen az országos szervezetet dr. Hankó Zoltán és dr. Zalai Károly f?titkár képviselte.

Egyéb

– A Kiváló Gyógyszerészi Gondozási Díj és a Kiváló Gyógyszertári Asszisztensi Díj meghirdetésre került. A felterjesztéseket szeptember 30-ig lehet beküldeni.

– Lázár János miniszter tájékoztatása szerint 245 állami beruházás/fejlesztés kerül átütemezésre a kialakult gazdasági helyzet következtében, mintegy 2100 milliárd forint értékben. Az átütemezéssel érintett projektek között van a H?gyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum kivitelezése is.

– Megjelent a pénztárgépek cseréjével kapcsolatos rendelet. Dr. Bartus György tájékoztatott, hogy a rendelet értelmében a gyógyszertárakban jelenleg m?köd?, visszavont engedély? pénztárgépek meghibásodásukig, vagy az adómemória beteléséig továbbra is használhatóak.

– Dr. Bartus György beszámolt a dr. Potornai Lajossal az augusztusi elnökségi ülésen bemutatott All Time Pharmacy System projektjével kapcsolatban folytatott egyeztetésér?l, amelyet tovább folytatnak.

– A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be az OGYÉI-t?l kapott, a gyógyszertárak alapításával és m?ködtetésével kapcsolatos határozatokról.

 

Döntéshozatalt igényl? napirendi pontok


– Az augusztus 27-i küldöttközgy?lés értékelése, teend?k
Az elnökség a 2022. évi I. rendes küldöttközgy?lést a következ? szempontok alapján értékelte: részvételi arány, tagdíjmódosítás, elnöki beszámoló kritikus témái (beleértve politikai kapcsolatok, függ?ben lév? témák, társszervezetekkel való kapcsolatok, kamarai kommunikáció), szervezéstechnikai kérdések, küldöttközgy?lés kommunikációja. Az elnökség általános véleménye szerint a küldöttközgy?lés el?készítése és lebonyolítása megfelel? volt. A részvételi arány (a küldöttek 43 százaléka regisztrált) jónak mondható, a küldöttközgy?lés komoly szakmapolitikai egységet képviselt. Az elnök tájékoztatott, hogy egyes helyettesít? gyógyszerészek a rájuk vonatkozó tagdíjkorrekciót nehezményezik és képvisel?ikkel már meg is egyezett egy megbeszélésr?l. Mint mondta, örül, ha a helyettesít? gyógyszerészek foglalkoztatásával és feladatvégzésével kapcsolatban évek óta nyitott kérdésekr?l elkezd?dhet egy kamarán belüli egyeztetés. Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésér?lAz elnökség külön foglalkozott a Kamara kommunikációja kapcsán a küldöttközgy?lésen felvet?dött kérdésekkel, majd a küldöttközgy?lés kommunikációjával, amit tovább kell folytatni. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette értékelést, és elvégzend? feladatként a helyettesít? gyógyszerészek helyzetének, valamint a kommunikációs kérdések további elemzését kérte. Felel?sök: dr. Nagy Vilmos, dr. Horváth-Sziklai Attila, dr. Csapi Bence és dr. Hankó Zoltán.

– Az Etikai Kollégium elnökének programismertetése
Dr. Pintér László, az Etikai Kollégium újonnan megválasztott elnöke ismertette a Kollégium el?tt álló feladatokat. Szeretne minden megyébe ellátogatni és részt venni szervezetenként legalább egy etikai eljárásban. Az adminisztráció egységesítése, az etikai audit kérdése és az etikai eljárásrend módosítása, illetve az Etikai Kódex megújítása is az Etikai kollégiumra vár. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a programtervezetet.

– Javaslat az Alkalmazotti Állandó Bizottság (AÁB) összetételére, ügyrendjére, programjára
Az elnökség elfogadta dr. Attl Orsolya, az AÁB újonnan megválasztott elnöke el?terjesztését és felkérte a Bizottság munkájának megszervezésére, a hivatal vezet?jét a szükséges feltértelek biztosítására, valamint dr. Nyíri Lászlót, a TEÉ elnökét a szervezési kérdésekben való közrem?ködésre. A bizottság munkájában valamennyi területi szervezet képviseletét a jóváhagyott ügyrend lehet?vé teszi, de ehhez a területi szervezetekb?l történ? delegálásra szükség van. A bizottság személyi összetételére vonatkozó el?terjesztést a következ? elnökségi ülésen tárgyalják meg. A bizottság jóváhagyott programjában szerepel – t.k. –

– A MESZK Gyógyszertári Asszisztens Tagozat és az MGYK együttm?ködésér?l
Dr. Hankó Zoltán a MESZK Gyógyszertári Asszisztensi Tagozata és az MGYK közti együttm?ködés létrehozásának el?zményeit idézte fel, majd Rózsa Melinda tagozatvezet? ismertette az együttm?ködéssel kapcsolatos elképzeléseiket. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette az el?terjesztésben foglaltakat, miszerint a tagozat elnöke állandó meghívottként vegyen részt a kamara elnökségi ülésein és az Alkalmazotti Állandó Bizottság munkájában állandó meghívottként. Úgyszintén döntés született, hogy készüljön felmérés az asszisztensek helyzetér?l és foglalkoztatási körülményeir?l. A felmérés el?készítésében a tagozatvezet? munkáját dr. Bartus György, a technikai lebonyolításban a hivatal segíti.

– Munkabizottságok tevékenységének felülvizsgálata
Dr. Hankó emlékeztetett, hogy a kamarai ciklus elején, 2020 els? két elnökségi ülésén születtek döntések a munkabizottságok és projektek összetételér?l és programjáról. Tekintettel a covid-járványra és annak következményeire, a bizottsági és projektmunkák egy része azóta centralizálásra került vagy perifériára szorult.Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésér?l Mivel a közösségi munka feltételei ez év els? felében rendez?dtek, másrészt az elmúlt években több hangsúly-eltolódás is történt, valamint az új kormányzati ciklus új feladatokat is generál, az elnök indokoltnak tartja a bizottságok és projektek kijelölésének, munkájának felülvizsgálatát és programjának megújítását. Ismertette az egyes állandó bizottságokkal, munkabizottságokkal, projektekkel kapcsolatos változásokat. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette az elhangzottakat, és kérte a bizottságok és a projektek vezet?it, hogy a következ? egy évre vonatkozó programjukat két héten belül juttassák el a hivatalba.

– Gyógyszerész Köztestületi Napok és az ?szi küldöttközgy?lés el?készítése
El?zetes egyeztetéseknek megfelel?en a rendezvény tervezett id?pontja december 2-3., helyszíne – a küldöttközgy?lésre való tekintettel – Budapest.

– Táplálkozástudományért Alapítvánnyal való együttm?ködés
A Táplálkozástudományi Alapítvánnyal és a SE ETK Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékkel történ? együttm?ködésre vonatkozó el?terjesztést az elnökség elfogadta és az el?készít? munkájára felkérte dr. Somogyi Orsolyát, dr. Horváth-Sziklai Attilát és dr. Hankó Zoltán. Az adherencia-programban együttm?köd? szervezetekkel egy workshop megszervezéséért dr. Somogyi Orsolya, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Hankó Zoltán a felel?s.

– Kamarához érkezett támogatási kérelmek
Dr. Zalai Károly f?titkár ismertette a Kamarához érkezett támogatási kérelmeket. Az elnökség 100 ezer Ft támogatást hagyott jóvá a Szegedi Tudományegyetem GYTK 2022/23-as tanévben megrendezésre kerül? TDK konferenciáján legjobb helyezést elért gyógyszerészhallgató támogatására. Szintén 100 ezer Ft-tal támogatják a Semmelweis Egyetem TDK konferenciáját.

– Magyar Gyógyszer Védjegy
Az elnök tájékoztatott, hogy a MAGYOSZ elnökével el?zetes egyeztetést folytatott a Magyar Gyógyszer Védjeggyel rendelkez? gyógyszerek ismertségének növelésér?l. Emlékeztetett, hogy az ezzel kapcsolatos el?terjesztést már több évvel ezel?tt változatlan szövegezéssel jóváhagyta az elnökség, azonban az akkori egészségpolitikai vezetés az ebben való részvételt nem tartotta „id?szer?nek”. Az új egészségpolitikai vezetéssel való egyeztetés elindításához a korábbi kamarai döntés meger?sítése szükséges. Az elnökség jóváhagyólag támogatja a MAGYOSZ és az MGYK együttm?ködését a Magyar Gyógyszer Védjegy promóciójával kapcsolatban, és felkérte a kamarai elnököt az együttm?ködési megállapodás aláírására.

– Az expediálás szabályozása és az EESZT gyakorlata
Az el?terjesztésben felvetett, az EESZT m?ködésével kapcsolatos miniszimpózium szervezésével kapcsolatos döntést az elnökség – az októberi id?szakra már meglév? programtorlódásra tekintettel – a következ? ülésére halasztotta.

– Futóversenyen való kamarai részvétel támogatása
Dr. Vass Viktória javasolta, hogy az október 30-i futóversenyen a Kamara önálló csapattal induljon el és kérte, hogy az MGYK ezt a regisztrációs díj részleges átvállalásával, valamint az egységes megjelenést biztosító pólókkal támogassa. Az elnökség a kezdeményezést támogatja. A megbeszélésen szóba került a jöv? nyárra tervezett Ultrabalaton futóversenyen való részvétel is, amelyet az elnöksége úgyszintén támogat.