dr. Hankó Zoltánt az MGYK alelnökét kérdezte Szentesi Zöldi László - ECHO TV - (A szöveg is elérhet?!)


Átalakuló gyógyszertámogatás...

A teljes m?sor videója elérhet? az echotv.hu-n, ITT !

A teljes m?sor (videotrack: 51:45, min:sec), amiben a jelzett témát  kb. 42:00-tól láthatják!

A m?sorrész szöveges formában:

Szentesi Zöldi László: Kedves néz?ink, mi pedig folytassuk az egyik legfontosabb egészségügyi kérdéssel, fogalmazhatunk így, hiszen az egészség az mindenkire tartozik. Mindenecsetre a gyógyszertámogatás átalakulóban van, és érdemes ennek egy kis figyelmet szentelni.

Bejátszás:

Riporter: Március elsején jelentette be a kormány a Széll Kálmán Tervet. Ekkor kiderült: a kormány 2011. április 1-t?l kezdi meg a konzultációkat egy új gyógyszer-finanszírozási rendszer kialakításáról, majd megalkotják az ehhez szükséges jogszabályokat, és 2011. július 1-t?l életbe lép az új rendszer. A gyógyszer-támogatási rendszer felülvizsgálata nem el?ször merült fel a kormány részér?l. A szakma és a nagy nyilvánosság a Nemzeti Er?forrás Minisztérium szakállamtitkársága által készített és szakmai vitára bocsátott Semmelweis Tervet már tavaly ?sszel megismerhette, mely önálló fejezetben foglalkozott a gyógyszer- és támogatáspolitikával. (Bejátszás vége.)

 

Az interjú szövege:

M?sorvezet?: Köszöntöm a stúdióban Hankó Zoltánt, a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnökét, jó estét kívánok!

Hankó Zoltán: Jó estét kívánok!

M?sorvezet?: Itt a bejátszásunkban már elhangzott, hogy felülvizsgálják ezt az ügyet, tudniillik, hogy a gyógyszertámogatás átalakulását tervezik, de miel?tt ebbe belekezdenénk, lássuk, hogy milyen a gyógyszertámogatás jelenleg és mi az, ami gondot jelenthet a jelenlegi finanszírozásban?

Hankó Zoltán: Hát ahhoz, hogy a jelenlegi helyzetr?l beszélünk, nem lehet megkerülni az elmúlt 20 év különböz? gyógyszertámogatás-politikai döntéseit. És ezek között legutoljára a legkomolyabb, legnagyobb mérték? átalakítása 2006-2007 fordulóján került sor. Ekkor az akkori konvergencia-programnak a keretei között egy nagyon komoly forráskivonásra került sor. Ennek az intézkedésnek a következtében a 211-es gyógyszer-támogatási el?irányzat is még 50 milliárd forinttal alacsonyabb értéket mutat, mint a 2006-os gyógyszertámogatás volt. És mindemellett 2006-hoz képest a gyógyszerpiacnak a szerepl?i, tehát a gyógyszergyártók, a nagykeresked?k és a gyógyszertárak is, de dönt?en a gyógyszergyárak igen jelent?s összeggel, több mint 50 milliárd forintos különadóval is ugye hozzájárulnak a rendszernek a m?ködéshez.

M?sorvezet?: Ez utóbbi egyébként úgy t?nik, hogy szakmai vitán felül álló dolog lehet, hiszen hogyha hozzájárulnak, akkor ez egyrészt morálisan igazolható, másrészt pedig teljesen logikusan fakad azokból az el?zményekb?l, amelyeket Ön az imént felvázolt.

Hankó Zoltán: És azt gondolom, hogy ezeknek a mostani különadóknak a tényét és a mértékét olyan nagyon a gyógyszerpiacnak egyik szerepl?je sem vitatja. Itt els? sorban akörül bontakozik ki a vita, hogy az az összeg, amelyet a Széll Kálmán Tervnek a meghirdetésekor, hát, bejelentettek, pontosabban nyilvánosságra került, mert a bejelent? el?adásban maga az összeg, a szám el nem hangzott, de hogy ez az összeg, ez a 120 milliárdos összeg ez valójában úgy kivonható-e a rendszerb?l, hogy mindeközben a betegeknek a gyógyszerköltségei ne növekedjenek és az ellátásának a színvonala is megmaradjon, ez egy nagy b?vészmutatvány lesz.

M?sorvezet?: Én is had mondjak egy másik számot. Cserháti Péter államtitkár úgy fogalmazott, hogy az új gyógyszer-támogatási rendszerrel pár év alatt több tízmilliárd forint takarítható meg. Ön szerint is tartható ez, hogyha valóban gördülékenyen végbemegy a folyamat?

Hankó Zoltán: Az, hogy lehet a különféle tartalékokat még keresni a rendszerben, s?t, a rendszer hatékonyságának a növelését is célul lehet kit?zni, én azt gondolom, hogy ez egy jó irány, és els? sorban itt, ahogyan a felvezet? szövegben is elhangzott, a szakma úgy ítéli meg, hogy els?dlegesen a Semmelweis Terv eredeti tervezetében rögzített támogatáspolitikai korrekcióknak a mentén lenne célszer? haladni. Nem kellene ugyanabba a hibába beleesni, mint amibe mondjuk 2006-ban az akkori kormány beleesett, hogy közölte, hogy az egészségügyi költségeket (a GDP 0,9% a szerk.) 0,9%-kal csökkenteni kell, és ehhez kell igazítani utána a szakmai döntéseket! Nézzük meg el?ször azt, hogy mi az, ami a rendszer racionalizálásával, a hatékonysági tartalékok föltárásával megtakarítható, és ehhez igazítsuk ezt követ?en a költségvetési korrekciókat.

M?sorvezet?: Tulajdonképpen a hír az, hogy április 1-t?l folyik a konzultáció a Nemzeti Er?forrás Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium tárgyal az érintettekkel, és úgy tudom, hogy a Gyógyszerészi Kamara is benyújtott javaslatokat. Mit tartalmaz ez?

Hankó Zoltán: A Kamara részér?l egyrészt készítettünk egy helyzetértékelést, amiben az elmúlt éveknek a, részben a támogatáspolitikai változásait, részben pedig a gyógyszer-fogyasztással kapcsolatos különféle jelenségeket megpróbáltuk leírni, összegezni, els?dlegesen értelemszer?en a támogatáspolitikai szempontok figyelembevételével. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen helyzetértékelés lehet az a kiindulópont, amire a különféle javaslatokat, intézkedéseket építeni lehet. És azt tapasztaltuk, amikor itt a helyzetet megpróbáltuk értékelni, és el?bb erre már utaltam is, hogy ez a 343 milliárd forint, ami jelen pillanatban hivatalosan benne van a gyógyszerkasszában, ez nem is biztos, hogy 343. Ugye el?bb már említettem azt a különadót, azt a körülbelül 50 milliárdos különadót, amit a gyógyszerpiacnak a szerepl?i befizetnek. De van például a járóbeteg-gyógyszerkasszában egy olyan 35-40 milliárdos tétel, ami itt van elkönyvelve, de egyébként a kórházi ellátásban használják fel. Én azt gondolom, hogy a legels? elem az, hogy ezekt?l a tételekt?l tisztítsuk le a rendszert, és akkor lehet látni, hogy mi mennyi, és ezt követ?en lehet azokat a bels? érdekkonfliktusokat tisztázni, amelyek az elmúlt években bekerültek a rendszerbe. Ilyen például a generikus program, amelyikben a jelenlegi szabályozásban elég sok érdekkonfliktus van, vagy azok a kommunikációs problémák, amelyek az elmúlt években eléggé nyilvánvalóvá váltak. Ugye az orvos az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral van szerz?déses kapcsolatban, ugyanakkor az ? informálását, tájékoztatását els? sorban nem az OEP végzi, hanem a gyógyszergyárak és a gyógyszerpiacnak a többi szerepl?i. Azt gondolom, hogy ebben a kommunikációs er?térbe be kellene lépni a hivatalos gyógyszerpolitikának protokollokkal, finanszírozási protokollokkal, ez egy nagyon komoly hatékonysági tartalékot jelent.

M?sorvezet?: Nagyon sok kérdés eszembe jutott, és nagyon kevés az id?nk. De van egy érdekes szelet, amir?l meglehet?sen sokat hallgatunk, és szemérmesek vagyunk, az úgynevezett gyógyszergyári lobbi, a gyógyszergyári tevékenység. Azért mondom ezt a szót, hogy szemérmesen hallgatunk, mert itt nagyon-nagyon súlyos pénzekr?l van szó. Ön az eddigi gyakorlata során találkozott azzal, hogy akár egy kormány politikáját, akár a szakmai életet a gyógyszergyárak megpróbálják különböz? lobbytevékenységgel politikai döntésekre kényszeríteni?

Hankó Zoltán: Azt gondolom, hogy a lobbizás az nem csak a gyógyszerpiacon tapasztalható, hanem mindazokon a területeken, ahol közösségi forrásokat osztanak szét. És én alapvet?en azt nem tartom bajnak, hogyha a gyógyszerpiac szerepl?i a saját szempontjaikat, a saját érdekeiket megfogalmazzák. A baj az, hogyha mondjuk korrupciós elemek kerülnek ebbe a rendszerbe. Azt gondolom, hogy ezeket mindenképpen ki kell iktatni. A másik?

M?sorvezet?: Voltak ilyen esetek azért, azt hiszem, hogy mind a ketten emlékszünk ilyen esetekre, ahol korrupció gyanúja merült fel.

Hankó Zoltán: Igen?

M?sorvezet?: És Ön szerint ez kiküszöbölhet? a rendszerb?l? Tehát mondjuk egy ilyen politikai döntés és szakmai döntés visszaszoríthatja a korrupciót a gyógyszeriparban?

Hankó Zoltán: Hát egyfel?l én azt gondolom, hogy azokat a korrupciós jelenségeket, amelyek a jogszabályokkal mindenképpen ütköznek, meg az etikai, alapvet? etikai normákkal is, azt szankcionálni kell. És olyan szankció-rendszernek kell m?ködnie, hogy az elrettent? legyen. Ez az egyik része. Ugyanakkor ugye minden mérlegnek két serpeny?je van. Önmagában egy szankcionáló rendszer istenigazából a korrupciót soha, semmilyen területr?l nem képes el?zni, tehát olyan érdekeltségi rendszereket kell tudni kialakítani, hogy a gyárnak, az orvosnak, a gyógyszertárnak, a betegnek ne f?z?djön érdeke ahhoz, hogy korrupciós kezdeményezést indítson, vagy egy korrupciós kezdeményezést elfogadjon.

M?sorvezet?: Alelnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést!