Egyértelm?bb patikai szabályozás - 2014. 11. 06. (2. oldal) - Jobbágyi Zsófia - Magyar Hírlap


Egyértelm?bb patikai szabályozás

Rendeletben határozhatná meg az illetékes miniszter a háziorvos-választás részletes feltételeit egy új módosító csomag szerint

Jobbágyi Zsófia

 

B?vül a kábítószerekkel egy min?sítés alá es? pszichoaktív szerek listája, de határozottabban lépne fel a kormány az illegális gyógyszerforgalmazás ellen is, tehát akár kilencven napra is blokkolhatják a ?hamis vagy nem engedélyezett gyógyszer elérhet?ségével összefügg?? elektronikus adatokat ? ezt is tartalmazza a kormányzati honlapon már elérhet? legújabb törvénytervezet. A módosítások a gyógyszerpolitikát is érintenék. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke szerint a változásokat a testület alapvet?en pozitívnak értékeli.

Több mint egy tucat jogszabályt módosítana az egészségügyi kormányzat legújabb tervezetével. A javaslat érinti a gyógyszerellátást is, így például egyértelm?bbé teszi az ?egészségügyi államigazgatási szerv?, vagyis ebben az esetben az ÁNTSZ Országos Tisztif?orvosi Hivatal feladatait a gyógyszertári ügyeletek szervezésében, ennek megfelel?en tehát ?megállapítja, összehangolja, nyilvántartja és közzéteszi?. Lapunk megkereste a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökét, aki kijelentette, a gyógyszertárakat érint? változásokat alapvet?en pozitívnak értékelik, mivel azok illeszkednek az elmúlt években bekövetkezett változások irányához.

A patikai ügyeletek hatósági ügyintézésére vonatkozó módosításról szólva megállapította, a jelenleg hatályos törvény nem elég körültekint?.

Hankó Zoltán szerint mindez annyiban változhat a mostani tervezettel, hogy az illetékes szerv jogköre már egyértelm?en kiterjed a gyógyszertári ügyelet és készenlét megállapítására, összehangolására, nyilvántartására és olyan jelleg? közzétételére, amely a betegnek, orvosnak és gyógyszerésznek egyértelm? tájékozódási lehet?séget biztosít. Úgy fogalmazott, a korrekció tisztább helyzetet teremt, és a részletes szabályozás régen várt, induló lépése lehet.

A javaslat ezen felül lehet?séget adna arra is, hogy az Állami Egészségügyi Tartalékban tárolt gyógyszerek lejárati idejének kitolását az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet is kezdeményezhesse, ami els?dlegesen a katasztrófa-egészségügyi ellátások szervezését érinti.

Több módosítás érintené a gyógyszergyártókat.

Az egyik szerint az úgynevezett ?támogatásvolumen-szerz?désekben? ? vagyis a gyártó és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közötti speciális megállapodásokban ? rögzített befizetési kötelezettség megállapításához bevezetnének egy újabb segédszempontot. Hankó Zoltán kifejtette, az említett dokumentumoknál adott id?szakban a támogatással értékesített gyógyszermennyiséget dobozszám alapján rögzítik, amelynek nagysága a készítményre szoruló betegek számának, és az adagolási el?írások figyelembe vételével számolható.

A változtatás célja lehet ? folytatta az elnök ?, hogy az említett szerz?dés hatályának id?tartama alatt az ellátás mindvégig biztosított legyen, a körülményekt?l függetlenül.

Szintén a biztonságos és folyamatos ellátásra kedvez? hatással lehet, hogy az illegális forgalmazás ellen hatékonyabban lépne fel a kormány, mivel az egyik módosítás felhatalmazást adna arra, hogy kilencven napra blokkolják a ?hamis vagy nem engedélyezett gyógyszer elérhet?ségével összefügg?? elektronikus adatokat. Vagyis, adott esetben három hónapra letilthatnák az interneten illegálisan forgalmazókat.

Ehhez kapcsolódik, hogy összesen harminckilenc vegyülettel gyarapodik a tiltott kábítószerekkel egy min?sítés alá es? úgynevezett pszichoaktív szerek listája.

A tervezetcsomag ezen felül felhatalmazást ad a miniszternek arra is, hogy rendeletben szabályozza a háziorvos, házi-gyermekorvos választásának, a jelentkezésnek és elutasításának, az átjelentkezésnek, illetve az ezzel kapcsolatos ?vitás kérdések? rendezésének részletes szabályait.

 

Gyógyszer lehet az e-cigaretta

Egyértelm?vé tenné az egészségügyi törvénytervezet az elektronikus cigarettának és kiegészít?inek eddig bizonytalan státuszát, vagyis: amennyiben az nikotint tartalmaz, úgy gyógyszernek min?sítené, és forgalmazását is aszerint szabályozná. Ismeretes, bár 2006-ban a Vám- és Pénzügy?rség engedélyezte az elektromos cigaretta árusítását háztartási eszközként, az Országos Gyógyszerészeti Intézet már 2008-ban kimondta: nikotintartalma miatt az gyógyszernek min?sül. Kés?bb a szaktárca meger?sítette ezt az állásfoglalást, illegálisnak min?sítve az e-cigaretta forgalmazását.

Amennyiben életbe lép a jogszabály, a terméket f?ként patikákban lehet majd kapni, attól függ?en, vénykötelesnek min?sítik-e vagy sem. Minden valószín?séggel az e-cigaretta a nikotintapaszokkal kerül majd egy kategóriába.

 

Jobbágyi Zsófia
Magyar Hírlap