Elnöki beszámoló, Küldöttközgy?lés, 2012. november 25. - mgyk.hu


Kedves Kollégan?k,
Tisztelt Kolléga urak!
Tisztelt Küldöttközgy?lés!

A Küldöttközgy?lés legutóbb május 12-én ülésezett, amikor többek között döntöttünk az idei költségvetésr?l, az Oktatói állandó bizottság létrehozásáról és megválasztottuk a bizottság elnökét. Az elnöki beszámolóhoz kapcsolódóan ? 2 tartózkodással ? elfogadtunk egy állásfoglalást, amelyben köszönetet mondtunk a liberalizáció leállításáért, a gyógyszerészi kompetenciák megújításáért és a Kamara köztestületi jogköreinek helyreállításáért. Az állásfoglalásban a Küldöttközgy?lés rögzítette, hogy a Széll Kálmán-terv 2.0-hoz kapcsolódó elképzelések ?szakmailag nem indokolható további jelent?s forráskivonást írnak el??. És felhívtuk ?a költségvetés teljesüléséért és a gyógyszerpolitikáért egyaránt felel?s kormány figyelmét arra, hogy a lakossági gyógyszerellátás térbeli és id?beli kiegyensúlyozottsága a gyógyszertámogatás mértékén túlmutató egészség- és társadalompolitikai elvárás, melyhez további kompenzációra van szükség. Erre vonatkozó javaslatait a Kamara eljuttatta az illetékes kormányszervekhez és kéri ezek érdemi figyelembe vételét?.

A Küldöttközgy?lés határozatát a felhatalmazásnak megfelel?en eljuttattam a Miniszterelnök úrnak, a Nemzetgazdasági minisztériumnak, a kormánypártok akkori frakcióvezet?jének, az Egészségügyi Bizottságnak, az Egészségügyért felel?s miniszter úrnak és államtitkár úrnak is. A határozathoz részletes háttéranyagot is csatoltunk, amely bemutatta az ágazat helyzetét és javaslatokat tartalmazott az általunk szükségesnek tartott intézkedésekre vonatkozóan is.

A május 12-i döntések végrehajtásával kapcsolatban mindenképpen ki kell emelnem, hogy a kamara költségvetésére vonatkozó döntés ? a jelenleg ismert adataink szerint ? körültekint? és megalapozott volt a bevételek és kiadások vonatkozásában, valamint a bevételek országos és területi szervezetek közötti megosztását illet?en is. Ezt a gazdálkodási adatok és a területi szervezetekt?l érkezett visszajelzések is alátámasztják.

 

Tisztelt Küldöttközgy?lés!

Beszámolómban ki fogok térni (1) a szervezeti kérdésekre, (2) szeretnék tájékoztatást adni a konkrét ügyekr?l és történésekr?l, valamint (3) a folyamatban lév? jogszabályi korrekciókról, továbbá (4) néhány stratégiai jelent?ség? gondolatot is szeretnék a küldöttközgy?léssel megosztani.

 

1.      Szervezeti kérdések

A május 12.-i Küldöttközgy?lést követ?en fejez?dött be a tisztségvisel?i kar körútja a területi szervezeteknél. Valamennyi területi szervezethez elmentünk, bemutatkoztunk és egyeztettük a teend?ket.

Az elnökség ? a törvényi el?írásoknak megfelel?en ? minden hónapban ülésezett. A határozatképességet minden elnökségi ülésen mindvégig biztosítottuk, pedig nem ritkák a 4-5 órás id?tartamú elnökségi ülések. Az elnökségi ülések közötti id?szakban hetenkénti gyakorisággal ülésezik a tisztségvisel?i kar, amikor az operatív teend?ket egyeztetjük. Az elnökség valamennyi tagja részt vesz valamilyen munkabizottság vagy ad hoc bizottság munkájában, többen munkabizottságokat is vezetnek. Dr. Bartus György alelnök úr a jogi, dr. Sándor Csaba alelnök úr a szervezetfejlesztési, dr. Sohajda Attila alelnök úr a gazdasági munkabizottságot irányítja. A Szakmai munkabizottság elnöke Magyarné dr. Pintér Gabriella, a Kommunikációs munkabizottságé dr. Csóka Ildikó. Valamennyi munkabizottság konkrét feladatok mentén végzi a tevékenységét. A munkabizottsági vezet?k a Köztestületi napok tegnap délutáni programjában számoltak be tevékenységükr?l.  Külön öröm, hogy az elnökség fiatalabb tagjai is teljes érték? munkát végeznek: egyiküket a legutóbbi elnökségi ülésen az egyik ad hoc bizottság munkájának a vezetésével is megbíztuk már.

Az MKB Biztosítóval ? a Küldöttközgy?lés felhatalmazása alapján ? június 2.-án megkötöttük a kedvezményes csoportos élet- és balesetbiztosítást. Ma már minden kamarai tag által vezetett gyógyszertári vállalkozásnak rendelkezésére álló lehet?ség a kedvezményes szakmai felel?sség- és vagyonbiztosítás megkötése is.

A területi elnökök értekezlete július 25-én, szeptember 18-án és november 12-én ülésezett.

- Július 25-én a kamarai törvénymódosításból fakadó feladatok áttekintése mellett a miniszterelnöki találkozóról szóló tájékoztatás és az árrésrendelet,

- szeptember 18-án az alapszabály-módosítás volt napirenden,

- a november 12-i értekezleten a küldöttközgy?lésre való felkészülés, ezen belül is az alapszabály-módosítás kodifikált szövege, valamint a jöv? évi költségvetési javaslat volt a f? téma.

Örvendetes, hogy a területi szervezetek elnökei komolyan veszik feladataikat: a július 25-i és a november 12-i megbeszélésen 16-16 területi szervezet, a szeptember 18-i megbeszélésen egy híján valamennyi szervezet biztosította a képviseletét.

A Kórházi-Klinikai gyógyszerészi területi szervezet szeptember 6.-án alakult meg, a tisztségvisel?ket október 13-án választották meg. A Kórházi-Klinikai területi szervezet elnökévé Hajagosné dr. Hümpfner Rózsát, alelnökké dr. Batka Gábort, Hutyánné dr. Somogyi Arankát és Nagyné dr. Ambrus Ildikót, a Felügyel? bizottság elnökévé Iványiné dr. Cseh Ibolyát, az Etikai bizottság elnökévé dr. Csiri Ibolyát választották. Id?közben dr. Batka Gábor egyéb teend?ire hivatkozással lemondott megválasztott pozíciójáról. A Kórházi-Klinikai gyógyszerészi területi szervezet megválasztott tisztségvisel?inek és tagjainak ez úton is sok sikert és eredményes munkát kívánunk.  

Az elmúlt félévben három elnökségi tájékoztatót jelentettünk meg:

- az új munka törvénykönyvével kapcsolatos,

- az MKB kedvezményes élet- és balesetbiztosítását bemutató, valamint

- a farmakovigilanciáról szóló elnökségi tájékoztatót.

Korábban a generikus programról és a hatóanyagnéven történ? rendelésr?l készült elnökségi tájékoztató. A tájékoztatókat közzétettük a honlapon, kiküldtük hírlevélben és megjelentettük a Gyógyszerészi Értesít?ben is. A továbbiakban is folytatni szeretnénk az ilyen tájékoztatók megjelentetését.

Fokozott figyelmet fordítunk a tájékoztatásra. A honlapon ? szerintem ? minden lényeges információ megjelenik. Hetenkénti gyakorisággal küldjük ki a hírleveleket és havi rendszerességgel jelenik meg a Gyógyszerészi Hírlap is. A szakmapolitikailag fontos eseményekr?l a területi szervezetek elnökeit külön is tájékoztatjuk, kérve ?ket, hogy saját tagságuk felé közvetítsék az információkat. Jelenleg valamennyi tájékoztató rendszer ingyenesen áll a tagjaink rendelkezésére. A lelkiismeretes feladatellátást ez úton is köszönöm f?titkár úrnak, hivataligazgató úrnak és a honlap szerkeszt?jének.

Az elmúlt félévben került megrendezésre a Patikanap és a Magyar Gyógyszerész Napok. A Patika nap rendezvénysorozatába sok gyógyszertár kapcsolódott be, az országos megnyitóra Békéscsabán került sor, ahol a vendégek között köszönthettük ? többek között ? az országgy?lés egészségügyi bizottságának elnökét és a Békés megyei önkormányzat elnökét is. Ugyanezen a napon Budapesten, Szócska Miklós államtitkár úr gyógyszertári környezetben indította el az államtitkárság egyik népegészségügyi programját.

Konkrét ügyekhez kapcsolódik az együttm?ködünk a társszervezetekkel ? itt els?sorban az MGYT-re és a MOSZ-ra gondolok ?, a szakmai kollégium gyógyszerészi tagozataival és az egyetemekkel.

Kiegyensúlyozott együttm?ködésünk van a társkamarákkal, különösen az orvosi és a szakdolgozói kamarával. Részt veszünk a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal és a Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének a munkájában is. Több egyeztetésünk volt a MAGYOSZ vezet?ivel és munkabizottsági szint? együttm?ködés is kezd?dött a MAGYOSZ-szal. Jó munkakapcsolat alakult ki az Innovatív Gyógyszergyártók Szövetségének korábbi és jelenlegi vezet?ivel, valamint a Generikus Gyógyszergyártók Szövetségével. Folyik a tavasszal kötött együttm?ködési megállapodás szerinti kapcsolatépítés a MÉKISZ-szel. A Hamisítás Elleni Nemzeti Testülettel szeptember elején állapodtunk meg a gyógyszerhamisítás elleni kampányban való együttm?ködésr?l.

Külön is szót kell ejteni a Gyógyszer-nagykeresked?k Országos Szövetségével és tagvállalataival kialakult viszonyról. Mindenki tudja, hogy voltak vitáink az elmúlt hónapokban. Ezeket a vitákat alapvet?en érdekütközéshez kapcsolódónak tartom. A vitát természetesnek, a közös érdekhez kapcsolódó együttm?ködést viszont kötelez?nek tartom. Ezt igazolja, hogy az árrés-átcsoportosítás és az új patikai szerz?dések ügyében a nézetkülönbségek a mai napig megmaradtak, azonban a helyi ipar?zési adó novemberi módosítása ellen kétszer is közös beadványban léptünk fel a Nagykeresked?k Szövetségének elnökével, és a magam részér?l ? a patikák többsége számára kedvez?bb parlamenti döntés ellenére ? továbbra is kötelez?nek tartom a kiállást az ipar?zési adó további korrekciója mellett.

Él? és protokollmentes munkakapcsolatot sikerült kialakítani az Országgy?lés Egészségügyi Bizottságával, az EMMI Egészségügyért Felel?s Államtitkárságának politikai és szakmai vezet?ivel, a Miniszterelnökség vezet? egészségpolitikai munkatársaival, az OTH és az OEP országos vezet?ivel. Valamennyi kapcsolatunkban a problémák megoldásában és nem a generálásában akarunk együttm?ködni. Külön is szeretném megemlíteni, hogy néhány héttel ezel?tt kihelyezett bizottsági ülésre hívtuk meg az Egészségügyi Bizottságot. A Köztestületi napok elején tartott fórumon az országos tiszti f?orvos és tiszti f?gyógyszerész asszony mellett részt vett valamennyi területi tiszti f?gyógyszerész, a kamara elnöksége és a területi szervezetek elnökei. ?szinte, konstruktív, jó hangulatú megbeszélésen vagyunk túl, ahol több témában konkrét együttm?ködésr?l állapodtunk meg. Ilyen pl. a személyi feltételek közös áttekintése, hogy ? ha szükséges ? együtt kezdeményezhessük a létszámrendelet korrekcióját. Együttm?ködés kezd?dik a bels? min?ségügyi kézikönyv és az etikai audit el?készítése kapcsán is. Ígéretet kaptunk, hogy a jöv?ben a patikaellen?rzési szempontokat megismerhetjük, és az etikai kérdéseket felvet? hatósági tapasztalatokat is megosztják a kamarával.

A bels? min?ségügyi kézikönyv el?készítése jól halad ? az elkészített anyagot Paál Tamás professzor úr lektorálja ?, és reményünk van arra, hogy az etikai audit is pár hónapon belül a Küldöttközgy?lés elé kerülhet megvitatásra.

Külön kell szólnom a Köztestületi napok tegnap délutáni programjáról, ahol ? az országos munkabizottságok vezet?inek beszámolóit követ?en ? a területi szervezetek elnökei számoltak be szervezetük helyzetér?l, m?ködési feltételeikr?l, a problémákról, a létszámhelyzetr?l, a marketing tapasztalatokról és a patikák tulajdonosi szerkezetér?l. A programot els?sorban a szervezetépítés szempontjából tartottuk fontosnak és azért, hogy felállíthassunk egy olyan problématérképet, amely alapján a soron következ? id?szakban a munkánkat megtervezhetjük. A beszámolók ennél azonban sokkal többet adtak. Sok területi szervezet olyan tevékenységr?l és szervezetépít? programokról számolt be, amelyek a legjobb gyakorlat kiválasztásának és alkalmazásának lehet?ségét is hordozzák a többiek számára. A gyógyszerészek közötti együttm?ködés pedig ? több megyei elnök beszámolója alapján ? több mint lehet?ség: esélyt ad a gyógyszerészet önállósodásának folyamatában. Tegnap délután úgy éreztem: sok megyében túljutottak a gyógyszerészek és a kamarai vezet?k a fásultságon: ismét van remény él? közösséggé szervezni a gyógyszerészeket. Néhány megye vezet?je nem élt a beszámolás lehet?ségével. Kár érte, mert problémáikon csak úgy lehet segíteni, ha tudjuk, hogy mire van szükségük.

A szervezeti élettel kapcsolatban fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága elnöke a rotációs elv figyelembe vételével a soron következ? évben Csóka Ildikó a Kamara delegáltja, aki a Kamara elnökségi tagja. Az egészségügyi szakmai kollégium gyógyszerellátási tagozatában korábban betöltött pozíciómról a jogszabályi összeférhetetlenség miatt lemondtam. Az így megüresedett helyre az Egészségügyért Felel?s Államtitkárság a Kamara jelölését elfogadta és dr. Sohajda Attila kamarai alelnököt nevezte ki. Mindkett?jük munkájához sok sikert kívánok.


2.      A konkrét ügyekr?l

 

Rátérve a konkrét ügyekr?l és eseményekr?l szóló tájékoztatásra, el?re kell jeleznem, hogy nem mindenr?l fogok tudni megfelel? mélységben számot adni, hiszen az elmúlt fél évben nagyon sok esemény volt. Ezeknek egy részét mi generáltuk, a többit pedig igyekeztünk menedzselni. Néhány fontosabb történésre térnék csak ki, remélve, hogy id?közben az eseményekkel kapcsolatos hírek valamennyi küldötthöz eljutottak.

Politikai súlya és szakmapolitika jelent?sége miatt els?ként a Miniszterelnök úrral folytatott július 21.-i konzultációt kell említenem. Ennek egyik el?zménye a 2010. márciusban kötött stratégiai megállapodás volt, közvetlen el?zményeként pedig a Küldöttközgy?lés május 12.-i állásfoglalását, illetve az országos és területi szervezeti vezet?társaimmal folytatott kapcsolatépít? munkát is meg kell jelölnöm.

Hivatalban lév? miniszterelnök korábban még soha nem jött el a Kamarába, s a mostani látogatás jelent?ségét növeli, hogy a nyári konzultáció-sorozat részeként az egészségügyben m?köd? szervezetek közül egyedül a Gyógyszerészi Kamarával kezdeményezett találkozót a Miniszterelnök úr. A Kormány delegációjában részt vett a miniszterelnökséget vezet? államtitkár és egészségügyi f?tanácsadója, az Emberi Er?források Minisztériumának minisztere és az Egészségügyért Felel?s Államtitkár úr is.

A konzultációt megel?z? hetekben komoly el?készít? munka folyt a kormányon belül és a Kamarában is: Miniszterelnök úr valamennyi érintett tárca véleményét és javaslatait el?zetesen megkérve kormányülésen készült fel a találkozóra, mi pedig minden kérdésben igyekeztünk korrekt információt adni az el?készít? egyeztetéseken és írásos formában is, az elmúlt években történtekr?l, az ágazat helyzetér?l és a teend?kr?l.

A protokollt leszámítva eredetileg 50 percesre tervezett találkozó másfél óráig tartott és ezen id? alatt t.k. három lényeges kérdésben sikerült megállapodni: (1) a kormány patikaalap felállításával segíti a patikák gyógyszerészi tulajdonlására vonatkozó törvényi el?írások betartását, (2) 2013-ban bevezetésre kerül a gyógyszertáraknak nyújtandó szolgáltatási díj és (3) elkezd?dik a munka a gyógyszerkassza 2013-as el?irányzatának racionális felülvizsgálatára.

A megállapodást visszaigazoló kormányhatározatok a szeptember 28-i közlönyben megjelentek, a találkozó óta eltelt id? alatt pedig a kormányhatározatokból ránk háruló el?készít? munkát becsületesen elvégeztük. A hét közepén tartott kormányülés meger?sítette a nyári döntéseket. Ezek egy részér?l dr. Cserháti Péter h. államtitkár úr tegnap már beszámolt.

A találkozónak még egy momentumára szeretném felhívni a figyelmet. A megbeszélést követ?en sajtótájékoztató volt, amelyen Miniszterelnök úr fejtette ki a gyógyszerészettel kapcsolatos politikai és társadalmi elvárásokat. Álláspontja a gyógyszerészi hivatásról, a gyógyszerészi tevékenységr?l és a gyógyszertárakról egyértelm? a további építkezés szempontjából is.

Ez úton szeretnék köszönetet mondani dr. Gaál Emese személyi jogos gyógyszerésznek, aki a konzultációra olyan helyszínt biztosított, amely önmagában is alkalmas volt a gyógyszerészet társadalmi elfogadottságának növelésére: a találkozóra Harsányi János Nobel-díjas gyógyszerész volt családi patikájában a Róna utcában kerülhetett sor.

Úgyszintén a nyári hónapok eseményei közé tartozik az árréskorrekció. A részleteket mindenki ismeri, ezekre most nem térnék ki, mint ahogy már azt sem szeretném újra elmagyarázni, hogy a Kamara miért állt ki az árrés-korrekció mellett. A nagykeresked?kkel folytatott vita is ismert mindenki el?tt. Inkább a tapasztalatokkal és a konklúziókkal foglalkoznék.

A nagykeresked?kkel folytatott egyeztetéseken négy dolgot kértünk:

- preferálják a kisforgalmú és

- a jól fizet? régi ügyfeleket,

- a fizetési határid?knél vegyék figyelembe a gyógyszertárak likviditási feltételeit és

- lehet?leg minden gyógyszertár pozitív szaldóval jöhessen ki a változásokból.

A nagykeresked?k az els? három kérésünket akceptálhatónak tartották, a negyedikre nem adtak garanciát.

Az árrés-korrekcióhoz kapcsolt szerz?désmódosítások egyértelm?en igazolják, hogy a nagykeresked?k nagyon komoly er?fölénnyel rendelkeznek, és ezt ? ha kell ? igyekeznek minden eszközzel érvényesíteni. Azonban pl. a területi szervezetek elnökeinek tegnapi beszámolóiból is kiderült, hogy azokban a térségekben jóval pozitívabb az árrés-átcsoportosítás megítélése, ahol a gyógyszerészek saját maguk által tulajdonolt nagykeresked?kkel is szerz?dhetnek, illetve ahol a gyógyszerészek beszerzési társulásokba tömörültek. Ez ? minden nehézség és kishit?ségünk ellenére ? kijelöli a feladatunkat. És még egy megjegyzés: vezet? társaimmal elmondtuk már többször, hogy minden gyógyszertárnak számolni és mérlegelni kell: a gyógyszertáraknak a nagykeresked?k által felkínált lehet?ségek nem egyformák.

Az elmúlt hónapokban komoly egyeztetés folyt az OEP-pel a január 1-jén életbe lép? új szerz?dések általános szerz?dési feltételeinek kialakításáról. Azt reméltem, hogy az OEP f?osztályvezet?je a tegnapi el?adásában err?l részletesebb beszámolót tart, de ki kell térni erre is. A tárgyalások során kiemelt jelent?ség? témaként kezeltük, hogy

- a szerz?dések megkötésére gyógyszertáranként és telephelyenként kerüljön sor,

- a már m?köd? gyógyszertáraknak ne kelljen minden dokumentumot újra benyújtani,

- legyen aláíró a személyi jogos gyógyszerész,

- maradjon meg a szerz?déskötési kötelezettség a m?ködési engedéllyel rendelkez? gyógyszertárak esetében,

- a szerz?dést mindkét fél csak indoklással mondhassa fel,

- növekedjék a 400 ezer forintos felmondási sávhatár,

- szabálytalanságot követ? eljárás kezdetekor a kamara kapjon hivatalos értesítést.

Ezekben a kérdésekben megnyugtató megoldás született, így pl. a tervezet szerint a 400 e Ft-os sávhatár 1 millió Ft-ra kerülhet megemelésre.

Sok éves medd? vita után sikerült értékes kompromisszumot kötni a gyógyszerészképz? helyek, a szakmai kollégiumi tagozatok és a társszervezetek delegáltjaival a szakgyógyszerész-képzés új elveir?l. Az államtitkárság pedig ? el?zetes ígéretének megfelel?en ? a kialakult szakmai kompromisszumot kodifikálta. Így szeptember közepén jelent meg az új szakképzési rendelet, amely három szakirányt és ezen belül 20 szakképesítést jelöl ki. Ezzel megindult a szakgyógyszerész-képzés reformja is, melynek végén ? remélhet?leg ? a szakgyógyszerészi címhez is tapadhatnak majd speciális kompetenciák. Ez úton is köszönetet mondok mindenkinek, akik a kompromisszum létrehozásában részt vettek.

A korábban kialakult gyakorlatnak megfelel?en az október 1.-i vaklicithez kapcsolódóan ismét létrejött az együttm?ködés a generikus árcsökkentést végrehajtó gyártók nagy részével és a nagykeresked?kkel. Ez egyszerre segíti a készletátértékelési veszteség csökkentését és az átállás napjaiban a folyamatos gyógyszerellátást.

 

3.      A jogszabályi korrekciókról

 

A nyári salátatörvényben került sor a kamarai törvény módosítására, amely ? végül ? elfogadható kompromisszummal zárult. A kompromisszum létrejöttében aktív szerepet játszottunk. Mindhárom egészségügyi szakmai kamara a ciklus végéig folytathatja a munkáját és az új összeférhetetlenségi szabályok sem lehetetlenítették el a most m?köd? testületeket. A tiszújítással kapcsolatban megszületett változások maguk után vonják a mi alapszabályunk és választási szabályzatunk megváltoztatását is. Ez a munka most elkezd?dik, a szervezeti struktúrát is érint? esetleges változásokat tovább kell érlelnünk.

A nyári salátatörvény az összevásárlási korlátot kiterjesztette a magánszemélyekre, megszüntették a kézigyógyszertárak láncszer? ellátásának lehet?ségét és pontosításra került a gyógyszertári marketing szabályozása is. Ma újra a parlament el?tt van a marketing-szabályozás: ezt már az OTH kezdeményezte, mert az ország egyes területein az el?írások tudatos megkerülése a mai napig folyik. Nagyon bízom abban, hogy most már olyan szabályozás születik, amely után érdemben elkezd?dhet az új elveknek megfelel? gyógyszertári marketing tudatos kialakítása.

December 31.-vel kivezetésre kerül a gyógyszertárak szolidaritási díja és a költségvetés átvállalja a kisforgalmú gyógyszertárak m?ködési célú támogatását 700 millió forintig. Itt kell megemlíteni, hogy a generikus ösztönz? mértéke a jöv? évi költségvetési tervezetben 3,6 mdFt összeggel szerepel.

A parlament el?tt van a gyógyszertár definíciójának pontosítása és a hamisított gyógyszer definíciója. A jöv? év elejét?l megnyílhat a lehet?ség a betegek egy éven belüli gyógyszerelésének áttekintésére ? az OEP-ben tárolt adatok alapján. Ez segíthet a generikus helyettesítés problémáinak a kezelésében és az interakciós kockázat csökkentésében. A parlament el?tt lév? tervezet szerint internetes gyógyszerforgalmazásra csak gyógyszertárnak lesz lehet?sége, amelynek ezt a m?ködési engedélyében rögzítik, és ezt az OTH a honlapján közzéteszi. Az internetes gyógyszerforgalmazás felel?se a személyi jogos gyógyszerész lesz, egyébként pedig csak vénynélküli gyógyszereket lehet távértékesítéssel értékesíteni. Sok éves bizonytalanság felszámolására kerülhet így sor. A heti 30 óránál nem hosszabb ideig nyitva tartó fiókgyógyszertárak mentesülnek a tájékoztató rendszer fenntartási kötelezettség alól és a 48 órát meg nem haladó nyitva tartási idej? gyógyszertárak személyi jogos gyógyszerészei másodállást vállalhatnak.

Tisztelt Küldöttközgy?lés!

Néhány stratégiai jelent?ség? gondolatot is szeretnék megosztani a Küldöttközgy?léssel. Ahelyett, hogy az el?zetes várakozásoknak megfelel?en a liberalizációt követ? években a gyógyszerész-társadalom elvesztette volna a tartását és a kamara is összeomlott volna, szívós és kitartó munkával sikerült sok mindent visszafordítani. Az els? egy-két évben jószerivel csak kármentésre futotta, azonban már ? szerintem ? mindenki számára egyértelm?vé vált, hogy id?közben megtörtént egy új modell alapjainak a lerakása. Újra szükséglet alapú a gyógyszertári szabályozás, a gyógyszerészi kompetenciák fokozatosan b?vülnek, a kamara is igazi köztestületként m?ködhet, s ha a szolgáltatási díjak is bevezetésre kerülnek, beleértve a vények gyógyszerbiztonsági ellen?rzését és a gyógyszerészi gondozás keretében a 62 év felettiek gyógyszerelésének felülvizsgálatát, a patikák finanszírozásában az új modell szempontjából legfontosabb, elvi jelent?ség? döntések is megszületnek.

A Küldöttközgy?lésre készül?dve vezet? társaimmal többször egyeztettünk arról, hogy az új modell alapjainak a lerakásához az állami vezet?kkel való együttm?ködés meghatározó fontosságú volt, azonban a Kamara munkájában a hangsúlynak egyre inkább át kell tev?dnie az új modell belakására, tartalommal való megtöltésére.

A gyógyszerészet modellváltása a Kamarában is szükségszer?en változásokat generál a feladatok kijelölésében és végzésében. Az újra megkapott lehet?séggel élni kell. Ebben a munkában a területi szervezeteknek az eddigieknél is hangsúlyosabb feladatvállalására lesz szükség. Az erre való felkészülést is szolgálta a Köztestületi napok újszer? megrendezése és a tegnap délutáni program a területi szervezetek vezet?ivel.

Tisztelt Küldöttközgy?lés!

Valamennyi tisztségvisel? és munkatársam támogatását és lelkiismeretes munkáját ez úton is köszönöm!

Kérem a beszámoló elfogadását, valamint a Kamara munkájának további támogatását.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

 

Budapest, 2012. november 25.

 

Hankó Zoltán