Eredményes küldöttközgy?lést tartott a Kamara


A Magyar Gyógyszerészi Kamara 2022. évi második küldöttközgy?lését december 3-án tartotta a budapesti Hotel Benczúrban. A gy?lést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, a küldöttek végig határozatképes számban voltak jelen.

A küldöttközgy?lésre a XI. Gyógyszerész Köztestületi Napok második napján került sor, amelynek kezdetén kamarai kitüntetéseket adtak át. A Kamara aranyérme kitüntetést (a Kamara legmagasabb kitüntetése) idén dr. Hodász István gyógyszerész, az EGIS volt vezérigazgatója vehette át. Úgyszintén idén vehette át a Kamara Aranyérme kitüntetést prof. dr. Soós Gyöngyvér, amit ugyan 2020-ban kapott meg, de a covid járvány miatt csak most vehette át. A kitüntetettekr?l részletes beszámolót kés?bb teszünk közzé.Eredményes küldöttközgy?lést tartott a Kamara

A küldöttközgy?lésre 123 f? (a küldöttek 42,1 százaléka) regisztrált.  Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszönt? szavaival vette kezdetét, majd a Himnusz eléneklése következett. A mandátum- és a szavazatszámláló bizottság, a jegyz?könyvvezet? és a jegyz?könyv-hitelesít?k megválasztása után következett a küldöttközgy?lés napirendjének elfogadása.

Az els? napirendi pont az elnöki beszámoló volt. A kamarai elnök részletesen ismertette az augusztus 27-i küldöttközgy?lés óta eltelt id?szak kamarai tevékenységeit, szólt a különféle szervezetekkel történ? együttm?ködésekr?l, valamint részletesen beszélt néhány kiemelten fontos és aktuális ügyr?l. (Az elnöki beszámolót a Gyógyszerészi Hírlapban és a kamarai honlapon tesszük közzé.) Az elnöki beszámolót a küldöttek az elnök tartózkodó szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadták.

A második napirendi pont az Alapszabály módosítása volt. Három ponton vált szükségessé a módosítás: (1) a „helyettesít? gyógyszerészek” elnevezés módosítása, (2) az elnökség zárt ülésein történ? részvétel szabályozása és (3) az MGYK Hajdú-Bihar Megyei Szervezete székhelyének címváltozása. A 1. pontot – miszerint az új elnevezés „gyógyszerészi diplomához kötött egészségügyi tevékenységet f?állású vállalkozóként végz?, gyógyszertári vállalkozással munkaviszonyban nem álló gyógyszerész” – ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással, a második pontban foglaltakat ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással, a harmadik módosító javaslatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el a küldöttek.Eredményes küldöttközgy?lést tartott a Kamara

Ezt követ?en az Országos Etikai Bizottság elnökét választották meg. A szavazatok összeszámolása alatt dr. Zalai Károly ismertette az MGYK 2023. költségvetési tervét. Az ezt követ? hozzászólások során egy módosító javaslat született, ennek elfogadása után a küldöttek elfogadták a tervezet módosított változatát.

A továbbiakban a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette az Országos Etikai Bizottság elnökér?l szóló választás eredményét. Az öt jelölt közül a küldöttközgy?lésen kett? visszalépett, a három pályázó közül dr. Bodor Áron kapta a legtöbb szavazatot, aki közvetlenül az eredményhirdetést követ?en a küldöttközgy?lés el?tt letette az esküjét.

A küldöttközgy?lés a Szózat eléneklésével zárult.

Fotó: dr. Nagy Vilmos

Eredményes küldöttközgy?lést tartott a Kamara

Dr. Hankó Zoltán 

Eredményes küldöttközgy?lést tartott a Kamara

 

Eredményes küldöttközgy?lést tartott a Kamara

 

Eredményes küldöttközgy?lést tartott a Kamara

 

Eredményes küldöttközgy?lést tartott a Kamara

 

Eredményes küldöttközgy?lést tartott a Kamara

Dr. Bodor Áron