Februárban elkészülhet az egészségügy térségi felosztása - mti.hu - Budapest, 2011. december 7., szerda (MTI)


A Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Min?ség- és Szervezetfejlesztési Intézetnek (GYEMSZI) 2012. február 20-ig el kell készítenie a fekv?beteg-szakellátási kapacitások és az azokhoz tartozó ellátási területek felosztására irányuló teljes javaslatot - olvasható a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent kormányrendeletben.

    A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a F?városi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefügg? egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendeletben rögzítik: az egészségügyért felel? miniszter m?ködteti az egészségügyi ellátórendszert, ennek keretében kidolgozza: "az egészségügyi beruházások helye kijelölésére, az egészségügyi fejlesztési tervezés rendjére, valamint az egészségügyi beruházások és felújítások rendjére, továbbá az egészségügyi létesítmények tervezésére vonatkozó egységes szabályokat."
    A kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Tisztif?orvosi Hivatalt (OTH) jelöli ki. Véleményadásra jogosult szervként az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt (OEP) és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min?ség- és Szervezetfejlesztési Intézetet nevezték meg.
    A rendelet értelmében az átvett egészségügyi intézmények és a gyógyító-megel?z? ellátás országos szakintézeteinek középirányító szerve a jöv?ben a GYEMSZI lesz. A GYEMSZI egyik els?dleges feladata, hogy a 2011. évi adatok alapján 2012. január 31-éig elkészíti és megküldi az OTH és az egészségügyért felel?s miniszter részére a fekv?beteg-szakellátási kapacitások és az azokhoz tartozó ellátási területek felosztására irányuló javaslatot. A törvény egyik bekezdésében meghatározott esetben a felosztási javaslatot február 20-áig kell az illetékesek számára elküldeniük.
    Az OTH a felosztási javaslat kézhezvételét követ? öt napon belül megindítja a fekv?beteg-szakellátási kapacitások és az ahhoz kapcsolódó ellátási területek megállapítására irányuló hatósági eljárásokat. Ezt követ?en 60 napon belül dönt a kapacitások és az ellátási területek megállapításáról. Így a térségi alapon szervez?d? egészségügyi ellátó rendszer - ahogy azt korábban is bejelentették - 2012. május elsejével kezdheti meg m?ködését.
    Az átvett nem egészségügyi intézményeknél a kormány által intézményfenntartásra és az átvett vagyonnál a vagyonkezel?i jogok gyakorlására kijelölt szerv a megyei intézményfenntartó központ. A megyei intézményfenntartó központ vezet?jét a kormánymegbízott javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel.
    A rendelet részletesen szabályozza az intézmények átadás-átvételi eljárását és a birtokbaadás szabályait, mellékelve a szerz?dések mintáit is. Az átadás-átvételi eljárás levezet?je a kormánymegbízott. 
    Mint írták, a megállapodás alapjául a megyei bizottságok által a megállapodás aláírásával egyidej?leg felvett és a megyei önkormányzat közgy?lésének elnöke által hitelesített vagyonleltár szolgál, a vagyon tényleges átadása - jegyz?könyv felvétele mellett -, a megállapodás megkötését követ? egy héten belül, de legkorábban 2012. január 1-jén lesz. A megállapodásban rendelkeznek a felek az átadás-átvétel alól kivételt képez? intézmények, vagyonelemek körér?l.     
    A rendelet szerint a f?városi és megyei kormányhivatal feletti ellen?rzések összehangolásáról a közigazgatás-szervezésért felel?s miniszter a Nemzeti Államigazgatási Központ közrem?ködésével gondoskodik. 
    A kormány a megyei önkormányzatoktól átvett, üdülési céllal használt vagyonelemeknél az üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátására a Humán-Jöv? 2000 Egészségmeg?rz? és Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel?sség? Társaságot jelöli ki - olvasható a rendeletben.

MTI 2011. december 7., szerda 21:43