Finanszírozási el?legigénylés ? Változatlan dokumentum


A 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendeletben rögzített feltételek alapján 2018-ben is nyújtható finanszírozási el?leg a gyógyszertárak részére. Határid?: 2018. március 31.

A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürd?ellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján 2018-ban a 6/A. § -ban  rögzített feltételeknek megfelel? gyógyszertár részére nyújtható kérelemre finanszírozási el?leg:

?6/A. § (1) A forgalmazók közül a közforgalmú gyógyszertár (a továbbiakban: gyógyszertár) részére a lakosság biztonságos gyógyszerellátása érdekében az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró f?városi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) ? az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésének gyógyszertámogatási el?irányzata terhére ? tárgyévben egy alkalommal kamatmentes, visszatérítend? finanszírozási el?leget (a továbbiakban: el?leg) nyújt, ha

a) az igényl? gyógyszertár egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag elkülönül? településrész gyógyszerellátását legfeljebb három gyógyszertár egyikeként biztosítja, azzal, hogy a településen és a településrészen m?köd? gyógyszertárak száma együttesen nem haladhatja meg a hármat,

b) a gyógyszertár közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megel?z? két év els? naptári féléves árréstömegének átlaga nem haladja meg a 8 millió forintot,

c) az adott gyógyszertárat m?ködtet? gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó kizárólag ? az a) és b) pontban foglalt feltételeknek megfelel? ? egy gyógyszertárat m?ködtet, és

d) a kérelem benyújtásakor a gyógyszertár nem rendelkezik olyan, az adózás rendjér?l szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontjában meghatározott köztartozással, amely esedékességének id?pontja 60 napnál régebben lejárt. 

 

 (2) Az el?leg összege a kérelemben megjelölt összeg, de maximum 4 millió forint, fiókgyógyszertárat m?ködtet? közforgalmú gyógyszertár esetében pedig a kérelemben megjelölt összeg, de maximum 5 millió forint.

(3) A gyógyszertár m?ködtet?je a (2) bekezdés szerinti el?leg folyósítását az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon vagy elektronikus ?rlapon a kormányhivatalnál kérelmezheti legkés?bb a tárgyév március 31. napjáig. A kérelemhez nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a kérelmez? a támogatás teljes összegét gyógyszerbeszerzésre fordítja, és a személyi jogos gyógyszerésznek arról, hogy a finanszírozási el?leg visszafizetését vállalja.?

Az igényl? lap 6. és 7. pontjában az OEP-pel kötött szerz?dés száma és kelte értend?. Az igényl? lapot és nyilatkozatot a területileg illetékes megyei / f?városi kormányhivatalhoz kell postai úton eljuttatni.

A kormányhivatalok elérhet?ségei az alábbi linken találhatóak:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A Finanszírozási el?legigényl? lap itt található.

mgyk.hu