Gyorsbeszámoló a 2018. december 1-i küldöttközgy?lésr?l


Gyorsbeszámoló a 2018. december 1-i küldöttközgy?lésr?lA VIII. Gyógyszerész Köztestületi Napok programjának utolsó eseményeként került sor a Magyar Gyógyszerészi Kamara ez évi II. küldöttközgy?lésére, amelyet a budapesti Danubius Hotel Arénában tartottak december 1-én. A gy?lést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, a küldöttek végig határozatképes számban voltak jelen.

A küldöttközgy?lésen 97 gyógyszerész regisztrált.  Az összejövetel a Himnusz eléneklésével kezd?dött, majd a mandátum- és a szavazatszámláló bizottság, a jegyz?könyvvezet? és a jegyz?könyv-hitelesít?k megválasztása után következett a küldöttközgy?lés napirendjének elfogadása.

Az els? napirendi pont az elnöki beszámoló volt. Dr. Hankó három témakör köré csoportosította mondandóját, ezek a jogalkotási, a szakmapolitikai és a kamarai ügyek voltak. A beszámolót ellenszavazat nélkül, az elnök tartózkodásával fogadta el a küldöttközgy?lés.

A következ? napirendi pont az Alapszabály módosítása volt. A Területi Elnökök Értekezlete (TEÉ) javaslatára, az országos elnökség által el?terjesztett javaslat ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással került elfogadásra. Az alapszabály-módosítás lényegét az el?terjeszt? abban foglalta össze, hogy az elmúlt években a területi szervezetek vezet?i és a TEÉ munkája egyre markánsabban épült be az országos szervezet tevékenységébe, így ennek a gyakorlatnak az alapszabályi meger?sítése indokolttá vált.

A harmadik napirendi pont a 2019-es költségvetés meghatározása volt, amit szintén ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással fogadtak el.

Végezetül az Etikai Kódex módosításáról döntöttek a küldöttek. Az Országos Etikai Bizottság és az Etikai Kollégium javaslatára készült el?terjesztést 2 nem szavazattal és 3 tartózkodással fogadták el. A módosítás részben jogszabályi változások miatt szükségessé vált korrekciókat tartalmazza, részben az etikai bizottságok munkájának a további pontosítását célozza, részben pedig az etikai bizottsági határozatok közzétételével kapcsolatos eddigi gyakorlatot b?víti.

A küldöttközgy?lés dr. Hankó Zoltán elnök zárszavát követ?en a Szózat eléneklésével zárult.

mgyk.gyh 

Fotó: Dr. Nagy Vilmos

Gyorsbeszámoló a 2018. december 1-i küldöttközgy?lésr?lGyorsbeszámoló a 2018. december 1-i küldöttközgy?lésr?lGyorsbeszámoló a 2018. december 1-i küldöttközgy?lésr?l