Harminc éves a Magyar Gyógyszerészi Kamara


Harminc éves a Magyar Gyógyszerészi Kamara

 

1989. július 15-én alakult meg a Magyar Gyógyszerész Kamara mint egyesület a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Nagyvárad téri elméleti tömbjében.

„A Magyar Gyógyszerészi Kamara 1989 nyarán alakult a gyógyszerésztársadalom önkéntes elhatározásával azért, hogy „rólunk ne nélkülünk” szülessenek döntések. Az egyesülési jogról szóló törvény alapján, az els? adandó alkalommal létrehozott szakmai érdekvédelmi szervezet a gyógyszerészet szakmai, erkölcsi és anyagi rehabilitációját t?zte ki célul és közel ötezer f?s önkéntes tagságával hamarosan a magyar gyógyszerészet legnagyobb taglétszámú szervezetévé vált. A kamara részt vett a gyógyszerészet rendszerváltó törvényeinek az el?készítésében, szorgalmazta a gyógyszertárak privatizációját és etikai normákat állított a gyakorló gyógyszerészeknek.

A kamara köztestületként 1994-ben nyert elismerést, amikor az Országgy?lés törvényt alkotott a „Magyar Gyógyszerész Kamaráról” (1994. évi LI. törvény). A törvény rögzítette a kamara szervezetének és m?ködésének legfontosabb paramétereit, nevesítette szakmai érdekvédelmi jogköreit, elismerte a gyógyszerészek jogát a szakmai önkormányzat m?ködtetésére, felhatalmazta a kamarát a hivatásetikai szabályozás megalkotására és a szakmai/etikai normák betartatása érdekében valamennyi gyógyszerésznek el?írta a kötelez? kamarai tagságot.”

A kamarai törvényben rögzített és az Alapszabályban vállalt feladatok folyamatos b?vülésével a Magyar Gyógyszerészi Kamara Küldöttközgy?lése által rögzítve az alábbi célokat fogalmazza meg:

A Kamara célja

 a) a magyar egészségügy ellátórendszerében érvényesíteni a gyógyszerészeti szakmai szempontokat és megteremteni a gyógyszerészek hivatásgyakorlásához szükséges feltételeket;

 b) a gyógyszerellátás valamennyi területén érvényesíteni a biztonság, a min?ség és a hatékonyság követelményrendszerét;

c) az egyetemi képzés során megfelel? számú és feladatai magas színvonalú ellátására képes, megfelel? hivatástudattal rendelkez? gyógyszerész képzése; 

d) a gyógyszerészek szakképzése és továbbképzése során a gyógyszerészeti tudomány mindenkori állásának megfelel?, a betegek érdekeit szolgáló, a napi gyakorlatban hasznosítható képzésben részesüljenek a gyógyszerészek;

 e) a gyógyszerészek jogszabályban elismert kompetenciáinak érvényesítése a napi gyakorlatban a lakossági gyógyszerellátás, a kórházi és klinikai gyógyszerészet, a gyógyszergyártás és a min?ségbiztosítás területén, a gyógyszerészi kompetenciák b?vítése a szakmai és társadalmi elvárásokkal összhangban;

f) a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális önállóságának és a lakossági gyógyszerellátást nyújtó gyógyszertárak tulajdonosi, gazdasági és szakmai integritásának er?sítése, továbbá a hivatásgyakorlás feltételrendszerének megteremtése;

 g) a gyógyszerellátás zavartalan, gyógyszer- és betegbiztonságot szolgáló feladatvégzéséhez szükséges források biztosítása;

h) a lakossági gyógyszerellátásban az Európai Bíróság döntéseinek szellemében a gyógyszertárak a személyi jogos gyógyszerész szakmai irányításával, tényleges és minél nagyobb arányú többségi gyógyszerészi tulajdonban m?ködjenek;

i) a fekv?beteg-gyógyintézetek gyógyszerellátásában az intézeti gyógyszerészek szakmai szerepkörének meger?sítése, a kórházi betegek ellátása során a klinikai gyógyszerészeti szakmai elvek hatékony érvényesítése, a munkakörülményeik biztosítása, egzisztenciális elvárásaik megvalósítása, és megfelel? életpályamodell kidolgozása;

j) a gyógyszeriparban dolgozó gyógyszerészek tudásuknak és felkészültségüknek megfelel? munkakörökben, meghatározó szerepl?jévé váljanak a magyarországi gyógyszergyártásnak és - kutatásnak;

 k) a fels?oktatásban és a közigazgatásban dolgozó gyógyszerészek hatékony érdekvédelme, szakmai, egzisztenciális és financiális vonatkozásban egyaránt;

l) fiatal, f?ként pályakezd? gyógyszerészek, gyógyszerész végzettség? egyetemi oktatók szakmai kibontakozásának el?segítése és az alkalmazott gyógyszerészek m?ködésének támogatása;

m) a gyógyszerészek a jogi, szakmai és etikai követelményeket betartva, a gyógyszerekért, a betegekért és munkahelyükért viselt felel?sségtudattal végezzék gyógyszerészi tevékenységüket; 

n) a gyógyszerészet társadalmi presztízsének javítása;

o)  gyógyszertár-m?ködtetés szakmai és gazdasági támogatása;

p) a gyógyszerészek szakmai és szakmapolitikai tájékozottságának el?segítése;

 q) a gyógyszertárak népegészségügyi programokban való részvételének el?segítése és koordinálása.

 

A 30 év elnökei:

1989-1990: Prof. dr. Vincze Zoltán
1990-1998: Dr. Szabó Sándor
1998-2006: Hávelné Szatmári Katalin
2006-2011: Dr. Horváth Tamás
2011- : Dr. Hankó Zoltán

 

Pillanatképek a Kamara harminc éves életéb?l

Harminc éves a Magyar Gyógyszerészi Kamara

 

Harminc éves a Magyar Gyógyszerészi Kamara

Küldöttközgy?lés - 2003

Harminc éves a Magyar Gyógyszerészi Kamara

A Kamara vezet?sége - 2009

Harminc éves a Magyar Gyógyszerészi Kamara

Gyógyszerészbál - 2009

Harminc éves a Magyar Gyógyszerészi Kamara

Országos Patikanap központi megnyitója - 2011

Harminc éves a Magyar Gyógyszerészi Kamara

Küldöttközgy?lés - 2011

Harminc éves a Magyar Gyógyszerészi Kamara

Orbán Viktor miniszterelnök látogatása - 2012

Harminc éves a Magyar Gyógyszerészi Kamara

Orbán Viktor miniszterelnök látogatása - 2012

Harminc éves a Magyar Gyógyszerészi Kamara

Dr. Hankó Zoltán és prof. dr. Vincze Zoltán - 2014

Harminc éves a Magyar Gyógyszerészi Kamara

Köztestületi Napok - 2014

Harminc éves a Magyar Gyógyszerészi Kamara

Balog Zoltán emberi er?forrás miniszter látogatása - 2014

Harminc éves a Magyar Gyógyszerészi Kamara

A Kamara székháza

Harminc éves a Magyar Gyógyszerészi Kamara

A Kamara székháza