Háttéranyag a gyógyszertárral nem rendelkező kistelepülések gyógyszerellátásának javítását célzó kísérleti programhoz


 Hátrányos helyzetű térségekben élő családok zárt és ellenőrzött ellátási láncon keresztüli biztonságos gyógyszerhez és alapvető higiéniai termékekhez jutásának támogatása

 

Sajtótájékoztató

Résztvevők:

Dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő
Dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár
Büdi Károly polgármester Alsódobsza
Dr. Hankó Zoltán elnök, MGYK
Dr. Nyíri László elnök, MGYK Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezet

Helyszín: Alsódobsza, Gőcze lak

Időpont: 2023. november 17. 11:00 óra

Háttéranyag

A Magyar Országgyűlés a 2021. évi CXXIX. sz. törvénnyel úgy módosította a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényt, hogy 2022. január 1-től csomagküldéssel sem vényköteles, sem vény nélküli gyógyszereket a lakossági gyógyszerellátáshoz kapcsolódóan értékesíteni nem lehet. A csomagküldéssel a gyógyszerforgalmazás zárt rendje megbomlott:

– engedély nélküli alvállalkozók kapcsolódtak be,
– sérült a gyógyszer- és betegbiztonság, nem teljesültek a betegjogi és adatvédelmi előírások,
– megbontotta a (vidéki) gyógyszerellátás struktúráját, így a módosítást a jelenleg országosan egységes lefedettséget biztosító gyógyszertári struktúra megőrzésének szándéka is motiválta. Kiemelt kormányzati cél a vidék lakosságmegtartó erejének és az ott élők életkörülményeinek javítása.

I.

Az elmúlt 30 évben a lakossági gyógyszerellátásban jelentős előrelépés történt. A korábbi 1400 gyógyszertárral szemben ma mintegy 3000 közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertár működik, a foglalkoztatott gyógyszerészek száma szintén megkétszereződött, mégis szükség és igény van arra, hogy a magyar emberek gyógyszerellátása tovább bővüljön. Egyfelől mintegy 1500-1600 olyan kistelepülés van Magyarországon, ahol semmilyen gyógyszertár nem működik, és tekintettel arra, hogy ezek döntő többségén 1000-nél kevesebb lakos él (sőt 1000 fölött van azoknak a településeknek a száma, ahol 500-nál kevesebben élnek), ezeken a teleüléseken nincs realitása gyógyszertár létesítésének és működtetésének. Másfelől a COVID-pandémia is megmutatta, hogy igény van arra, hogy arra rászoruló, lakásukat elhagyni nem tudó betegek is hozzájussanak a gyógyszereikhez. Emiatt a lakossági gyógyszerellátásban új módszerek bevezetése is indokolt, amelynek során  a gyógyszerek házhoz szállítási feltételeinek megteremtésével és az internetes gyógyszerkereskedelem újra szabályozásával – meg kell oldani a gyógyszertárral nem rendelkező településeken élők és a lakásukat elhagyni nem tudó betegek gyógyszerhez jutását.

Cél a házhozszállítás és internetes gyógyszerkereskedelem hazai gyakorlatának és szabályozásának megváltoztatása.

– Biztosítani kell

 – A módosítással biztosítani kell, hogy a lakossági gyógyszerértékesítés során

– A módosításnak állami garanciával és a jelenlegi gyógyszertárhálózatra építve kell megvalósulnia.   

A most induló pilot elsődleges célja annak modellezése, hogy a gyógyszertárral nem rendelkező egészen kis települések gyógyszerellátásának javítása érdekében a településhez legközelebbi gyógyszertár és a települési önkormányzat együttműködésének milyen kereteit kell biztosítani.

II.

A falugondnoki gyógyszerellátást segítő tevékenység központi szervezés hiányában pillanatnyilag esetlegesen, megfelelő adatvédelmi és minőségbiztosítási kontroll nélkül, helyi ad hoc megoldások alapján történik. Cél a vidék gyógyszerellátását a jelenlegi strukturális alapok megtartásával kell erősíteni, azaz

– a zárt forgalmazási rend szabályait betartva, a gyógyszer- és betegbiztonságot garantálva,
– a gyógyszerellátást kizárólag gyógyszertárakra alapozva,
– a személyi jogos gyógyszerész személyes szakmai felelősségének megerősítésével,
– a beteg–gyógyszerész –orvos közötti személyes kapcsolat feltételeit biztosítva,
– az EESZT nyújtotta lehetőségek felhasználásával,
– a személyes és az egészségügyi adatok kezelésének szabályait (GDPR) betartva.

A közvetlen gyógyszerhez férési lehetőséget úgy kell bővíteni (a jelenleg gyógyszertárral nem rendelkező települések esetén) illetve javítani, hogy

– lehetőleg az adott településhez legközelebbi gyógyszertár biztosítsa a gyógyszerellátást (mert ellenkező esetben a forgalomkiesés egyben a most működő gyógyszertár ellehetetlenüléséhez vezet),
– biztosított legyen a beteg és a szakember közötti közvetlen jelen idejű elektronikus kapcsolat,
– illeszkedjen a gyógyszerellátás jelenlegi rendszeréhez,
– legyen biztonságos,
– legyen költséghatékony a rendszer működtetése,
– legyen térben stabil és időben előre ütemezett.

A pilot kutatás fejlesztési program stratégiai céljai

– a gyógyszertárral nem rendelkező településeken élők egyszerűsített, ugyanakkor kontrollálható ellátási útvonalon keresztül történő gyógyszerhez jutásának elősegítése,
– digitális kereskedelmi és logisztikai újítások bevezetése a vidéki lakosság gyógyszerellátásának javítása érdekében,
– a kistelepülések, helyi önkormányzatok, ellátó orvosok, falugondnokok, és legközelebb eső gyógyszertárak gyógyszerellátásban történő együttműködésének megteremtése fejlett digitális megoldásokkal,
– vidéki gyógyszertárak készletgazdálkodási és beteg kiszolgálási hatékonyságának növelése,
– a kormányzati célokkal összhangban a vidék lakosságmegtartó erejének és az ott élők életkörülményeinek javítása,
– a betegek tájékozódásának, gyógyszerkiváltásának és a csatlakozó gyógyszertárak munkájának, a beteg-orvos-gyógyszerész közötti kommunikációnak könnyítése.

Fejlesztésre kerül egy komplex informatikai rendszer, melynek felhasználásával egy pilot program keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye (teszt vármegye) 6. választókerületének hátrányos helyzetű kistelepülésein élő betegek, illetve azok gyógyszerbeszerzését végző falugondnokok kerülnek bevonásra. A rendszer használatával a KFKI program résztvevői földrajzi elhelyezkedéstől és gazdasági környezettől függetlenül bármely Magyarországon forgalomban lévő és beszerezhető gyógyszer eléréséhez szükséges, jelenleg külön rendszerekben, vagy rendszeren kívül fellelhető szakmai és kereskedelmi információt egy integrált helyen, új struktúrában és összefüggésben találnak meg. A helyi kis gyógyszertárak képesek lesznek bármely gyógyszertári terméket versenyképes feltételekkel, 24 órán belül a helyi lakosok és a falugondnokok számára kiszolgálni.

A rendszerben regisztrált szereplők számára olyan struktúrát alakítunk ki, melyben egy egyedi azonosítót kapnak. Önkormányzati intézményi szerepköröket hozunk létre, melyekhez a jogosult falugondnokok, legközelebbi (feltételeket vállaló) gyógyszertár, helyi orvosok és a jogosult betegek hozzá lesznek rendelve. Cél, hogy kontrollálható legyen a zárt és ellenőrzött, biztonságos, személyi jogos gyógyszerész felelősségére épülő gyógyszerellátási lánc, valamint az eReceptek EESZT-be történő felkerülése után a szükséges gyógyszerek beszerzésének folyamata (megrendelések leadása, patikai gyógyszerbeszerzések egységes feltételei, a gyógyszerek patikai átvétele vagy kiszállítása) a pilot program során. A helyi betegeket a legközelebbi rendszerhez csatlakozó gyógyszertár azonos feltételek mellett fogja kiszolgálni.

III.

A pilot 2023. október és 2024. február 28. között a teszt területen vizsgálja,

– hogyan / milyen feltételekkel kapcsolhatók be a kispatikák a digitális ellátási rendszerbe, milyen elvárásoknak kell megfelelniük a folyamatban történő részvételhez,
– milyen akadályok tapasztalhatók a kispatikák és települések digitalizációs integrációja során és azokat hogyan lehet megoldani,
– hogyan / milyen mértékben rövidíthető a meghatalmazottak általi gyógyszerrendelés ideje az orvosi felírástól számítva,
– hogyan / milyen mértékben szélesíthető az elérhető gyógyszertári termékpaletta a hátrányos helyzetű településeken,
– hogyan / milyen mértékben egyszerűsíti a gyógyszerbeszerzés folyamatát a rendszer.

A pilot a BM Egészségügyért Felelős Államtitkárság egyetértésével, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium támogatásával, a Neumann János Nonprofit Kft. és a Magyar Gyógyszerészi Kamara koordinációjával indult a 6. számú választókerület (parlamenti képviselő Koncz Zsófia) 12 kistelepülésének és a hozzájuk legközelebbi gyógyszertárak bevonásával.