Kedvez?bb hitelfeltételekr?l döntött az MFB


Elfogadta az MFB vezet?sége a patika hitelprogram módosított jogszabályi el?írásaihoz igazodó új feltételeket, amelyek honlapunkon is elérhet?ek.

Mint ismert, a patikaalap szabályozása az ?Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet? alapján július 1-jén megváltozott: több jelent?s módosítás segíti a gyógyszerészek tulajdonosi programban való részvételét. Ennek részleteir?l a honlapon korábban megjelent tájékoztatóban már beszámoltunk, mint ahogy arról is, hogy a patika hitelprogramot gondozó Magyar Fejlesztési Bank (MFB) az új szabályozáshoz igazodva módosítja a hitelfeltételeket, amelyek mentén a programban részt vev? bankokkal a gyógyszerészek szerz?dhetnek.

Az MFB vezet?i július 21-én tájékoztattak, hogy ?a Termékleírást az Ügyvezet? Testület (ÜT) jóváhagyta. Megérkezett a  termékdokumentációt illet?en  a Támogatásokat Vizsgáló Irodának (TVI) a jóváhagyása is. A mai nappal intézkedtünk az MFB Közlemény, a Termékleírás,  és az Útmutató Honlapon történ? megjelentetése tárgyában, illetve az egyéb honlapi kommunikációk aktualizálása érdekében.?

Az MFB jóváhagyásával ezeket a dokumentumokat ezúttal honlapunkon is közzétesszük.

 Tájékoztatjuk kollégáinkat, hogy nem hivatalos tájékoztatás szerint a közeli napokban b?vülni fog a hitelprogramban részt vev? bankok köre és várhatóan módosul a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizet? kezességvállalásának feltételrendszere is.  

2016. július 22.

Dr. Hankó Zoltán
elnök


Linkek:

https://www.mfb.hu/aktualis/kozlemenyek/32016-szamu-mfb-kozlemeny-az-mfb-vallalkozasfinanszirozasi-program-2020-103-hit

https://www.mfb.hu/tevekenyseg/maganszemelyek/patika-hitelprogram

 

 

3/2016. számú MFB Közlemény

az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 10.3 hitelcél

Patika Hitelprogram módosulásáról

 

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság tájékoztatja a partnereit és az ügyfeleket arról, hogy az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 10.3 hitelcél Patika Hitelprogram 2016. július 21-i hatállyal módosul.

 

A kedvez?bb feltételekben megnyilvánuló változások az alábbiak:

- §  a jelenlegi 3,0%-nál kedvez?bb, 1,5%-os éves ügyleti kamat biztosítása (a költségvetési kamattámogatás emelésével, továbbá új, a jelenleginél alacsonyabb mérték? MFB refinanszírozási kamatfelár alkalmazásával),

- §  az ügyfelenként rendelkezésre álló maximális hitelösszeg 60 millió Ft-ról 150 millió Ft-ra történ? emelése,

- §  egy hitelcéllal érintett gyógyszertár tekintetében 1 helyett legfeljebb 3 gyógyszerész hiteligénylésének biztosítása,

- §  az egy adott gyógyszertár tekintetében igénybe vehet? hitelösszeg kiszámításánál a hitelcéllal érintett gyógyszertár üzleti tervének a Patika Hitelprogram keretében hitelt nyújtó pénzügyi intézmény általi alapul vétele

- §  a Patika Hitelprogram keretében a 2013. július 1-je és 2016. július 1-je között létrejött hitelszerz?dés alapján fennálló t?ketartozás kiváltási lehet?ségének biztosítása.

 

A változások átvezetésre kerültek az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Termékleíráson és Útmutatón, amelyek az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 további termékdokumentációival együtt elérhet?k az MFB Zrt. honlapján. A finanszírozási programmal kapcsolatos kérdéseket az termekfejlesztes@mfb.hu, illetve ugyfelszolgalat@mfb.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Budapest, 2016. július 21.

 

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság

Patika Hitelprogram

 A hitelprogram célja

 

A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének el?segítésér?l szóló 212/2013. (VI.19.) Korm. rendelet el?írásainak, valamint módosításának, az Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendeletnek megfelel?, közforgalmú gyógyszertárat üzemeltet? gazdasági társaság tulajdonhányada megszerzésének finanszírozása gyógyszerészek részére annak érdekében, hogy a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 74. § (1) bekezdésben és a 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltétel teljesüljön.

Miért el?nyös Önnek a Patika Hitelprogram?

 

Az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 10.3. hitelcéljaként igényelhet? Patika Hitelprogram keretében felvett kedvezményes kamatozású hitelhez az Emberi Er?források Minisztériuma kamattámogatást nyújt. A kamattámogatás mértéke a Patika Hitelprogram keretében nyújtott hitel ügyleti kamatának évi 1,5%-ra történ? csökkentéséhez szükséges összeg, de legfeljebb 4,5%/év.

Kiknek ajánljuk a Patika Hitelprogramot?

 

A)    A hitelt igényelheti a 212/2013. (VI.19.) Korm. rendelet 1. § a) pontja és 3. § el?írásainak megfelel?, kamattámogatásra jogosult

-  személyi jogos gyógyszerész,

-  a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerész,

-  a gyógyszertárat m?ködtet? gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkez? gyógyszerész, továbbá

-  bármely gyógyszerész, 

aki tulajdonhányadot kíván szerezni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat m?ködtet? gazdasági társaságban annak érdekében, hogy a Gyftv. 74. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltétel az 50%-ot el nem ér? gyógyszerészi tulajdoni hányad esetén, a gyógyszertárat m?ködtet? gazdasági társaságban tulajdoni hányaddal rendelkez? más gyógyszerészek tulajdoni hányadával együttesen legalább 50% tulajdoni arányt meghaladóan teljesüljön, mely esetben egy hitelcéllal érintett gyógyszertár esetében legfeljebb három gyógyszerésznek nyújtható kamattámogatás mellett folyósított kedvezményes hitel, illetve

B)    13. § el?írásainak megfelel?en a Patika Hitelprogramban részt vev? azon gyógyszerész, akinek célja a 2013. július 1-je és 2016. július 1-je között a Patika Hitelprogram keretében létrejött hitelszerz?dés alapján fennálló t?ketartozásának az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel megállapított feltételekkel történ? kiváltása.

 

A Patika Hitelprogram további f? jellemz?i:

Devizanem: magyar forint.

Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + RKP2[1] + legfeljebb 3,0 %/év

Futamid?legfeljebb 10 év.

Rendelkezésre tartási id?: legfeljebb 6 hónap.

Türelmi id?: legfeljebb 1 év.

Finanszírozási összeglegalább 5, legfeljebb 150 millió forint hitelfelvev?nként.

Saját forrás mértékeA minden állami és európai uniós támogatástól mentes saját forrás mértéke a megvásárolandó tulajdonrész vételárának legalább 10%-a.

A hitelkérelmet a programban résztvev? együttm?köd? partnereinkhez lehet benyújtani.

A Patika Hitelprogram termékdokumentációját az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 tartalmazza.

Amennyiben felkeltettük érdekl?dését, kollégáink állnak rendelkezésére a 06-40-555-555 számon. A Program feltételrendszerével kapcsolatos kérdéseket az ugyfelszolgalat@mfb.hu e-mail címre várjuk.


[1] Az RKP2 az MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó. Az MFB Zrt. az RKP mértékét a tárgyévet megel?z? év november 30-ig hozza nyilvánosságra a honlapján keresztül.