Kollégák kérdezték! - A katasztrófavédelmi hozzájárulásról - MGYK Országos Hivatala


A törvény hatálya els?sorban azokra a szervekre terjed ki, akik a katasztrófavédelemben elhárításban, megel?zésben részt vesznek (állami szervek polgári szervek stb.). A törvény második fele határozza meg a védelem (?katasztrófavédelmi hozzájárulásból származó bevétel m?szaki-technikai eszközök, felszerelések beszerzése, fejlesztése, felújítása és objektumok létesítése céljára, védekezési kiadásokra, közbiztonsági referensek képzésére, valamint polgári védelmi szervezetek képzésére, felszerelésére, illetve önkéntes ment?szervezetek támogatására használható fel.?) finanszírozásának módját (adó, költségvetés stb.) és a 79 §-ban kerül meghatározásra a hozzájárulás fizetésére kötelezettek köre:

-          az üzemeltet?k (?bármely természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez? szervezet, aki vagy amely veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményt vagy küszöbérték alatti üzemet m?ködtet, vagy alapszabály, alapító okirat, illetve szerz?dés alapján dönt? befolyást gyakorol a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem m?ködésére.?)

-          veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó külön jogszabály szerinti veszélyes áruk tárolását, gyártását és feldolgozását végz? gazdálkodó szervezetek.

Nem kell hozzájárulást fizetni

-          állami önkormányzati szervek

-          a közfinanszírozásban részesül? egészségügyi szolgáltatónak

-          a gazdálkodó szervezetnek, ha a tárolás kizárólag közvetlenül a lakosság részére történ? kiskereskedelmi forgalmazáshoz, illetve lakossági szolgáltatás nyújtásához kapcsolódik

-          az üzemeltet?nek és a gazdálkodó szervezetnek, ha a tárgyévet megel?z? évben az éves nettó árbevétele az 50 millió forintot nem haladja meg,

-          az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerinti nukleáris létesítménynek és radioaktívhulladék-tárolónak.

Véleményünk szerint a gyógyszertár a kiemelt három kategória egyikébe mindenképpen elhelyezhet?, hiszen mi úgy véljük, hogy a gyógyszertárak közfinanszírozásból részesül? egészségügyi szolgáltatónak min?sülnek, mint intézmény ezért mentesül ezen adó alól, a gyógyszertárban jelenlév? reagenciák a mindenkor hatályos gyógyszerkönyv szerinti vannak jelen a gyógyszertárban és nem kerül tovább forgalmazásra,  továbbá ha nem éri el a meghatározott bevételi küszöböt szintén mentesítésre kerül.

Összefoglalva megállapítható, hogy a fentiek értelmében katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetési kötelezettség a gyógyszertárakat nem terheli.


MGYK Országos Hivatala