Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításon


A Hungaromed Egészségügyi és Orvostechnológiai Kiállításon október 11-én volt a Kamara szakmai napja. Délel?tt a Területi Elnökök Értekezletére került sor, majd délután a Kamara szervezésében „Középpontban az adherenciafejlesztés” címmel a Kamara, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, a Semmelweis Egyetem, a Hungaropharma Zrt., a Magyar Tüd?gyógyász Társaság és a Nemzeti Betegfórum vezet?inek részvételével került sor konferenciára, ahol kb. 80 gyógyszerész, betegszervezet-képvisel? és laikus vett részt. Az összejövetel együttm?ködési megállapodás aláírásával zárult.

 

A gyógyszerellátásban elindult szakmai rendszerváltás egyik fontos célkit?zése a betegek gyógyszerhasználattal kapcsolatos együttm?ködésének fejlesztése. Ennek érdekében a Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, a Semmelweis Egyetem, a Hungaropharma Zrt., a Magyar Tüd?gyógyász Társaság, a Nemzeti Betegfórum és betegszervezetek összefogásával a 2019-es Patikanaphoz kapcsolódóan a gyógyszerhasználattal összefügg? beteg-együttm?ködés (adherencia) fejlesztését célzó program elindításáról született döntés. A módszertan kidolgozására és kontrolljára az elkövetkez? hónapokban az együttm?köd? szervezetek gondozásában kerül sor. A rendezvény a program els? nyilvános eseménye.

Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításonA konferencia dr. Hankó Zoltán (elnök, MGYK) köszönt?jével vette kezdetét; a „Szakmai rendszerváltás a népegészségügyi mozgósítás jegyében” cím? bevezet?jét gondolatébreszt?nek szánta. A Kamarában az elmúlt jó 10 évben a strukturális rendszerváltás megvalósítása volt a legf?bb feladat, ami mára lényegében lezárult, de e mellett már korábban is bekapcsolódtak a népegészségügyi programokba. Példaként a Mozdulj mama! mozgalmat, az influenzával, a racionális nyomelem- és ásványi anyag használattal, a házi gyógyszertárral, az allergiával, jelenleg pedig a légúti megbetegedésekkel kapcsolatos továbbképz?-felvilágosító munkát említette. A továbbiakban az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról szólt. Mint mondta, ezeket módszeresen elemezték és az MGYT elnök asszonyával közösen pár hónappal ezel?tt publikálták. A most induló programban a korábbi tapasztalatokat igyekeznek figyelembe venni és az elkövetkez? hónapokban – a bekapcsolódó szervezetekkel közösen megfelel? adherencia módszertant akarnak kidolgozni

Prof. dr. Szök? Éva (elnök, MGYT) „A beteg-együttm?ködés fontossága gyógyszerészi néz?pontból” címmel következett ez után. Miért az adherenciával foglalkozunk? – tette fel a kérdést.  A válasz is megérkezett: A gyógyszeres terápia a beteg együttm?ködésével sokkal eredményesebb. Népegészségügyi szempontból pedig mindennek komoly következményei vannak. Ha nem m?ködik együtt a beteg, akkor több gyógyszer kell, hosszabb a táppénz stb. „Kit talál meg a beteg a kérdéseivel?”  A gyógyszerészt mindenképpen, ?t meri megkérdezni. A továbbiakban sorolta az együttm?ködést rontó tényez?ket. Kiemelte a nagy bizalmatlanságot a gyógyszerek, a gyógyszeripar irányába. Ezt követ?en az együttm?ködés javítását biztosító tényez?ket említette. Egy vizsgálat eredményét is megosztotta a hallgatósággal, amelyben olyan betegeket kérdeztek, akik orális antikoagulánsokat szedtek. Kiderült, kb. egyharmaduk nem tudta mit szed, és csak 10 százalékuk gondolta azt, hogy érdemes lenne megkérdezni a gyógyszerészt a gyógyszerrel kapcsolatban. Kitért a gyógyszerészek szerepére is, akiknek a legfontosabb feladata a hiteles tájékoztatás, ami egy komplex feladat. Végezetül arról beszélt, hogyan lehetne a gyógyszerészeket nyitottabbá tenni a feladatra, illetve a betegeket, hogy merjenek kérdezni, hiszen az együttm?ködésb?l mindenkinek haszna származik.

Miért fontos a klinikusnak a gyógyszerhasználathoz kapcsolódó adherencia?  Ez volt a címe dr. Kovács Gábor (Magyar Tüd?gyógyász Társaság leköszön? elnöke) el?adásának, aki megköszönte a gyógyszerészeknek a légúti betegségben szenved?k gyógyításában nyújtott segítségét. „Példaérték? a Kamarával kialakult együttm?ködés” – emelte ki, másoknak is ajánlható. Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításonMint mondta, 1,2 millió légz?szervi betegr?l tudnak, többségük COPD-ben, illetve/és asztmában szenved, az adherencia elengedhetetlen a gyógyulásukhoz. Ezt követ?en ismertette az adherencia, a compliance és a concordance definícióját, majd az ezeket befolyásoló tényez?ket sorolta. Azt, hogy mennyire szükség van a beteggel történ? együttm?ködésre, egy általuk végzett vizsgálattal mutatta be. 2800 diagnosztizált beteget követtek egy éven át. Kiderült például, hogy a vényeket fél év után 69, egy év után 35 százalékuk váltotta ki. Vagy például a COPD-s dohányzó betegek 71 százaléka nem tervezi, hogy leszokik szenvedélyér?l. Az adherenciát befolyásoló tényez?k közül kiemelte, hogy a COPD-nek nincs magyar neve, illetve, hogy a korai tünetekkel nem jelentkeznek a betegek az orvosnál.

„Van mit tenni” – így foglalta össze prof. dr. Soós Gyöngyvér(SZTE Klinikai Gyógyszerészi Intézet) „A gyógyszerészi gondozási irányelvek szerepe az adherencia-fejlesztésben” cím? el?adását. Egy internetes bejegyzést idézve szemléltette, hogy vannak olyan betegek, akik igencsak messze állnak attól, hogy együttm?ködjenek az egészségügyi szakemberekkel. El?adásában el?ször áttekintette az adherenciával, illetve a gyógyszerészi gondozással kapcsolatos eddigi történéseket. Az adherenciát befolyásoló tényez?k közül 41-et sorolt fel, majd az Európai Gyógyszermin?ségi Igazgatóság (EDQM) gyógyszerészi gondozással kapcsolatos koncepcióját ismertette. Kitért a Medicines Use Review-ra (MUR) is. Hogyan születtek meg a gondozási irányelvek? – tért át a m?ködési standardok létrehozására irányuló projektre. Szóba került a BEGONIA nevet visel? támogató szoftver és a BELLA program is. A jelen helyzet jellemzésére egy hipertóniás betegeken történt aderenciával kapcsolatos vizsgálatot említette, amib?l kiderült, hogy 43 százalékuknál rossz az együttm?ködés. A jöv?beni teend?kkel kapcsolatban hangsúlyozta a szakmai kollaboráció szükségességét a terápia hasznossága érdekében, majd az adherencia mérésér?l és becslési módjairól tett említést.

Mit tehetnek a betegszervezetek az adherencia növeléséért? – ezzel a kérdéssel nyitotta azonos cím? el?adását dr. Pogány Gábor(elnök, Nemzeti Betegfórum), majd hosszan sorolta azokat a tényez?ket, amelyek a betegeket távol tartják az egészségügyi szakemberekkel való együttm?ködést?l, „noha a magyar egészségügy Európában a fels? harmadhoz tartozik”. A bajok közül kiemelte a magyar életstílust, az egészségtelen életmódot és az értékválságot. A bizalomhiányra külön hangsúlyt helyezett, „totális bizalmatlanság van” – mondta. Nem hiszünk az orvosnak, nem bízunk a gyógyszerekben, nem bízunk a kormányokban… és boldogtalanok vagyunk. „Az egészségügy problémája visszavezethet? a társadalom attit?djére” – emelte ki. A betegszervezeteknek az adherencia növelésében betöltött szerepével folytatta, amelynek alapja, hogy aktív szövetségesek lehetnek: „Semmit se rólunk nélkülünk”. Végezetül hangsúlyozta, hogy a magyar helyzet tragikus az együttm?ködés tekintetében, ezért is vállalta örömmel a betegszervezetek képviseletét a most kezd?d? munkában.

Dr. Feller Antal (vezérigazgató, Hungaropharma Zrt.) „Miért fontos a gyógyszer-nagykeresked?nek az adherencia-program támogatása?” címmel saját szempontjukból vizsgálta a kérdést. Együtt kell m?ködniük ebben is a gyógyszerészekkel – hangsúlyozta. Kiemelte az egészség-m?veltség szerepét a beteggel történ? együttm?ködéssel kapcsolatban: ahol ez megvan, ott jó az együttm?ködés orvossal és gyógyszerésszel is. Ezt követ?en néhány egészségüggyel kapcsolatos adatot osztott meg a hallgatósággal, majd a továbbiakban arról beszélt, hogy a Hungaropharma Zrt. számára miért fontos a kérdés. Egyrészt szakmai, szakmapolitikai érveket sorolt, másrészt pedig a társadalmi felel?sség kérdését boncolgatta. A Hungaropharma magyar vállalat és felel?sséget érez a magyar betegek iránt. Ugyanakkor – mondta – személyes felel?sséggel is tartozik irántuk. Együtt kell m?ködni a különféle szervezeteknek, külön nem megy az adherencia javulása – a nagykeresked? is csak másokkal együtt lehet sikeres. Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításonEzt követ?en szerepvállalásuk konkrét lehet?ségeit ismertette, majd az 5XM növel? programot említette, err?l, az együttm?ködés javítását szolgáló „Adherencia pilot projekt 2018”-ról és a gyógyszerészeknek szolgáló kézikönyvr?l a következ? el?adó számolt be részletesebben.

Dr. Somogyi Orsolya (SE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet), aki egyben a Kamara kompetencia-fejleszt? munkabizottságának is az elnöke „Az adherencia-program célkit?zései” cím? el?adásában az említett 5XM program els?dleges céljaként, a lakosság felé a gyógyszeres terápia hatékonyságának növelését hangsúlyozta, illetve azt emelte ki, hogy segítségével a szakmai kompetenciák hangsúlyosabban jelenjenek meg. Ezt követ?en bemutatta a pilot program menetét. Kiemelte, hogy számítanak a lakosság és a gyógyszerészek visszajelzésére is a programmal kapcsolatban. A továbbiakban rátért a lakossági tájékoztató kiadvány ismertetésére. Bemutatta ikonrendszerét, ahogy a lakossági visszajelzési kérd?ívet is. A gyógyszerész részére készített szakmai segédanyag bemutatása következett ez után. „Mindez kompetenciafejlesztés is, illetve a meglév?k fokozott használata” – hívta fel a figyelmet.

Az el?adások után lehet?ség nyílt kérdések feltételére, illetve válaszadásra. Ennek végén, dr. Hankó Zoltán kivetítette és felolvasta a megállapodás preambulumát és a szakmai célkit?zéseket összefoglaló három legfontosabb pontját a megállapodásnak, majd a Magyar Gyógyszerészi Kamara részér?l dr. Hankó Zoltán elnök, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság részér?l prof. dr. Szök? Éva elnök, a Semmelweis Egyetem Egyetemi gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet részér?l prof. dr. Zelkó Romána igazgató, a Hungaropharma Zrt. képviseletében dr. Feller Antal vezérigazgató, a Magyar Tüd?gyógyász Társaság képviseletében dr. Kovács Gábor leköszön? elnök és a Nemzeti Betegfórum részér?l dr. Pogány Gábor koordinátor írta alá az együttm?ködési megállapodást.

mgyk.gyh

Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításon

 

Dr. Hankó Zoltán

Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításon

 

Prof. dr. Szök? Éva

Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításon

 

Prof. dr. Kovács Gábor

Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításon

Prof. dr. Soós Gyöngyvér

Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításon

Dr. Pogány Gábor

Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításon

Dr. Feller Antal

Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításon

Dr. Somogyi Orsolya