Közös dolgaink


A Vándorgy?lés utolsó szekciójában, szombat délután a kamarai munkával, feladatokkal, célokkal kapcsolatos témák kerültük középpontba.

Szombat délután dr. Süle András el?adása után a Közös dolgaink cím? blokk következett. Prof. dr. Paál Tamás, az MGYK Etikai Kollégiumának elnöke nyitotta a sort. Mint mondta, márhagyomány, hogy be kell számolni az etikai ügyekr?l a különböz? kamarai rendezvényeken. El?adása els? részében a tavalyi év ügyeir?l számolt be. Ismertette a fontosabb adatokat, kiemelve, hogy az etikai ügyek dönt? többsége OGYÉI határozatok után született. Közös dolgainkEzt követ?en az etikai bizottságok által hozott határozatokat formai szempontból elemezte. Az els?fokú határozatok alakisága általában megfelel?, egyre több a kitöltött formanyomtatvány – hangzott el, ugyanakkor hiányosságok is tapasztalhatók, amelyeket röviden ismertetett.

Az el?adás következ? részében általános etikai kérdéseket feszegetett, amire azért van szükség, tovább lehessen lépni, fejl?dni lehessen az etikai vétségek megítélésében. A felsorolt példák között szerepelt a magisztrális alapanyagok lejárta esetén a felel?sség kérdése, a különböz? akciók, ahogy a gyógyszerész nélkül nyitva tartó patika is. „Tudom, hogy néha vékony jégre tévedtem” – hangsúlyozta azzal kapcsolatban, hogy olyan példákat is felhozott, amelyekre nem mondható, hogy etikátlanok, csupán „mérsékelten etikusok”. Végezetül annak a véleményének adott hangot, ha etikai téren fejl?dni akar a Kamara, nemcsak a tiszti gyógyszerészek döntését?l kell függ?vé tenni, hogy indítanak-e eljárást.

Közös dolgainkA következ? el?adás is etikai kérdésekkel foglalkozott, dr. Pintér László az MGYK Országos Etikai Bizottsága elnöke adott helyzetelemzést a másodfokra került ügyekr?l. „Tévhit, hogy az Országos Etikai Bizottság f?nöke a megyeinek. Ez nem igaz, mindegyik bizottság független” – kezdte a beszámolóját, amiben el?ször a tavalyi év ügyeit, illetve a hozott határozatokat ismertette. Szólt azokról az esetekr?l, amikor például visszaéltek azzal, hogy gyógyszerész vény nélkül is hozzájuthat vényköteles gyógyszerhez, de a zugpatika is szóba került. Szót ejtett a már lezárult 2019-es néhány esetr?l is, amelyek nyitva tartással voltak kapcsolatosak, illetve két kolléga közti viszályról szóltak.

Hogyan tovább? – tette fel ezt követ?en ? is a kérdést azzal kapcsolatban, hogy az etikai bizottságok munkájának a színvonala emelkedni tudjon. A f? vezérl? elvnek annak kell lennie, amit az Etikai Kódex is kimond, hogy a beteg érdekét minden elé kell helyezni. A továbbiakban több dilemmáját is megosztotta a hallgatósággal, példákat sorolt, amelyek esetében el kell gondolkodni azon, hogy történt-e etikai vétség. „ezeken lehet vitatkozni, de erre van szükség ahhoz, hogy kialakítsuk a mai viszonyokhoz is igazodó gyógyszeri etikát” – mondta végezetül.

(Az etikai kérdések tárgyalása során – csakúgy, mint a szombat délel?tti OGYÉI fórumon – szóba került a 24 órás nyitva tartású gyógyszertárak kérdése. Erre vonatkozóan a beszámoló olvasóinak figyelmét felhívjuk a Kamara elnökének ezzel foglalkozó írására – a szerk.)

Közös dolgaink„A betarthatatlan szabályokra vonatkozó adatgy?jtés feldolgozása és a továbblépés lehet?ségei” volt a címe dr. Brezanóczy Ferenc, azMGYK Pest Megyei Szervezet elnöke el?adásának. Mint ismeretes, az MGYK felhívást tett közzé 2018. augusztus 24-én, hogy tegyenek javaslatot azokra a szabályokra, amelyeket betarthatatlannak tartanak. A szeptember 20-i határid?re összesen 221 javaslat érkezett. Ezek a gyógyszerellátás struktúrájával csak érint?legesen foglalkoztak. Sok felvetés volt, amely a többségi gyógyszerészi tulajdonlás további er?sítését és a személyi joghoz kapcsolódó jogok további pontosítását javasolta. A javaslatok többsége azonban a gyógyszertári munkavégzéssel volt kapcsolatos – foglalta össze. Ezt követ?en sorolta azokat a szempontokat, amelyek alapján szortírozni lehetett a beérkezett javaslatokat. Ilyenek például az adminisztrációhoz, szakmai el?írásokhoz, eszközökhöz, kötelez? felszerelésekhez kapcsolódó javaslatok, de szóba kerültek a képzés, szakképzés kérdései is. Szót ejtett az általuk nem támogatottnak ítélt javaslatokról is.

A továbbiakban beszámolt arról, hogy az államtitkársággal és az OGYÉI fels? vezetésével is elkezd?dtek az érdemi egyeztetések. Szólt arról is, hogy több kezdeményezés részletes kidolgozása már megtörtént, s?t egyes javaslatok menet közben benyújtásra kerültek. Ilyen például az árrés-rendezés, a vis major helyzetek kezelése, vagy az EESZT fejlesztésére vonatkozó javaslat. „Ki kell dolgozni, a fontossági sorrendet, azaz kerüljön meghatározásra, hogy mi a következ? ütemben beterjesztend? javaslatok köre” – hívta fel a figyelmet a további teend?kre.

Közös dolgainkDr. Torma Ádámn az MGYK Felügyel? Bizottsága elnöke következett ezután, aki az Alkalmazotti Állandó Bizottság létrehozásának az el?készületeir?l számolt be. A 2018. decemberi küldöttközgy?lésen született döntés arra vonatkozólag, hogy létrehoznak egy Alkalmazotti Állandó Bizottságot. Az ezt követ? els? elnökségi ülésen határoztak arról, hogy felkérik a Területi Elnökök Értekezletét, hogy szervezetenként egy-egy f?t delegáljanak az el?készít? munkabizottságba, az ? feladatuk lesz javaslatot tenni a bizottság tevékenységi körére és tevékenységének módszertanára. A 2019. februári elnökségi ülésen az így delegált személyek mellé az elnökség is delegált 3 f?t. Március 7-én dr. Hankó Zoltán koordinálásával elkezd?dött a közös munka, amit április els? felében folytatnak.

Az el?adások után dr. Bartus György moderálásával megnyílt a lehet?ség a konzultációra, majd a tavaszi küldöttközgy?lés el?készítése és a szükséges alapszabály-módosítási javaslatok kerültek terítékre, végezetül a 2019-es tisztújítással kapcsolatos feladatokat, határid?ket tisztázták.

Ezt követ?en dr. Hankó Zoltán értékelte az összejövetelt. Zárszavában kiemelte, hogy „mindnyájunk számára fontos kérdésekr?l volt szó”. Úgy látja, a szakmai rendszerváltáshoz szükséges feltételeket meg tudják teremteni, minden elhangzott el?adás ebbe az irányba mutat. Ehhez a gyógyszertárak és a gyógyszerészek tulajdonosi, gazdasági és szakmai integritásának er?sítése is fontos. Eredményesnek ítélte a Vándorgy?lést, ahol számos új gondolat is felmerült. Megismételte azt a többször idézett kijelentését, miszerint nem biznisz-konferenciát szerveztek. Az összejövetel visszaigazolja a kamarai m?helymunka fontosságát. Végezetül köszönetet mondott a szervez?knek, a vendéglátóknak, az el?adóknak és minden részvev?knek.

A vendéglátó megye elnökének, dr. Nyíri Lászlónak szavaival zárult a rendezvény, aki köszönetét fejezte ki a részvev?k magas számáért. Elnézést kért azért, hogy a feszített tempó miatt alig nyílt lehet?ség megcsodálni a gyönyör? környezetet. Végezetül elmondta, hogy a Vándorgy?lés betekintést nyújtott abba, hogy milyen sokrét? szakmai és szakmapolitikai munkát végez a Kamara.

mgyk.gyh

Fotó: dr. Nagy Vilmos