Legyen népegészségügyi program! – A HENT titkára a patikai étrend-kiegészít? programról


A Biztonságos étrend-kiegészít? program kezdetekt?l élvezi a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) támogató közrem?ködését. A program indokoltságáról, a HENT szerepér?l és társadalmasításának kérdéseir?l beszélgettünk a HENT titkárával, dr. Németh Mónikával.

– A HENT a kezdetekt?l fogva részt vesz a Biztonságos étrend-kiegészít? programban. Emlékszem, már az el?készít? megbeszéléseken is jelen voltak, majd 2016-ban a megállapodás aláírására is a HENT-nek otthont adó Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában került sor. Azóta is folyamatosan részt vesznek a munkában. Miért fontos Önöknek ez a program?

– A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület a szellemitulajdon-jogok megsértése elleni fellépés érdekében jött létre, célunk a hamis termékek keresletének és kínálatának csökkentése. Nincs ez másképp az étrend-kiegészít?k esetében sem. Nagyon szívesen veszünk részt bármilyen olyan projektben, ami a hamisítás visszaszorítása érdekében jött létre, a Biztonságos étrend-kiegészít? program esetében pedig külön motivációként megemlíteném a széles szakmai támogatottságot, hiszen a Magyar Gyógyszerészi Kamara mellett szinte a teljes szakmai gárda, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetsége és a Magyarországi Étrend-kiegészít? Gyártók és Forgalmazók Egyesülete is részt vesz a programban.

 Mi a HENT küldetése, és mi a szerepe a Biztonságos étrend-kiegészít? programban?

– Küldetésünk egyik alappillérének a fogyasztói szemléletformálást tekintjük. Sajnos a vásárlók körében gyakran azért élveznek el?nyt a hamisított vagy jogszer?tlen úton forgalmazott termékek, mert olcsóbbak, mint a piacon jelenlév? legitim gyártók árucikkei. Azzal azonban kevesen vannak tisztában, hogy egy-egy ilyen termék használatával saját egészségüket teszik kockára, nem beszélve az így okozott gazdasági károkról, bevételkiesésr?l, amelyek hosszútávon több ezer ember elbocsátásához, illetve az innováció visszaszorulásához vezethetnek. A Biztonságos étrend-kiegészít? program a tudatosságnövelés szempontból azért egyedülálló, mert a létrejött együttm?ködéssel a lehet? legnaprakészebb információkat tudjuk eljuttatni a fogyasztókhoz.

– Milyen piaci tapasztalataik vannak az étrend-kiegészít?k forgalmazásáról? Mennyire valós veszély a hamis és a rossz min?ség? étrend-kiegészít?k forgalomba kerülése?

– Mivel az étrend-kiegészít?k az uniós gyakorlatnak megfelel?en nem esnek át bevizsgálási folyamaton forgalmazás el?tt, így igencsak nagy a kockázat, hogy olyan hamis termék jut el a fogyasztókhoz, ami veszélyezteti az egészségüket. Még az a legjobb forgatókönyv, ha a várt hatás a hatóanyag hiányában elmarad, rosszabb esetben azonban súlyos egészségkárosodást, vagy allergiás reakciókat válthatnak ki ezek a készítmények, s?t a halálos kimenetel sem zárható ki fogyasztásuk esetén.

Legyen népegészségügyi program! – A HENT titkára a patikai étrend-kiegészít? programrólDr. Németh Mónika az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett, iparjogvédelmi szakjogász, European Business Lawyer. Pályakezd?ként az Országos Találmányi Hivatalban (jelenleg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) dolgozott, majd az Arent, Fox, Kintner, Plotkin and Kahn Ügyvédi Irodában. Ezt követ?en a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.-nél majd a Ringier Vállalatcsoportnál (vezet? jogtanácsos, HR és jogi igazgató) helyezkedett el, végül visszatért a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalába, ahol 2014. január 1. óta a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkári feladatait látja el.

– Nemrég került a kezembe a TÁRKI-nak egy olyan felmérése, amelyet a HENT rendelt meg az étrend-kiegészít?k ismertségér?l, a velük kapcsolatos attit?dökr?l a fiatalok körében.  Melyek a felmérés legfontosabb tapasztalatai?

– A tudatosságnövelés eredményességéhez szükséges, hogy ismerjük a fogyasztók véleményét, ezért a TÁRKI-val közösen immár 3 éve vizsgáljuk a magyar fiatalok étrend-kiegészít?khöz f?z?d? magatartását. Az idei év eredményei azt mutatják, hogy a fiatalság kétharmada fogyasztott már valamilyen étrend-kiegészít?t, de közel negyedüknek problémát jelent megkülönböztetni ezeket a készítményeket a gyógyszerekt?l. A fiatal feln?ttek tájékozatlanságára utal továbbá, hogy több mint hétharmaduk nincs tisztában azzal, hogy az étrend-kiegészít?k nem csak természetes anyagokat tartalmazhatnak, s?t a fiatal feln?ttek 28,6 százaléka tévesen úgy véli, ezek a szerek gyógyító hatással bírnak. Az idei felmérésben rákérdeztünk a Biztonságos étrend-kiegészít? program ismertségére is. Azt, hogy a program védjegye azokat a patikákat jelöli, amelyek csak megbízható étrend-kiegészít?ket forgalmaznak, csupán a válaszadók 36 százaléka ismerte fel. Azon dolgozunk, hogy a jöv? évi kutatásig nagyobb ismertséget szerezzen a program, és a fiatalok nagyobb hányadban ismerjék fel a védjegyet.

 Imént említette, hogy a fiatalok nagy része nem tud különbséget tenni a vény nélküli gyógyszerek és az étrend-kiegészít?k között. Ön ezt miként értékeli?

– Kimondottan károsnak tartom ezt a jelenséget! Az étrend-kiegészít?k kiszerelésüket, reklámozásukat, formájukat és értékesítési helyüket tekintve sokban hasonlítanak a gyógyszerekhez, azonban a korábban említett szabályozás miatt könnyeben kerülnek be hamis étrend-kiegészít?k az ellátási láncba. Az ilyen szerekhez f?z?d? rossz tapasztalatok pedig nemcsak a jogszer?en forgalmazott étrend-kiegészít?kbe, hanem a gyógyszerekbe és a gyógyszerészbe vetett bizalmat is megingathatják. A bizalom meg?rzése érdekében fontos lenne, hogy a patikák polcaira kizárólag ellen?rzött termékek kerüljenek. Ebben nyújt segítséget a Biztonságos étrend-kiegészít? program is, ami úgy lenne a leghatékonyabb, ha az összes patika csatlakozna.

 Említette, hogy a program ismertsége lehetne egy kicsit nagyobb is. Ön szerint mit tehet ezért a Kamara és mit tehetnek a gyógyszertárak?

– A HENT részér?l folyamatos kommunikációval és el?re tervezett kampányokkal dolgozunk a népszer?sítésen. Emellett nagy segítség lenne, ha a programhoz csatlakozott gyógyszertárak a patikában a betegek, fogyasztók számára is jól látható helyen, és ha lehet, akár a honlapjukon is hangsúlyos helyen tennék ki a programot jelöl? logót, és expediálás közben arra is szakítanának id?t, hogy felhívják a beteg figyelmét arra, hogy ebben a patikában biztonságosan tudnak étrend-kiegészít?höz jutni. Azaz: keresd a logót!

 Néhány héttel ezel?tt Pomázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével is megszervezett egy egyeztetést, amelyen részt vettek a MÉKISZ és a Kamara vezet?i is. Mit várt ett?l a megbeszélést?l?

– Tekintettel a téma fontosságára, els?dlegesnek tartottam, hogy elnöki szinten történjen meg a tervezés a program jöv?je kapcsán. Az egyeztetésen is jól látható volt, hogy a résztvev?k elkötelezettek a Biztonságos étrend-kiegészít? program mellett, így gördülékenyen tudtunk egyeztetni a közös munka lehet?ségeir?l. Megállapodtunk a folytatásról is: szó esett a már jól bevált együttm?ködés megtartásáról, így a közös szakmai kutatások készítésér?l, valamint tudatosságnövel? rendezvényeken és jogérvényesít? konferenciákon történ? részvételr?l is. Ezeken felül egy er?teljesebb kommunikáció megvalósítását t?ztük ki célul, illetve bizonyos kormányzati szervek nagyobb mérték? bevonásának a lehet?sége is szóba került. Nem szeretném elkiabálni, de az els? reakciók a programmal kapcsolatban nagyon bíztatóak, optimista vagyok a folytatást illet?en.

– Ön szerint milyen intézkedésekre lenne szükség akár a kormányzati, akár a hatósági vagy a piaci szerepl?k részér?l, hogy a program végre kiteljesedjen? A HENT hogyan tudja segíteni további er?sítését?

– Ahhoz, hogy a Biztonságos étrend-kiegészít? program teljeskör? védelmet jelentsen a fogyasztók számára, az összes hazai patikának csatlakoznia kellene a kezdeményezhez. Ez mutatná a gyógyszertárak egységes elkötelezettségét a biztonságos étrend-kiegészít?k forgalmazása mellett. Kiteljesedését segítené az is, ha kormányzati támogatással népegészségügyi célú programmá lépne el?. A HENT a hamisítás elleni intézkedési tervek kidolgozásával, az érintett kormányzati szervek bevonásával és az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos kommunikáció er?sítésével tesz a program sikerességéért a jöv?ben.

(-)