Legyünk pro-aktívak! – a GYKTN elé


Dr. Somogyi Orsolyával, a Kamara adherencia-fejlesztéssel foglalkozó projektjének vezet?jével, országos titkárral, egyebek mellett a Gyógyszerész Köztestületi Napok egyik újításáról beszélgettünk.

 A GYKTN-n elhangzó vitaindító el?adásának címe „Milyen reális lehet?ségeink vannak a gyógyszertári adherencia-fejlesztés területén napjainkban? Az adherencia kérdéskörével a Kamara már korábban is foglalkozott. Legyünk pro-aktívak! – a GYKTN elé

– Az adherencia-fejlesztés direkt megfogalmazása 2018 környékére tehet? a Kamara életében, akkor indult egy komplex gyógyszertári adherencia-fejleszt? program. Az elején a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, a Semmelweis Egyetem, ezen belül az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, a Hungaropharma és az MGYK együttm?ködésével. Kés?bb ez fokozatosan b?vült, majd 2019-ben aláírtunk egy együttm?ködési megállapodást kilenc szakmai intézménnyel, szakmai szervezettel, ahol már azt lehet mondani, hogy tényleg a szakma minden területén elkötelezetté váltunk annak az irányába, hogy az adherencia fejlesztése központi téma legyen a gyógyszertárakban. A 2018-19-es évek egyik legnagyobb eredménye a „Gyógyszereim 5xM” elnevezés? pilot program volt, aminek a módszertanát az oktatási tevékenységek során mind graduális, mind posztgraduális szinten a mai napig használjuk. De jött a COVID id?szaka, ami miatt újabb országos, nagy kiterjesztés? fejlesztéseket nem igazán tudtunk végezni, hiszen más dolgokra kellett koncentrálni.

– … és így jutunk el az idei GYKTN-hez. Jól látszik, hogy ebben a kérdésben nem annyira újrakezdésr?l van szó, inkább megújításról, ahogy azt az el?adásának címe is jelzi.

– Igen, arról van szó, hogy valóban m?köd? irányba kell folytatnunk és emellett, hogyan tudunk új lehet?ségeket találni az adherencia-fejlesztés területén. Most sem vagyunk könny? helyzetben, a gyógyszertárak gazdasági helyzete f?ként a rezsiköltségek növekedése miatt nem kedvez?, de alapvet? szakmai kötelességünk, hogy az adherencia fejlesztésére továbbra is odafigyeljünk. A köztestületi napokon az lesz az els?dleges feladatunk, hogy a résztvev?kkel együtt megtaláljuk, hogy milyen reális lehet?ségeink vannak a közforgalmú gyógyszertárakban. Nem akarom úgymond „lel?ni a poént”, hogy milyen szempontokat fogok hozni, de az biztos, hogy aktívan szeretném bevonni a résztvev?ket, és nemcsak az én témámba, hanem a többi el?adó vitaindítójába is.

Id?pont: 2022. december 2-3.
Szervez?: Magyar Gyógyszerészi Kamara a Békéshelp Nonprofit Kft-vel.
Részvétel: A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött.
A Jelentkezési lap, a programtervezet és a további részletek az alábbi linken érhet?k el:
https://www.mgyk.hu/xi-gyogyszeresz-koztestuleti-napok-8211;-2022-december-2-3.html

– Az el?adások után általában, a rövid id?keret miatt, csak néhány kérdésre, hozzászólásra van lehet?ség. Hogyan tervezik, hogy több résztvev? is ki tudja majd nyilvánítani a véleményét a rendezvény keretein belül?

– Egy technikai fejlesztésnek köszönhet?en, okostelefonokon keresztül, gyakorlatilag mindenki hozzá tud majd szólni, ki tudja fejteni véleményét az aktuális témákkal kapcsolatban. S?t, egy-egy online szavazást követ?en külön hangsúlyt fogunk fektetni a személyes konzultációkra. Lehet, hogy egyel?re nem minden vitatémában tudjuk majd ezt az interaktív együttm?ködést véghez vinni a hallgatósággal, de minél több esetben szeretnénk ezt megtenni. A kollégáknak nem könny? a hétköznapi élet szakmai tapasztalatait eljuttatni a kamara vezet?ségéhez a különböz? kommunikációs fórumokon. A legegyszer?bb erre a közvetlen kommunikáció, és ez a köztestületi napokon egyértelm?en megtehet?. Buzdítani is szeretnék mindenkit a részvételre és a hozzászólásokra. Persze vannak problémák, ezekr?l kell beszélni, de legyünk kreatívok, legyünk egy kicsit pro-aktívak, és ha valakinek van egy jó ötlete, akkor merje ezt elmondani a köztestületi napok alkalmával, mert sok jó ötletb?l születhetnek a legjobb megoldások a végén!

– Az adherencia témakörében milyen kérdésekre keresik a választ?

– Amikor a konzultatív expediálás és a szakmai tanácsadás területér?l beszélgetünk, akkor talán ezen a területen az egyik legfontosabb, hogy olyan gyógyszerészek is tudjanak véleményt nyilvánítani, akik a leggyakrabban állnak a tára mögött és megtapasztalják a hétköznapok nehézségeit. Els? kézb?l tudják azt, hogy a környezeti nehézségek mellett milyen további problémákat okozhat az, hogyha egy beteg non-adherens, ha nem együttm?köd?. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kollégáknak át tudjam adni azt az üzenetet, hogy a valóban konzultatív expediálás mindkét oldalról hasznos tevékenység és bár szakmailag nem könny? feladat, de a megfelel? energiát rá kell szánni! Most különösen fontos, hogy felhívjuk a betegek figyelmét is arra, hogy együttm?köd?vé váljanak, hiszen ezzel nemcsak a terápiájuk válik eredményesebbé és biztonságosabbá, hanem komoly  anyagi megtakarítást is jelenthet ez számukra!

– Milyen más témákban terveznek együtt gondolkodni?

Többek között például azon, hogy mennyire reális a szakmai kompetenciák számának a kib?vítése? Lehet-e a gyógyszerbiztonsági ellen?rzést fejleszteni a finanszírozás valamilyen szint? megemelése nélkül? Lehet-e új gyógyszertári szolgáltatásokat bevezetni, vagy tényleg az alapszint? gyógyszerészi gondozás vagy a konzultatív expediálás keretén belül maradva kell a legbiztonságosabb szakmai tanácsadást nyújtanunk? Több szempontból is kíváncsi leszek én magam is a kollégák véleményére, illetve egy reális, közös célkit?zést szeretnék majd a program végén megfogalmazni.

– Az említett interaktív megoldással kapcsolatban vannak további terveik?

– Ez most az els? alkalom lesz, hogy okostelefonjaik segítségével minél több témában próbáljuk megmozgatni a köztestületi napok résztvev?it. Le fogjuk vonni a következtetéseket, hogy ez mennyire sikeres, miben kell még fejl?dnünk, de biztosnak látszik, hogy akár további kamarai rendezvényeken, például a következ? évek köztestületi napjain is alkalmazni szeretnénk az online technika adta lehet?ségeket. Mindezt úgy igyekszünk megvalósítani, hogy a személyes konzultációk el?tt is nagyobb teret nyisson meg!

Örülnék, ha minél nagyobb létszámban vennénk részt ezen a szakmai programon, mert úgy gondolom, hogy minden témában fontos a hétköznapi élet problémáit megél? gyógyszerészek véleményét meghallgatni és a reális lehet?ségeken közösen gondolkodni!

 

B. Zs.

Címlap: KKGY 2019