Lépésr?l lépésre - Niczky Em?ke - mgyk.hu


Újabb eredmények születhetnek a miniszterelnökkel folytatott konzultáció révén

A gyógyszerészi szakma többéves "exodusa" után tavaly ?sszel bekerült az új alapszabályba egy olyan fejezet, amely a kit?zött célokat rögzíti. Ezek között szerepel a gyógyszertárak m?ködési feltételeinek javítása és többségi gyógyszerészi tulajdonlása, a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális függetlenségének megteremtése, a gyógyszerészi kompetenciák fejlesztése és a beosztottakkal való kapcsolattartás is. Nem meglep? tehát, hogy a kamara legmagasabb döntéshozói testülete által elfogadott dokumentum szellemében tárgyalhattak nemrég a kormányf?vel a kamara vezet?i. Hankó Zoltán köztestületi elnökkel egy hosszabb interjú els? részében el?ször a júliusi konzultáció részleteir?l beszélgettünk.

Mikor járt utoljára hivatalban lév? miniszterelnök a kamaránál?

- Ilyesmire eddig még nem került sor. 1991-ben látogatott el hivatalban lév? kormányf? a gyógyszerészekhez. Antall József akkor Nikolics Károly professzornak adott át magas kitüntetést, aki akkor köszönt le a Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnöki pozíciójából. Antall József mondott egy szép beszédet a Társaság küldöttközgy?lésén, majd egy sz?k kör? baráti beszélgetést követ?en távozott. Ehhez tudni kell, hogy korábban az Orvostörténeti Múzeum f?igazgatójaként szoros kapcsolatot ápolt sok gyógyszerésszel, köztük Nikolics professzor úrral, akinek emberi és szakmai helytállását és a gyógyszerészetért végzett munkáját közelr?l ismerte és nagyon nagyra tartotta. Orbán Viktor ellenzéki vezet?ként 2005-ben már járt egyszer a kamarában. Arra a találkozóra a nemzeti konzultáció keretében került sor. Az akkori megbeszélést most is felemlítette.

A miniszterelnök nem egyedül érkezett, prominens személyek is részt vettek a találkozón. Ezt hogyan értékeli?

- Úgy, hogy komolyan vette a gondjainkat. Lázár János miniszterelnökséget vezet? államtitkár, Balog Zoltán emberi er?forrás miniszter és Szócska Miklós egészségügyi államtitkár is érdemi résztvev?i voltak az egyeztetésnek, továbbá a Miniszterelnökség egészségügyi tanácsadója is jelen volt a megbeszélésen. A mi delegációnkban a tiszteletbeli elnök úr, a felügyel? bizottság elnöke és a három alelnök mellett részt vehetett a megbeszélésen a területi szervezetek elnökei képviseletében a Csongrád megyei elnök, továbbá a hivatal igazgatója és a közgazdasági szakért?nk is. Végig konkrét problémákra és azok megoldására tudtunk fókuszálni, és a protokollt leszámítva eredetileg ötven percesre tervezett egyeztetés másfél órásra módosult. Fölkészülten jöttek, el?tte néhány nappal kormányülésen is téma volt a gyógyszerészet helyzete és problémái.

A kamara mit vitt be az egyeztetésre?

- Már a megbeszélés el?készítése során kiderült, hogy a miniszterelnököt els?sorban a 12 pont megvalósítása és az ágazat megoldandó problémái érdeklik. Bizonyára sokan emlékeznek, hogy 2010 tavaszán fogalmazta meg a köztestület a "Mit kíván a magyar gyógyszerész?" elnevezés? 12 pontos csomagot, amelyet a Fidesz-KDNP szövetség részér?l Soltész Miklós vett át 2010. március 16-án és kötelezettséget vállalt annak figyelembe vételére a kormányzati munkában. Most pontonként áttekintettük, hogy mi valósult meg bel?le, mely elvárások, javaslatok teljesültek, és mik vannak még feladatként el?ttünk. Elvégezve az értékelést, tiszta lelkiismerettel állítható, hogy sok minden megvalósult az akkori elvárásokból ? fogalmazhatnék úgy is, hogy jól állunk ?, ugyanakkor vannak még jócskán megoldandó feladatok is. Ezt írásban is rögzítettük és a találkozón átadtuk a kormányzati delegáció valamennyi tagjának. Ennek az írásos összefoglalónak része volt egy három pontból álló külön csomag is, amelyeket olyan súlyúnak tartottunk, hogy a megvalósulásukhoz kormányf?i jóváhagyásra van szükség. Az egyik pontban a tulajdonosi programhoz kértünk támogatást. Üzletrész vásárlására ugyanis nincsenek hitelek a kereskedelmi bankoknál, ezért egy alkalmas konstrukció kidolgozásában, valamint a hitelgarancia biztosításában kértük a kormányzati segítséget. A másik kérésünk az volt, hogy segítsenek a patikai szolgáltatások fejlesztésének anyagi elismerésében, és kezd?djön ezzel kapcsolatban egyeztetés. Erre egyben a Széll Kálmán-terv miatt kies? bevételeink kompenzáló elemeként is számítunk. A harmadik kérésünk pedig az volt, hogy folytathassuk az egészségügyi államtitkársággal azokat a kiigazító lépéseket, amelyeket ? részben a 12 ponthoz kapcsolódóan, részben az elmúlt id?szak tapasztalatainak figyelembe vételével ? indokoltnak tartunk. Az írásos el?terjesztésben felsoroltuk az idevágó programpontokat is.

Hogyan reagált a miniszterelnök a felvetésekre?

- A tulajdonosi programhoz kapcsolódóan ígéretet kaptunk egy kedvez? kamatozású, hosszú lejáratú állami hitelkonstrukció megteremtésére, amolyan patikaalap létrehozása jöhet szóba. A kormányf? tehát többre kötelezte el magát, mint amit eredetileg kértünk. Már a megbeszélésen is kifejtette és aztán a sajtótájékoztatón is szóba hozta, hogy az ország érdeke a gyógyszertárak többségi gyógyszerészi tulajdonlása. Egyetértett azzal a felvetésünkkel, hogy közös munkabizottságban dolgozzuk ki a hitelkonstrukció részleteit. A jogszabály adott, de el kell kerülni, hogy a program végrehajtását szindikátusi vagy strómanszerz?désekkel ki lehessen játszani, ezért valószín?leg fokozott állami kontrollra lesz szükség a forrás felhasználása fölött. Felvetette a tulajdonosi program gyorsításának lehet?ségét is, a konkrét javaslatok kidolgozása úgyszintén a közeljöv? feladatát képezi.

A végrehajtást azonban gátolhatja a patikák nem elhanyagolható százalékának eladósodottsága. Ezt hogyan védenék ki?

- Beszéltünk arról is, hogy sok patika veszteséges, és még mindig jelent?sen el vagyunk adósodva a nagykeresked?knek. Szembesítettük a liberalizáció idejéb?l datálódó eladósodottsággal a kormányt, és elmondtuk azt is, hogy a helyzetet a Széll Kálmán-terv is súlyosbította. Elmagyaráztuk az eladósodottság következményeit is. A probléma igen súlyos és nemcsak önmagában gond, hanem a tulajdonosi program végrehajtását is gátolhatja. Az adósságprobléma rendezése nélkül a program nem hajtható végre, ezért a helyzetet muszáj kezelni, méghozzá ésszer?en. Ez nemcsak a források megteremtésének igényét, hanem racionális felhasználását is feltételezi, ami pl. monitorrendszerek kiépítésével segíthet?.

Az augusztus 1-i árréskorrekció olyan döntés volt, amely az eddigieknél jóval nagyobb port vert föl. Úgy t?nik, a patikák id?r?l id?re futnak a pénzük után. Nem lenne egyszer?bb új árképzési szisztémát kidolgozni?

- Gazdasági problémáink tárgyalása során szóba került a gyógyszerek árképzésének rendje is, mert a jelenlegi nem m?ködik jól. Mindannyian ismerjük az árrésrendszer bels? ellentmondásait, ami nem garantálja a kereskedelem megfelel? részarányait a rendszerben. Egyik kollégám felvetette, hogy van olyan európai ország, amelyben garantálják, hogy a gyógyszer árának valamekkora hányada a gyógyszer-kereskedelem résztvev?it, köztük a patikákat illesse. Megállapodtunk arról, hogy a gyógyszerek árszabályozásának rendjét is felül kell vizsgálni.

Többféle kompenzációt kért már a köztestület, és kívülr?l úgy t?nik, ezeket sorra meg is kapja. Ha úgy tetszik, cserébe pedig fölajánlotta, hogy b?víti a szolgáltatások körét. Ám ezek is pénzbe kerülnek. De kinek?

- Amikor tavaly tavasszal összeállítottuk azt a csomagot, amely szerint a Széll Kálmán-tervb?l adódó veszteségeink kompenzációját kérjük, olyan intézkedéseket javasoltunk, amelyek eleve meglév? problémák mérséklését és a hatékonyság javítását eredményezik. Ebbe a gyógyszertárak által nyújtott szolgáltatások bele tartoznak. A találkozón megkaptuk a jóváhagyást, hogy a gyógyszertárak által nyújtható szolgáltatások fejlesztésér?l és állami forrásból történ? finanszírozásáról is tárgyalásokat kezdjünk Szócska Miklós egészségügyi államtitkárral. A miniszterelnök álláspontja szerint kizárólag olyan megoldás jöhet szóba, amelyik nem növeli a betegek terheit. Állami szolgáltatásvásárlásban kell gondolkodni, ezt célozza a majdan kezd?d? munka. Elvárás az is, hogy a finanszírozott szolgáltatás min?ségbiztosított és korrekt módon dokumentált legyen.

A mostani beszélgetésben is többször említésre került már a Széll Kálmán-terv, amely szerint jöv?re még rosszabb lesz az ágazatnak a helyzete. Err?l is volt szó?

- Igen. A tárgyalás végén kezdeményeztem, hogy beszéljünk a Széll Kálmán-tervr?l is. Elmondtam, hogy a gyógyszerészek mindeddig együttm?köd?ek voltak, viszont azt kértük, hogy az árrés-veszteségeinket teljes kör?en kompenzálják. Elmondtam, hogy már az idei terv sem tartható, a jöv? évi el?irányzat pedig nagyon komoly egészség- és társadalompolitikai kockázatokat hordoz. A miniszterelnök megköszönte a tájékoztatást és részletesen beszélt azokról a nemzetközi és makrogazdasági kényszerekr?l, amelyek meghatározzák a kormány mozgásterét. Így beszélt pl. a túlzott deficit eljárásról, a pénzpiaci folyamatokról és a költségvetési tervezésr?l is. Elmondta, hogy a kormány továbbra is els?dleges prioritásként kezeli a betegellátás zavartalanságát és azt, hogy a rászorulók terhei nem növekedhetnek. Ennek figyelembe vételével kell a tárgyalásokat folytatni. Úgy fogalmazott, hogy a számok nincsenek k?be vésve. Elmondta a tárgyaláson, majd a sajtótájékoztatón is, hogy err?l is akar majd a kamarával tárgyalni, mert a gyógyszerészek találkoznak a legtöbbet a betegekkel.

Miért egy patikában került sor a megbeszélésre?

- Az el?készítés során még a kamara hivatala is eséllyel ?pályázott?, azonban amikor kiderült, hogy egy olyan gyógyszertárban is megtartható a megbeszélés, amely eredetileg egy Nobel-díjas magyar gyógyszerész családjának tulajdona volt, a miniszterelnök stábja számára nem volt kérdéses a döntés. Nekünk pedig az is fontos volt a helyszín kiválasztásakor, hogy ebben a gyógyszertárban szép szakmai munka folyik és a gyógyszertárat a bent dolgozó szakemberek tulajdonolják. Ez úton is köszönetet mondok dr. Gaál Emese személyi jogos gyógyszerésznek és munkatársainak a segítségért és a helyszín biztosításáért.

Niczky Em?ke


mgyk.hu

 

Ugrás a cikk második részéhez!