Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/CXV. szám


Események

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Elnöksége által kezdeményezett országos konzultációra szeptember 14én került sor a PlatánusSzállóban. Az ülést dr. Sohajda Attila alelnök vezette le, aki bevezet?jében elmondta, hogy a területi szervezetek elnöksége részvételével szervezett konzultációt a gyógyszerellátás rendjének újraszabályozásával kapcsolatos kamarai javaslatok megvitatására hívták össze.

A fórum dr. Horváth Tamás elnök beszámolójával kezd?dött. Az elnök a gyógyszer-gazdaságossági törvény 2009-es ?szi módosításával kezdte az áttekintést. Ekkor adódott lehet?ség a gyógyszertár-létesítés, -m?ködtetés és tulajdonlás vonatkozásában módosításokat javasolni ? utalt vissza az egy évvel ezel?tti helyzetre. - Ennek eredményeként a teljes gyógyszertári liberalizáció egy évvel kitolódott, a gyógyszerek térítési díját egységesítették, és a maximált ár kikerült a törvényb?l. 2010 tavaszán új id?számítás, új szakmapolitika fejezet kezd?dött, megfogalmazódott a társadalom min?ségi, hatékony és biztonságos gyógyszerellátás iránti igénye. A tavaszi Vándorgy?lésen elfogadott 12 pont az újraszabályozás alapelveit fektette le. A Vándorgy?lés keretében politikai jelleg? találkozókra is sor került Kósa Lajossal, a Fidesz alelnökével és Soltész Miklóssal, a jelenlegi szociális államtitkárral ? sorolta az elnök az eseményeket.

Az újraszabályozásról szólva kiemelte az állami szerepvállalást. A szükséglet alapú gyógyszerellátás területén szabályozott piacra, a hatékonyság növelésére, a betegek együttm?ködésére, a tulajdonos személyes közrem?ködésére és hatékonyan m?köd?, korrekt hatóságokra van szükség ? folytatta a gondolatot Horváth Tamás.

A gyógyszertár-létesítési moratóriummal kapcsolatban elmondta, hogy a bejelentésre június 10-én került sor egy konferencián, majd a hatálybalépés 2010. augusztus 16-án történt meg. Az MGYK Elnöksége közleményben hívta fel az ÁNTSZ figyelmét az egységesengedélyezési eljárásrend fontosságára. Az ÁNTSZ országos tiszti-f?gyógyszerészével történt egyeztetés után valamennyi regionális tiszti-f?gyógyszerész figyelmét felhívták az egységes eljárásrendre. A gyógyszerészekt?l kapott konkrét jelzések egyenként, panaszként kerültek bejelentésre.

Az elnök kitért az elmúlt id?szak egyéb jelent?sebb változásaira is, ezek közt az eredetileg július elsején hatályba lép? BNO ellen?rzés és on-line elszámolás bevezetésének fél éves halasztására és a három egészségügyi kamara elnökének dr. Réthelyi Miklós miniszternél tett látogatására is. Ezen hangzott el, hogy az MGYK önálló gyógyszerészkamarai törvényt szeretne. A további találkozókról elmondta, hogy Bogsch Erik, a MAGYOSZ újraválasztott elnöke is egyetértett az MGYK szándékaival, és hogy a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetségével újraindult az eszmecsere.

A gyógyszer-gazdaságossági törvény módosítására a kamara szakért?i gárdája kidolgozta az anyagot ? a mostani konzultáció erre épül. A véleményalkotásra hivatalos felkérés érkezett dr. Cserháti Péter helyettes államtitkártól ? zárta az elnök beszámolóját.

Dr. Hankó Zoltán alelnök az egészségpolitikai környezetet elemezte. Az alapelvek kapcsán leszögezte, hogy a neo-liberalizmusmind politikai, mind gazdasági vonatkozásban megbukott. A szabályozás alapelvei között sorolta fel, hogy a gyógyszerellátás egészségügyi szolgáltatás. A szabályozásban érvényesülnie kell a szubszidiaritás elvének és az uniós bírósági döntéseknek.  Így olyan célrendszer valósulhat meg az egészségpolitikában, amelybe beépül a hatásosság, a hatékonyság és igazságosság. Ehhez illeszkedik az ellátásbiztonság, gyógyszerbiztonság és a szolgáltatásbiztonság kérdése is.

Az új rendszerben a gyógyszerellátást szükséglet alapúvá kell tenni. A gyógyszertári szolgáltatások középpontja a beteg, nem a vásárló - hangsúlyozta. Az Uniós Bíróság 2009. évi döntését bemutatva kitért arra, hogy az a gyógyszerpiacot nemzeti hatáskörbe utalja, és a szabadpiactól eltérést enged az élet és az egészség védelme érdekében. Célszer? és szabályos eszköz, ha az állam demográfiai és geográfiai korlátokat állít fel. A gyógyszerészek munkájukat fékezett haszonszerzés mellett, etikai felel?sséggel végzik ? sorolta tovább az Uniós Bíróság 2010. évi döntéseinek ismertetését.

Az alelnök kiemelte, hogy az MGYK nem egy felel?sség nélküli lobby-szervezet, hanem feladatait felel?sséggel végz? köztestület. Ma a kormánypártok elkötelezettek a változások mellett, támogatják a gyógyszerészi szakmai és egzisztenciális függetlenségét és tisztában vannak bels? viszonyainkkal ? összegezte a politikai szándékokat Hankó Zoltán.

A gyógyszertár-alapítási moratórium bevezetésér?l szóló döntés korán került nyilvánosságra és a hosszabb ideig tartott a jogalkotás folyamata ? folytatta az alelnök -, ezért a várhatónál is több gyógyszertár-alapítási kérelmet adtak be. A követend? engedélyezési eljárás kérdésében a kamara és az ÁNTSZ között ? a személyes találkozók ellenére ? vita van.

A szakmai er?tér elemzése során Hankó Zoltán foglalkozott a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetségével lefolytatott tárgyalás-sorozattal is. A Szövetség ellenérdekelt a személyi jog meger?sítése, a gyógyszerészi többségi tulajdonhányad, a gyógyszertári fúziótiltása valamint a gyógyszerpiaci szerepl?k korlátozása kérdésében. Más kérdésekben partnerek ? er?sítette meg. Véleménye szerint a Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége a gyógyszer-nagykeresked?k bázisán jött létre a gyógyszertár-láncok tulajdonosi érdekképviseletére. A nyilvánosságban azonban a gyógyszerészek érdekképviseletét t?zték zászlajukra, ezzel viszont a gyógyszerészek ?megosztottságát? demonstrálják. A szakmai szervezetekkel teljes az összhang, mindegyik a saját lehet?ségei szerintfejti ki tevékenységét ? folytatta a szervezeti együttm?ködések értékelését.

A kormány által képviselt nemzeti stratégiával összhangban áll a gyógyszertárak nemzeti és gyógyszerészi kézben tartása, ami csak gyógyszerészi többségi tulajdonnal oldható meg. A földhöz hasonlóan, nemzetstratégia érdek a gyógyszertárak nemzeti ésgyógyszerészi érdekkörben tartása.

Az újraszabályozási koncepciót dr. Horváth Tamás elnök ismertette.

A kamara több törvényi definíciót szeretne módosítani ill. pontosítani, hogy a kamara által képviselt elveknek megfelel? legyen a szabályozás. Ilyen pl. a gyógyszertár, a gyógyszertár feladata, a közvetlen lakossági ellátás, és az ellátási kötelezettség, valamint a személyi jog is. A kamara kezdeményezi a személyi joghoz kapcsolódó menedzsment kötelezettségek el?írását. A kamara kidolgozott javaslattal rendelkezik a gyógyszertár-létesítés és m?ködtetés újraszabályozására is. Új gyógyszertár létesítését a jogszabályban rögzített demográfiai és geográfiai el?írások teljesítése esetén, miniszteri pályázat tegye lehet?vé. A pályázaton személyi jogra alkalmas gyógyszerész vehessen részt. Különüljön el a létesítési és m?ködési engedélyezési eljárás. Új gyógyszertárat csak gyógyszerészi többségi tulajdonnal lehessen m?ködtetni, a jelenleg is m?köd? gyógyszertárak esetén a gyógyszerészekkel szemben támasztott tulajdonjogi elvárások érvényesítéséhez átmeneti id? közbeiktatása indokolt. A gyógyszertárak ne m?ködhessenek láncként és a gyógyszerpiaci szerepl?k tulajdonosi részvételét is korlátozza a jogszabály. A patikai marketing szigorú szabályozására van szükség.

Dr. Bartus György alelnök a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetségével folytatott tárgyalásoknak az árrés-és árképzés valamint a gyógyszertári marketinggel foglalkozó részeivel foglakozott.

Elmondta, hogy a nagykeresked?k a kötelez? köztestületi kamarai tagságot akkor támogatják, ha az minden gyógyszerészre kiterjed, és egységes tagdíjat von maga után. A nagykeresked?k ugyancsak támogatják az árrés felülvizsgálatát, és el tudják fogadni a miniszteriális pályázat tényét.

Az alelnök a gyógyszertári ügyelet kérdéskörében az önszabályozást, a rendszer saját magunk által történ? kialakítását ajánlotta, annak szem el?tt tartásával, hogy a gyógyszertár egészségügyi intézmény. Bartus György elmondta, hogy az elnökség már több hónapja foglalkozik az ügyelet kérdésével; már eddig is rengeteg ötlet és javaslatot tettek. Szerinte az ügyeleti szolgálatot legalábbrészben központi forrásból szükséges finanszírozni, pontosabban nem is finanszírozásáról, hanem a jogos költések megtérítésér?l van szó.

Az egészségügyi törvény szerint a gyógyszerellátásnak folyamatosnak, az igényeket kielégít?nek és hozzáférhet?nek kell lennie. Mivel a gyógyszertár egészségügyi intézmény, az ügyeletben való részvételre ? elvileg - minden gyógyszertár kötelezhet?. Azt, hogy ez milyen formában, milyen együttm?ködésben valósul meg, azt a gyógyszertárak egymással egyeztethetik. Elképzelhet? a különféle normák, mint például a lélekszám, orvosi ügyletek száma szerinti szabályozás is. Az elnökség öt munkabizottságot hozott létre a koncepció kidolgozására.

Hozzászólások, vita

A hozzászólások szinte a beszámoló minden pontját érintették.

A tulajdonosi-m?ködtetési kérdéskörben elhangzott olyan vélemény, amely szerint a gyógyszertárat m?ködtet? gazdasági társaság csak a Bt. lehessen, vagy egyéni vállalkozói forma, mivel a Kft üzletrészei szabadon adhatóak-vehet?ek. Többen az eddigi befektet?i pénzbeáramlás, a patikák között kialakult árverseny káros hatásairól beszéltek, és javasolták az árszerkezet átalakítását. A résztvev?k közül többen is - a megfelel? tulajdonhányad kialakítására - banki konstrukció kialakítását sürgették. A fiatal gyógyszerészek tulajdonhozjutásához is segítséget kértek.

Volt olyan javaslat, amely a személyi jog mellé egy gyógyszertár-vezetésre jogosító ?licenc jogot? is szükségesnek látott, és szükségesnek tartotta a hozzátartozói személyi jog pontosítását. Volt olyan javaslat is, amely a személyi jogot életkori fels? határhoz (70 év) kötötte volna.

A legszélesebb kör? egyetértés övezte a marketingtevékenység betiltására vonatkozó elképzeléseket. A fórum résztvev?i közül sokan semmiféle ilyen eszközt ? beleértve a törzsvásárlói rendszert ? sem tartottak elfogadhatónak, és a lehet? legszigorúbb szabályozást kérték; illetve csak a szolgáltatásmarketinget tartották elfogadhatónak.

láncpatikákban folyó szakmai munka színvonalával kapcsolatban érvek és ellenérvek hangzottak el. Volt, aki szerint a gyógyszertárban folyó szakmai munka színvonalát nem a tulajdonviszonyok határozzák meg, és hogy láncban dolgozó gyógyszertárban is lehet etikusan dolgozni.

Szóba került az orvosi kézi gyógyszertárak ügye is, majd az asszisztensképzés jelenlegi helyzetének tarthatatlansága. Aszaklétszámmal kapcsolatban elhangzott: érvényt kell szerezni annak, hogy alacsony szaklétszám esetén a nyitva tartási id?t csökkenteni kell.

Több résztvev? hozzászólásában úgy értékelte, hogy az elnökség és a szakért?k körültekint?, áldozatos munkát végeztek. Munkájukban a megyei szervezetek támogatják a kamara vezetését ? hangzott el.

A kamara a törvénymódosításra vonatkozó javaslatát ? a fórumon elhangzottak figyelembe vételével ? megküldte Cserháti Péter h.államtitkárnak.

Szakképzési értekezlet

2010. szept. 14. került sor a ?A szakgyógyszerész képzés átalakításának irányai? témakörben arra az egyeztetésre, amelyet az MGYK kezdeményezésére tartottak a szakmai szervezetek.  A rendezvény célja a szakképzési rendszer változásával kapcsolatos jogszabály-el?készít? munka el?segítése volt - a minél egységesebb gyógyszerészi állásfoglalás kialakítása és képviselete érdekében.

A fórumon részt vettek a gyógyszerészi szakmai kollégiumok elnökei, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke, a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének budapesti elnöke, az ESZTT gyógyszerész tagjai (MGYK és az egyetemek képvisel?je), a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság elnöke, az MGYK Oktatói Bizottságának elnöke ? a vendéglátó MGYK elnök mellett.

Az egyes szakmai és érdekvédelmi szervezetek képvisel?i ismertették a témakörrel kapcsolatos véleményüket és javaslataikat, majd közös álláspontra jutottak néhány alapkérdésben (pl. az alap és ráépített szakirányok kompetenciaterületei, a szakvizsga megléte legyen el?írás adott munkakörök esetében és legyen hozzá megfelel? bérezés is, állami és az önköltséges finanszírozás kombinációban kell biztosítani a pénzügyi hátteret).

A résztvev?k hasznosnak ítélték meg az összejövetelt, és remény van arra, hogy a munka tovább folytatódik; a résztvev? szakmai szervezetek együttgondolkodásából valóban életképes és egységes gyógyszerészi álláspont születik.

A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal

A szeptember 16-i ülést Kubályi Jolán, az MESZK alelnöke vezette. Az MGYK-t az Országos Ügyviteli vezet? képviselte. A NEK az ülést követ? sajtótájékoztatón ismertette határozatait:

 

1. A NEK egyetért az el?zetes országos egészségtervezés és az egészségtervezés intézményesítése  programmal, egyben felkéri az el?terjeszt?ket, hogy fejlesztési munkájuk további eredményeit terjesszék be a NEK következ? ülésére. A NEK felkéri az el?terjeszt?ket, hogy támogatásával kezdjenek konzultációt a kormány szakpolitikai döntéshozóival az országépít? tervezési rendszer és az országos egészségtervezés miel?bbi - a NEK bevonásával (a szervezett civil társadalom részvételével) történ? - alkalmazása érdekében.
2. A NEK a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakí tására építve, id?szer?nek tartja a társadalmi egészségbiztosítási intézményének, mint társadalmi alapintézménynek helyreállítását, meger?sítését, fejlesztését. Ennek érdekében szükségesnek tartja a NEK által elkészített, a társadalmi egészségbiztosítás meghatározásáról és fejlesztésének feladatairól cím? országgy?lési határozati javaslat benyújtását, tárgysorozatba vételét, valamint a FIDESZ-KDNP által 2007. november 28-án el?készített, majd kés?bb ismételten az országgy?lésnek benyújtott, a társadalmi egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényjavaslat benyújtását és tárgysorozatba vételét. A NEK a továbbiakban is együttm?köd? partnerként, érdemben kíván részt venni a társadalmi egészségbiztosítás kultúrájának, intézményének helyreállításában, kiteljesítésében, meger?sítésében, építésében.
3. A NEK a társadalmi összefogás, együttm?ködés, szolidaritás alapintézménye, a társadalombiztosítás meger?sítésé érdekében felkéri a kormányt, hogy í rja alá az ILO 102. számú, a társadalombiztosí tás minimális normáiról szóló egyezményét, és kezdeményezze annak ratifikálását.  A NEK koordinált együttm?ködést javasol:
- az EU-n belül azokkal az országokkal, ahol az IMF és a Világbank nyomására privatizálták a társadalombiztosítást,
- az EU-n kívül az európai munkahelyek meg?rzése érdekében és a szociális biztonság kiterjesztéséért,
- a 102es egyezmény elfogadásáért.
4. A NEK köszönettel átveszi a Lelki Megújulás Programja cí m? dokumentum végleges változatát és azt Az egészség, mint alapérték a demokratikus társadalmi szerz?désbencím? NEK dokumentummal együtt átadja a kormánynak. Ezeket széleskör?en ismerteti, továbbá javasolja, hogy az Országgy?lés Egészségügyi Bizottsága t?zze naprendjére, az 5. pontban foglalt anyaggal együtt.
5. A NEK a Lelki Egészség Országos Programja (2008) és a Lelki Megújulás Programja (2010) közötti kapcsolat és különbség összefoglaló ismertetését elfogadja, és azt továbbítja a kormány számára, valamint támogatja e dokumentum széleskör? közzétételét.
6. A NEK az Egyenl?ség és egészség a leszakadó rétegek számára, a hátrányos helyzet? emberek egészségfejlesztési programja cí­men dokumentált és ismertetett programot támogatólag elfogadja, a programról és megvalósításáról - figyelemmel az EUÖnkéntesség  2011 programjára is - tárgyalást kezdeményez a kormánnyal, továbbá támogatja széleskör? közzétételét.

 

Közgy?lés Gy?r-Sopron megyében

Az MGYK Gy?r-Moson-Sopron megyei szervezete szeptember 17-én, pénteken tartotta közgy?lését Sopronban. Napirend el?ttHorváth-Sziklai Attila országos ügyviteli vezet? ismertette a keddi, rendkívüli elnökségi ülésen bemutatott koncepciókat. Az ülés f? napirendi pontja a Galenus kft-ben való üzletrészvásárlás volt. A közgy?lés úgy döntött, hogy vásárol üzletrészt.

Nikolics-emlékülés és konferencia Sopronban

Nikolics professzor halálának tizedik és az Aranykígyó Gyógyszertár alapításának századik évfordulóján, szeptember 18-án, szombaton tartották meg a rendezvényt. A résztvev?k ? a köszönt?ket követ?en ? el?adásokat hallhattak a gyógyszerészek társadalmi felel?sségér?l, az élelmiszerek és a gyógyszerek interakciójáról, a gyógyszerészi gondozásról és az orvos-beteg-gyógyszerészegyüttm?ködésér?l. A délutáni programban fiatal gyógyszerészek számoltak be sz?kebb szakterületükön végzett tudományos munkájukról. A programot ismert el?adóm?vészek fellépésével tették a szervez?k teljesebbé.

Hírek

 

Az ÁNTSZ-hez kerül a megszüntetett Egészségbiztosítási Felügyelet feladatainak egy része, a munkatársakkal együtt.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100920megkezdodott_a_felugyeleti_feladatok szetosztasa

 

Az OGYI meghosszabbította a H1N1 vakcinák lejárati idejéthttp://www.mgyk.hu/index.php?id=20100915az_ogyi_meghosszabbitotta a h1n1 vakcinak lejarati idejet - hirextra

 

Súlyos visszaélés a Feny? Gyógyszertárban
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100914drogdealerek - hirtv celpont

 

Rendezvények

Szeptember 25-én rendkívüli küldöttközgy?lés 10 órai kezdettel a Budapest M?szaki és gazdaságtudományi Egyetem Dísztermében.

 

Szeptember 29-én III. Budapesti Gyógyszerész Nap - Budapest,

http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100804iii budapesti gyogyszeresz nap - budapest szeptember 29

 

 

Szeptember 29-én Gyógyuló egészségügy - Az egészségpolitika új irányai c. konferencia. Napi Gazdaság, Budapest
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100812gyogyulo egeszsegugy - az egeszsegpolitika uj iranyai c konferencia napi gazdasag2010 szeptember_29 budapest

 

Sajtószemle

 

Közelkép: Feller Antal, a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatója ? Világgazdaság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100920kozelkep feller antal a hungaropharma zrt vezerigazgatoja - vilaggazdasag

 

 

Gyerekek, gyógyszerkísérlet és az etika ? Népszabadság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100920gyerekek gyogyszerkiserlet es az etika - nepszabadsag

 

 

Veszélyes étrendkiegészít?k - MTV1 ? Ma reggel ? Híradó
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100920veszelyes_etrendkiegeszitok - mtv1 ma reggel hirado

 

 

Hamis az interneten vásárolható gyógyszerek dönt? többsége ? Egészségkalauz
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100920hamis_az_interneten_vasarolhato gyogyszerek donto tobbsege - egeszsegkalauz

 

 

A vényköteles fájdalomcsillapítók és a gyógyszerész, mint kapu?r - MR1 Napközben
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100917a venykoteles fajdalomcsillapitok es a gyogyszeresz mint kapuor - mr1 napkozben

 

Sok gyógyhatású termék került a Gazdasági Versenyhivatal elé - Napi Gazdasághttp://www.mgyk.hu/index.php?id=20100917sok_gyogyhatasu termek kerult a gazdasagi versenyhivatal ele - napi gazdasag

 

Gyógyszerárak: komoly gond a betegeknek - Privátbankár.hu
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100917gyogyszerarak komoly gond a betegeknek - privatbankar_hu