Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/CXVI. szám


Események

Szeptember 21-én vezet?i értekezletet tartottak a kamarában. A napirenden el?ször a jogi ügyek szerepeltek.  A Hálózat TV-vel a kamara hamarosan aláírja az együttm?ködésr?l szóló szerz?dést. Ennek értelmében a kamara honlapján letölthet? lesz a Patikus Magazin videója. Ehhez azonban a honlapot technikailag alkalmassá kell tenni a funkcióra.

Pharmacia Alapítvány kuratóriumi létszámát ? a jogi szakért? javaslatára ? hat f?ben javasolták megszabni, mert így a tagok 50%-ának jelenléte mellett is biztosított a döntéshozás. Összeférhetetlenség miatt a korábbi személyi javaslatot visszavonták, és nem terjesztik az elnökség elé.

Galenus üzletrészeinek kivásárlása ügyében, szeptember 28-ára összehívták az érdekelt megyei szervezetek vezet?it. Ezt megel?z?en a szervezeteknek írásban kellett nyilatkozniuk vételi szándékukról.

Az ÁNTSZ nem ismerte el a kamara ügyfél-szerepét a patikalétesítési ügyekben ?tájékoztatta a szakért? az résztvev?ket. Ugyancsak elutasította a szomszédos patikák ügyfélként való elfogadását. Ezért olyan döntés született,  hogy - a létesítésre vonatkozó rendelkezések betartatása érdekében, az egyik konkrét ügy kapcsán ? a kamara forduljon az ügyészséghez. 
Az egyéb szakmai kérdések között a résztvev?k szükségesnek látták, hogy az ügyelettel kapcsolatos koncepció kidolgozásához tájékoztatást kérjenek az OEP-t?l, az ügyeleti id?ben beváltott receptek adatairól.

A megbeszélésen javaslat született a Vándorgy?lés és a Gyógyszerész Napok tervezett id?pontjáról és helyszínér?l.

Szeptember 23-án elnökségi ülést tartottak a kamarában

Az els? napirendi pont keretében - a bizottság elnökének javaslatára - az Oktatói Állandó Bizottság tagjának, egyhangúan megválasztották dr. Zelkó Románát, dr. Stampf Györgyöt, dr. Csóka Ildikót, Prof. Er?s Istvánt, Vecsernyés Miklóst, Bácskay ildikót, Perjési Pált és Paál Nimródot.

A második napirendi pont az ügyeleti koncepció kialakítása volt. Az el?terjeszt?k szóban ismertették az elnökség felkérésre készített el?terjesztéseket. Vimláti Gábor,  Buchholcz Gyula,  Sohajda Attila, Hankó Zoltán és Pintér László foglalta össze az ügyelettel kapcsolatos koncepcionális elemeket. Olyan kérdésekkel foglalkoztak, mint az ügyeletei ellátás geográfiai és demográfiai mutatók alapján történ? megszervezése, az indokolt és az indokolatlan igénybevétel, a finanszírozás valamint a sürg?sségi ellátás jogszabályi meghatározása, rendezése.

Vimláti Gábor a különböz? helyeken tapasztalható igénybevétel tapasztalati adataiból indult ki, majd a KSH honlapján szerepl? adatok alapján modellezte a helyzetet, és kiszámította a kilométerszámhoz és a lakosságszámhoz tartozó rendszer valós költségeit.

Buchholcz Gyula az intézeti gyógyszertárak helyzetér?l elmondta, hogy sok helyen nem tudják a személyi feltételeket teljesíteni, mert ha éjjel ügyel a patikus, akkor nappal elvileg nem dolgozhatna, de mivel kevesen vannak, ez a feltétel nem teljesül. Egy felmérésb?l az derült ki, hogy az ügyeleti kiváltások egyharmada öngyógyszerezés keretében történik. 
Sohajda Attila a koncepció felvázolásakor abból indult ki, hogy az ügyeleti kérdés nyugvópontra kerüléséhez normatív szabályozásra van szükség. A területi és a lakossági limit kiszámításánál, figyelmeztetett, nem lehet körz?t-vonalzót használni, mivel a megközelítés szempontjából lehetnek speciális esetek. Az elérhet?ségnek folyamatosnak kell lennie (körzetenként), egy-egy kijelölt területen valamely szolgáltatást - kés? esti nyitva tartás, ügyelet vagy készenlét formájában - biztosítani kell a lakosság számára.  Az expediálásokat indokoltság szerint lehet el különíteni. A finanszírozást a fokozatok alapján, az állam, a gyógyszertár vagy a lakosság kötelezettségének arányai alapján kellene meghatározni. A cél az, hogy ez a háromforrású finanszírozás kiadja az ügyelet valódi költségeit ? fejtette ki.

Pintér László olyan kérdésekre kereste a választ a szabályozókban, minthogy mi az ügyelet, miért van, és hogy mit jelent a sürg?s szükség.  Fontosnak tartotta, hogy az igénybevételr?l pontos adatok álljanak rendelkezésre. Szabályozni kell a feladat tartalmát, feltételeit: hány lakosra kell megszervezni, ki és mit finanszírozzon, és ha mindez egyértelm?, akkor az ügyeletet meg lehetne pályáztatni. Ha nincs finanszírozó, akkor viszont marad a hatóságilag elrendelt ügyelet ? vonta le a következtetést Pintér László.

Hankó Zoltán megfontolásra érdemes szempontokat sorolt fel. Ezek szerint a szerepl?knek eltér? érdekeik vannak az ügyelet kapcsán, ezért konfliktusos a téma. Az állam vagy a politika, az önkormányzatok, a betegek  és a gyógyszerészek is a saját szempontokkal rendelkeznek. Az alelnök szerint a szabályozásnak normatívnak kell lennie,  az orvosi ügyeletekhez mindenképpen kapcsolódnia kell gyógyszertári ügyeletnek vagy készenléti szolgálatnak, a kijelölés rendjét az egyedi alkuk helyett pedig a gyógyszertár forgalmi pozíciója, szakember-ellátottsága alapján és a kamara javaslata alapján kell dönteni. Az indokolt költségeket egy ügyeleti finanszírozási alapból kell megtéríteni, az igénybevétel ? indokoltságtól függ? - fokozatainak figyelembe vételével.

Zalai Károly a résztvev?k figyelmébe ajánlotta az orvosi ügyelet átalakítására, párhuzamosan készül? szakmai koncepciót, annál is inkább, mert a GKI is készít egy anyagot.

A téma elemzésének folyamatát október 21-én, a következ? elnökségi ülésen zárja le az elnökség, az elnök által készített összefoglaló el?terjesztés alapján.

A 3. napirendi pont, a rendezvények témájában, Zalai Károly el?terjesztése alapján meghatározták a jöv? évi rendezvények id?pontját. Eszerint február 12-én lesz a Gyógyszerész Bál a Hotel Hiltonban, február 19-21. között a Vándorgy?lés Pécsett, június 1-én a Patika Nap és június 3-5. között a Magyar Gyógyszerész Napok.  Ez utóbbira ? az elnökség korábbi határozatának megfelel?en ? Budapesten kerül sor. A rendezvényszervezés feladatáról, a rendezvény témájáról és tudományos bizottságának összetételér?l ? az elnök javaslatára ? kés?bb születik döntés.

A 4. napirendi pont keretében Horváth Tamás elnök számolt be a 2010-es tevékenységi tervállásáról. Ezen belül ismertette a szakmapolitikai célok megvalósulásának állását, és elmondta, hogy a kormányváltás lehet?vé tette a törvénymódosítást és az újraszabályozás el?készítését. A kapcsolatok kiépítése területén az államigazgatási, parlamenti és a szakpolitikai partnerkapcsolatok alakulását ismertette. A megvalósult szervezeti együttm?ködések között sorolta fel a GYGB továbbképzéseit, valamint a nonprofit kft. megalakulását.  Az érdekvédelem, köztestületi jogállás terén a kamara ? a többi egészségügyben tevékenyked? kamarával közösen ? adta be az újraszabályozás javaslatát. A Szakképzési Bizottság munkájáról Csóka Ildikó számolt be. Ezt egészítette ki Er?s professzor azzal, hogy a szakképzési rendszer átfogó elemzése elkészült. Van intézeti gyógyszerészi és oktatói állandó bizottság, de még két helyen merülhet fel ilyen igény, az ipari és alkalmazotti területen.

Az elnök elmondta, hogy el?z? nap, szeptember 22-én a kamara tisztségvisel?i a csongrádi területi vezetéssel konzultációt tartottak. A szegedi találkozóról elmondta, hogy sikerült néhány félreértést eloszlatni, és megszüntették a területi szervezet elnöksége  körében tapasztalható  információhiányt.

A tevékenységi terv teljesülését értékelve az elnök beszámolt a társ és szakmai kamarákkal kialakított együttm?ködésr?l, és a Pharmacia Alapítvány létszámára vonatkozó javaslatról is.

A háttérmunkát értékelve úgy látta, hogy a nagykeresked?kkel folytatott egyeztetések konstruktívak voltak, de tény, hogy mindig is lesznek olyan pontok, amelyekben illuzórikus a közös álláspont keresése. Ezzel együtt indokolt a folyamat továbbvitele, mert legalább megismerik egymás álláspontját, így kevesebb lesz a támadás és nagyobb az együttm?ködési készség a lehetséges területeken.

Végül az elnök beszámolt a soproni MGYT-MOSZ-MGYK Nikolics emlékülésr?l és a Galenus üzletrész megvásárlásának állásáról, majd az ülést berekesztette.

Szeptember 25-én rendkívüli közgy?lésre került sor a Budapest M?szaki és gazdaságtudományi Egyetem Dísztermében. A közgy?lés az elnök beszédével kezd?dött, amelyben az elmúlt id?szak eseményeit ismertette és a várható változásokról is szólt. 
Ezt követ?en a felügyel? bizottság elnökének, titkos szavazással, megválasztották dr. Gara Istvánt. Mivel a megyék a Galenus felkínált üzletrészét teljes mértékben lejegyezték, az ezzel kapcsolatos, 3. napirendi pont megtárgyalására nem volt szükség.

Hírek

Részben az ÁNTSZ-hez kerültek a megsz?nt Egészségbiztosítási Felügyelet feladatai.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100920megkezdodott_a_felugyeleti_feladatok_szetosztasa

El?készítés alatt a gyógyszeralkalmazás felügyeletére vonatkozó, uniós szabályozás.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100922_zero_tolerancia

Gyógyszerhamisítás elleni honlap indult
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100924unios_interaktiv_gyogyszerfigyelo_oldalak_-_mr1_kossuth_radio___kronika

Megjelent Bayer István: A gyógyszerészet kialakulása és fejl?dése cím? könyve a Galenus Kiadónál. A könyvet a Magyar Nemzet ismerteti. 
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100927 gyogyitastortenet es kinin csokoladeval - magyar nemzet

Készül?ben a ?részvételi törvény?. A Humán Er?forrás Minisztériumának például a gyógyszerészkamara lesz a stratégiai partnere.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100927jogalkotas_a_neppel

Rendezvények

Szeptember 29-én III. Budapesti Gyógyszerész Nap, ?A gyógyszerészképzést?l a gyógyszer expediálásig? címmel - Budapest, Benczúr Szálló,
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100804iii budapesti gyogyszeresz nap - budapest szeptember 29

Szeptember 29-én Gyógyuló egészségügy - Az egészségpolitika új irányai c. konferencia. Napi Gazdaság, Budapest
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100812gyogyulo egeszsegugy - az egeszsegpolitika uj iranyai c. konferencia napi gazdasag 2010 szeptember 29 budapest

XVI. Gyógyszertechnológiai és VIII. Gyógyszer az ezredfordulón Konferencia - Hotel Azur Siófok október 20-22.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100621xvi gyogyszertechnologiai es viii gyogyszer az ezredfordulon konferencia - hotel azur siofok oktober 20-22

Sajtószemle

Gyógyszertárakat zárnak be a szomszédban ? weborvos
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100927gyogyszertarakat zarnak be a szomszedban - weborvos

Tudta, hogy az étrend-kiegészít?ket nem ellen?rzik? ? Inforádió
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100927 Tudta hogy az etrendkiegeszitoket nem ellenorzik - inforadio

Tovább árulják a hamis pirulákat! ? Blikk
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100927tovabb aruljak a hamis pirulakat - blikk

Versenyjog és szakmai érdekképviselet - Napi Gazdaság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100924versenyjog es szakmai erdekkepviselet - napi gazdasag

Krónikus ellenségek ? Népszabadság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100924kronikus ellensegek - nepszabadsag

Képmutató egészségügy - Magyar Hírlap
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100924 kepmutato egeszsegugy - magyar hirlap

Benkó Sándor és a Pécsi Rotary a székelydályai templomért ? BAMA
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100924benko sandor es a pecsi rotary a szekelydalyai templomert - bama

Meghalt a Telfast, éljen a Telfast! ? Népszabadság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100923 meghalt a telfast eljen a telfast - nepszabadsag

Gyógyszerfigyel? portált indít az EU ? HVG
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100923gyogyszerfigyelo portalt indit az eu -hvg