Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/CXX. szám


Események

Tárgyalás a rendszergazdákkal
Az MGYK október 19-én egyeztetett a rendszergazdák szövetségének tagjaival a gyógyszertári informatikát érint? aktuális kérdésekr?l A megbeszélést dr. Bartus György alelnök vezette. A megbeszélésen áttekintették a meghibásodott modemek kérdését, valamint az év közben felfüggesztett ellen?rzési feladatok ügyét is. Egyéb aktuális problémát a rendszergazdák nem vetettek fel. A megbeszélés nyomán az MGYK levélben keresi meg az OEP illetékes f?osztályáttájékoztatást és egyeztetést kérve.

Találkozó a betegszervezetekkel
Október 20-án a Kamarában találkozóra került sor a betegszervezetek képvisel?ivel, amelyen a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosítását vitatták meg. A találkozó résztvev?i támogatták a gyógyszerellátás új rendjének kialakítására vonatkozó kormányzati szándékot és a tervezett szabályozást.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101020talalkozo_a_betegszervezetekkel

Elnökségi ülés
Október 21-én az MGYK Országos Elnöksége ülést tartott a kamarában. Az ülés kezdetén dr. Horváth Tamás tájékoztatta a résztvev?ket az el?z? elnökségi ülés óta történt eseményekr?l. Elmondta, hogy a Galenus Kft üzletrészének megvásárlása - a befizetések és az utalások megtörténtével ? lezárult, majd beszámolt a Napi gazdaság ?szi egészségkonferenciájáról, amelyen el?adást tartott a gyógyszer-forgalmazást szabályozó elvekr?l, a kamara módosítási javaslatairól, majd egy kerekasztal-vitán vett részt dr. Kinics László, a Hálózati Gyógyszertárak Szövetségének alelnökével.

Ezt követ?en dr. Horváth Tamás ismertette a vörös-iszap károsultjainak megsegítésére tett lépéseket.

siófoki konferenciáról elmondta, hogy a kamarát ? személyén kívül - dr. Hankó Zoltán, dr.Sohajda Attila és dr. Bartus György alelnökök, dr. Zalai Károly f?titkár és dr. Horváth-Sziklai Attilaországos ügyviteli vezet? képviselte.

kamarai törvény módosítása kapcsán az elnök elmondta, hogy a javaslat tárcaközi egyeztetése most folyik. Bár a kamara ágazati, önálló törvényt szeretett volna - marad a három egészségügyi kamaráról szóló, egyetlen törvény. A m?ködési nyilvántartás vezetése az állami szférában marad, a folyamatos továbbképzések rendszerében pedig az akkreditációt továbbra is az ESZTT fogja végezni, a kamarának véleményalkotási és értékelési jogköre lesz Kötelez? kamarai tagság a m?ködési nyilvántartásban el?írt esetekben lesz, és a kamarák önálló etikai rendszert m?ködtethetnek.

GYFTV módosításával kapcsolatban az elnök elmondta, hogy nem egy új, önálló törvényt alkotnak meg, hanem 12 egészségügyi törvényt módosítanak. Az el?készítés során az Országgy?lés Egészségügyi Bizottsága egyhangúan elfogadta a Minisztérium által készített jelentést. A törvénymódosítás leglényegesebb elemeit dr. Hankó Zoltán alelnök ismertette. Az értekezlet úgy határozott, hogy a javaslat áttanulmányozását követ?en észrevételeiket hétf?n, október 25-én, egy újabb ülés keretében teszik meg.

Az ügyeleti koncepció kialakításának tárgyalása során dr. Horváth Tamás elnök bevezet?jében ismertette az országos tiszti-f?gyógyszerész asszony ezzel kapcsolatos, levélben megküldött véleményét.

A kamara elnöke az újraszabályozás szempontjait ismertette. Tisztázni kell az ügyelet tartalmát, feltételeit, a gyógyszerész feladatait, a speciális-és egyedi esetek igényeit /fürd?helyek, Balaton/, és a finanszírozás kérdéseit ? sorolta a tartalmi kérdéseket.

A vita során elhangzott az ügyelet id?tartamának kérdése, az orvosi ügyeletben a gyógyszer-hatóanyag felírása a készletezési problémák megoldása érdekében és a kötelez? ügyeleti készlet szükségessége. Több hozzászóló az ügyeletnek alapellátáshoz vagy a szakellátáshoz való tartozását is felvetette, de többen figyelmeztettek: ezek alapján finanszírozási ill. rendelkezési jogok, kérdések is felvet?dnek.  Dr. Horváth Tamás elnök kifejtette, hogy a gyógyszertári ellátás az egészségügy szerves része, de nem alapellátás, nem szakellátás, hanem egy harmadik, ?gyógyszer ellátás?-forma.

Az értekezlet úgy döntött, hogy ? az el?terjesztésnek megfelel?en ? módosítja PharmaciaAlapítvány Alapító Okiratát, azt a jelenlegi, hét f?s létszámmal m?ködteti tovább.

Döntöttek a 2011. évi rendezvények témáiról. Elfogadták az el?terjeszt?k, dr. Zalai Károlyf?titkár és dr. Hankó Zoltán erre vonatkozó javaslatát, azzal a változtatással, hogy ? dr. Szabó Sándortiszteletbeli elnök javaslatára - 2011-ben a Patika Nap június 2. szerdáján, a Gyógyszerész Napok után kerüljön megrendezésre.

Dr. Szarvadi Zsuzsa terjesztette el? a budapesti szervezet tagdíj-méltányossági javaslatait. Az Elnökség - a budapesti szervezet javaslatait elfogadva - döntött a kérelmekr?l.

Az Egyebek napirendi pont keretében dr. Horváth-Sziklai Attila országos ügyviteli titkár tájékoztatta a jelenlév?ket az PGEU levélér?l, amelyben az uniós gyógyszerészi szervezet arra kérte a kamarát, hogy lobbyzzon uniós nemzeti képviseleténél a csoport által javasolt szabályozási forma (a fogadó ország szabályozása) érvényesítése érdekében az internetes gyógyszerrendelés és ezen keresztül a hamis gyógyszerek elterjedésének korlátozására.

Az értekezlet jóváhagyta, hogy a Pharmacia Alapítvány számlájára, a vörös-iszap katasztrófanyomán befolyt támogatás a Nemzeti Kármentesít? Alapba kerüljön befizetésre.

Dr. Zalai Károly f?titkár beszámolt az Expopharmáról, aminek idei jelent?ségét növelte, hogy 2011-ben Németország lesz a PGEU soros elnöke.

Hírek

Október 18-án a Parlamentben Mikola István, az Egészségügyi Bizottság elnöke kérdést intézett Szócska Miklós államtitkárhoz a patikalétesítési moratórium lejárta kapcsán, és egyben szót emelet a gyógyszerpiaci t?kekoncentráció ellen. Az államtitkár válaszában ismertette a gyógyszerellátás újraszabályozásának kormányzati céljait és folyamatát.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101025mikola istvan a gyogyszerpiaci folyamatokrol parlamenti felszolalas

Október 19-én, kedden került a Parlament Egészségügyi Bizottsága elé a  J/1323. számú ?Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak létesítésére vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- ésgyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényben foglalt szabályok gyakorlati megvalósulásáról, a szabályozás elvárt és tényleges hatásainak összevetésér?l?.  A bizottság egyhangúan elfogadta a nemzetgazdasági miniszter el?terjesztését.

Siófokon tartották meg, október 20-22. között a XVI. Gyógyszertechnológiai és VIII. Gyógyszer az ezredfordulón c. konferenciát. A rendezvényen a kamarát dr. Zalai Károly képviselte.

NEFMI Egészségügyi Államtitkársága közrem?ködésével október 21-én megalakult a Szakmai Kollégiumi rendszert el?készít? szakért?i bizottság.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101022megalakult a szakmai kollegiumi rendszert elokeszito szakertoi bizottsag

Október 23. alkalmából Knoll Józsefet, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a Semmelweis Egyetem professor emeritusát, Állami- és Széchenyi-díjas farmakológust a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével (polgári tagozat) tüntették ki.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101025knoll jozsef nagyon nagy megtiszteltetes

Október 25-én a kamara elnöke levélben tájékoztatta Szócska Miklós államtitkárt a Kamarának a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítésére tett lépéseir?l. Dr. Horváth Tamás köszönetet mondott a Fiatal Gyógyszerészeknek is felajánlásaikért.

Rendezvények

A MEKISZ november 11-i konferenciája: A növényi hatóanyagok alkalmazásában rejl? lehet?ségek az étrend-kiegészít? készítmények innovációjában.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101004 a mekisz november 22-i konferenciaja a novenyi hatoanyagok alkalmazasaban rejlo lehetosegek az etrend-kiegeszito keszitmenyek

Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXII. szimpóziuma, Gy?r, november 11-13.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101022egeszseges varosok magyarorszagi szovetsege xxii szimpoziuma gyor november 11-13

Figyelem! A miskolci kötelez?, szintentartó továbbképzés új id?pontja: november 13. A létszám betelt, több jelentkez?t nem tudnak fogadni!

Sajtószemle

Halálos lehet két HIV gyógyszer kombinációja ? Orientpress
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101022halalos_lehet_ket_hiv_gyogyszer_kombinacioja_-_orientpress

Kodein: Be kellene tiltani? ? HVG
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101022kodein__be_kellene_tiltani__-_hvg

Félelmeink egyike: a gyógyszerallergia - Egészségkalauz
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101022felelmeink_egyike__a_gyogyszerallergia_-_egeszsegkalauz

H1N1: mától ingyenes a véd?oltás ? MedicalOnline
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101022h1n1__matol_ingyenes_a_vedooltas_-_medicalonline

Svájci céget vásárol a Richter ? Figyel?
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101022svajci_ceget_vasarol_a_richter_-_figyelo

Interjú Christophe Gourlet-val, a Sanofi-Aventis/Chinoin vezérigazgatójával - Napi Gazdaság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101025interju_christophe_gourlet-val__a_sanofi-aventis_chinoin_vezerigazgatojaval_-_napi_gazdasag

Elkészült a kormány egészségügyi javaslatcsomagja - Magyar Nemzet
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101025a_gyogyszellatasi_rendszer_modositasarol_-_magyar_nemzet