Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/CXXV. szám


Események

Egyeztetés a kamarai törvényr?l
November 23-án a másnapi kormányülés el?tt az egészségügyi kamarákról szóló törvénytervezettel kapcsolatos egyeztetés történt. Korábban az egészségügyi államtitkárság és a kamarák között több fordulóban történt egyeztetés sorozat után, november 11-én közösen kialakított szövegtervezet állt rendelkezésre. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kialakított véleményében több ponton a tervezett?l eltér? szabályokat tart szükségesnek. A nézetkülönbség lényegében öt pontban áll fent: a kamarák véleményezési jogkörének területei és a vélemény kezelése, a továbbképzésre kötelez? etikai-fegyelmi szankció jogorvoslata, állami delegáltak szükségessége a kamarák felügyel? bizottságaiba, a kamarai tisztségvisel?k jogállása, kamarai tisztségvisel?k javadalmazásának és a kamarai tagdíjak mértékének törvényi korlátozása. 
A kamarák álláspontja szerint az egyetértési jog híján a véleményezési jognak ki kell terjedni az OEP és az egészségügyi szolgáltatók általános szerz?dési feltételeire és az egyedi szerz?dések általános elemeire, valamint az egészségügyi ágazatban foglalkoztatott valamennyi vezet? kinevezése és felmentése kapcsán a ?szakmai alkalmasság? kérdésére. Továbbá legyen indoklási kötelezettség a vélemény figyelembe nem vétele esetén. A kamarák szerint a továbbképzésre kötelezés mint szankció másodfokon, országos szinten mondható ki, ennek további, bírósági jogorvoslata id?ben ellehetetleníti a szankció hatását. A jogorvoslat tényét elfogadják, de az ne legyen halasztó hatályú a továbbképzés megkezdésére nézve. A kamarák álláspontja szerint a csekély mérték? állami pénzeszköz átadása nem indokolja az ÁSZ, a KEHI és a NEFMI folyamatos jelenlétét a felügyel? bizottságokban, különös tekintettel arra, hogy a számvev?szék és a minisztérium felügyeleti jogköre és felügyelete ma is létezik. A jogállást illet?en a kamarák ragaszkodnak az üzemi tanácsok tagjaihoz hasonló státuszhoz, tekintettel arra, hogy az orvosi és a szakdolgozói kamarában jelent?s arányú az alkalmazotti illetve közalkalmazotti jogállás, ugyanez érvényes a nem vállalkozói jogállású gyógyszerészekre is. A javadalmazás és tagdíj kérdésében a kamarák a törvényi korlátokat egyértelm? és indokolatlan beavatkozásnak tartják a kamarák szabályozási jogkörébe, mindhárom kamarában ezeket  kérdéseket a legf?bb döntéshozó küldöttközgy?lés dönti el, továbbá a kamarák tagszáma miatti különbségek miatt nem lehetséges egységes f?szabályt alkotni ezen a téren.
A kamarák kérik a kamarai törvénytervezetét 2010. november 11-re egyeztetett formátumban és tartalommal a Kormány és az Országgy?lés elé terjeszteni.

Készül a tagdíj- és költségvetési javaslat
Megtartotta november 23-án els? ülését a tagdíj- és költségvetési bizottság, amelynek feladata a küldöttközgy?lés elé terjesztend? tagdíj- és költségvetési javaslat elkészítése. A tervezett tagdíjrendszer az egyszer?sítés irányába mutat, megszünteti a személyi jogos gyógyszerészek tagdíjának forgalomarányosságát. A költségvetés a várható jöv? évi változásokra tekintettel pedig csak az els? félévre készül el a megszokott struktúrában.

GYMS megyei klubnap
November 24-én a gy?ri klubnap egyik témája a jelenleg folyamatban lév? "gyftv" módosítás volt, amelyr?l Horváth-Sziklai Attila tájékoztatta a résztvev?ket.

ETI ? Szakképzési konferencia
November 22-én tartották meg az els? szakképzési konferenciát Budapesten, amelyen a szakképzés aktuális helyzetét tekintették át a résztvev?k. Az ETI konferenciáján részt vett és el?adást tartott Horváth Sziklai Attila is. 
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101123szakkepzesi_konferencia

PUPHA Nyílt Nap
Az OEP negyedik alkalommal rendezte meg a PUPHA nyílt napot az OEP, amelyen a gyógyszergyárak, a rendszergazdák képvisel? és gyakorló szakemberek cserélhettek tapasztalatot az OEP által fejlesztett alkalmazásokkal kapcsolatban. Idén is kiemelt téma volt az elszámoló rendszerbe beépített technikai változások ismertetése, a finanszírozási protokollok készítése. Az OEP el?adói jelezték, hogy az ellen?rzések terén is van változás, mint pl. az, hogy a vényíró programokat ?k validálják, és olyan program írását tervezik, amely csak szabályos vényt engedi felírni.

Gazdaság és egészségügy - konferencia
Az egészségügy kihívásai a gazdasági válságot követ?en címmel nemzetközi szimpóziumot tartottak november 26-án. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi kar Egészségpolitikai és Egészség-gazdaságtan Tanszék Egészség-gazdaságtani Kutatóközpontjának a Medical Tribune-nel közös konferenciájának kerekasztal-beszélgetésén részt vett Horváth Tamás elnök is. 
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101103az egeszsegugy_kihivasai_a gazdasagi valsagot kovetoen_- nemzetkozi szimpozium 2010 november 26

Hírek

November 24-én Réthelyi Miklós miniszter (NEFMI) expozéjával megkezd?dött az egyes egészségügyi tárgyú törvényeket módosító törvényjavaslat parlamenti általános vitája.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101124parlament_elott_a_gyogyszerellatas_uj_szabalyozasa

Az új szabályozásról tartott sajtótájékoztatót tartott november 25-én Heintz Tamás fideszes politikus.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101126maradjanak_nemzeti_kezben_a_patikak

A Gyógyszerügyi Egyeztet? Tanács tárgyalásairól adott tájékoztatást az MTI-nek Szócska Miklós egészségügyi államtitkár.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101126mi_lesz_a_gyogyszertarak_sorsa

Rendezvények

Gyógyszerész Bál, 2011. február 12.
http://www.mgyk.hu/admin/data/file/396_gyogyszeresz_bal_internet.pdf

Hozza vagy viszi a Mikulás?
A kamara hagyományos rendezvényére december 17-én, a Platánus Szállóban kerül sor. A programot kés?bb közöljük.
Jelentkezési lap: http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101126hozza_vagy_viszi_a_mikulas_-_2010__december_17

Sajtószemle

A versenymítosz meg?rzése és a közpénzek elherdálása
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101129 a versenymitosz megorzese es a kozpenzek elherdalasa

Vitatják a Semmelweis-tervet ? Népszava
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101129vitatjak_a_semmelweis-tervet_-_nepszava

Heintz Tamás a Duna TV-ben - Hattól nyolcig
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101129heintz_tamas_a_duna_tv-ben_-_hattol_nyolcig

Heintz Tamás az Echo TV-ben ? Napi aktuális
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101129heintz_tamas_az_echo_tv-ben___napi_aktualis

Nem kérik az ajándékot - MR1 Kossuth Rádió ? Krónika
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101129nem_kerik_az_ajandekot_-_mr1_kossuth_radio___kronika

Étrendkiegészít?k - áttekint? közlemény (OÉTI)
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101126etrendkiegeszitok_-_attekinto_kozlemeny__oeti

Mi lesz a gyógyszertárak sorsa? (A Gyógyszerügyi Egyeztet? Tanácsban végzett munkáról nyilatkozik Szócska államtitkár)
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101126mi_lesz_a_gyogyszertarak_sorsa

Maradjanak nemzeti kézben a patikák! (Heintz Tamás /Fidesz/ sajtótájékoztatója)
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101126maradjanak_nemzeti_kezben_a_patikak

Parlamenti összefoglaló a törvényjavaslat általános vitájáról
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101126parlamenti_osszefoglalo_-_kossuth___kronika

Nem kellene fizetni a beteg kisgyermekek gyógyszereiért ? Világgazdaság (az Egészségügyi Államtitkárság tervei a gyógyszer-ártámogatási rendszer változásairól)
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101126 nem kellene fizetni a beteg kisgyermekek gyogyszereiert - vilaggazdasag

Brutális törvényjavaslat - bezárhatnak a patikák ? HVG
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101125brutalis torvenyjavaslat - bezarhatnak a patikak - hvg