Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/CXXVII. szám


Események

December 9-én ülést tartott az Országos Elnökség. Dr. Horváth Tamás elnök tájékoztatta az elnökséget az el?z? ülés óta történt eseményekr?l. Elmondta, hogy a salátatörvény módosító javaslatait a Parlament Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta, végszavazás el?tt áll. Az ülésen tizenöt bizottsági módosító indítvány kapta meg a Parlament Egészségügyi Bizottsága és a szaktárca támogatását.

(A módosító indítványok a parlament honlapján olvashatók: http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=1668.
A törvényjavaslat szövege:
http://www.parlament.hu/irom39/01668/01668.pdf )

Az elnök a módosítók ismertetése során kiemelte a kamarai testületek mandátumának meghosszabbítását (legkés?bb 2011. 12. 31-ig); a BNO-kódok szerepeltetését, a kormányhivatalok megalakulása kapcsán az OTH gyógyszerügyi szerepét, a személyi jog megvonásának eseteit, a cs?db?ntett következményeit, az orvosok gyógyszerrendelésének új módszerrel történ? értékelését, a gyártói befizetések új rendszerének kidolgozását, a gyógyászati segédeszközök házhoz szállítását, a nagykeresked?k adatszolgáltatási kötelezettségét a gyógyszertári kintlév?ségek kapcsán, valamint a gyógyszertár-láncokra és az off-shore cégekre vonatkozó rendelkezéseket.

A kamarai törvény vitájáról az elnök elmondta, hogy az jelenleg öt pontban folyik - f?leg a MOK merev álláspontja miatt. Az MGYK szempontjából viszont elengedhetetlen a kamarai törvény elfogadása, mert a salátatörvény egyes rendelkezéseinek új kamarai törvény nélkül nem lehet eleget tenni. A vitatott pontokról december 10-én államtitkári szinten folytatódnak a megbeszélések. Dr. Hankó Zoltán alelnök javaslatot tett az MGYK elnöke által képviselhet? álláspont megfogalmazására.

Az Elnökség határozata szerint a Magyar Gyógyszerészi Kamara

Az Elnökség felkérte dr. Horváth Tamás elnököt, hogy a fentiekr?l tájékoztassa a társkamarák elnökeit, és hogy a törvénymódosítással kapcsolatos tárgyalásokon ezt az álláspontot képviselje.

A 2011. évi tagdíj és költségvetési javaslatot Dr. Zalai Károly f?titkár terjesztette el?. Ismertette az Országos Elnökség korábbi határozatát és annak költségvetéssel és tagdíjrendszerrel kapcsolatos elveit. Az elnökség úgy döntött, hogy a 2011-re vonatkozó költségvetés a Küldöttközgy?lés elé terjeszthet? a féléves és az egész évre vonatkozó verzióban.

Dr. Zalai Károly ismertette, hogy tagdíj-koncepció célját. Ez a majdan egységes kamarai tagdíj irányába mutat. A forgalomtól független tagdíj lehet?vé teszi az egyes csoportok megalkotását (személyi jogosok, gyógyszertár-vezet?k, alkalmazottak, közalkalmazottak, jogfenntartók). A ?B?-variáció, a Budapesti Szervezet javaslata a f?városra számítva megfelel?, de a javasolt kedvezményes befizetés országosan nem kivitelezhet?. A számítások szerint az el?z? elnökségi ülésen tárgyalt egységes tagdíjtervezet - a jelenlegi létszám mellett - nem biztosít a m?ködéshez elegend? bevételt.

Dr. Sándor Csaba titkár kifogásolta a budapesti javaslatot, mivel az csak a tagság 20%-a szempontjából megfelel?. A kispatikák tagdíj-emelkedését aggályosnak tartotta. Ezt dr. Hankó Zoltánalelnök sem támogatta. Javasolta viszont a 2010. évi tagdíjrendszer megtartását.

Az Elnökség végül úgy látta, hogy az egységes tagdíj bevezetésének jelenleg nincs realitása; a közgy?lés elé az aktuális rendszert és a budapesti javaslat  egy változatát terjesztik el?.

A konferenciák akkreditációjának eljárásrendje tárgyában az elnökség úgy határozott, hogy a gyógyszerészi tudományos kongresszusok elismerésére és pontértékére a Képzési-Oktatási Munkabizottság tehet javaslatot. A feladat szakmai elvégzéséért dr. Csóka Ildikó bizottsági elnök, adminisztratív elvégzéséért dr. Horváth-Sziklai Attila országos ügyviteli vezet? felel?s.

Az Elnökség meghatározta jöv? évi ülésrendjét.

A SOTE doktori avatást, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, 50.000,- Ft-tal támogatja, amelyet az elnökségi tartalékalap terhére biztosít.

Dr. Hankó Zoltán alelnök szóbeli kiegészítésében ismertette azokat a feladatokat, melyek az új kamarai törvény életbelépése után meg kell oldani. A tízpontos feladatrendszer végrehajtása egy konzultációs fázis után következhet, amelyet célszer? 2011. január 20-ig lebonyolítani. Az alelnök felhívta a figyelmet a beléptetés valamint a szakmai-személyi integrálás közötti különbségre. Dr. Bartus György alelnök az újonnan belép? kollégákkal történ? miel?bbi kapcsolatfelvétel fontosságára hívta fel a figyelmet.

December 9-én egyeztetés volt a KIM-ben a kamarai törvényr?l.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101209egyeztetes_a_kamarai_torvenyrol

December 8-án a Parlament Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta a 1668-as javaslathoz érkezett módosító indítványokat.
http://www.mgyk.hu/

Hírek

Kispatikák m?ködési támogatásának igénylése december 20-ig! A tájékoztató honlapunkon olvasható:
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101210 kispatikak mukodesi tamogatasanak igenylese december 20-ig

Az elmúlt héten a kamara számos miniszteri rendelet tervezetét véleményezte ill. véleményezi a közigazgatási egyeztetés során. Ezek között az ?Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja 2009. évi el?rehaladásáról szóló jelentés? tervezetét, a ?Törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégít? tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról? rendeletmódosítás tervezetét, az ?Egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgálásának értékelésér?l, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról? szóló kormány-el?terjesztés tervezetét, valamint ?Az egészségügyért felel?s miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról? szóló miniszteri rendelet tervezetét.

Az EDQM (az Európai Unió Gyógyszerkönyvi Bizottsága) szakért?i fórumot tartott meghívott résztvev?kkel Strassbourgban december 10-én. A fórum témája a gyógyszerészi gondozási tevékenység indikátorainak fejlesztése volt. A szakért?k arra keresték a választ, hogy milyen mutatókkal írható le egy adott ország gyógyszerészeinek aktivitása és az általuk nyújtott szolgáltatások min?sége, validált módon. A fórum eredményeképpen összeállítottak egy olyan ellen?rz? listát, amelyet öt európai országban terveznek kipróbálni. A rendezvényen a Gyógyszerészi Gondozási Bizottságot prof. dr.  Soós Gyöngyvér elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila szakmai titkár képviselte. Megbeszélést folytattak az ÖBIG képvisel?jével, amelyen felvet?dött annak lehet?sége, hogy a közeljöv?ben közös programot indítanak az osztrák gyógyszerészekkel a szakmai felkészültség monitorozására és a megfelel? ösztönz?rendszer m?ködtetésére.

Rendezvények

Hozza vagy viszi a Mikulás - 2010. december 17.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101126hozza_vagy_viszi_a_mikulas_-_2010__december_17

Küldöttközgy?lés december 18-án, szombaton
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101207kuldottkozgyules_december_18-an_-_budapest

Gyógyszerészbál - 2011.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101126gyogyszeresz_bal_-_2010

Sajtószemle

Teljesen megmerevedhet a magyarországi patikapiac - Napi Gazdaság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101213teljesen_megmerevedhet_a_magyarorszagi_patikapiac_-_napi_gazdasag

A gyógyszeripar fejlesztése nemzetgazdasági érdek ? Világgazdaság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101210a_gyogyszeripar_fejlesztese_nemzetgazdasagi_erdek_-_vilaggazdasag

Patikák alapítása másképpen - Magyar Nemzet
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101210patikak_alapitasa_maskeppen_-_magyar_nemzet

Korbács helyett mézesmadzag - Népszabadság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101209korbacs_helyett_mezesmadzag_-_nepszabadsag

Indokolatlan az energiaitalok fogyasztása ? Elitmed
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101209indokolatlan_az_energiaitalok_fogyasztasa_-_elitmed