Mi a magyar? - A marosvásárhelyi magyar nyelv? gyógyszerészképzésr?l - Hankó Zoltán - Gyógyszerészet 55. 430-431. 2011.


Mi a magyar?

A cikk nyomtatóbarát (pdf) formátumban:
Mi_a_magyar_MarosvasarhelyEgyetem_HZ_Gyógyszerészet.pdf

 

Amióta csak lehet?ségünk nyílt rá, a Gyógyszerészetmindig örömmel tudósított a marosvásárhelyi gyógyszerészképzéseredményeir?l, rendszeresen beszámoltunka történésekr?l és fi gyelemmel kísértük a kell?körültekintéssel megfogalmazott gondokat is.
Tettükezt nemcsak bels? elkötelezettségb?l, vagy azért, merta Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem(MOGYE) több mint fél évszázada a magyarnyelv? gyógyszerészképzés egyik jelent?s intézménye,hanem azért is, hogy azok a Magyarországon él?és dolgozó gyógyszerész kollégáink is tájékozottak lehessenekAlma Materük életét illet?en, akik a diplomájukata Maros menti városban szerezték.

Marosvásárhelyen a gyógyszerészképzés 1948-banindult, miután az 1872-ben Kolozsváron alapított KolozsváriMagyar Királyi Tudományegyetem jogutódánaktekinthet?, 1945-ben Bolyai Tudományegyetemnéven újra megalakuló egyetem magyar Orvosi Fakultásánakmég abban az évben Marosvásárhelyre kellettköltöznie. Az 1948-ig a Bolyai Egyetem fakultásakéntm?köd? egyetem Marosvásárhelyi Orvosi és GyógyszerészetiIntézet (MOGYI) néven önállósult, amelynekkeretében Gyógyszerészeti Kar is alakult és ? el?szöra Bolyai Tudományegyetem TermészettudományiKaráról átiratkozó hallgatókkal ? megindulhatott amagyar nyelv? gyógyszerészképzés. Az oktatás az1961/62-es tanévig magyar nyelven folyt, amely ezutánkétnyelv? lett: az el?adásokat román és magyarnyelven lehet tartani, a gyakorlatok azonban innent?lkezdve csak román nyelven végezhet?k. Míg az1959/60-as tanévben végz? gyógyszerészhallgatók valamennyienmagyar anyanyelv?ek voltak, az 1989/90-ben végz?k 50%-a volt már csak magyar, s a Ceausescu diktatúra utolsó éveiben beiskolázott, 1993/94-ben végz? hallgatóknál ez az arány már csupán13% volt [Barabás, B., Péter, M., Péter H.M.: Amarosvásárhelyi magyar nyelv? orvos- és gyógyszerészképzés50 éve (1945-1995). Budapest, 1995.]! Eztkövet?en ? jelent?s er?feszítések árán ? sikerült isméta magyar nyelv? képzés súlyát javítani és a rangjátvisszaadni, bár a Gyógyszerészeti Kar egyszerre adottotthont a román és a magyar nyelv? képzésnek ? természetesena fent leírt képzési korlátok között. Mintlapunk más helyén olvasható, 1948-tól az idei évigösszesen 2245-en végeztek a magyar nyelv? képzésbengyógyszerészként, akiknek a jelent?s többsége Erdélymagyarlakta településein folytatott és folytat mais gyógyszerészi tevékenységet.

Az új román tanügyi törvény (az 1/2011. sz. LegeaEducatiei Nationale) ez év február 9-én lépett hatályba.A törvény ugyan nem teszi lehet?vé önálló, államitámogatású magyar egyetem létrehozását, azonban amultikulturálisnak nyilvánított fels?oktatási intézménybena kisebbség nyelvén karok, tagozatok, oktatási?vonalak? (departament), oktatási programok m?ködésétírja el?. A román és nemzetiségi nyelv? (jelenesetben magyar) oktatási vonalak vezet?sége a törvényszerint közös (ugyanaz a dékán), azonban az oktatásivonalak több kérdésben (pl. személyzeti keret,tanulmányi programok) önállóságot kapnak. A törvénya Marosvásárhelyi Orvosi és GyógyszerészetiEgyetemet multikulturális fels?oktatási intézményneknyilvánítja, tehát a MOGYE-n az idei évt?l törvénybiztosítja a magyar kisebbség nyelvén a teljes képzést,így a graduális képzést (beleértve a gyakorlatokat is),az államvizsgát, a rezidensképzést és a doktorátust is.

A törvény értelmében azonban minden egyetemnekúj szervezési és m?ködési alapokmányt (Charta) kellelfogadnia, melynek határideje a törvény hatályba lépését?lszámított hat hónap. A törvény az adott egyetemchartájának jóváhagyását az egyetemi szenátushatáskörébe utalja, amely az egyes kari tanácsok döntéseinekismeretében hozza meg a döntését.

A fentiek figyelembe vételével a MOGYE magyaroktatói kidolgozták a magyar oktatási vonalnak megfelel?szervezeti struktúrát és ennek megfelel? javaslatottettek a Charta kialakítására. Kezdeményezték amagyar oktatási vonal teljes kör? kiépítését, amelynekértelmében az orvos-, a fogorvos- és a gyógyszerészképzésbenis megvalósulhat az el?adásokra, gyakorlatokra,államvizsgára, rezidensképzésre és doktorátusrais kiterjed? magyar nyelv? képzés. Azonban egyolyan nehezen kezelhet? problémával kerültek szembe,melynek több ? egymással összefügg? ? kiváltóoka van, és a megoldása is csak több, egymást er?sít?lépéssel lehetséges.

A tanügyi törvény következetlensége az egyik ok, amásik a MOGYE vezet? testületeiben mostanra kialakultnemzetiségi arány és a (korábbi romániai hagyományokonalapuló nemzetiségi) konfl iktuskezelésitechnika, a harmadik pedig a képzés eddigi struktúrájábólfakad.

A tanügyi törvény a multikulturális egyetemekenaz oktatási vonalak létrehozását tényként kezeli, azonbanaz oktatási vonalak létrehozását is magában foglalóegyetemi charta megalkotását az egyetemi szená-Mi a magyar?A marosvásárhelyi magyar nyelv? gyógyszerészképzésr?l2011. július GYÓGYSZERÉSZET 431tusra bízza, ami egyben azt is jelentheti, hogy a szenátusa törvényi el?írásoktól eltér? döntést hoz. AMOGYE szenátusában a magyarok aránya mindössze34%. A MOGYE-n m?köd? több mint 400 oktató közülmindössze 135-en magyarok, akik a GyógyszerészetiKaron is kisebbségben vannak: a 37 oktató közül15 magyar (5 docens, 4 adjunktus, 6 tanársegéd). Azidén végrehajtott nyugdíjazások következtében a kareddigi három magyar professzora (prof. Kincses-AjtayMária, prof. Dudutz Gyöngyi és prof. Gyéresi Árpád)is nyugdíjba került, és nincs magyar doktorátusvezet?sem.

A chartáról az érintett ?vonalak? bevonásával el?készít?egyeztetések folytak, azonban a GyógyszerészetiKar kari tanácsa június 16-i ülésén leszavazta amagyar oktatási vonalat, ami azt jelentheti, hogy maradminden a régiben: nem lehet ezután sem magyarnyelv? pl. a gyakorlati képzés, habár azt a törvény el?írja.Az Orvosi és a Fogorvosi Karon sem sikerült átvinnia különválást. Ezek után a kari tanácsok üléseitkövet? szenátusi ülésre a magyar szenátusi tagok nemmentek el (mondván, hogy becsapták ?ket), így az határozatképtelenvolt. A szenátusi ülést néhány nappalkés?bb ? ismét a magyar tagok távollétében ? megtartották,és a jelenlév?k kétharmados többséggel a jelenlegis érvényes struktúra megtartása mellett szavaztak.

A különválás (a román és magyar oktatási vonalpárhuzamos m?ködtetése) ? amint azt már fentebb jeleztük?, a magyar nyelv? oktatást a képzés valamenynyielemére kiterjesztené. Ez azt is jelenti, hogy többmagyar oktatóra lenne szükség, és a magyar és románnyelv? oktatási vonalat is újra kellene akkreditálni.Mivel a gyakorlatokat régóta (1962.) vegyes csoportokbanoktatják, az id?k folyamán többségében románnemzetiség? gyakornokokat vettek fel, akiknek azel?menetele is gördülékenyebb. Az akkreditáció feltételeitehát a magyar oktatási vonalhoz jelenleg nincsenekmeg, ugyanis kevés a megfelel?en min?sített oktató.

Ahhoz, hogy az új tanügyi törvény kínálta lehet?ségeta marosvásárhelyi magyar nyelv? gyógyszerész- (és orvos-) képzés kihasználhassa, szükség lehet a tanügyitörvény pontosítására, a marosvásárhelyi tárgyalásoksikerére és az anyaországi magyar nyelv? képz?helyekaktív támogatására ? akár az átoktatás központilagszervezett intézményessé tételével is.

Az erdélyi magyarságnak szüksége van a magyargyógyszerészekre és orvosokra!

Hankó Zoltán

forrás: Gyógyszerészet

 

What is the Hungarian? About the Hungarian EducationSystem
in the University of Medicine and Pharmacy of
Targu Mures Faculty of Pharmacy