Módosításra vár a gyógyszer-gazdaságossági törvény - Dr. Hankó Zoltán tájékoztatója


Módosításra vár a gyógyszer-gazdaságossági törvény

A tájékozattó szövegének nyomtatóbarát verzója:
GyftvModBesz20110617.pdf

 

Egy újabb salátatörvény részeként újra az Országgy?lés el?tt van a gyógyszer-gazdaságossági törvény (Gyftv). A Kormány május 27-én nyújtotta be ?Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról? c. törvényjavaslatát, melyet az Országgy?lés T/3357 számon tárgysorozatba vett.
A javaslat több törvény módosítását kezdeményezi.
Ezek között szerepel:

- A kötelez? egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény,

- Az egészségügyr?l szóló 1997. évi CLIV. törvény,

- Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseir?l szóló 2003. évi LXXXIV. törvény,

- Az emberi alkalmazásra kerül? gyógyszerekr?l és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény,

- Az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény,

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 2006. évi XCVIII. törvény,

- A Munka Törvénykönyvér?l szóló 1992. évi XXII. törvény,

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény,

- Az illetékekr?l szóló 1990. évi XCIII. törvény.

A javaslatcsomag általános és részletes vitája lezajlott, az illetékes parlamenti bizottság a javaslatot megtárgyalta, a módosító javaslatokról a véleményét kialakította. Az Országgy?lés a módosító javaslatokról a június 20-i ülésén dönt, a végszavazásra el?re láthatólag június 27-én, hétf?n kerül sor.

A javaslat több ponton érinti a gyógyszerészetet és a gyógyszerészeket. Most a gyógyszer-gazdaságossági törvény gyógyszerellátó rendszerrel kapcsolatos szabályozásának tervezett változásairól adunk tájékoztatást, azzal, hogy a szavazások lebonyolítását követ?en a gyógyszer-gazdaságossági törvény támogatáspolitikai változtatásairól, valamint a módosításra beterjesztett többi törvény változásáról is részletes ismertetést nyújtunk.

 

A Gyftv lakossági gyógyszerellátást érint? módosításairól

  1. A módosítások egy része a gyógyszertár-létesítési eljárásrend pontosabb kialakítását célozza. Ennek részeként a tervezet

 

- definiálja a ?lakos? fogalmát, mely ?a települési önkormányzat közigazgatási területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. §-a szerint nyilvántartott lakcímmel rendelkez? személy?,

 

- pontosítja, hogy az új gyógyszertár létesítésére benyújtott kérelemnek ?az új gyógyszertár m?ködtetési helyének pontos címe? helyett ?az új gyógyszertár pontos címét? kell tartalmaznia (Gyftv 48. § (2) b) pont módosítása),

 

- pontosítja a Gyftv 49. § (2) bekezdését. Eszerint

?Az egészségügyi államigazgatási szerv gyógyszertár létesítésére irányuló pályázatot ír ki

a) kérelemre, ha a gyógyszertár létesítési helye szerint illetékes települési önkormányzat képvisel?-testülete azt kéri és

aa) az adott településen közforgalmú gyógyszertár nem m?ködik, vagy

ab) a 49/A. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek, vagy

b) hivatalból, amennyiben a 49/A. § (1)?(2) bekezdésében foglaltak felülvizsgálatának

eredményeként az szükséges, mely felülvizsgálat naptári félévente lefolytatásra kerül;

 

- módosítja a Gyftv. 49/A § (1) bekezdését, mely szerint azon a településen, ahol közforgalmú gyógyszertár vagy fiókgyógyszertár nem m?ködik, az egészségügyi államigazgatási szerv új közforgalmú gyógyszertár létesítésére akkor ír ki hivatalból pályázatot, ha a település lakosainak száma legalább 4500 f? (ezzel elejét lehet venni annak, hogy kistelepülések esetén annak ellenére kelljen félévente pályázatot kiírni, hogy esély sincs a közforgalmú gyógyszertár létesítésére);

 

- pontosítja a Gyftv 53/B § (2) bekezdést, mely szerint közforgalmú gyógyszertár áthelyezésére ? az eddigiekkel változatlan feltételek esetén ? ezen túl ?településen / településrészen / kerületben? kerülhet sor (a jelenlegi szöveg ?települést/településrészt? említ).

 

2.  A módosítások másik része a gyógyszertári marketing szabályozásában bekövetkezett januári változások értelmezését, továbbfejlesztését és hatósági ellen?rzésének hatékonyabbá tételét célozza. A tervezet

- definiálja az ?árkedvezmény? fogalmát, amely ?bárki számára hozzáférhet?, nyilvánosan közzétett módon, a kedvezmény id?szakát is megjelöl?, azonos feltételekkel adott árengedmény?. (Mint ismeretes, a közfinanszírozott gyógyszerek, tápszerek és gyógyászati segédeszközök árából, térítési díjából semmilyen kedvezmény nem adható.);

- kiegészíti a Gyftv 17. § (8) bekezdését, melynek jelenleg hatályos szövege a következ?: ?Az egészségügyért felel?s miniszter rendelete szerinti minta kivételével tilos a betegnek, fogyasztónak olyan ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány (kupon) akár közvetlenül, akár az orvos, illetve a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt kiszolgáltató által történ? adása, felajánlása, amely egy adott gyógyszer, egy adott forgalomba hozatali engedély jogosult termékei vagy a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszköz fogyasztására, használatára ösztönöz, vagy azt feltételül szabja. Tilos továbbá a társadalombiztosítási támogatással rendelhet? gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beteg által fizetend? térítési díjának a kiszolgáltató által bármilyen közvetlen vagy közvetett formában (ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány, kupon, pontgy?jtés alapú kedvezmény útján vagy más hasonló módon) történ? csökkentése, átvállalása, elengedése, vagy ahhoz bármilyen el?nyök kötése. A társadalombiztosítási támogatással nem rendelhet? gyógyszerek kiszolgáltatása esetén adott bármilyen kedvezmény ? az árkedvezmény kivételével ? kizárólag a gyógyszertárban nyújtott gyógyszerészi gondozás igénybevételére használható fel.? A módosítás a közfinanszírozott tápszerekre is kiterjeszti a térítésidíj-csökkentés, kedvezményadás és ajándékozás tilalmát és a bekezdés egy új mondattal is kiegészül: ?A gyógyszertárban gyógyszer, tápszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek kiszolgálása, továbbá a gyógyszerészi gondozás igénybevétele nem adhat alapot más gazdálkodó szervezett?l igénybe vehet? kedvezményre, ajándékozásra.?. A módosítás hatályba lépésével törvény tiltja tehát, hogy a gyógyszertár a kedvezményadás tilalmát oly módon játssza ki, hogy a patikai vásárlást követ?en a kedvezményt más üzletben vegye igénybe a vásárló;

- módosítja a gyógyszertárak hatósági ellen?rzésének szabályozását. Ehhez a Gyftv 18/A § (4) bek. módosítása és új (4a) bekezdés megalkotása, továbbá a 64. § (1) bekezdés módosítása szükséges. A változás lényege, hogy

A módosítás révén az egészségügyi államigazgatási szerv (az ÁNTSZ tiszti f?gyógyszerészei) számára lehet?vé válik a patikák fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatának, valamint az egyéb termékek forgalmazásával összefügg? szakmai gyakorlatának a felügyelete is, az OGYI és a fogyasztóvédelem korábbi jogköreinek érintetlenül hagyása mellett. Megsz?nik tehát a jogi akadálya a gyógyszertári marketingtevékenység teljes kör? ÁNTSZ ellen?rzésének.

 

3. A Gyftv jelenleg hatályos rendelkezései szerint komoly gondot jelent, ha az egyéni vállalkozóként m?ködtetett gyógyszertár tulajdonjogát a személyi jogos gyógyszerész ? pl. nyugdíjba vonulásra, betegségre való tekintettel ? át kívánja ruházni. Az egyéni vállalkozás ugyanis közvetlenül nem alakulhat át társas vállalkozássá, amelybe ? a m?ködési engedély megtartásával ? az új tulajdonos beléphet. A jelenlegi szabályozás az egyéni vállalkozás átalakulását csak egyéni céggé teszi lehet?vé (amely már társas vállalkozássá átalakítható), azonban egyéni cég formájában a Gyftv szerint gyógyszertárat m?ködtetni nem lehet. A Gyftv 69. § (1) bekezdésének a módosításával ez a probléma rendez?dik. A módosítás értelmében ?közforgalmú gyógyszertár egyéni cég formájában is m?ködtethet??.

 

4. A Gyftv jelenleg hatályos rendelkezései szerint a személyi jogos gyógyszerész halála esetén a gyógyszertár további m?ködtetése nem biztosított. Erre jelenthet megoldást az a módosítás (új 60/D §), mely szerint

- amennyiben a személyi jog a személyi jogos gyógyszerész halála miatt sz?nik meg, a halál napját követ? 6 hónapon belül el?terjesztett, a korábbi személyi jog jogosultjának házastársa, gyermeke ? ideértve örökbe fogadott, mostoha- vagy nevelt gyermekét is ? vagy felmen?je és a gyógyszertárat m?ködtet? gazdasági társaság legf?bb szervének egybehangzó kérelmére, a kérelemben megjelölt gyógyszertár vezetésére alkalmas, közforgalmú gyógyszertárat nem vezet? személy részére az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezi a gyógyszertár ideiglenes vezetését.

-  Ez az ideiglenes vezet? a gyógyszertárat ? melynek tekintetében a szakmai feladatok teljesítéséért teljes felel?sséggel tartozik ? a hagyatékátadó végzés joger?re emelkedését követ? 90 napig vezetheti.

-  A hagyatékátadó végzésben meghatározott örökös és a gyógyszertárat m?ködtet? társaság legf?bb szerve által egybehangzóan a személyi jog engedélyezésére megjelölt gyógyszerész személy a hagyatékátadó végzés joger?re emelkedését követ? 45 napon belül személyi jog engedélyezését kérelmezheti az egészségügyi államigazgatási szervnél. Ebben az esetben az egészségügyi államigazgatási szerv soron kívül dönt a személyi jog engedélyezése tárgyában.

-  Több örökös esetén az örökösök ? a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel ?egyszer? többséggel döntenek a személyi jogos gyógyszerész kijelölésében.

Ehhez a változáshoz illeszkedik a Gyftv 65. § módosítása a hatósági vezet? kirendelésének szabályozásáról. Eszerint azokban az esetekben, amikor olyan közforgalmú gyógyszertár esetében sz?nik meg a személyi jog, amely a település gyógyszerellátását egyedüliként biztosítja, és 6 hónapon belül a gyógyszertár ideiglenes vezetésére vonatkozóan nem nyújtanak be kérelmet, az egészségügyi államigazgatási szerv hatósági vezet?t rendelhet ki.

5. A tervezet a Gyftv 53/B § kiegészítését is kezdeményezi. Azokban az esetekben, amikor a települési alapellátási és/vagy szakellátási szolgáltatások fejlesztési forrásból megvalósuló, 2011. január 1-je el?tt meghirdetett pályázataival összefüggésben a szakrendel? pályázata közforgalmú gyógyszertár létesítését is tartalmazta, de a közforgalmú gyógyszertár létesítési engedélykérelmét még nem nyújtották be, a településen már m?köd? ?közforgalmú gyógyszertár m?ködtet?jének kérelmére, vagy a települési önkormányzat és a közforgalmú gyógyszertár m?ködtet?jének együttes kérelmére? az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezi a közforgalmú gyógyszertár áthelyezését, feltéve, hogy az áthelyezés egyéb feltételeinek a kérelem megfelel. Az indoklás szerint ?a Gyftv. 53/B. §-ának kiegészítésével lehet?séget adunk arra, hogy az európai uniós forrásokból kialakított szakrendel?k a pályázati vállalásuknak a megváltozott jogszabályi környezetben is eleget tudjanak tenni?. A kialakított megoldás egyben azt is lehet?vé teszi, hogy a korábbi pályázati vállalás teljesítése ne járjon együtt új gyógyszertár létesítésével.

6. A Gyftv 69. § (1) bek. módosításával lehet?vé válik, hogy a gyógyszertáron kívül forgalmazható gyógyszerek forgalmazására engedéllyel rendelkez? üzletben a tea formájú növényi gyógyszerek vagy tea formájú hagyományos növényi gyógyszerek a fogyasztók számára közvetlenül hozzáférhet? helyen is elhelyezhet?k legyenek. Az indoklás szerint ezekben az üzletekben zárható szekrényen kívül is árusíthatók lesznek azok a növényi gyógyszerek és hagyományos növényi gyógyszerek, amelyek tea formájúak, vagyis, amelyekb?l f?zéssel, forrázással vagy áztatással frissen fogyasztható vizes oldatok készíthet?k. A módosítás nem érinti azt a rendelkezést, hogy a többi gyógyszer kizárólag zárható szekrényben tárolható.

7. A Gyftv hatályba lépését követ?en 1 évig lehet?ség volt arra, hogy fiókgyógyszertárat közforgalmú gyógyszertárrá úgy min?sítsenek át, hogy a közforgalmú gyógyszertár vezet?je egyben az átmin?sített gyógyszertár vezet?i feladatait is ellássa. Ezzel a lehet?séggel annak idején 7 gyógyszertár élt. A jelen tervezet szerint a gyógyszertár vezet?je ezekben a gyógyszertárakban 2013. július 1-jét követ?en a vezet?i feladatokat nem láthatja el (Gyftv új 83/C §).

8. A tervezet módosítja a Gyftv 60/C § (1) bekezdést. A jelenleg hatályos szöveg szerint a személyi jogos gyógyszerész lemondása és halála esetén a korábbi személyi jog jogosultjának házastársa, gyermeke ? ideértve örökbe fogadott, mostoha- vagy nevelt gyermekét is ? vagy felmen?je erre irányuló kérelem esetén személyi jog jogosultjává válik, amennyiben megfelel a személyi jogos gyógyszerésszel szemben támasztott általános követelményeknek (a Gyftv 56. § feltételeinek). A jelen módosítás ezt a lehet?séget csak a személyi jogos gyógyszerész halála esetén tartja meg.

 

 

Budapest, 2011. június 17.

 

Dr. Hankó Zoltán
az MGYK alelnöke