Módosulhat a patikai árrés - sajtószemle - mgyk.hu


Sajtószemle: A mai napon (2012. június 26.) két napilap is foglalkozik a patikai árrés tervezett változásával ? ?Javaslat a patikai árrés emelésére? címmel a Magyar Nemzetben jelent meg cikk, ?Mértéktartó optimizmussal dolgoznak - Sok gyógyszertár küzd nehézséggel, bezárásuk viszont gondot okozna? címmel a Magyar Hírlap közli Niczky Em?ke írását.

 

Magyar Nemzet 2012. június 26.

Javaslat a patikai árrés emelésére
? a cikk a napilap 2. oldalán olvasható

Az egészségügyi államtitkárság egy el?terjesztés szerint emelné a közforgalmú gyógyszertárak árrését. A patikák ? különösen a vidéki, kis forgalmú egységek ? jövedelmez?sége ugyanis jelent?sen csökkent az utóbbi id?ben, s a Széll Kálmán-terv következtében tovább romlott a helyzetük.

Árrésük emelését azonban nem pluszforrásból, hanem bels? átcsoportosítással oldanák meg: a nagykeresked?k jogszabályban rögzített árrését csökkentenék. Így a betegek terhei nem emelkednek, s ez az egészségbiztosítónak sem okozna többletkiadást. Küttel Sándor, a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetségének elnöke úgy fogalmazott: a piac minden szerepl?je tisztában van azzal, hogy szükség van a patikák jövedelmez?ségének javítására, de ezt küls? forrásból kellene biztosítani. Ha a nagykeresked?k árréséb?l elvonnak tíz százalékot, az ugyanúgy az ellátás színvonalának romlását eredményezi. El?reláthatólag csökkennek a gyógyszertáraknak adott kedvezmények, és romlik a készletezés. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke úgy fogalmazott: ezzel a lépéssel egy id?re fellélegezhetnek a patikák, csökkennek a nehézségeik, igaz, további intézkedésekre is szükség van ahhoz, hogy a problémák megoldódjanak.

 

Magyar Hírlap 2012. június 26.

Mértéktartó optimizmussal dolgoznak

Sok gyógyszertár küzd nehézséggel, bezárásuk viszont gondot okozna ? a napilap 3. oldalán olvasható Niczky Em?ke írása

 

Nagy segítséget jelenthet a patikáknak az a rendelkezés, amellyel a kormány a gyógyszer-nagykeresked?k árrésének egy részéb?l a gyógyszertárak kies? bevételeit ellensúlyozná. A tervezet ? amelynek ma zárul a közigazgatási egyeztetése ? rámutat, hogy a 2006 és 2010 közötti években jelent?sen romlott a patikák jövedelmez?sége.

A liberalizáció els?sorban a kistelepüléseken m?köd?, csekély forgalmú, a nagykeresked?k által biztosított kedvezményekb?l nemigen részesül? gyógyszertárakat sújtotta. Emellett a gyógyszertámogatással kapcsolatos szabályváltozások is hátrányosan érintik ?ket. Mindez odáig vezetett, hogy az árrést tekintve több mint négymilliárd forinttal nyílt az olló a nagykeresked?k és a patikák között a 2008-tól 2011-ig terjed? id?szakban.

A kispatikák már régóta súlyos m?ködési nehézségekkel küzdenek, bezárásuk viszont bizonyosan betegellátási gondot okozna. A rendelkezés életbe lépésével ? amely sem a társadalombiztosításnak, sem az egyes betegeknek nem jár többletkiadással ? nagyjából meg lehetne szilárdítani a helyzetet, így a rendszer m?köd?képessége is fennmaradna.

Augusztustól éves szinten hárommilliárd forintra számíthatnak a gyógyszertárak. Az összeg a már korábban bevezetett intézkedéssel együtt a Széll Kálmán-tervhez kapcsolódó veszteségeik jelent?s részét kompenzálhatja. A kispatikáknál pedig így több szempontból hasonló feltételek alakulhatnak ki, mint amelyek a gyógyszergyártói árversenyt megel?z? id?szakra voltak jellemz?k.

Szócska Miklós az Országgy?lés szakbizottságának ülésén közölte, ?mértéktartó optimizmussal? még dolgoznak a forrásteremtésen az egészségügyben. Ezt megel?z?en a nemzetgazdasági tárca képvisel?je elmondta, az egészségügyi ágazat számára mintegy kilencvenmilliárd forinttal több pénz van a jöv? évi büdzsében, alapvet?en a korábban önkormányzati egészségügyi intézmények átvétele következtében.