Most sem biznisz-konferenciát szervezünk – a Vándorgy?lés elé


Legyen ott mindenki, akinek kamarai feladatából adódóan ezen a rendezvényen részt kell vennie. Legyen ott mindenki, aki részt szeretne venni a közös munkában, akinek véleménye és javaslata van arra, hogy mit és hogyan csináljunk – mondta dr. Hankó Zoltán, akit a Vándorgy?léssel kapcsolatban kérdeztünk.

 

A 2017-es ?szi küldöttgy?lésen fogadták el a jöv?képet, a tavalyi Vándorgy?lésen pedig már konkrét cselekvési programról egyeztettek. Mennyiben tekinthet? az idei konferencia az el?z?ek folytatásának?

Számomra evidencia, hogy az évenkénti két f? rendezvényünk, a Vándorgy?lés és a köztestületi napok, s?t ezeken kívül az évenkénti két küldöttközgy?lés is egymás szerves folytatása. Mindegyik esemény – persze más-más eljárásjogi és szakmai tartalommal – az el?z?ekb?l táplálkozik és a közeljöv? feladataihoz gy?jt muníciót. Most sem biznisz-konferenciát szervezünk – a Vándorgy?lés eléHadd mondjak három példát. Emlékszem, a tavaly tavaszi vándorgy?lésen írtam alá dr. Ónodi-Sz?cs Zoltán akkori államtitkárral az együttm?ködési szándéknyilatkozatot, az ?szi rendezvényen pedig dr. Kásler Miklós miniszter úrral a stratégiai együttm?ködési megállapodás megújítását. Már elkezdtük a megállapodásban foglaltakról a munkát. Emlékszem, tavaly tavasszal elemi igényként fogalmazódott meg szinte minden jelenlév? részér?l az OGYÉI-vel való kapcsolat rendezése és megújítása. Néhány hónapos interregnum után, december elsején írtuk alá az új f?igazgató úrral, dr. Szentiványi Mátyással az együttm?ködésr?l szóló megállapodást. Ennek a kezdeti eredményei szerintem egyértelm?ek, Lillafüreden pedig önálló szekcióban fogjuk az OGYÉI vezet?it meghallgatni, akik azt követ?en fórumbeszélgetésben is részt vesznek. És végül, arra is emlékszem, hogy tavaly tavasszal, az EESZT indulása utáni hónapokban még a mindennapi problémák uralták az e-recepttel kapcsolatos diskurzust, ?sszel Szabó Bálint EESZT-ért felel?s vezet? adott helyzetértékelést, most pedig arra számítok, hogy a vitaindítók és az azt követ? fórum már a rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos törekvésekre fókuszálnak. Szeretném, ha az EESZT-vel a teend?ket illet?en konszenzusra juthatnánk és erre reális esélyt látok. Ugyanis azt tapasztalom a vezet?ikkel és munkatársaikkal való egyeztetéseken, hogy nyitottak a problémáinkra és partnerek a közös gondolkodásban. Stratégiai fontosságúnak tartom, hogy az egységes egészségügyi informatikai szolgáltatási térben a gyógyszerészek szempontjai érvényesüljenek.

Az elmúlt egy esztend?ben mennyire sikerült a tavalyi konferencián kijelölt feladatokat teljesíteni?

Ha a jöv?képhez kapcsolódó és Tatán véglegesített cselekvési programra gondol, akkor azt kell mondanom, hogy elkezdtük. Ez a program sok évre ad feladatot, mert a szakmai rendszerváltás végrehajtása rendkívül összetett, sok elemb?l áll és egymásra épül? folyamatokat feltételez. Talán még a strukturális rendszerváltás programjánál is szerteágazóbb feladatvégzést igényel. A tavalyi Vándorgy?lés óta a harmadik államtitkárral dolgozunk együtt, aki december elsején mutatkozott be a gyógyszerész társadalomnak, a jelenlegi helyettes államtitkárunk pedig a februári bálon jelent meg el?ször gyógyszerészi rendezvényen. Mindkett?jüket jó szándékú és jól felkészült vezet?ként ismertem meg, akiknek nemcsak a napi problémákkal kell foglalkozniuk, hanem az elmúlt legalább másfél évben felhalmozódott közös feladatokkal is. Hasonló a helyzet a hatósággal történ? együttm?ködésben is; több visszamaradt, megoldatlan problémát kell rendeznünk. Ezzel együtt, amit csak lehetett el?készítettünk, a testületeinkkel megvitattunk, és a javaslataink, kéréseink jó részét hivatalosan is leadtuk. Ilyenek például, a teljesség igénye nélkül, a gazdasági helyzet javítására vonatkozó javaslataink. Elkészültek az e-recept fejlesztéssel kapcsolatos javaslataink, beleértve a gyógyászati segédeszközök integrálását is. Több lépcs?ben több javaslatot benyújtottunk a törvényi és rendeleti szint? szabályozás módosítására. Ezek között vannak nagy horderej? és a napi m?ködést javító javaslatok is. Befejezés el?tt állnak az egyeztetések a t?keprogram aktiválásáról. Az ügyeletre vonatkozó koncepció az OGYÉI asztalán van. Elkészültünk a Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadásával – most a tiszti gyógyszerészi kar lektorálja. És a szakmai rendszerváltás programjának sok olyan eleme is van, ami kevésbé függ a politikai döntéshozóktól. Ilyen például a képzés, szakképzés, továbbképzés rendszerének a szükséges korrekciója és az adherencia-fejleszt? program is. Dolgos hónapok vannak mögöttünk.

A tavalyi Vándorgy?lés mottója „A szakmai rendszerváltás sikeréért” volt. Ha az ideit kéne megfogalmaznia, hogyan hangozna?

Nem gondolkodtam még rajta. De ha mégis kell valamit mondanom, akkor az „Értékteremt? érdekvédelem” szlogen jut eszembe. Néhány hónappal ezel?tt erre váltottuk le az új honlapon a strukturális rendszerváltás alatt mindvégig használt „Értékvéd? érdekvédelem” jelszót.

Az idén is a térség politikai, egészségpolitikai, egészségügyi és szakmapolitikai vezet?ivel való találkozás az összejövetel kezd? eseménye. Milyen hozadéka van ezeknek a találkozóknak?

Ezek a megbeszélések kezdett?l fogva a vándorgy?lések elengedhetetlen programelemei. Egyrészt segítik a térség kamarai vezet?it a helyi közélet meghatározó vezet?ivel való kapcsolatépítésben, hiszen ezek a fórumok formai kötöttségek nélkül és koncentráltan nyújtanak lehet?séget egy olyan kapcsolatfelvételre, ahol a Kamara országos vezet?i is jelen vannak. Másrészt a helyi közélet vezet?inek is hasznos, ha megismerkednek a gyógyszerészekkel és a kamarájukkal. Régi problémám, hogy azok a helyi ügyek is sok esetben a parlamentben, kormányzati vagy minisztériumi vezet?knél kötnek ki, amelyeket helyben is meg lehetne oldani, ha az érintettek tudnák, hogy melyik kamarai vezet?t kell megkeresni, vagy a területileg illetékes kamarai vezet? tudná, hogy kihez fordulhat a saját megyéjében. A helyi notabilitásokkal való találkozás egy missziós feladat, de persze minden térségben más viszonyokkal találkozunk. Ahogy látom, Borsodban a megyei elnökünk beágyazottsága a helyi közéletbe nagyon er?s, ezért én is kíváncsian várom, hogy most mi fog történni.

A konferencia jelentkezési lapja itt érhet? el: 
http://bh.mgyk.hu/jelentkezes/magyar-gyogyszereszi-kamara-xi-vandorgyulese

További részletek:
https://www.mgyk.hu/admin/data/file/20190128/vandorgyules.pdf

A programtervezetet itt találja.

A programjukat nézve felt?nhet a többnyire gyógyszerész, orvos stb. végzettség?ek mellett dr. Mráz Ágoston Sámuel, a Néz?pont Csoport vezet?jének az el?adása. Miért esett a választásuk az ismert politológusra?

Mráz Ágoston Sámuellel régi az ismeretségünk. Nem egyszer hívott a Néz?pont Intézet „Gyógyuló egészségügy” cím? tematikus konferenciájára hol el?adóként, hol pedig kerekasztal-résztvev?ként. Ezeken és a kapcsolódó egyeztetéseken azt tapasztaltam, hogy olyan komoly szakpolitikai m?helymunka folyik az intézetében, amelynek az eredményei számunkra is hasznosak lehetnek. Korábban a gyógyszerellátás rendszerét közösen elemeztük, a legutóbbi két évben pedig az Intézet a hazai gyógyszeripar helyzetével is részletesen foglalkozott. Egyébként Mráz Ágoston Sámuel nem el?ször jön gyógyszerészek közé, ? volt már a Táltosképz? vendége is, minden fiatal megelégedésére. Arra számítok, hogy egy olyan küls? szemlél?, akinek strukturált ismeretei vannak az ágazatunkról és a társadalompolitikai kérdésekben nagy tapasztalattal rendelkez? politológus, sok hasznos és érdekes dolgot fog tudni mondani nekünk. Múlt héten személyesen is egyeztettünk a részvételér?l, kíváncsian várom az el?adását.

A tartalmas programon belül a kompetencia- és adherencia-fejlesztés önálló blokkban kapott helyet, ez esetleg a kiemelt jelent?ségükre utal?

Emlékszem, a kompetencia-rendezés kérdései már a strukturális rendszerváltás programjának is a részét képezték. Gondoljon csak a gyógyszertári szakemberek szakmai önállóságához, a felel?s vezet?i pozícióhoz, a személyi joghoz, az expediáláshoz, a gyógyszerészi gondozáshoz, a gyógyszerbiztonsági validáláshoz, vagy akár a szakképzéshez kapcsolódó aktivitásunkra! Néhány hete egy el?adásra készülve el? kellett vennem a kompetencia-rendezés programját: ezt 2008 elején, tehát több mint 10 éve publikáltam a Gyógyszerészetben. Sok minden megvalósult bel?le. Ezért már nem kompetencia-rendezésr?l, hanem kompetencia-fejlesztésr?l kell beszélnünk, amelynek jelent?s részét az orvos-gyógyszerész-beteg kapcsolatrendszerhez kell illesztenünk. Ami pedig az adherencia-fejlesztés programját illeti, az indításhoz szükséges széleskör? együttm?ködésekr?l az érintett szervezetekkel tavaly ?sszel megállapodtunk, és id?közben az államigazgatásban is igyekeztem a törekvéseinket ismertetni. A program indítását az idei Patikanapon szeretnénk bejelenteni. Indokolt tehát, hogy ezzel is foglalkozzunk. Egyébként pedig hadd említsem meg, hogy pl. a Magyar Nemzeti Bank néhány napja meghirdetett 330 pontos, versenyképességi fordulatot szorgalmazó programja külön is foglalkozik a betegek rossz gyógyszerhasználati adherenciájával. Jókor kezdtünk el tehát ezzel is foglalkozni, csak arra kell vigyázni, hogy el ne rontsuk.

Ön az el?adását az integritás-növelés témájában hirdette meg. Miért?

Amikor integritásról beszélünk, egyszerre kell a tulajdonosi, a gazdasági és a szakmai integritásra gondolnunk. Ezek kiteljesítése a szakmai rendszerváltás eredményességének az egyik alapkérdése. A tulajdonosi integritás megvalósulásának szükséges, de nem elégséges feltétele a tulajdonosi keretek jogszabályi rendezése. Arra is szükség van, hogy ezek az el?írások a napi gyakorlatban érvényre jussanak, és az is fontos, hogy a többségi gyógyszerészi tulajdont hosszú távon fenn tudjuk tartani. A gazdasági integritás alapfeltétele, hogy a gyógyszertárak m?ködtetésének üzemgazdasági keretei rendezettek legyenek és elengedhetetlen, hogy a gyógyszer- és gyógyszertári gazdálkodással kapcsolatos döntések a gyógyszertáron belül születhessenek meg. Ami pedig a szakmai integritást illeti, ez akkor teljesülhet, ha a gyógyszerész önálló szakmai döntéshozatalához minden feltételt biztosítunk, és a gyógyszerész szabadon élhet ezzel a jogával. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a szakmai lelkiismeret szerinti tevékenység feltételeit kell tudnunk biztosítani. Azonban az integritás megvalósítása nem csak a küls? kereteken és a feltételeken múlik; akarnunk is kell a tulajdonosi, a gazdasági és a szakmai integritásunkat. Kulcskérdés annak az egyértelm?vé tétele, hogy az integritásunk nemcsak a feltételeken, hanem a személyes hozzáállásunkon is múlik. Ez persze a Kamarával szemben is feltételeket támaszt, amir?l a szombat délutáni programban lesz majd szó.

Elégedett a konferenciára jelentkezettek számával?

Nem tudom, hogy eddig hányan jelentkeztek, az ezzel kapcsolatos munkát a kollégáim és a területi szervezetek vezet?i önállóan végzik. Kérem, hogy ne értse félre: szeretném, ha minél többen jönnének, mert fontos dolgokról fogunk most is beszélgetni. De nekem els?dlegesen nem a résztvev?k száma fontos, hanem az, hogy akinek ott kell lennie, az ott is legyen. Legyen ott mindenki, akinek kamarai feladatából adódóan ezen a rendezvényen részt kell vennie. Legyen ott mindenki, aki részt szeretne venni a közös munkában, akinek véleménye és javaslata van arra, hogy mit és hogyan csináljunk. Most sem egy biznisz-konferenciát szervezünk.

Ejtsünk néhány szót a szervezésr?l is. Áttekintve az igencsak gazdag programjukat, a sok el?adást, illetve témát, úgy t?nik, eléggé feszített lesz a tempó.  Korábban is a kötetlen beszélgetésekre szánt id? rövidségét szokták a részvev?k felróni a szervez?knek.  Nem próbálnak ezen a helyzeten változtatni?

Próbálnánk, de nem igazán sikerül. Jogos igény, hogy a rendezvényeinket úgy szervezzük meg, hogy minél kevesebbet kelljen a résztvev?knek a munkahelyükr?l vagy a családjuktól távol lenni, ugyanakkor a megbeszélend? témákra is id?t kell hagyni. Téma pedig van b?ven. Azt gondolom, hogy az esti órák és a köztes szünetek azért adnak lehet?séget a konzultációkra, és úgy tapasztalom, hogy ezzel általában élnek is a résztvev?k.

B. Zs.