Nyilatkozat elfogadásával zárult a Kamara IV. Vándorgy?lése


A vándorgy?lés harmadik napja

 

Etikus gyógyszertár ? etikus patikus

A vándorgy?lés záró napi programjának moderátora prof. dr. Botz Lajos (PTE Gyógyszerészeti Intézet) volt, aki egyben a szekció nyitó el?adását is prezentálta ?Új elvárások a mindennapi gyakorlatban: gyógyszerészi jöv?kép az új szabályozási keretek között? címmel. A tisztázandó problémák metszéspontjában többféle megközelítés lehet indokolt. Ilyen pl. a közhasznúság és a hivatásgyakorlás, a szakmaiság és az egzisztenciát biztosító vállalkozás, az etikus üzletember és a jó szakember kett?ssége. Beszámolt arról, hogy a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosítását célzó munka részeként már 2008-ban elkezd?dött a gyógyszerészi jöv?kép kialakítása. A munka állásáról korábban is volt tájékoztatás, pl. az MGYT 2008. szeptemberi soproni konferenciáján és a tavalyi kamarai vándorgy?lésen. Fontos, hogy az id?k változásával új képességekre tegyünk szert, mert ennek hiányában a gyógyszerészet elveszíti hivatás-jellegét. A mai követelményeket a múlt század hetvenes éveiben megfogalmazott elvárások tükrében elemezte, hangsúlyozva a változások tudatos menedzselésének szükségességét, majd a hivatásjellemz?k tavalyi vándorgy?lésen bemutatott térképén igazolta, hogy a gyógyszer-gazdaságossági törvény mostani változása lehet?séget teremt a gyógyszerészi hivatás bels? problémáinak feltárására és javulást hozhat a hivatásjellemz?kben. Akkor beszélhetünk hivatásról, ha képesek vagyunk így definiálni önmagunkat és a társadalom is ekként ismeri el a gyógyszerészetet.

?Hivatásgyakorlás vállalkozási keretek között? címmel prof. dr. Veress Gábor a MTESZ elnöke tartotta a következ? el?adást. Azt vizsgálta, hogy az egyéni és a közérdek összeegyeztethet?-e vállalkozási keretek között. Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ lehessen adni, fontos a minket körülvev? világ jellemz?inek és értékrendjének ismerete. A posztmodern egyfajta értéknélküliséget hordoz, melyben a kamat-hitel uralom, a gátlástalan piaci magatartás, a virtuális világ kiépítése és a kapcsolati (korrupciós) t?ke dominanciája jellemz?. Nem rendez? er? az erkölcs (néha a jog sem), a magánjószág és a közjószág viszonya rendezetlen, a verseny a másik tönkretételének az eszköze, a t?zsdén lév? vállalatoknál pedig megsz?nt a klasszikus tulajdonosi szerep. Ezek a viszonyok nagymértékben gátolják a gyógyszerészt, hogy hivatásának szabályai szerint a társadalmat szolgálja, ugyanakkor a vállalkozásban a tulajdonos érdekeit is érvényesítse. A szabadpiaci rendszerben a közjó érvényesíthet?sége korlátozott, a közpiacon viszont a tulajdonosi érdekek kerülnek háttérbe. A probléma feloldására a gyógyszerészetben nem alkalmazható a ?részvényesi? modell, a ?közjó? modell viszont a vállalkozási keretek között sérül. Megoldás lehet a ?stakeholder? modell (ami alapvet?en a keresztény társadalometikára épül), de az el?adó álláspontja szerint a hivatások esetén csak a közjó modell ad garanciát a közösségi érdekek érvényesítésére. Az el?adónak ezt az álláspontját a szekciót követ? vitában többen vitatták és azt a modellt tartották jónak, amely egzisztenciavállalkozásként, er?teljes állami szabályozással és a hivatásetikai keretek betartásával garantálja a betegérdek érvényesülését.

Dr. Dévay Attila intézetigazgató (PTE Gyógyszertechnológiai Intézet) ?A min?ség és az etika viszonya a gyógyszerellátásban? cím? el?adásában el?ször a hit, a hagyományok és a példaképek szerepét emelte ki. Pontos célkit?zésre van szükség (mint pl. a GPS használatakor) és azt is tisztázni kell, hogyan akarjuk a céljainkat elérni. Jelenleg a ?Hová tart a gyógyszerészet?? kérdésre nincs egyértelm? válaszunk, ezért a hivatás aktuális jöv?képének megalkotása elengedhetetlen. Ehhez felkészültség, folyamatos önkontroll és az adatok cél szerinti értékelése szükséges. A közelmúlt és a jelen viszonyainak elemzése során kifejtette, hogy ?az egzisztenciális kényszerben az etika fejre áll?. A politika a fogalmainkat saját kénye-kedve szerint használja. Számos példát hozott fel annak igazolására, hogy tisztázatlan a kereskedelemhez és a betegérdekhez való viszonyulásunk. Fontos, hogy a kamara álljon az élére a gyógyszerészi hivatás megújítását célzó munkának.

A szekció utolsó el?adójaként prof. dr. Simon Tamás a Rákliga elnöke ?Fókuszban a beteg a gyógyszertárban? címmel tartotta meg el?adását. A gyógyszertár nem m?ködhet ?finom közért?-ként, mert egészségügyi intézmény és a forgalmazott termékek többsége gyógyszer. A beteg tanácsot is vár, ezért segít?késznek kell lenni és az egészségügyi etika elveinek a gyógyszertárban is érvényesülnie kell. ?Felháborító?, ha nincs az a gyógyszer, amire a betegnek szüksége van. A helyettesítés során empátiára van szükség, a vény nélküli gyógyszerek esetén a beteg tájékoztatása a gyógyszerész kötelessége. Fontos az idült betegek gondozása. Tisztázni kell a gyógyszerészek viszonyát a komplementer medicinához és biztosítani kell a folyamatos elérhet?séget is.

A szekció zárása el?tt igen élénk vita alakult ki, melynek konklúziójaként mindenki megegyezett abban, hogy a gyógyszerészi hivatás jöv?képének kialakítása halaszthatatlan feladat.

A rendezvény zárása el?tt a résztvev?k elfogadták a Vándorgy?lés nyilatkozatát, majd dr. Horváth Tamás elnök bezárta a rendezvényt.

 

A Magyar Gyógyszerészi Kamara IV. Vándorgy?lésének nyilatkozata

A Magyar Gyógyszerészi Kamara (Kamara) 2011. február 18-20. között Harkányban megrendezett IV. Vándorgy?lésének (Vándorgy?lés) résztvev?i áttekintették a tavaly februárban megrendezett III. Vándorgy?lés óta történteket valamint a Kamara el?tt álló feladatokat, és az alábbi nyilatkozatot fogadták el.

1. A III. Vándorgy?lésen elfogadott ?Mit kíván a magyar gyógyszerész?? c. 12 pontban foglaltak megvalósulásában jelent?s el?relépés történt: a gyógyszerellátás rendszerét új alapokra helyezték és küszöbön áll a kamarai szabályozás megújítása is. Ezért a Vándorgy?lés résztvev?i köszönetet mondanak a kormánynak, a szaktárcának, a parlamenti képvisel?knek és mindazoknak, akik a változtatások el?készítésében és megvalósításában közrem?ködtek.

2. A Vándorgy?lés résztvev?i kezdeményezik a kapcsolódó részletes szabályozás miel?bbi megalkotását, különös tekintettel a marketing-szabályozásra, a létszám-normákra és az ?adósság-monitorozó? rendszer felállítására. Kérik a Kamara vezet?it, hogy az el?készít? munkában a már kialakult gyakorlatnak megfelel?en kezdeményez?en lépjenek fel.

3. A Vándorgy?lés résztvev?i kiemelked?en fontosnak tartják, hogy a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosításai teljes kör?en érvényesüljenek a napi gyakorlatban. Ezért kérik, hogy a szakhatóság szerezzen érvényt az el?írásoknak, különös tekintettel az új marketing-szabályokra, a személyi jogos gyógyszerészek jogainak érvényesítésére, a gyógyszertár-tulajdonlással kapcsolatos el?írásokra és a gyógyszertári szakmai tevékenységre.

4. A Vándorgy?lés résztvev?i elkötelezettek a jogi és a szakmai szabályok betartásában, a biztonságos, min?ségi és hatékony gyógyszerellátás megteremtésében. Kérik a Kamara vezetését, hogy a szemléletváltozást ebben a szellemben segítse el?.

5. A Vándorgy?lés résztvev?i felkérik a Kamara vezetését, hogy a gyógyszerészet jöv?képének megalkotására irányuló munkát az új jogszabályi keretek figyelembe vételével és a társszervezetekkel együttm?ködésben továbbra is folytassák.

6. A Vándorgy?lés résztvev?i egyetértenek a gyógyszerellátás egészségügybe történ? visszaintegrálásával. Felkérik a Kamara vezetését, hogy az ehhez szükséges szakmai programokat a társszervezetekkel közösen dolgozza ki és a Kamara velük együttm?ködésben álljon az élére ezek megvalósításának.

7. A Vándorgy?lés résztvev?i kérik a Kamara vezet?it, hogy kiemelten foglalkozzanak a személyi joghoz kapcsolódó változásokkal. Kezdeményezzenek tárgyalásokat a képzés, szakképzés és továbbképzés rendszerének megfelel? korrekciójáért, hogy a személyi joghoz tapadó menedzsment-kötelességek ellátásához szükséges ismereteket a gyógyszerészek megszerezhessék és ezek valamennyi gyógyszertár tevékenységébe miel?bb beépülhessenek. A Kamara segítse a személyi jogos gyógyszerészeket szakmai önállóságuk megteremtésében.

8. A Vándorgy?lés résztvev?i kérik, hogy a Kamara mérje fel a tulajdonjogi el?írások maradéktalan megvalósításához szükséges lépéseket, beleértve a gyógyszertárak megfelel? jövedelmez?ségét biztosító intézkedéseket, és készítsen el? egy olyan tulajdonrendezési programot, amely alkalmas arra, hogy a gyógyszerészek minden gyógyszertárban valódi tulajdonosokká válhassanak.

9. A Vándorgy?lés résztvev?i az asszisztens- és szakasszisztens-képzés jelenlegi szabályozását rossznak, a helyzetét kritikusnak ítélik meg. Ezért kérik a kamara vezetését, hogy kezdeményezze a jogi szabályozás módosítását, a képzés rendszerének teljes kör? felülvizsgálatát és a képzésben a kamarai részvétel és ellen?rzés biztosítását.

10. A Vándorgy?lés résztvev?i köszöntik a kötelez? kamarai tagság intézményének helyreállítását és várják a kamarán kívül lév? gyógyszerészek tagsági viszonyának rendezését. A gyógyszerészi hivatás megújítása közös feladat, melyben minden gyógyszerész aktív részvételére szükség van. A Vándorgy?lés résztvev?i elvárják, hogy a megújulásra a gyógyszerészi hivatás egzisztenciális, szakmai és etikai értékrendjének meg?rzésével kerüljön sor.

11. A Vándorgy?lés résztvev?i fontosnak tartják, hogy a kamarai szervezet megújítására a jogszabályi el?írásoknak megfelel?en, gyorsan és rendezetten kerüljön sor. A Vándorgy?lés résztvev?i elkötelezettek az etikai intézményrendszer megújításában is. Kérik a Kamara vezetését, hogy az el?készít? munkáról az elhangzott beszámolóknak megfelel?en folyamatosan tájékoztassák a gyógyszerész-társadalmat.

Harkány, 2011. február 20.

(hz)