Szerz?déskötés a HUMVO Zrt-vel – Egyedi dobozazonosító


Szerz?déskötés a HUMVO Zrt-vel – Egyedi dobozazonosító

 

Tisztelt Gyógyszerészn?!
Tisztelt Gyógyszerész Úr!

Az Európai Bizottság a 2016/161 számon meghozott felhatalmazáson alapuló rendelete („Rendelet”) el?írta, hogy a gyógyszer gyártója a gyógyszer csomagolását egyedi azonosítót hordozó biztonsági elemmel köteles ellátni. A biztonsági elemeket – azaz a gyógyszer egyedi azonosítóját és a csomagolásán elhelyezett manipulálás elleni eszközt – a lakossági gyógyszerellátásra engedéllyel rendelkez? vagy arra jogosult személyek („Végfelhasználók”) 2019. február 9. napjától kötelesek a Rendeletben foglaltak szerint ellen?rizni, valamint az egyedi azonosítót a Rendeletben foglaltak szerint deaktiválni a Rendelet 32. cikke szerinti adattároló rendszer („HUMVO Nemzeti adattár”) igénybevételével.

A szabályozás értelmében a biztonsági elemekkel érintett gyógyszerek „végponttól végpontig” jelleg? ellen?rzése érdekében EU- és tagállami szinten nonprofit jogi személyek által üzemeltetett, egymással összekapcsolt adattároló rendszereket kell létrehozni. Ezért a magyarországi gyógyszerellátási lánc szerepl?i: a gyógyszergyártók, , a gyógyszer-nagykeresked?k, valamint a gyógyszerészek szakmai köztestülete – azaz a Generikus Gyógyszergyártók és ForgalmazókMagyarországi Érdekvédelmi Egyesülete, a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetsége, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, a Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, valamint a Védettség Oltóanyag és Immunbiológiai Termék Gyártók és Forgalmazók Egyesülete
(továbbiakban: Alapítók) - 2017. július 10-én alapították meg a HUMVO Magyarországi Gyógyszer-azonosítási Nonprofit Zártkör?en M?köd? Részvénytársaságot, amely, mint ún. nemzeti gyógyszer verifikációs szervezet – látja el a fenti feladatot.

A gyógyszertáraknak a HUMVO Nemzeti adattár szolgáltatásainak igénybevétele érdekében a HUMVO Nonprofit Zrt-vel szerz?dést kell kötniük. A HUMVO Nemzeti adattár használata – tekintettel arra, hogy a gyógyszerek egyedi azonosítója eredetiség-ellen?rzése és deaktiválása 2019. február 9-ét követ?en kötelez? – minden Végfelhasználó számára szükséges.

A szerz?déskötés a HUMVO által kidolgozott, és honlapján közzétett általános szerz?dési feltételekkel, az általános szerz?dési feltételek mellékletét képez?, „A Végfelhasználóval kötött egyedi szerz?dés a HUMVO Nemzeti adattár használatára” c. iratnak a Végfelhasználó és a HUMVO általi kölcsönös aláírásával történik.

A közforgalmú gyógyszertár és a kapcsolódó fiókgyógyszertár(ak) valamint a kézigyógyszertár(ak) egyes adatait az általános szerz?dési feltételek mellékletét képez? egyedi szerz?désben, míg az esetleges fiókgyógyszertárak címét az egyedi szerz?dés függeléke szerinti nyilatkozatban (Végfelhasználói Telephelyek c. táblázatban) kell megadni. Amennyiben a Végfelhasználó fiókgyógyszertárral nem rendelkezik, a függeléket nem szükséges aláírni és a HUMVO részére eljuttatni...

További részletek itt. 

Általános szerz?dési feltételek a Nemzeti adattár Végfelhasználók általi használatára

Általános adatkezelési tájékoztató