Tájékoztató a záróvizsgás gyógyszerészhallgatók gyakorlati idejére kötött hallgatói munkaszerz?désével kapcsolatban


A gyógyszerészhallgatók záróvizsga el?tti gyógyszertári gyakorlatával kapcsolatban az alábbiak figyelembe vétele indokolt:

1. Az oktatási intézménynek (az egyetemnek) együttm?ködési megállapodást kell kötnie a hallgatót gyógyszertári gyakorlatra befogadó gyógyszertárral (képz?hellyel).

2. A hallgatóval a gyógyszertárat m?ködtet? vállalkozás hallgatói szerz?dést köt.

3. A gyógyszertárral kötött szerz?dés alapján a záróvizsgás gyógyszerészhallgató nem válik biztosítottá, mert az ? biztosítása az egyetemi státuszából adódik. [Középfokú képzés (asszisztensképzés) esetében az oktatóhely és a tanuló között létrejött szerz?dés alapján a tanuló biztosítottá válik.]

4. A hallgató díjazásban részesülhet. A hatályos el?írások szerint a díjazás akkor kötelez?, ha az adott gyakorlóhelyen (gyógyszertárban) töltött id? a 6 hetet eléri vagy meghaladja. Ez esetben a díjazás kötelez? minimuma hetente a minimálbér 15%-a.

5. A hallgató részére hallgatói munkaszerz?dés alapján kifizetett összeg a minimálbér erejéig adó- és járulékmentes.

6. A minimálbér 2017-ben 127.500 Ft/hó.

7. A hallgató foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült költségek csökkenthetik a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget.

8. A szakképzési hozzájárulás mértéke a gyógyszertárban kifizetett havi bruttó munkabér (mint adóalap) esetleges szociális hozzájárulási adókedvezmény miatt korrigált összegének 1,5%-a. (Tehát pl. 1500 eFt havi adóalap esetén, éves szinten, a szakképzési hozzájárulás alapja 18 mFt, aminek az 1,5%-a 270.000 Ft.) Ennek megfizetési kötelezettsége a foglalkoztatót terheli.

9. A jelenleg hatályos alapnormatíva 453.000 Ft/év/hallgató, melynek a képzési id? egy napjára es? összege 4530 Ft. Így annyiszor 4530 Ft-tal csökkenthet? a szakképzési hozzájárulás el?z? pont alapján számolt összege, ahány napig a hallgató a gyógyszertárban gyakorlaton van és díjazásban részesül.

10. Amennyiben a hallgatónak kifizetett összeg a szakképzési hozzájárulás el?írt összegét meghaladja, a szakképzési hozzájárulás összegén túli visszaigénylési lehet?ség az állami költségvetésb?l nincs (szemben pl. az asszisztenshallgatók képzésével, ahol el?fordulhat, hogy nem fizet a gyógyszertár szakképzési hozzájárulást, hanem még igényelhet is további támogatást).

Kérjük, hogy a gyógyszertárak ? mint gyakorlati képz?helyek ? minél nagyobb számban vállalják a záróvizsga el?tti gyakorlaton lév? gyógyszerészhallgatók képzésében való részvételt, amelynek anyagi terhei a fentiek szerint csökkenthet?k.

A Könyvel?k fóruma szakmai álláspontjának figyelembe vételével:

Budapest, 2017. január 18.

Dr. Hankó Zoltán
elnök