Új szerz?dést köt az OEP a gyógyszertárakkal - MGYK


Az OEP ? jogszabályi felhatalmazás alapján ? 2013. január 1-t?l új szerz?déseket köt az egészségügyi szolgáltatókkal, köztük a lakossági gyógyszerellátást végz? gyógyszertárakkal is. Ehhez kapcsolódóan az elmúlt hónapokban egyeztetés-sorozat volt az OEP illetékesei és a Kamara között, melyen a valamennyi lakossági gyógyszerellátást végz? gyógyszertárra vonatkozó Általános Szerz?dési Feltételek-ben foglaltakról és az egyes gyógyszertárak által aláírandó szerz?désekr?l is egyeztetés folyt. Az egyeztetésekben ? a kamarai tárgyaló delegáció részeként ? a MOSZ delegáltjai is részt vettek. 

Az Általános Szerz?dési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az árhoz nyújtott támogatással történ? gyógyszer kiszolgáltatás mellett a támogatott gyógyászati segédeszközök és a támogatott gyógyászati ellátásokhoz kapcsolódó ártámogatás elszámolására szerz?dött egészségügyi szolgáltatókra egyaránt vonatkoznak, így a gyógyszertárak mellett a GYSE forgalmazókra és egyéb szolgáltatókra is érvényesek.

Az ÁSZF-fel kapcsolatos egyeztetések során ? az értelmezést egyértelm?vé tev? szövegpontosítások mellett ? különös gonddal figyeltünk arra, hogy a gyógyszertárak esetében

- a szerz?déseket a személyi jogos gyógyszerész írja alá,

- a szerz?déseket gyógyszertáranként kössék meg,

- a szerz?dés megkötésére valamennyi m?ködési engedéllyel rendelkez? gyógyszertár esetében kerüljön sor,

- a szerz?dést mindkét fél csak okszer? indoklással mondhassa fel,

- az elszámolás rendje legyen egyértelm?,

- az ellen?rzések módja és menete pontosan kerüljön rögzítésre,

- a gyógyszertárak személyi és tárgyi feltételeinek megléte az OTH-val együttm?ködésben kerüljön értékelésre,

- az ellen?rzések során feltárt súlyos szabálytalanságokról a Kamara kapjon tájékoztatást,

- a szerz?dés felmondására a jogalap nélküli elszámolást követ? visszatérítési kötelezettség jelenlegi 400 ezer forintos fels? határát jelent?sen emeljék (legalább 1 millió forintra, hiszen a drága gyógyszerek esetén ez a határ akár 1 doboz expediálását követ?en is átléphet?), továbbá a jelenlegi egy esetszámos minimum helyett nagyobb esetszám kerüljön rögzítésre és a felmondás bizonyított visszaéléshez legyen kötve,

- az önkorrekcióra azokban az élethelyzetekben a tárgyid?szakot követ?en is sor kerülhessen, amelyekben objektív okok kizárják a tárgyid?szakon belüli önellen?rzés lehet?ségét,

- a szerz?dések megújításakor az OEP-hez korábban már leadott és hatályos dokumentumokat ne kelljen még egyszer benyújtani.

Az ÁSZF szövegének kialakításakor képviselt álláspontunk túlnyomórészt visszatükröz?dik a végleges dokumentumban, az OEP képvisel?i az egyeztetések során konstruktívan kezelték a javaslatainkat. Az 1 millió Ft-os fels? határra vonatkozó rendeletmódosítás közigazgatási egyeztetésen van, a felmondás ?bizonyított visszaéléshez? kötését az OEP más rendelkezésekbe ütköz?nek tartja, így abban nem sikerült eredményt elérni.

Az új szerz?dések aláírására a következ? hetekben kerül sor. Kérjük kollégáinkat, hogy nem várt probléma esetén területi szervezetük kamarai vezet?it keressék.

 

Budapest, 2012. december 4.

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök