Új törvényi szabályozás a kamarai tagságról - A Nemzeti Er?forrás Minisztérium Egészségügyért Felel?s Államtitkárság közleménye


Tegnap az Országgy?lés nagy többséggel elfogadta az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást. Ezzel a Nemzeti Er?forrás Minisztérium Egészségügyért Felel?s Államtitkársága és a szakmai kamarák közötti hosszas egyeztetési és jogszabály-el?készítési folyamat zárult le, amelynek eredményeként a törvényalkotó meger?sítette a kamarai jogköröket, helyreállította az egészségügyi dolgozókra vonatkozó etikai felel?sségi rendszer m?köd?képességét, és hatékonyabbá tette az érdekképviseleti munkát mindhárom szakmai kamara ? a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Gyógyszerész Kamara és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara ? tekintetében.

Mint ismeretes, az el?z? kormányzat megosztottá tette a szakmát a kamarai tagság önkéntessé tételével. A 2007-ben hatályba lépett szabályozás megtépázta a kamarák tekintélyét és számos m?ködési zavarhoz vezetett, különösen a szakmai etikai felel?sségi rendszer m?ködésképtelenné tétele és a kamarák szolgáltató, szakmai támogató szerepkörének visszaszorulása járt negatív következményekkel.

Az új ágazati szabályozás alapján - a kamarák javaslatainak figyelembevételével - ismét teljes kör?en kötelez?vé válik a kamarai tagság. Az elfogadott törvény alapján 2011. június 1-jét?l nem végezhet egészségügyi tevékenységet az, aki nem tagja a szakterületén m?köd? kamarának.

A szabályozás másik fontos eleme, hogy az egészségügyi dolgozókat érint? etikai felel?sségre vonás minden esetben a szakmai kamaráknál m?köd? etikai bizottságokhoz kerül vissza.

A törvény meghatározza a kamarai éves tagdíj legmagasabb mértékét is, ami a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara esetében a kötelez? legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum egyhavi összegének 18 százaléka, a Magyar Gyógyszerészi Kamaránál a személyi joggal rendelkez? gyógyszerész kamarai tagok tekintetében a 60, másoknál a 30 százaléka, a Magyar Orvosi Kamarában pedig ugyancsak 30 százalék. A tagdíj pontos összegét a kamarák alapszabályában az országos küldöttközgy?lés állapítja meg.

A kamarai tagsággal jelenleg nem rendelkez? egészségügyi dolgozóknak 2011. május 31-éig van lehet?ségük arra, hogy kérjék felvételüket a szakmájuk szerint illetékes kamarába. A határid? betartása különösen fontos, mert aki a kérelmet határid?ben benyújtja, az 2011. június 1-jét?l is ? a tagfelvételi határozat meghozatalának id?pontjától függetlenül ? jogszer?en dolgozhat a szakmájában.

A kib?vült tagság körében soron kívüli kamarai választások lesznek, amelynek alapján új országos küldöttközgy?lést kell tartani. A szakmai kamaráknak 2011. június és szeptember között új kamarai alapszabályt kell elfogadniuk, emellett legkés?bb 2011. október 31-ig új etikai kódexüket is meg kell alkotniuk.

A NEFMI Egészségügyért Felel?s Államtitkárságának meggy?z?dése, hogy a szakmai kamarák, mint hivatásrendi köztestületek tekintélyének helyreállítása ? ennek keretében különösen az egészségügyi dolgozók fokozott bevonása a döntéshozatali folyamatokba ? jelent?sen hozzájárul a szakma megbecsülésének helyreállításához.

2011. március 8.