Újabb törvénymódosítások az egészségügyben - EMMI Egészségügyért Felel?s Államtitkárság - Közlemény!


Az új egészségügyi ?saláta-törvény? módosítja a gyógyszerhamisítással kapcsolatos intézkedéseket, er?síti a betegek gyógyszerbiztonságát, szabályozza a gyógyászati-segédeszközellátást. A törvénymódosítás alapján b?vül a gyógyászati segédeszközök támogatással történ? javítására jogosultak köre. A jöv?ben szigorodik a TAJ-kártya használata is. A törvény meghatározza a járóbeteg szakellátó intézmények állami fenntartásba vételét 2013. május 1-jét követ?en és megalapozza Magyarország teljes jogú tagságáról szól Eurotransplant megállapodást.

 

B?vül a gyógyászati segédeszközök támogatással történ? javítására jogosultak köre

A kötelez? egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításával kib?vül a gyógyászati segédeszközök egyedi méltányosságból történ? támogatása, így lehet?vé válik az egyedi méretvétel alapján gyártott eszközök egy részére vonatkozó csere támogatása akkor is, ha arra nem javítás miatt, hanem a beteget érint? méretváltozás okán kerül sor, így a betegek megszokott eszközüket továbbra is használni tudják. A gyógyászati segédeszközök támogatással történ? javítására jogosultak köre is b?vül annak érdekében, hogy a beteg lakóhelye és a szervizelést igényl? termék jellege szempontjából leginkább megfelel? szolgáltató végezhesse a javítást (a garanciális szabályokra tekintettel a gyártó meghatalmazásával), illetve csökkenjenek a költségek.  A jöv?ben a támogatással javítható gyógyászati segédeszközök listáját jogszabályban hirdetik ki.

 

Szigorodik a TAJ-kártya használata

A jöv?ben az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez a beteg a TAJ-kártyája mellett valamely arcképes, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványát is köteles bemutatni. Így nehezebbé válik, hogy az ellátásra jogosulatlanok a társadalombiztosítás terhére vegyenek igénybe ellátásokat.

 

Javul a betegek gyógyszerbiztonsága

A gyógyszertörvény módosításának köszönhet?en a hamisított gyógyszerekkel szemben, teljes körben, törvényi intézkedésekkel szabályozva lehet fellépni.  A jöv?ben az egészségügyi államigazgatási szerv valamennyi kiskereskedelemmel foglalkozó gazdasági szerepl?nél ellen?rizheti, hogy nem történik-e gyógyszerek illegális forgalmazása. A gyógyszertárak a törvény értelmében a jöv?ben nem kereskedelmi gyakorlatot, hanem els?sorban egészségügyi szolgáltató tevékenységet végeznek.  Azért, hogy a gyógyszerészek még inkább segíthessék a beteg gyógyulását, a beteg engedélyével megnézhetik a megel?z? gyógyszerkiváltásait. Így pontosabb tájékoztatást nyújthatnak és ellen?rizni tudják a gyógyszerek között fennálló esetleges kölcsönhatásokat, összeférhetetlenségeket. A betegek szélesebb kör? tájékoztatását az is szolgálja, hogy a gyógyszertárakban is lehet?vé válik a gyógyászati segédeszköz-katalógusban szerepl? adattartalommal a gyógyászati segédeszközökre vonatkozó eszközismertetés és tájékoztatás. A módosítás továbbá részletes szabályokat fogalmaz meg a fiókgyógyszertár áthelyezésére vonatkozóan, illetve a gyakorlati tapasztalatok függvényében pontosítja a közforgalmú gyógyszertár áthelyezésével kapcsolatos szabályokat.

 

Magyarország teljes jogú tagként csatlakozni kíván Eurotransplanthoz

A kormány célja a jogszer?, biztonságos, átlátható, megfelel?en finanszírozott, szakmailag megalapozott hazai transzplantációs tevékenység megteremtése és biztosítása. Ennek érdekében 2011. november 3-án el?zetes együttm?ködési megállapodást kötött az Eurotransplant International Foundation (Eurotransplant) és az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) 2012. január 1-jei hatályba lépéssel. A megállapodás 2012. december 31-ig tart, ezután lehet?ség van arra, hogy megkezd?djenek a tárgyalások, melyek sikeres lezárása esetén hazánk teljes jogú tagként csatlakozhat az Eurotransplanthoz. A megállapodás keretein belül biztosított a jogszer?, biztonságos, szigorú és egységes szabályok között zajló, átlátható és nyomon követhet? nemzetközi szervcsere.

 

Er?södik a járványügyi biztonság

A járványügyi biztonság er?sítése érdekében szükséges, hogy ne csak a beteg vizsgálata során megállapított fert?z? megbetegedés vagy annak gyanúja kerüljön a személyes adatokkal együtt bejelentésre, hanem a laboratóriumi vizsgálattal kimutatott kórokozó is. Hiszen a fert?z? betegség gyanúja nem csak a beteg vizsgálata, hanem már a betegt?l vett minták laboratóriumi vizsgálata során is felmerülhet.

 

Járóbeteg szakellátó intézmények

A járóbeteg-szakellátást nyújtó önkormányzati tulajdonban és m?ködtetésben lév? egészségügyi szolgáltatók 2013. május 1-jét?l állami tulajdonba és fenntartásba kerülnek, kivéve, ha az adott önkormányzat úgy dönt, hogy továbbra is ellátja ezt a feladatot. Err?l az önkormányzatoknak 2013. február 15-ig kell nyilatkozniuk. Nyilatkozat hiányában az intézmény állami tulajdonba kerül.

 

A biocid anyagokra vonatkozó intézkedések

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012. május 22-én hirdették ki a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletet, melynek megjelenésével szükséges volt az erre vonatkozó jelenlegi nemzeti szabályozás felülvizsgálata és megfelel? módosítása. A biocid termék olyan hatóanyag, illetve egy vagy több hatóanyagot tartalmazó készítmény, a felhasználóknak szánt kiszerelési formákban, melynek az a célja, hogy valamely kártékony biológiai szervezetet kémiai vagy biológiai eszközökkel elpusztítson, elriasszon, ártalmatlanítson, károkozásában akadályozzon (pl. növényvéd?szerek, rovarirtószerek).

 

 

Emberi Er?források Minisztériuma
Egészségügyért Felel?s Államtitkárság