Újraválaszthatók a kamarai tisztségvisel?k? - weborvos.hu


Kötelez? tagság, limitált tagdíj, fizetés, illetve véleményezési jogkör - az új kamarai törvényben.

Ma kezdi tárgyalni a parlament a kamarai törvényt, amelynek legfontosabb eleme, hogy újból kötelez?vé teszik a kamarai tagságot. S?t: nem elég az orvosi (gyógyszerészi) diploma, orvosoknál a m?ködési nyilvántartásba vétel, a hivatás gyakorlásához ugyanis a kamarai tagviszony is kell. A kamarák felügyelete továbbra is a szaktárcához tartozik.

A tervezethez benyújtott módosító indítványokat tárgyalta ma a parlament egészségügyi bizottsága Kovács József elnök vezetésével. A mintegy negyven módosítás érintette a sok vitát kiváltó, a tisztségvisel?k újraválasztásáról szóló passzust: immár felszállt a fehér füst, ugyanis a törvény életbe lépésével újraválaszthatók lesznek a jelenlegi tisztségvisel?k, ha a törvényt a parlament is elfogadja.

A törvényjavaslat értelmében legkés?bb 2011. december 31-ig új országos és területi ügyintéz? szerveket és tisztségvisel?ket kell választani, továbbá az alapszabályban meghatározottak szerint ki kell alakítani a szakmai kamara szervezetrendszerét.

Ezt el?zi meg a szakmai kamarák új országos küldöttgy?lése, amelyet 2011. június-szeptember hónapban kell megtartaniuk soron kívüli kamarai választások útján. Ezeken a küldöttközgy?lésen új kamarai alapszabályt kell elfogadniuk, illetve ezzel egyid?ben, de legkés?bb 2011. október 31-ig ki kell dolgozniuk etikai kódexüket is.

Tagdíjak, fizetés
A javadalmazásukat ugyanakkor limitálja a törvényjavaslat: az erre vonatkozó módosító ? Gyenes Géza, Kiss Sándor (Jobbik) ? indítvány elvérzett a bizottsági szavazáskor. A képvisel?k azt szerették volna elérni, hogy a szövegb?l kerüljön ki a kamarák autonómiáját (szerintük) sért? passzus: ?A szakmai kamara teljes munkaid?ben foglalkoztatott tisztségvisel?jének munkabére és egyéb juttatásai nem haladhatják meg a kormánytisztvisel?kre vonatkozó bértábla alapján megállapítható legmagasabb összeget a kormánytisztvisel?k jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvényben foglaltak szerint."  Az elnökök ennek szellemében a mindenkori államtitkár-helyetteseknek járó fizetésben részesülhetnek (750 ezer forint).

A Weborvos információi szerint a gyógyszerész, illetve a szakdolgozói kamara elnökei összesen nem kapnak ennyi tiszteletdíjat, míg az orvoskamara f?állású elnökének fizetése ? ami nem kis botrányt kavart nyomozással, vizsgálatokkal, feljelentéssel körítve ? ennek több mint duplája: 2003-ban a mindenkori minimálbér tizenhétszeresében állapították meg.

A másik, zsebbe vágó kérdés a tagdíjak nagysága. A törvényjavaslat szerint minden kamarában a tagokra vonatkozó minimálbérhez igazítják, illetve arányát maximálják. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara esetében nem lehet több tizennyolc százaléknál, a Magyar Gyógyszerészi Kamaránál a személyi joggal rendelkez? gyógyszerészek tekintetében: hatvan százaléknál, a többiek esetében harminc százaléknál, míg a Magyar Orvosi Kamara esetében harminc százaléknál.

Gyenes Géza úgy vélte, hogy a tagdíjak meghatározását szerencsésebb lenne a kamara hatáskörében tartani, s visszautasította azokat a feltételezéseket, miszerint kizsákmányolnák tagjaikat. A MOK-nál az éves tagdíj 20 400 forint, ami hónapra lebontva 1700 forint. Mint mondta, most lényegében magasabb összeget enged meg a kormány az orvosok esetében a harmincezer forintos fels? határ megszabásával.

Etikai ügyek
A kamarákra fontos feladat vár az etikai ügyek rendezésében. Miután teljes egészében visszakerül hozzájuk ez a terület, maguk készítik el új etikai kódexüket, amelynek szellemében a felmerül? etikai ügyek elbírásakor maguk dönthetnek, szankcionálhatnak. A kódexet úgy kell megalkotniuk, hogy 2012. január elsején életbe léphessen. A hatályba lépést megel?z?en tizenöt nappal közzé kell tenniük.

A Magyar Egészségügyi Társaságnál (MET) 2011. április 1-jét?l új els?fokú etikai eljárás nem indulhat, ezeket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkez? kamarai etikai szerv folytatja le.

Szót kaptak a kamarai vezet?k: köszönik
Ezúttal háromperces hozzászólási lehet?séget kaptak a kamarák jelenlév? vezet?i (egy hete megfosztották ?ket ett?l a lehet?ségt?l).
Éger István, a MOK elnöke elmondta, hogy ugyan egy-két apróság hiányzik, és nem kapták vissza az egyetértési jogukat, de ett?l eltekintve a módosításokkal együtt nagyrészt orvosolja a 2006-ban szerzett sebeket az új kamrai törvény.

Hankó Zoltán, a MGYK alelnöke szerint sikerült helyreállítani a jogokat, lehet?ség van a szervezeti megújulásra. A gyógyszerészeknek különösen fontos, hogy minél el?bb hatályba lépjen a törvény tekintettel arra, hogy január elsejét?l új alapokra helyezték a patikai rendszert.

Balogh Zoltán, a MESZK elnöke szerint most revideálható a 2006-os helyzet, visszaáll a kamarák hitele. A köztestületek markánsan segíthetik az egészségügyiek presztízsének visszaszerzését a képzések, továbbképzések kontrolljával, s a kamarák legitim, alulról építkez? köztestületekké válhatnak.

Személyi változások a bizottságban

2011-02-21 14:48 Forrás: Weborvos - Sándor Judit