Ülésezett a Kamara elnöksége - 2012.08.24. - mgyk.hu


Ülésezett a Kamara elnöksége

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége soron következ? ülését augusztus 24-én pénteken tartotta dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével. Az elnökség az ülésen mindvégig határozatképes létszámban volt jelen. Az ülésre Tibolddarócon került sor, ahová dr. Pesti Ferenc gyógyszerész, volt országgy?lési képvisel? hívta meg a testületet.

Az elnökség jóváhagyta a július 21-i miniszterelnöki találkozóról szóló beszámolót, kijelölte a kormányzati vegyes bizottságba delegálandó személyeket és az egyes témakörökben személyi referenciákról döntött. Az elnökség részletesen foglalkozott az augusztus 1-i árrés-korrekció hatásaival és következményeivel. Beszámolót hallgatott meg a nagykeresked?kkel kialakult vitáról és az augusztus 23-i egyeztetésr?l. Határozatban er?sítette meg a kamara álláspontját, miszerint elvárja, hogy a gyógyszer-nagykeresked?k preferálják a kisforgalmú és a határid?re jól fizet? régi partnereket, a fizetési határid?k esetleges módosítása ne veszélyeztesse a patikák likviditását és az árrés-átcsoportosítás valamennyi gyógyszertárnak pozitív szaldóval záruljon. Az elnökség támogatja a gyógyszertárak közötti beszerzési együttm?ködések er?sítését és felkérte az elnököt, hogy ennek el?mozdítására, valamint a jogi, gazdasági és szervezeti lehet?ségek áttekintésére egyeztetéseket kezdeményezzen.

Az elnökség megvitatta a kamarai törvény változása miatt szükségessé váló alapszabály- és választásiszabályzat-módosító el?terjesztést és úgy határozott, hogy a kodifikációs munka megkezdését megel?z?en kikéri a területi elnökök értekezlete véleményét.

Az elnökség jóváhagyta elnökségi tájékoztató kiadását a farmakovigilancia-szabályozás változásából fakadó gyógyszerészi feladatokról, és elfogadva a gyógyszertári min?ségügyi kézikönyv tervezetét, lektori felkérésr?l döntött. Az elnökség felkérte a Gazdasági munkabizottságot, hogy a munka törvénykönyve és az egészségügyi tevékenységr?l szóló törvény rendelkezéseit vesse össze az egységes gyógyszertári gyakorlat kialakítása érdekében. Foglalkozott a generikus programhoz kapcsolódó kommunikációs stratégiáról szóló el?terjesztéssel és elfogadva azt, felkérte a Kommunikációs és a Szakmai munkabizottságot az operatív feladatok közös el?készítésére.

Az elnökség beszámolót hallgatott meg az MKB-biztosítókkal kötött megállapodásból következ? operatív feladatokról és a felel?sség- és vagyonbiztosítási ajánlatok kéréséhez segítséget nyújtó, honlapon elérhet? szolgáltatásról. Jóváhagyta a kamara által szervezend? gyógyszertár-vezetési ismeretek témakör?, 30 órás, négynapos továbbképzés tervezetét, beszámolót hallgatott meg a köztestületi napok november 23-24-re tervezett programjáról, továbbá tiszteletdíjakról és testületi delegálásokról is döntött.

 

2012.08.24.