Ülésezett a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége és a Megyei Elnökök értekezlete ? mgyk.hu


Ülésezett a Kamara elnöksége

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége soron következ? ülését 2012. szeptember 20-án, csütörtökön tartotta, dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével, a kamara budapesti székházában. Az elnökség az ülésen mindvégig határozatképes létszámban volt jelen.

Az ülés kezdetén dr. Hankó Zoltán emlékezett dr. Grabarits Istvánra, majd az ülés résztvev?i egy perces felállással tisztelegtek az elhunyt el?tt, akit a Magyar Gyógyszerészi Kamara saját halottjának tekint.

Ezt követ?en dr. Hankó Zoltán tájékoztatta az elnökséget az elmúlt id?szak f?bb történéseir?l. Ezek közül is kiemelte a Patikaalappal kapcsolatos egyeztetéseket, a szolgáltatási díj bevezetésére irányuló lépéseket, az új szakképzési rendelet megjelenését és az OEP-el folytatott tárgyalást, az OEP és a gyógyszertárak közötti szerz?dések ügyében. Az elnökség jóváhagyta a kamara jogszabály módosító javaslatcsomagját és az árrés-korrekciót követ? id?szak helyzetértékelését. Az elnökség döntött arról, hogy a soron következ? Küldöttközgy?lést, a Köztestületi Napokhoz (2012.11.23-24) kapcsolódóan 2012. november 25-ére hívja össze. Megtárgyalta a farmakovigilancia szabályozáshoz kapcsolódó elnökségi tájékoztató tervezetét, valamint a bels? min?ségügyi kézikönyv tervezetet. Az elnökség jóváhagyta dr. Csóka Ildikó beszámolóját a kamara kommunikációs tervér?l. Dr. Pintér László beszámolt az etikai audit el?készítésér?l és az elnökség kamarai kitüntetésekr?l is döntött, melyek átadására a küldöttközgy?lésen kerül sor.

 

2012. szeptember 18-án ülésezett az MGYK Megyei Elnökök értekezlete

Az ülést dr. Gara István vezette, melyen 19 területi szervezet biztosította a képviseletét. Az elnökséget és a hivatalt dr. Hankó Zoltán, dr. Bartus György, dr. Sohajda Attila valamint dr. Horváth-Sziklai Attila képviselték. Az értekezlet összehívására els?dlegesen a kamarai törvény változása miatt került sor, melynek értelmében, a kamarai választásokon ezen túl a 25%-ot meghaladó érvényességi küszöböt kell figyelembe venni.  Az eddigi tapasztalatok szerint a területi, illetve országos küldöttek megválasztását követ?en, ennek a határnak az elérése biztosítható, azonban a ciklusok elején az els? küldöttválasztás nehézségekbe ütközhet. A területi szervezetek elnökei megvitatták a kamarai törvényben rögzített különböz? eljárási lehet?ségeket. Egységes álláspont volt abban a tekintetben, hogy a távszavazás (internet) lehet?ségét alapszabályi szinten nem kívánják rögzíteni, ugyanakkor a megyénként megrendezésre kerül? választói gy?lés esetleges eredménytelensége esetén a helyi választókörzetek kialakítását tartják célszer?nek, és az alapszabály módosító javaslat el?készítését ebben a szellemben kezdeményezik.

 

mgyk.hu