Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2022. 11. 28.
Harmincnégy szakgyógyszerésszel gazdagodott a nemzet - szekelyhon.ro
»
2022. 11. 24.
Nincs gyógyszerhiány - mondja a gyógyszergyártók elnöke, baj viszont van - novekedes.hu
»
2022. 11. 24.
El?ször integráltak telemedicinás rendszert az EESZT-be - medicalonline.hu
»
2022. 11. 23.
Az e-recept teljesen kiszorította a hagyományos vényeket - vg.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Mi a magyar? - A marosvásárhelyi magyar nyelv? gyógyszerészképzésr?l - Hankó Zoltán - Gyógyszerészet 55. 430-431. 2011.

Mi a magyar?

A cikk nyomtatóbarát (pdf) formátumban:
Mi_a_magyar_MarosvasarhelyEgyetem_HZ_Gyógyszerészet.pdf

 

Amióta csak lehet?ségünk nyílt rá, a Gyógyszerészetmindig örömmel tudósított a marosvásárhelyi gyógyszerészképzéseredményeir?l, rendszeresen beszámoltunka történésekr?l és fi gyelemmel kísértük a kell?körültekintéssel megfogalmazott gondokat is.
Tettükezt nemcsak bels? elkötelezettségb?l, vagy azért, merta Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem(MOGYE) több mint fél évszázada a magyarnyelv? gyógyszerészképzés egyik jelent?s intézménye,hanem azért is, hogy azok a Magyarországon él?és dolgozó gyógyszerész kollégáink is tájékozottak lehessenekAlma Materük életét illet?en, akik a diplomájukata Maros menti városban szerezték.

Marosvásárhelyen a gyógyszerészképzés 1948-banindult, miután az 1872-ben Kolozsváron alapított KolozsváriMagyar Királyi Tudományegyetem jogutódánaktekinthet?, 1945-ben Bolyai Tudományegyetemnéven újra megalakuló egyetem magyar Orvosi Fakultásánakmég abban az évben Marosvásárhelyre kellettköltöznie. Az 1948-ig a Bolyai Egyetem fakultásakéntm?köd? egyetem Marosvásárhelyi Orvosi és GyógyszerészetiIntézet (MOGYI) néven önállósult, amelynekkeretében Gyógyszerészeti Kar is alakult és ? el?szöra Bolyai Tudományegyetem TermészettudományiKaráról átiratkozó hallgatókkal ? megindulhatott amagyar nyelv? gyógyszerészképzés. Az oktatás az1961/62-es tanévig magyar nyelven folyt, amely ezutánkétnyelv? lett: az el?adásokat román és magyarnyelven lehet tartani, a gyakorlatok azonban innent?lkezdve csak román nyelven végezhet?k. Míg az1959/60-as tanévben végz? gyógyszerészhallgatók valamennyienmagyar anyanyelv?ek voltak, az 1989/90-ben végz?k 50%-a volt már csak magyar, s a Ceausescu diktatúra utolsó éveiben beiskolázott, 1993/94-ben végz? hallgatóknál ez az arány már csupán13% volt [Barabás, B., Péter, M., Péter H.M.: Amarosvásárhelyi magyar nyelv? orvos- és gyógyszerészképzés50 éve (1945-1995). Budapest, 1995.]! Eztkövet?en ? jelent?s er?feszítések árán ? sikerült isméta magyar nyelv? képzés súlyát javítani és a rangjátvisszaadni, bár a Gyógyszerészeti Kar egyszerre adottotthont a román és a magyar nyelv? képzésnek ? természetesena fent leírt képzési korlátok között. Mintlapunk más helyén olvasható, 1948-tól az idei évigösszesen 2245-en végeztek a magyar nyelv? képzésbengyógyszerészként, akiknek a jelent?s többsége Erdélymagyarlakta településein folytatott és folytat mais gyógyszerészi tevékenységet.

Az új román tanügyi törvény (az 1/2011. sz. LegeaEducatiei Nationale) ez év február 9-én lépett hatályba.A törvény ugyan nem teszi lehet?vé önálló, államitámogatású magyar egyetem létrehozását, azonban amultikulturálisnak nyilvánított fels?oktatási intézménybena kisebbség nyelvén karok, tagozatok, oktatási?vonalak? (departament), oktatási programok m?ködésétírja el?. A román és nemzetiségi nyelv? (jelenesetben magyar) oktatási vonalak vezet?sége a törvényszerint közös (ugyanaz a dékán), azonban az oktatásivonalak több kérdésben (pl. személyzeti keret,tanulmányi programok) önállóságot kapnak. A törvénya Marosvásárhelyi Orvosi és GyógyszerészetiEgyetemet multikulturális fels?oktatási intézményneknyilvánítja, tehát a MOGYE-n az idei évt?l törvénybiztosítja a magyar kisebbség nyelvén a teljes képzést,így a graduális képzést (beleértve a gyakorlatokat is),az államvizsgát, a rezidensképzést és a doktorátust is.

A törvény értelmében azonban minden egyetemnekúj szervezési és m?ködési alapokmányt (Charta) kellelfogadnia, melynek határideje a törvény hatályba lépését?lszámított hat hónap. A törvény az adott egyetemchartájának jóváhagyását az egyetemi szenátushatáskörébe utalja, amely az egyes kari tanácsok döntéseinekismeretében hozza meg a döntését.

A fentiek figyelembe vételével a MOGYE magyaroktatói kidolgozták a magyar oktatási vonalnak megfelel?szervezeti struktúrát és ennek megfelel? javaslatottettek a Charta kialakítására. Kezdeményezték amagyar oktatási vonal teljes kör? kiépítését, amelynekértelmében az orvos-, a fogorvos- és a gyógyszerészképzésbenis megvalósulhat az el?adásokra, gyakorlatokra,államvizsgára, rezidensképzésre és doktorátusrais kiterjed? magyar nyelv? képzés. Azonban egyolyan nehezen kezelhet? problémával kerültek szembe,melynek több ? egymással összefügg? ? kiváltóoka van, és a megoldása is csak több, egymást er?sít?lépéssel lehetséges.

A tanügyi törvény következetlensége az egyik ok, amásik a MOGYE vezet? testületeiben mostanra kialakultnemzetiségi arány és a (korábbi romániai hagyományokonalapuló nemzetiségi) konfl iktuskezelésitechnika, a harmadik pedig a képzés eddigi struktúrájábólfakad.

A tanügyi törvény a multikulturális egyetemekenaz oktatási vonalak létrehozását tényként kezeli, azonbanaz oktatási vonalak létrehozását is magában foglalóegyetemi charta megalkotását az egyetemi szená-Mi a magyar?A marosvásárhelyi magyar nyelv? gyógyszerészképzésr?l2011. július GYÓGYSZERÉSZET 431tusra bízza, ami egyben azt is jelentheti, hogy a szenátusa törvényi el?írásoktól eltér? döntést hoz. AMOGYE szenátusában a magyarok aránya mindössze34%. A MOGYE-n m?köd? több mint 400 oktató közülmindössze 135-en magyarok, akik a GyógyszerészetiKaron is kisebbségben vannak: a 37 oktató közül15 magyar (5 docens, 4 adjunktus, 6 tanársegéd). Azidén végrehajtott nyugdíjazások következtében a kareddigi három magyar professzora (prof. Kincses-AjtayMária, prof. Dudutz Gyöngyi és prof. Gyéresi Árpád)is nyugdíjba került, és nincs magyar doktorátusvezet?sem.

A chartáról az érintett ?vonalak? bevonásával el?készít?egyeztetések folytak, azonban a GyógyszerészetiKar kari tanácsa június 16-i ülésén leszavazta amagyar oktatási vonalat, ami azt jelentheti, hogy maradminden a régiben: nem lehet ezután sem magyarnyelv? pl. a gyakorlati képzés, habár azt a törvény el?írja.Az Orvosi és a Fogorvosi Karon sem sikerült átvinnia különválást. Ezek után a kari tanácsok üléseitkövet? szenátusi ülésre a magyar szenátusi tagok nemmentek el (mondván, hogy becsapták ?ket), így az határozatképtelenvolt. A szenátusi ülést néhány nappalkés?bb ? ismét a magyar tagok távollétében ? megtartották,és a jelenlév?k kétharmados többséggel a jelenlegis érvényes struktúra megtartása mellett szavaztak.

A különválás (a román és magyar oktatási vonalpárhuzamos m?ködtetése) ? amint azt már fentebb jeleztük?, a magyar nyelv? oktatást a képzés valamenynyielemére kiterjesztené. Ez azt is jelenti, hogy többmagyar oktatóra lenne szükség, és a magyar és románnyelv? oktatási vonalat is újra kellene akkreditálni.Mivel a gyakorlatokat régóta (1962.) vegyes csoportokbanoktatják, az id?k folyamán többségében románnemzetiség? gyakornokokat vettek fel, akiknek azel?menetele is gördülékenyebb. Az akkreditáció feltételeitehát a magyar oktatási vonalhoz jelenleg nincsenekmeg, ugyanis kevés a megfelel?en min?sített oktató.

Ahhoz, hogy az új tanügyi törvény kínálta lehet?ségeta marosvásárhelyi magyar nyelv? gyógyszerész- (és orvos-) képzés kihasználhassa, szükség lehet a tanügyitörvény pontosítására, a marosvásárhelyi tárgyalásoksikerére és az anyaországi magyar nyelv? képz?helyekaktív támogatására ? akár az átoktatás központilagszervezett intézményessé tételével is.

Az erdélyi magyarságnak szüksége van a magyargyógyszerészekre és orvosokra!

Hankó Zoltán

forrás: Gyógyszerészet

 

What is the Hungarian? About the Hungarian EducationSystem
in the University of Medicine and Pharmacy of
Targu Mures Faculty of Pharmacy

« Vissza
Betegsarok
2022. 09. 26.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2022 november»
hkszcspszv
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2022. 08. 29.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2022. 11. 28 hétfő