Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2008. augusztus 04.
193/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli:

9. § A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyr.) 2/B. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A külön jogszabályban meghatározottak szerint társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszer - ha jogszabály másként nem rendelkezik - támogatásának 10 százalékkal, de legfeljebb 850 forinttal csökkentett összegére jogosult a szolgáltató akkor, ha a gyógyszerész a gyógyszer kiszolgáltatása előtt a külön jogszabályban foglalt egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira való jogosultság ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget.
(2) A külön jogszabályban meghatározottak szerint társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszköz-forgalmazást nyújtó egészségügyi szolgáltató - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az adott gyógyászati segédeszköz támogatásának 5 százalékkal csökkentett összegére jogosult, ha a szolgáltató a gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatása előtt a külön jogszabályban foglalt egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira való jogosultság ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget. Amennyiben a vény beváltása és a kiszolgálás elválik egymástól, akkor az ellenőrzést csak beváltáskor kell teljesíteni.
(3) Társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az adott gyógyászati ellátás támogatásának 10 százalékkal csökkentett összegére jogosult, ha a szolgáltató a külön jogszabályban foglalt egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira való jogosultság ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget azzal, hogy amennyiben a kezelési időszak a harminc napot meghaladja, a gyógyászati ellátást nyújtó az ellenőrzési kötelezettségét havonta egyszer, a kezelés megkezdése előtt teljesíti.”
10. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet
a) 2. §-a, 6. §-a, 7. § (1) bekezdése és 9. §-a 2008. szeptember 1-jén,
b) 5. §-a, 7. § (2) és (3) bekezdése 2008. október 1-jén
lép hatályba.
(3) E rendelet 3. § (2) bekezdése 2009. január 1-jén lép hatályba.
(4) A Kr. 27/A. § (11) bekezdésében az „Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: TVK Bizottság)” szövegrész helyébe a „TVK Ellenőrző Bizottság” szöveg lép.
(5) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/B. §-a a következő új (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A jogviszony-ellenőrzés elmulasztásának jogkövetkezménye az adott, 30 napot meghaladóan folyamatosan, nem kúraszerűen végzett egészségügyi ellátásra vonatkozóan az első finanszírozási jelentés beküldésében foglaltak tekintetében alkalmazható.”
(6) A Kr. 4/A. § (5) bekezdésének e rendelet 2. §-ával megállapított rendelkezéseit a 2008. szeptemberben esedékes kifizetésektől a 2008. december 31-ig esedékes kifizetésekig kell alkalmazni. A Gyr. e rendelet 9. §-ával megállapított 2/B. § (3) bekezdésében foglaltakat a hatálybalépése után elvégzett ellenőrzés esetén kell alkalmazni.

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél