Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2008. szeptember 17.
Termékdíj

Összefoglaló a termékdíjról

Termékdíj

A 1995 évi LVI tv., 2004.évi CIII.tv.rendelkezéseivel történt módosításának  gyógyszertárakat érintő szabályai

A gyógyszertári vállalkozás is termékdíj fizetésére kötelezett lehet, jellemzően csomagolási termékdíj és reklámhordozó papír termékdíj tekintetében.

 

a.)    belföldi előállítású termékdíj köteles termék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevőjeként vagy saját célú felhasználójaként,
b.)    kereskedelmi csomagolás esetén az első belföldi forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevőjeként

Az a.) esetben a díjfizetési kötelezettség a gyógyszertár  első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján vagy saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján keletkezik.
A b.) esetben az első forgalomba hozó által a gyógyszertári vállalkozás részére kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján keletkezik a termékdíj fizetési kötelezettség.

A törvény fogalom meghatározásai alapján:

csomagolóeszköz: a külön jogszabályban meghatározott termékek mellett csomagolóeszköznek minősül a termék(ek) vagy kisebb csomagolóeszközök befogadására, egységbe fogására, megóvására, kezelésére, szállítására, csoportosítására és kínálására használt és kialakított ideiglenes védőburkolat, amely a törvény 2. számú mellékletében felsorolt anyagból készült; 

csomagolás: a külön jogszabályban meghatározott olyan termék, amelyet termékek, áruk beburkolására, befogadására a megóvásuk, kezelésük, szállításuk, csoportosításuk és kínálásuk érdekében használnak;

reklámhordozó papír: olyan információhordozó papír, amely a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény 2. § g) pontja által meghatározott reklámot tartalmaz;

kereskedelmi csomagolás: alkoholtermék, sör, bor, köztes alkoholtermék, üdítőital, szörp, ásványvíz, kristályvíz, szikvíz, valamint az ivóvíz – a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002 (V.5) Korm.rendelet 2§ (2) bek. a.) pontja szerinti – csomagolása, továbbá, a műanyag (bevásárló-reklám) táskák.
A termékdíj fizetési kötelezettségről az Adózás rendjéről szóló tv. (Art) szerint és határidőben kell önbevallást adni, és a vámhatóság felé, a vámhatóság által  vezetett, a PM hivatalos lapjában megjelölt számla javára  kell a befizetést teljesíteni, mely számlaszáma a VPOP honlapján is elérhető.
A kötelezett havonta állapítja meg a fizetendő nettó termékdíjat, és az Art szerint rá vonatkozó gyakorisággal vallja be, és fizeti meg.

A környezetvédelmi termékdíjról termékdíj tételenkénti részletezettséggel éves összesítő,  a havi vagy évközi bevallás benyújtására kötelezett adózónak negyedéves összesítő bevallást kell benyújtania.

A fenti szabályokból látható, hogy a termékdíjat az adókhoz (különösen áfa) hasonló módon kell bevallani, és befizetni, ezért javasoljuk, hogy a könyvelést, és adóbevallásokat elkészítő könyvelő feladatává kell tenni ezek elkészítését is.

Véleményünk szerint a papír  reklámanyagok, és papír reklámzacskók, továbbá pl. a szállításhoz felhasznált kartondobozok az a.) típusba sorolhatók, (nem történik továbbértékesítés), míg a magisztrális készítményekhez használt egyes csomagolóanyagok (pl. alkoholos üvegek), reklám-műanyag zacskók a b.) típusba sorolandók.

A nagykereskedőktől beszerzett gyógyszertári áruk (továbbiakban: gyógyszerek) saját csomagolása után a termékdíjat nem a gyógyszertári vállalkozás fizeti meg, mert nem ő az első vevő.

Rendszerint a gyártók, nagykereskedők a termékdíjat átvállalva már megfizetik azt, s ilyen esetben azt a gyógyszertárnak ismételten már nem kell megfizetnie. Erről azonban tájékozódni kell.

Arra a kérdésre, hogy konkrétan mely termék minősül olyannak, ami után a gyógyszertári vállalkozást terheli díjfizetési kötelezettség, csak a konkrét felhasználás – beszerzés (ki az első belföldi forgalomba hozó, és annak ki az első vevője, vagy első továbbértékesítő vevője) ismeretében lehet választ adni. A termékdíj fizetési kötelezettség tekintetében nem releváns az, hogy ingyenesen vagy „árasan” adja azt a gyógyszertár a betegnek.

A termékdíjak tételeit a törvény 2. és 8. számú mellékletei tartalmazzák.

A bevallások formájára és tartalmi követelményeire nyomtatványok állnak rendelkezésre, melyeket jogszabály határoz meg.

ÁTVÁLLALÁS
A jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek teljesítése esetén a termékdíj-fizetési kötelezettséget

átvállalhatja számla alapján

a) a csomagolás esetében a kötelezett számára a csomagolás összetevőit gyártó vagy forgalmazó belföldi vállalkozó, amennyiben az a hasznosítást koordináló szervezeten keresztül mentességet élvez,
b) belföldi előállítású termékdíjköteles egyéb kőolajtermék esetén az első belföldi forgalomba hozó.

A csomagolás összetevőit gyártó vagy forgalmazó, valamint a belföldi előállítású termékdíjköteles egyéb
kőolajtermék esetén az első belföldi forgalomba hozó a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása esetén
kötelezettnek minősül. A környezetvédelemi hatóság jóváhagyásával, szerződés alapján az első belföldi vevő (a továbbiakban: másodlagos kötelezett), a hasznosítást koordináló szervezet a kötelezettől, valamint bérgyártás esetén a hasznosítást koordináló szervezet az első vevő (bérgyártató) által a kötelezettől (bérgyártó) átvállalt termékdíjfizetési kötelezettséget külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén átvállalhatja (a továbbiakban együtt: átvállaló).

A koordináló szervezet által történő átvállalás esetén a díjfizetési kötelezettségről a kötelezettnek, a hasznosítási kötelezettség teljesítéséről pedig a koordináló szervezetnek kell bevallást tennie. A koordináló szervezet az átvállalt hasznosítási kötelezettségről szóló bevallást negyedévente, a negyedévet követő hónap 30. napjáig nyújtja be.

Megjegyzés: véleményem szerint, mivel átvállalás esetében a kötelezett az átvállaló lesz, neki kell bevallást adni a díjfizetési kötelezettségről, míg a hasznosítási kötelezettségről a koordináló szervezet ad bevallást.

TERMÉKDÍJ – GLN szám

A termékdíjjal kapcsolatos jogszabályi előírások teljesítéséhez ún. GLN számot kell igényelni. Ennek regisztrációjára online lehetőség van a http://www.gs1hu.org/ honlapon keresztül (csak a környezetvédelemhez kapcsolódóan kell GLN számot igényelni!) Egyebekben további információhoz a http://www.vam.hu/ honlapon lehet jutni a termékdíj-bevallásokkal kapcsolatosan, a termékdíj bevallások – az adókhoz hasonlóan – elektronikusan, az eVP-n (elektronikus vám portál) is benyújthatók.

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél