Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2008. március 17.
A Kamara elmúlt heti programjából
Március 10. GYGSZB ülésezett-HB: Rövid beszámoló a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságának 2008. március 10.-i üléséről

A metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási protokoll gyógyszerész és orvos szakmai szervezetek által véleményezett 1.2-es verziója elkészült, melyet a Bizottság megvitatott és végső szakmai korrektúra bocsáthatónak vélt. A Bizottság kezdeményezi az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központnál, hogy a gyógyszertárban mérendő anyagcsere-paraméterek ne csak önellenőrzésként, hanem a gyógyszerész által végezhető vizsgálatként kerülhessenek a gondozási protokollokban rögzítésre. A Bizottság meghallgatta a GSK tájékoztatóját a csökkentett orlistat hatóanyagú készítmény vény nélküli gyógyszerként való forgalomba hozatali terveiről, és az esetleges szerepéről a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program súlykontroll ágához kapcsolódóan.


Március 11.

 

Újabb egyeztetésre került sor az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti főosztályán a gyógyszerészi gondozás részletes szabályozása tárgyában. A minisztériumi tárgyalódelegációt dr. Szepezdi Zsuzsa főosztályvezető vezette, a megbeszélésen részt vett dr. Bódis Lászlóné országos tiszti főgyógyszerész. A Kamara képviseletében a megbeszélésen részt vett Horváth Tamás elnök és Hankó Zoltán alelnök. A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságát dr. Samu Antal (MOSZ) képviselte, dr. Soós Gyöngyvér (MGYT) egyéb irányú feladatai miatt kimentését kérte. A megbeszélésen a gyógyszerészi gondozás engedélyezési eljárásáról és a tevékenység személyi feltételeiről folyt egyeztetés. A soron következő megbeszélésre március 19-én kerül sor.

 

Március 12.
NEK ülés, az MGYK-t Horváth Tamás képviselte

 

A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal 2008. március 12-ei határozatai

 

1.A NEK üdvözli a Magyar Nemzet elsöprő erejű akaratnyilvánítását a 2008. március 9-ei népszavazáson.

 

A NEK ezzel összefüggésben felszólítja a Kormányt, tegyen eleget az Alkotmányból eredő kötelezettségeinek, nevezetesen: biztosítsa a polgárok számára a lehető legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez való jogot, ezt a jelenleg működő társadalombiztosításon, annak fejlesztésén keresztül tegye meg, és biztosítsa az ellátáshoz szükséges anyagi fedezetet is.
(Alkotmány 35§ (1) bek. g); 70/D§ (1)-(2) bek.)

 

A NEK felszólítja a miniszterelnököt, tegyen eleget az ügydöntő népszavazás kérdéseiben foglaltaknak, vagyis a vizit- és napidíjat 2009. január 1-étől szüntesse meg a hiányzó források jövő évi pótlásának biztosításával együtt. A NEK elfogadja és támogatja azt a lehetőséget is, ha a vizit- és napidíjat ez év április 1-ével kívánják megszüntetni. Ebben az esetben a Kormánynak már a jelzett időponttól fogva kell gondoskodnia a kieső források pótlásáról.

 

A NEK elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök és az egészségügyi miniszter fenyegetőzéseit, miszerint nem pótolnák a kieső forrásokat, mivel ez számos orvosi praxis csődjéhez, így az alapellátás ellehetetlenüléséhez, ezáltal a betegek ellátatlanságához vezet.

 

Nincs az a kormányzat a világon, amelyik ezt megengedhetné magának!

 

2.A NEK tagjai alkotmánybírósági beadványt készítenek, mivel az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény sérti a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 24. számú egyezményét, ami a betegbiztosítás tárgyában született és amelyhez Magyarország csatlakozott. Az egyezmény az 1928. évi 32. törvényben jelent meg, ennek 6. cikke rendelkezik arról, hogy „A betegségi biztosítást közhatóságok igazgatási és pénzügyi ellenőrzése alatt álló, minden nyerészkedési célzat nélkül működő, önkormányzattal bíró intézménynek kell ellátniok”. A beadvány másik része az egészségbiztosítási pénztárak egyenlő elbánás, egyenlő hozzáférés elvét sértő szabályainak elutasítását tartalmazza.

 

3.Mint ahogy azt Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megfogalmazta, és a NEK korábbi határozatai előre jelezték, megkezdődött az egészségbiztosítási pénztár törvény üzleti biztosítói működését eredményező végrehatási rendeletekkel történő kiegészítése. A NEK tiltakozik ezen rendeletek szelleme és tartalma ellen. A NEK ezért felkéri tagjait, ahogy a törvényalkotásban, úgy a végrehajtási rendeletalkotási folyamatban is jogfenntartással vegyenek részt.

 

4.A NEK felkéri a Legfőbb Ügyészt, hogy soron kívül, hivatalból állapítsa meg, hogy a kormánypártok közötti Koalíciós Megállapodás 3. sz. mellékletét arra jogosultak írták-e alá. Ez a melléklet a „biztosítási oldal” átalakítását tartalmazza. Ha nem jogosultak írták alá, akkor az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvénytervezetet nem terjeszthették volna az Országgyűlés elé és az nem fogadhatta volna el. (Melléklet dr. Kovács Tamáshoz írt beadvány.)

 

 

A NEK tudomásul veszi a szóbeli tájékoztatást az EU Parlament Petíciós Bizottsága előtti eljárásról, a február 26-ai meghallgatásról, és szemben egyes sajtómegjelenésekkel, az eljárás tovább folytatódik, sőt további dokumentumokkal egészül ki. A NEK továbbra is figyelemmel kíséri az eljárást.

 

Március 13.
Elnökségi ülés

Elnökségi március 13.-án ülésezett a Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége. A napirend szerint először a szolgálati rend véleményezésekre került sor, majd ezután a 2008. évi első rendes küldött közgyűlés összehívásáról határoztak. A küldöttközgyűlést az elnökség május 17.-e 10 órára hívta össze. Dr. Zalai Károly főtitkár előterjesztésében megtárgyalták a 2008. évi részletes költségvetést. A Felügyelő bizottság véleményét dr. Sohajda Attila FB elnök ismertette. Az FB 2008. március 12-i ülésén tárgyalta a részletes költségvetést és azt jóváhagyta. Az országos elnökség is határozott a részletes költségvetés elfogadásáról, annak nyitva hagyásával, hogy a tagdíj befizetés változása és az állami támogatás változása miatt a költségvetés főszámainak módosítására az őszi küldöttközgyűlésen kerüljön sor. Dr. Csóka Ildikó titkár foglalta össze az előző elnökségi ülésen hozott határozat értelmében a Gyógyszerészi Ellátó Standardok- hoz beérkezett véleményeket. Az előterjesztés nyomán az Elnökség az anyaghoz tartalmi kiegészítést nem fűzött, de javasolja a GYES definíciókkal való kiegészítését és a koncepció kialakításában szakmai szervezetek együttműködésével annak vizsgálatát, hogy a GYES hogyan illeszkedik különböző szabályzatokhoz, és az etikai kódexhez. A szakmai kollégiumok véleményét javasolja kikérni a GYES megvalósítása módszertani útmutatója terén. A további vélemények bekéréséhez a kamara honlapján felhívást tesz és kéri a megyei elnökök segítségét. Határidő március vége. A munkában továbbiakban dr. Csóka Ildikó mellett dr. Bozsik József titkár, elnökségi tag is részt vesz. Horváth-Sziklai Attila országos ügyviteli vezető számolt be a kamara hivatala ISO auditjáról, a beszámolót az Elnökség elfogadta.(Részletes anyagot lapunk 4-5. oldalán olvashatnak – a szerk.) A kamara hivatalának helységei hasznosítása – a kamara szervezeteinek lehetséges összeköltözése - tárgyában hozott 89/2008 E. sz. határozatban kért véleményeket Horváth Tamás elnök ismertette. Az Elnökség meghallgatta a Pest megyei elnökség véleményét és úgy döntött, hogy tárgyalást kezd a lehetséges együttműködésről. A budapesti szervezet álláspontját később kapja meg az országos elnökség. A méltányossági kérelemről született döntés után több téma került ismertetésre a napirend szerint. Tájékoztató hangzott el a megyei elnökök értekezletéről, ismertetésre került az új hírlevél modul és bemutatásra került az új honlap. Az elnökség elfogadta az elnökségi ülések rendjét, továbbra is a havi egyszeri ülésezési rendet követi. A belső információs eljárásrend kialakítása anyag elkészült, de megvitatása elnapolásra került. Horváth Tamás külön felhívta a figyelmet, hogy a gyógyszer-gazdaságossági törvénytapasztalatainak értékeléséhez továbbra is várja a kamara hivatala a véleményeket, az ehhez szükséges felhívást a kamara honlapján közzéteszi, és ismét felhívja a megyei elnökök figyelmét a vélemények gyors begyűjtésére. Az Egészségügyi Bizottság április 2-án tárgyalja a törvényről szóló beszámolót.

 

 

 

Március 14.

 

  • Az MGYT elnökségének szervezésében az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharcban részt vett gyógyszerészek emléktábláját koszorúzták meg a gyógyszerészi szervezetek vezetői a Budai Várban lévő Arany Sas patikamúzeum udvarán. A Magyar Gyógyszerészi Kamara koszorúját Balázs Ilona alelnök helyezte el az emléktáblán.

 

  • Az Egészségügyi Minisztériumban rendezett ünnepségen dr. Zalai Károly képviselte az MGYK-t

 

  • Az EüM. Március 15. alkalmából rendezett ünnepségen Pro Sanitate kitüntetést kapott Balogh Tiborné az ÁNTSZ BAZ megyei kirendeltségének tisztigyógyszerésze és Kiss Lászlóné a Fővárosi Heim Pál Kórház gyógyszertári asszisztense. A kitüntetetteknek gratulálunk.

dokumentum>>
dokumentum2>>
dokumentum3 >>
dokumentum4 >>
2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél